Titel: Stockholms Posten
Datum: 1827-01-11
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
osten. Torsdagen den n Januari 1827. <vm Frankrikes förhällande under nuwaratlde politiska krig. (11? l^o (?onzlitnlionnel.) <^ära Upostollste äro i ett ständigt krigstillsiänd. Larmtrumman ljuder Isrän Montrouge, och desi hemsta dän upprepas af det ultramontanska cto. <)l,nti<lienue «ch ^ri«tÄlxitt?, den bigotta fatllonens trumpeter, bläsa den krigista fanfaren; nya Nernhardcr predika ett nytt korstag emot de konstitutionella Kartorna, och midt i, bland wära försträckta stöider> wära Lfwergifna werkstäder, wära öde handelsplatser, hör man endast slamret af Iesuilista glafwar och fcodalw.lrjor. De Apostoliska Juntorna fordra det, och Frankrike, som knappt hunnit hemta andan efter trettie ärs strider, nMe säledcs för munkarncs univtrsal-monaili änyo börja de blodiga erösringar, som det förut företog för den politiska diktaturen tfiver kontinenten. Desi industri, desi äkcrbruk kämpade med bcmödandc» rch uvvoffringar för att älcrwinna genom fredens vrken den makt och storhet, som »vapnens nvcksul, la öde beröfwat det; men det mäste försona det straffbara i dcsi fredliga lycka; ar« betet och industrien äro brottsliga genom den frihet de ätnjuta; ett sjölrig kan lör, siöra dem »ned ett enda ssag; tillfället dcrtill är gynnande, och de faktionisicr, som brinna af begär att försänka filt land i slafweri, omfatta det med glädjeyra. Deras omättliga ärelystnad, deras ursinniga högmod äro dtfwa för alla kla- gorop. Tiden är för dem inne att nedslä det som de k^lla förmätcnheten hos den« na mcdeltlasi, som eröfrlngarna och jemnlifhctcn inför lagcn lysfa: till sin nuwaran- de stänl^punkt, som tror sig wara den mest upolusta, dcn start.isil, arbetsammaste och mest Fianspffa; denna medeltlasi, som bar den blodiga lyngdcn af wära inhemska tlvisiinhclcr, som ps terrorismens schavotter botade för sin moderaticn och sitt hat lrot tyranniet, och som, ett twungct offer för de motsatlaste ytterligheter, synes be- stämd till det sorgliga ödet, att bli ett rof för alla revolutioner och kontta-rcvolutioncr. Hwcm inser icke wid detza ursinniga krigsrop, att de' Portugisiska rebellernas företag är ingenting annat, an resultatet af en widsträckt komplott, hopsmidd of de Apostoliska i de tre konungarikena? Befallningen war gifwcn i Paris och Madrid; onfausdagen war känd pä Montrouge, och den heliga ligans officiella blad förkunna» de segern nnan man ännu anade striden. Planen hade misilyckats i Spanien. Den Fransyska Kartan hade ej blifwit upphäsd wid Trocaderos murar; men denna gäng skulle hon ej undslivva; hon stulle fördrinkas i Tajo tillika med dcn Portugisiska konstitutionen. Lovolas bödelssvärd