Titel: Stockholms Posten
Datum: 1827-04-21
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
Ildningar frsn Ut rike o Vrler. H^«rtngal. Litzibon den 23 Mars. Under den '5 dennes utfärdades frän krlgsde» paricmcntet ett widlöfligt dagbefäl, hwarl tillkännagafs/ att Porluglsista området se, dan den 7 dennes är fullkomlige» rensadt frön rebeller. Till belöning för sina tjen» jicr under sälttäget äro Markis Angeja och Gresve Villaflor utnämnde till Storkors af Avi?», och General Corrca de Mello till Storkorsi af Torn- och SwärdsOrden. Att denne sistnämnde Befälhafw^re, l sin egenskap som MllitärGuvernlr i Tras-os, Montes, likwäl icke sdagalagt ss mycken lfwer och werksamhet, som han sielf i sina rapporter till regeringen uppgifwer, »ror man sig kunna sluta af den omständighe» ten. att Gresve Villaflor sett sig föranläten att hos General Clinton anföra klago- mal lfwer General Mellos ringa beredwilllgbet att räcka honom hjelpsam hand e« mot rebellerna. General Clinton, som ansäq för mindre rädligt att omedelbart blan, da sig i denna sak» anmällr den för Slr W^ A'Court, som derom haft en konferens med Recientinnan. Spanien. Madrid de.. 27 Mars. Sedan fyra dagar befinner hofwet sig bär, men afgär med det första till Aranjuez. — Mderrättelser frän gränsen glfwa wld handen, att man ännu beständigt fortfar att afwäpna de Portugisiska öfwerlöparne och försänder dem till de inre provinserna. Emellertid förstärkts observationsarm6n dagligen, och regeringen tyckes ej sysselsätta sig med annat än krigsrustningar. Som ssäl härtill anför wört Kabinett, alt Engelska armen i Portugal intager kan, tonneringsqwarler pä gränsen och »väntar förstärkningar hernifrän. — Barcelona den 26 Mars. Den i Tortosa upptäckta komplotten synes taga en elak wändning. S3 snart konspiratörerne utom fästningen erforo, att deras planer l staden blifwit om» intetgjorda, höjde de formligen upprorsfanan. De siröfwa nu omkring vä Ebros stränder och l närliggande byar, under rop af: ''Lefwe Carl V! Dld ofwer Ferdina.nl> V!I, Sarracenernas beskyddare!" Rebellerne Hro 400 man starke, underbefäl af en rojalistisk Volontörkapten, w!d namn Llobet, och flröfwa alla stags excesser. Redan hafwa de ihjelsijutit nägra af de anseddaste inwsnarne i grannssapet, och alla pä landet bosatta familjer skynda nu in i staden, der lugnet icke heller torde' länge för, blifwa osiördt. Bland garnisonstrupperna befinnas äfwen twänne kompanier llnie, infanteri, som warit inwecklade i de förra komvlotterna. De trupper man bakifrån afsändt stulle, tillika med besättningen i Tortosa, witzerllgen icke förmä att kufwa en