Titel: Stockholms Posten
Datum: 1827-04-06
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
8i Fredagen den 6 April 1827. Indiens märkwördigheter. (Ur R. G. Wallace'S l London nyligen utglfna Hindosians historia.) »>v(an kände hittills föga om de länder, som ligga emellan Indus och Persien före Hapten Lhrlsilce och Hr PoltmgerS resa. Tege företogo sig att, klädde som Maho- mcdanste hästhandlare, gcnomströfwa Beludschistan och uppnödde lyckligen.Persisk» boswct, ester en resa af l,5on Engelsta mil. Härunder erforo de werkningarna af Eamum-winden, hwilken förcbödas af en owanlig swalka i luften. Werkningarne dcraf undwikas likwäl, om man helt lunnklädd lägger sig utsträckt pä marken, till dc<) det eldslifa ssuidum är förbi. Försummar man detta försigtighetsmätt, sä dragct sig musklerna tillsammans, huden fär skrynklar och en smärtsam känsla genomström» n,ar kroppen, som om köttet brände. Slutligen utbrista djupa sär, som förorsaka elt blodflöde, hwillet likwäl omsider gör ctt slut pä den olyckliges lidande. Pollingcr omtalar af egen erfarenhet, hwilken pläga törsten wäckerhoiiwand» rarcn i dcsia heta klimatcr, och hwilken han päsiär höra till de odrägligaste, som nicnnlstonaturcn nägonsin kan uthärda. Hungerns, hettans och köldens obehag, äi> wensom saknaden af all hwila, tan man mijllgtwiS till nägon tid fördraga; men att fickas af den brännande solen, att känna strupen sä torr, att man knappt kan an« tas, och »näste frukta att röra tungan i munnen för att ej qwäfwas, samt ega ln« ycnting alt lindra defia fasor med: sädant tyckes utgöra höjden af de swärlgheter, som möjligen kunna träffa en resande. Asghanerne befinna sig, sä sällsamt detta än synes under ctt sädant klimat, nswen säsom nation, i besittning afganssa wigtiga friheter och af ett slags politisk kon- siilution, som inger dem elt häftigt begär efter ära och sjelfständighet. Bada könens strhällllnde till hwarandra hnr hos dem utbildat sig till ett slags förfining, och qwln< nornas makt är sä stor, alt om elt fruntimmer af rang der stickar sin slöja till en böfding» förpliktar honom hclcrns bud alt anse hennes sak som sin egen och all stri- da för henne, om ocksä hanS och hans stams undcrgäng skulle bli föliden deraf. Den M, hwaraf de stöna Kaschmir»schalarne wäfwas, kommer frän Tibet. Den utgör det inre dunet af ett för bsrigt läng- och qrofhörigt fär, som tillhör desia bergstrakter. (Det kallas pä ett annat ställe i boken af ftrf.cn liten get med raka horn.) I hörjan är ullen af swartgrä färg, men som blekt blir dm »vacker och hwit/ och dä