Titel: Stockholms Posten
Datum: 1827-02-26
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
47 Posten. Mändagcn den 26 Februari 1827. Om Upplåningens inflytande f>3 r?a!>Hnernae, lycl». ^),ofc5orn wid Kejserliga Universitetet i Petersburg, Hr von Gouroff, ClatsNäd o^ Universitclels Rektor, har dcn 2° Maj fbrlidet är dcrsiadcs h3l!.t ett tal öfwcr of, nanstäende ämne. hmilket bäde för sitt innehall och för stället, der dct firedrag.t? fir- lienar mock-n uppmärksamhet. Nägra profditar dcrutur torde icke w.rra för läsaren owäl °">'^''^^,^n'' sägcr talaren, "är af Skaparen utrustad med anlag, hwilka endast eicnom underwisning kunna erhälla sin fullkomliga utbildning och wcrrsamhet. Defi s a!-«f°lm5genhclcr inssränla sig icke till att, som hos djuren, endast tiena sinnenas icuof eftcr en oföränderlig instinkt cch pil ett emorm.gl salt. Förnuftet, som karat- tcris rar henne, samt dcsi perftrtibilitet, sira henne oupphörlrgt framät och "gga hen- ne llförl^ttrlng af alla de medel hon egcl for sin eMcns och sin lycka. Att ham, ma d nna impuls, är det icke att motarb.t, naturen? Ar det icke att w,l,a fasta samlälttt i est siillasiäcnde tillsiänd, hwaruti witzcrligen särssilta omständigheter fdr Hgn tid kunna qwarlMa dct, men ej for alltid förlama det t.ll en enng orörlighet.»' "Om wi wända otz med wära tankar tillbaka pä förflutna ärhundradcn, sä se wi lwännc märkwärdiga fakta: 5 ena sidan mildhet och barbari, säsom okunnig-, ,:e<en5 trogna söljesiagare, och ä den andra, mcnn.stan, som bcfr.ar sig ur denna o- Ivcklicra bcläaenhct, endast i den mön som hon utbildar ntt flrständ... .Ywarförc fin, nas dä mennissor som företaga sig okunnighetens försmår? Jo, emedan de misitaga sia'om anledningarna till det onda de lida eller frukta; emedan svstcm-anda och >lla forskad", imresien lomma dem clt tillssrifma undcrwisnmgens öfwermätt det, son, endast föranletds af brist pä sann upplysning." .. , «. c "Tto'a sörbrvtclfcr och grnwhctcr haswa för dct mesta blifw.t bcgängna af o« kunniga menniffor. Mä wi erinra osi Altila och TaMas.Kuli-Kan, i hwilkas spär sssr^e'se ochdöd hmälfde öfwcr jorden; de kundeicke en gäng läsa. Och dcsta brott, so<n ln-in^r rattmisan till en oupphörlig wakftm':et, degas de icke 1 allmänhet of de lägsta llasiern.. som'ingenting lära? Ie>, hmad som är ännu mer: de sörfattare. sm, af mcnnistckarlck undersökt laqarna? och an'ra orsakers mssvtande pä folkens moralitet, bakwa de ej märkt, ctt jn upp!l'st,re ett folk är, desto nngare är förhry, tagnas antal? Dctta är fallet i Skottwnd, jemnfördt med England, . TMcmd', jcmnsirdt n-.cd I-alicn." ^^?^> ^»<