Titel: Stockholms Posten
Datum: 1827-03-12
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
59 UlPllns Posten. Mandagen dm 12 Mars 1827. Nyligen utkomna Bscker. "Swea, 1826. Tionde Häftet, Nio n. 336 sidd. 8:0. 1 R:br 4<, s- Nko." (Forts, frän N:o 66). <^/ä de Engelska kolonierna uppreste sig emot moderlandet, woro deras inropare ln« g,n stafhop, som, nedtyngd under bojan, sökte asstudda sig den, sökte förwärfwa sig nienssliga rättigheter, ech borde älnbjas om de blott lunde erhälla ett någorlunda drägligt samhällslillständ, säsom fallet nu är med Grekerna. De styrdes twertom efter sä niilda grundsatser, ötnjöto sH mycken frihet och sä mänga polltlssa förmö» ner, att säkert mer än en Europciss siat skulle ännu afundas dem deras däwarande belägenhet och wilja byta med dem. Men detta folk, upplyst, starkt och medwe, tände häraf, fbrsmödde fördelar, som endast woro stänkta och hwilka det äberopade som obestridliga rättigheter, och kände sig ega makt att erlfra hwad som nekades det. Mermlssor, som redan tillhörde en konstitutionell stat och ötnjöto, om ej alla, dock ganssa mänga af dcst regeringsforms wälgerningar, lära, dä de likwäl grep» tlll wapnen för att tillkämpa sig en bättre samhällsordning, wäl swärligen ha funnits benägna att underkasta sig hwarfen enwäldels eller feotalismens eller hierarkiens ok. Men ännu mer, om de ock welat det, skulle de icke en gäng warit i ständ dertill, ty detza makters elcmentcr funnos ej färdiga, i former utbildade bland dem, — i men« nissonaturen ligga alltid ocraS frön dolda, — utan de stulle enkom ha nM ssapa den, för att underkasta sig dem, och att begära nägot dylikt är ungefär lika rimligt, som att fordra, det en fri obrottslig mennissa, med fullt förständ och anständig bergning, skall sjclf. endast af begär till föngcnstapen, bygga sig ett häckte, smida sig bojor och sjelf stänga sig derinom! Det enda twäng de kände, war moderlandets supremati, och denna besiöto de ocksä att asstudda sig. Dä nu alla Amerikaner wille bli fria, ssulle de wäl eniotlagit en hals frihet, en som ej omfattat all» tlaster, som utefintit nägon? Skull: de, med ett ord, nöjt sig med nägun'<>nnan, än den deras nuwarande siat5form ger dem? Frägan torde knappt behbfwa beswaras med ja. — När Äme« rikanffa folket bestod af olika religlonsanhängare, som icke woro likgilltige för sin tro, utan twertom henne ifrigt tillgifne, ssulle wäl nägon af dem medgifwit, att för denna tros ssull anses som styfbarn l statsförbundet, medgifwit, att en annan lära förklarat sig för ten enda rätta, antydt sig som uteslutande statens religion? Hade. de alla samtyckt, att inrymma detta företräde ät en enda lära, sä hade de i och mel> dttsamma förklarat sin egen för en förwillelse, som de bort afswärja; hade äter