Titel: Stockholms Posten
Datum: 1827-04-05
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
80 lttlMNs Posltll. Torsdagen den 5 April 1827. Eldningar frön Utrikes Vrler. 'Portugal. Madrid den i. Mars. Portugisissa regeringens trupper ha nu s noo laqit staden Chavcs i besittning. — London dc,l 2; Mars. I^ime» uttrycker sin lif, liga tillfredsställelse dcrlswcr, ott rebellerne i Portugal utan Brittiska bajonetters ellcr anförares biträde bli wit t!llbak«drif„e t!N Spanien, äfwensom att wärt tabi« n,,ts kraftfulla föreställningar öfwermäloigat Spaniens wankelmodiga politik. "I miiitärisit alseende," fortfar jurnalisien, "är Portugisiska saken redan afgjord, och i fonstitut oncll hänsigt är den garanterad genom det intresse England derför ädaga, lagt Ma» bör ru förmoda, att Portugisiska regeringen öppet och manligt antager en allmän grundsats för rebellernas bestraffning. Däraktigt wore det af oss att sä» scm en skl)mf anse Brittista truppernas mindre wänliga emottagande i Portugal. Al!a Portugiser, som ega sundt förnuft, mäste inse, att deras ankomst betryggat den ol!n,ä'>ra säterhctcn och nalionalsriheten; men llkwäl helsadcs Britterne icke med lila entusiasm, som hela nationen, bote höge och läge, är 1808 ädagalade, emedan det nuwaronde kriget ! en wlss grad är en inbördes fejd, hwaremot det däwarande fördes emot cn utländff fiende, och emedan man mZsie taga för gifwet, att sä wäl i Lissabon som i hela Portugal finnas utgrenmgar af det parti, som pä slagfältet ut, wecklal sina fanor." Spanien. Madrid den i» Mars. Sedan Portugisiska trupperna pä tre sär» sstta kolonner framryckt mot insurgenterna under Magesse och Montcalegre, gingo drsie öfuxr Abcla, Noso och Sta. Ana till Spanien. Man tillät dem ej öfruerskrida gränsen, förrän de pä Portugisiska gebitet nedlagt sina wavcn. Telles Iordcmos oleelning afwävnades pä Spansta omrädet nära wid Constantme. Insurgentcrne fördes den 8 dennes till den depot, som för dem blifroit anwist uti distriktet la Rio» ja pä gränsen mellan Gamla Castilien och Aragonicn. De sälunda afwäpnade Por» tiigiserne utgöra zooo man Gen. Monet i Zomora har bllfwit anbefalld att genast till Portugisiska gränsc^nttoriteterna mot qvitto utlemna de wapen, som insurgenter» ne ps Epanss botten lemnat isrän sig. — Bland de nyssnämnda Portugiserna befun, nos äfwen mäng» ynglingar, som lemnat deras fädernesland, pä det de ej mätte bli underkastade utsfrifning för regeringens trupper. — Hoftioningen meddelar nu Honungens sankt on ä den öswcr Gen. C^ppinger nedsatta krigsrättens utslag, som pä det ärofullaste frikänner honom för fästningen S. Juan d'Ull°as uppgiswande ät Mexikanerna. Hans Majestät har ät Generalen gifwit St. FerdinandsordcnS fjerde klass, och andra klassen ät hans Officerare, som medwerkal till ett sörftvor, <