Titel: Stockholms Posten
Datum: 1827-04-26
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
AMins Posten. Torsdagen den 26 April 1827. Oeneral Vol i v are Asrest tlll Nolivlan konstitneranze »ongreH, bifogav Utkitt stet till en Ronslitulloll för denna Stats regering. (Forts, frän N:o 91,) epublifens president liknar l n>3» konstltutlon solen, som, siäende orörlig i me» -delpuntten, sprider lif lfwcr universum. Denna öfwersta aulorltct mäste wara be« ständig, emedan i de samlMlformer, som ej erkänna nägon ärftlig rang, mer än l nägon annan ssat erfordras en fast punkt, omkring hwilken myndigheterna och borg, lame, mennissor och ting böra wända sig. "Elf mig en platö att siä pä," säge, «n af fornälderns Wisl, "och jag stall sätta jordklotet l rörelse." I Bolivia är den pä lifstid utnämnde Presidenten denna punkt. Pä honom beror hela regelmessighep ten i wärt system, utan att han derföre är berättigad till nägon aktiv inblandning. Bolivias President har man tilldelat nägr» af de rättigheter, som i Norr» Amerika? Förenta Stater öro werfställande^makten tillerkända, likwäl under inskränk» ulngar till folkets förmän. Hans myndighet är beständigt fortwarande liksom Pre, sidenlens pä Hayti. Jag har för Bolivia walt en wertställande myndighet, lika «ed den som finnes i werldens mest demokratiffa republik. ön Hayti — »an förläte mig denna afwiknlng frän mitt ämne — war ouppF hörligt i ett tillsiänd af förwirrlng: sedan hen haft en Kejsare och en Konung, wa, rlt republik, och försökt alla bekanta regeringsformer, säg hon sig nödsakad att för sin laddnings skull taga sin tillflykt till den namnkunnige Petion. Hon satte sitt förtro» ende till honom, och Haytis öde war icke längre swigtande. Sedan Petion blifwit »vald till President pä liftlid med rättighet att sjelf utnämna sin efterträdare, har hwarfen denne store mannens död eller den nye Presidentens succession förorsakat ens den ringaste ssakning i staten, affärerna ha undc^Voyers förträffliga ledning gätt fin lugna gäng säsom i en legitim monarki — ett segrande bewis att en President pä lifstid med befogenhet att utnämna sin efterträdare är det bcundlankwärdasis drag l det republikanska systemet. Bolivias President blir mindre farlig än den Haytisse, emcdan han är beros, wad allt inflytande: han tillsätter hwarken magissratspcrsoncr eller domare eller ec« klesiasiifa ochprcsielliga tjenstcmän, icke ens af de mcst silbordinerade grader. Detta beröfwande afallt slags wälde har ännu aldrig egt rum i nägon konstituerad regering; det lägger oöfwcrsiigliga hinder i wäaen för StatsChefens autoritet, och denne skall siädse finna hela folket under deras inflytande, hwilka utbfwa de wigtigaste funktio, ncrna i samhället. Presserssapet innehar kontrollen öfwer borgrarnes sammeten, dom, rarne öfwer deras gods» ära och lif, och magistrats.personerna öfwer nationens of» fentliga handlingar. Som nu alla dcsie hafwa folket att tacka för sin wärdlghet, R