Titel: Stockholms Posten
Datum: 1827-01-02
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
I ttttWns POn. Tisdagen den 2 Fanuari 1827. Hr 1826. ^/m wi ej flnftadc, att man skulle ffnna liknelsen alltför trivial, eller rättare, tycka «ic den saknade den enda egenssap, som kan giswa alla sådana ett wärdc, nenoigen nyheten, sä stulle wl jemnföra det förflutna ärct med en flod, som lugn och lemli- gen obemärkt, framflyter mellan sina bräddar, till dcsi dcn, nära alt förlora sig i o, ceanen, ssötcr pä klippor och afgrunder, soni lig^a i desi wäg; men omotstnidlig stör, tar sil mellan stenarna, fiillcr swalgcl, och ffummande och danande blandar sig med det haf, hwar! den snart förswinner, likmäl icke utan att i dctia ögonblick imlcka ett lippsccndc, som ten ända hittills saknat. Sä äfwen ar »826. Det bar ej warit sire dclcs rilt pä händelser under sitt föregående lopp, Detz början säg katistrofcn i Ziysiland redan stutad, och dcrmcd farhägan förswunnen förde oroligyctcr mantrod, de, att dcn skulle tunna mctsöra för det ofantliga riket. Dcn öfriga wcrldcns politik har galt si» bana mcd i det närmaste osb, ändrad riktning. Grekernas strid »'ortsar, utan <,tt ännu hnfwa ledt till nägot resultat, och sjelswa det bjeltcrnodiga Vciolonais fall l'ar ej Haft annan följd, än att c'ka alla mcnssl-ghctcns och ftis,etens wänncrs rältnnsa hal emot förtn,ck.ncna, samt deras deltagande och wärma för de förtryckta. Dcn stora >'jclp n-an trodde stullc tillstyndas dcn, genom dcn Enaelsta sjömanncn, som rustade sig att uppträta bland dcras kämpar, har Uleoliswil; men lyckliglwi? ha genom del- la felslagna bopp hwaiken ('irckcrnas mod dli^mit iäldt, eller deras sak lidit nägon scrdclcs ssada, tu dc hafwa ännu qwar sina säkraste bundssörwandier, sin egen en, lusiusm. nödn'ändi^helc.n^lt strida, ellcr alt falla wi, wärnlösa offe!d'ln^föl lnifwcn, sina kristna biöcers medlidande, samt fran»'5r allt siendernas ossickligbct cch medtag» »ia tillva,' ,zar. Sultan Mahn,uds rcformat^nssörsfk h.ir ännu icke !> fl anne-n wcr» ,r< n, än alt fylla fängcls-rna, och olod^ bilorn, i Konssantinorel. ^ i l^s,i>a redan sl-rut »tlrat wöra ässgtcr drroni» och ingenting har lnttills iinräffat, som kunnat för« »i ä ost att ändra den förmodan mi l'vsa om ten stiKliaa utaänic". — I Frankrike bar förkasiandcr af den allmänt sör^otc-de la^e» om förstfödslorättcn woril en war, »nnq ät de maktagande, att ej wäga alllför mpckct, och ett icke, ! sin st id mot tidsandan, lata hänföra sig af en obctndlig främling, son, alltlör oförssaligt fullföljd, möjliglmis 'kulle kunna l,da till ett fullkomligt »edcrlag. Om denna warning werkat mer, än blott för ögonblickcl, stall utwisas af tiden, och möhända af del wi här nc- danförc fomma att anmärka. Det lilla Pcnlligal tnck, s i sannina icke, hw^rkcn genom sin politlffa betydcn, het, ellcr sina mwänarcö karakter,. ä>, nadt ar! 'ästa scrdcles u^p»,ärlsanihct, ellcr