Titel: Stockholms Posten
Datum: 1827-01-24
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
NMms Posten. Onsdagen den 24 Januari 1827. Tidningar frön Utrikes Orter. Portugal. Lissabon den 27 December 1826. I PärsKammarens session den ly untogs enhälligt Grefve Villareals förslag att medelst en deputation till Prinsessan, Ncgentinnan assemna en tacksägelse»adress för H. K- Höghets samma dag öfwerbrag, ta bädskap, hwari tillkännagifwits, art regeringen af Engelska kabinettet begärt hjelp emot revolutionärerna. Dagen derpä dekreterade Kammaren ett of Underhuset redan antaget lagförslag, som berättigar regeringen att upptaga ett lön af 2500 Contos Neis. — London den 9 Januari 1827. Enligt underrättelser frän Portugal ha de tre Vr'ttlffa linieskepp, som utlupo frän Plymouth, Portsmouth och Shcerncff, den 27 i nästföl flutna manad anländt till Lissabon. Det bekräftar sig, att Magesse och hans kamrater, sedan de äterkommit pä Spanska omräret, blifwit med öppna armar emottagne af Spanska autoritcterna, som försett dem med 6uon patroner och en an» senlig summa penningar. — Madrid den ;o December. De npasie berättelserna frän Portugisiska gränsen gifwa wid handen, att Magesse med lemninaarna af sin korps i Alcantara äter gätt bfwer Tajo, för att förena sig med Telles Iordano, som stod wid Lllmeida; somlige wilja till och med wcta, alt desse redan bcmäfligat sig' nämnda gränsfästning, hwars garnison bestar af blott !°aci man miliser. Spanien. Madrid den 50 Dec. Wär Minisiöl är i dclia ögonblick sysselsatt »ned utarbetandet af ett manifest tlll alla Europeiska hof, innehållande en förklaring bfwer wärt kabinetts förfarande i hänseende till Portugal, — För syra dagar sedan afgict en brigad af gardesartilleriet med sex kanoner hälifrän öfwcr Guadarama till observations- divisionen i Gamla Casiilien, hwitcn, enligt ett nycne bestut af reger n» gen, skall bringas tlll i6,u<,<, man. — Paris den ,n Jan. En F au so sk resande i Epanicn berättar i ett bref till en af sina wänncr följande händelse, som helt nuli» sscn passerat: "Wid wär ankomst till Vittoria föreföll wid tullporten ett sör en Frans» nian gansta sällsamt uppträde: man kan deraf sluta till de Spanska ticnssemännens elände och förnedring. Tullbctjcningcn, liwilken det öläg alt undcrslka wär! p^cfgods rch uppbära de afgifter, som i dessa swara lircr borde lttalra en hufn udsaslig inkomst» källa för landet, placerade sig, i stället att pä ringaste wis gera sin stuloiqhct, i den llldraödmjukasie liggarcposuur wid wär wagnödö,r och rickte frcm sina hattar. Dctta egde mm pä den wanliga prcm nadsiimden,- en män^d folk passerade förbi, och minst femtic personer woro äspna wittncn, huru drickspengarne md, lades. En af niina reskamrater, sjelf Spanior, hade för mer än eu,o°u francs fontrabandswarol