Titel: Stockholms Posten
Datum: 1827-02-28
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
49 locliMs Poslen. Onsdagen den 28 Februari 1827. Ut länd st Litteratur. (Tlut f>8n N-o 46.) H^uvier bestrider lillwarclscn of fossila mcnnlstoben, och bewisar att de knokor, nnni unsclt för sådana, höra till andra djurarter. Pci den tid, dä fossila knokor, äf,ucn af dct yngsta slaget/ inwccklades i de uppblötta jordmassorna, existerade men, nistan sannolikt icke. Wärt jordklots närwarande form anser <I. ej för sä glimmat, som mängs skriftställare förmena. Men utom all twifwcl är det, alt hafwet, pä korrtare eller längre tid, änyo betäckt stora landsträckor, frän hwilka det tillförne fallit ut. Sedan dciIa ötcr uttorrkat, lcfde pä dem, genom flera generationer, stora dugande djur och andra landtqvadrupeder, som man icke mera träffar bland de nu lcfipande, men cf« ter hwilka fossila knotor i stor mängd finnas. Qfwer desta afsatte nu nyawatlenflö, den nya jordlager. E!u"i man ej kan uppgifwa tiden, när dct sista af dcsia flöden inträffade, sä tror Hr <5. sia dock tunna med skäl pästä, att de tilldragit sig ganska hastigt, och w'ldsamt spridt sig widt och bredt omkring. Derlgcnom förswunno pä cn gäng sto, ra landsträckor, som redan mästc warit bebodda ulaf mennistor och djurarter, lik» wära. Denna revolution upphäfde wattnen ur oceanens djup och uttorkade hela kon, tincnter, pä hwilka de mennistor och djur, som lyckligen räddade sig undan den sto, ra katastrofen, kunde äter sprida och fortplanta sig. Dcffa ur hafwets stöte änyo uppstigna kontinenter innehälla nu i sina öfwcrsta lager lcmningarna utafde förstör, da landtdjuren, som bebodde dem, innan le sattes under wattcn. I andra och tredje banden bestrifwer den lärde och wältalige författaren No?, hörningar, de sä kallade Lophiodons och andra till denna kläs; hörande dägg«djur, efter hwilka man funnit qwarlefwor under jordens yta. Isynnerhet utreder han med yttersta noggrannhet ordningsföljden för de nyaste flötslagrcn, sädana de, inne, hällande fossila fncfor, förekomma l traftcn omkring Paris. Det nedersta af dcsia lager bestar utnf krita; dcro^wanpä den första nederbör- den af sitt wattcn uti krukmakarclera med bitumintsi trä eller brunkol; sä grof kalk med snäcksandsscn. äter cn produkt af hafwcts flöde; dercfter ssintblandad kalk, och sedan gips, ätcrigen en produkt af sött wattcn. I desia för den geologiska for, staren sä rikhaltiga gipslager upptäckte han qwarlefwor af djurstägtcn, som nu mera icke existera, och hwnka han gaf egna benämningar, säsom: fyra arter Palcothcrium