Titel: Stockholms Posten
Datum: 1827-03-20
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
66 StocMms Posten. Tisdagen den 20 Mars 1827. jdirertisnens öfwer Stockholms Stads SpareNank berättelse ^.' U?erkels fZrrvaltning sr ,826. (Forts, och Slut frän N:o 6/s). ^V^cn det är, säsom Hrr Stiftare och Principaler utan twifwcl torde anmärka, icke de insalta summornas slottet, som utgör en tillförlitlig mattstock pä Sparbankens fbrkofran; det är hufwudsakligcn af insättarenas mängd som denna bör bedömmas. Det är glädjande för Direktionen att funna tilttännagifwa, att de nya uttagna kon, träböckerna äfwenlcdcs under sist förflutna är warit större, än nägot af de fbregäende, nemligcn 1 »20, sä att hela fontraboks»nummcrn wid örets ssut steg till 5?4o. Uton» dem, som de foregsende aren stiljt sig frän inrättningen, hafwa under aret 6;z perso, ner äterlemnat sina kontraböcker, hwarigenom summan af de qwarstäcnde dclegarena war wid arets stut 3702. Dcsta funna sälunda kl.rtzlssccras: 48 tjcnsiemän, ,3 handlande, 59 handtwcrksmästare, zi äldre personer af ätsMlg» ständ, 39 studerande och kas dettcr, 59 handelsbollMare och betjentcr, 3^ handtweiksgcsälter och lärlingals 6« waktmästare och fyrkbetjenter, Z6 soldater och spel, 10 kofferdisjömän, 219 tjenste, folk af mankönet, 118 enkor, 175 hustrur, 399 ogifta fruntimmer, 32 hushällcrstor, 441 tjcnstcfolr af qwinnkönet, 1,^85 barn under 16 ärs älder, 87 fabriks» och annat arbetsfolk, 21 elever wid de Döfstummas institut pä Manlxm, y^ arrestanter pil Ärono,lorrcktionshuset, 1 fattighushjon, 1 Skolinrättning, 6 faltigkasior, summc» z,7c,2. -^ Det torde förtjcna anmärkas, att de twänne första titlarne eller tjen, slemän och handlande, personer, som man trott icke höra till.de klasier, hwilka egent, ligast borde anlita Sparbanken, minskats under det förflutna öret, dä dcremot de stesse andra ökats. Det betydliga antal af arrestanter pä Krono-korrektionshuset, som for- tidet är blifwit deltagare l Sparbanken, hafwa utan twifwel icke alla bl,fw!t det helt och hället af egen wilja, utan dcrtill föranledde af styrelsens öfwer fängelserna nit och omtanka, som äfwen i detta fall warit förmyndare för, dessa moraliskt minderärlg» personer. Men nyttan för färgarna af deras delaktighet i inrättningen upphäfwes ej dcrigcnom, enär de af sina, för det mesta wisierligen obetydliga, räkningar l Spar- banken/ östäbligare än pä nägot annat sätt, kunna öfwertyga sig oru den frukt de» ras arbete burit och om wärdct af att framhärda, en gäng som fria, i den flit och ordning, hwartill nödwändighelcn hittills twungit dem—De insatta posternas antal har under ssst förflutna Zr warit iZ4g mindre än under det nästföregäende/ och ända