Titel: Stockholms Posten
Datum: 1827-02-17
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
^0 loHMs Posten. Lördagen den ,7 Februari 1827. Tidningar frän Utrikes Grter. ^/orlugal. Lisiabon den 20 Januari. För nägra dagar sedan afmarscherade den första Engelssa brigaden till Leira, Abrantes och Tornar, och efter Ossicerarnes ut» saga stola alla de öfriga truvperne om tie 2 tolf dygn bryta upp till det inre af riket- — Qfweisie Valdez, som rebellerna tillfängatogo i Braganza och assände till Spanien, bar äter anländ! hitb — Sir W. A'Court är utnämnd till Storkorst af Torn, och Swärdsordcn, och Rcgentinnan förärar honom en dekoration af l2o,«oo fr. wärde. — I DeputeradcHammaren har Hr Moraes Sarmenlo föreslagit alt bedja »iegentinnan, enligt traktaterna, af Spanien äterfordra Olivenza. — Sedan Markis Chaves' trupper ätergäu till Svanicn, har General Villaflor den »5 dennes satt sig i besittning af Almeida, hwilken fästning rebellerne friwilligt evakuerat. — London den Zi Januari. Grefwe Villareal är önyo utnämnd till Portugisisk Minister härstä» dcs, och wäntas hit öfwcr Paris. Spanien. Madrid den 23 Januari. Markis Chaves', samt General Mages, ses och Tellez Iordanos bagage har ankommit till Madrid, och till allmän förmaning fick det, i traft af hög befallning, icke vissteras wid stadsporten. — Markisinnan Chaves, som äfwenledes med Konungens tillärelse hitanländt, lefwer här inkognito. — Paris den 1 Februari. Frän Madrid förmälts, att General Canterac, tills wl« dåre erhållit militärbcfälet i Gamla Castilicn, samt att anstalter blifwlt wldtagna att genast sticka Markis Chaves och Nifomt Cancllas till Frankrike. Frankrike. Paris den 1 Febr. Konungen har, säsom det berättas, kallat till sig Hr Vitrolles, som ilr l8>4 war ledamot af den provisorista regeringen, för att af honom erlMa förklaring om bessaffenheten af det hemliga uppdrag, man nämnda är anförtrott ät den för anfallet pä Furst Talleyrand häktade äfwentyraren Maubreuil. Upplysningkwis anföra wi här följande, ur Liogrgvliie 608 Vivant» hemtade notiser om denna man: "Mc>r!e«Arnaud Guerry de Maubreuil föddes är 178c, i Bretagne, och inträdde, sedan han med Fransyska armen biwistat ätstilllga fälttag, i Ierome Bonaparles, däwarande Konungs af Westfalen tjenst. Or »814 befann han sig l Paris wio det tillfälle, de Allierade derstädes inryckte, och utfor pä offentliga ställen häftigt emot Usurpatorn. Nägra dagar dcrcfter utgaf han sig för befullmäktigad att äterfordra de frondiamantcr, Bonapartista familjen med sig borrtfört. Pä wägcn till Fontaincblcau mötte han f. d. Konung Ieromes Gemäl, boren Prinsessa af Wur, ^.