Titel: Stockholms Posten
Datum: 1827-03-21
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
MPlms Posten. Onsdagen den 21 Mqrs 1827. DenRobnNoken. ^H>r denna bok, som innehöll listan pä de hemliga pensioner, Fransyska regeringen före revolutionen utbetalte, anför Abbo Monl-GMaid, i sin nyligen utkomna Frän» syffa historia, följande utdrag: Ät Jean Francis Maury, Abbe af La Frcnade och Prior afRioms, betaltes < 260,000 liv,, nemllgen: 40,020 i anftcnde till de tjenstcr han gjort Hr Lnnoignon i parlamentssakcn; ,02,1,00 .för författandet af sitt betänkande till folket af den 5 Maj i?88; i Mors 1789, 10,000 liv., sä länge till dess han kunde crhälla ett Vistoppsdöme, med rvillkor att han skulle laga sä, att Nationalförsamlingens projekt misslyckades, samt att han cj skulle ifwepgifwa Malouets, Mouniers, det heliga Erkcdistoppsdömcts af Paris och den trogna Kardinalens af Nochcfoucault part!, och slutligen 10,00a liv. i anseende till de tjenster han gjort kommittén i Marll). — Ät Glcfwe Mirabeau, litteratör, betaltes 200,000 liv., ncmligen: är 1776 för ett fbrsäldt manuskript till en af honom författad skrift, kallad: <le« l^otli-e» c><? c^diet, 5000 liv. och är 1789, 195,000 liv. pä hans hedersord, att Nationalförsamlingens afsigter stulle sia fclt! Första artikeln i röda bok-cn är daterad den 19 Maj 1774 rch den sista den 16 Augusti i?8<). Hela utgiftssumman stiger till 228 millioner, hwilket för öret gör i medeltal 15 millioner, 200,000 francs. Pensionskommittén förklarade i sitt belän- lande, att denna bok icke är det enda bcwiset pä gunstlingarnas rofgirighet, och att anordningarne till kontanta utbetalningar, uppfunna för att dölja en mängd utgif- ter, som man bort blygas att angifwa, ssego till ganska siarn summor. Dessa an- ordningar belupo sig är »787, dä de woro minst, till 82 millioner, och 178?, dä de rooro störst, till 146 millioner, hwilktt synes af den publicerade I.ivi-e c!e8 c!e«ci«!0n«, bwari totalsumman under en tidrymd af ätta är uppgifwcs till 85« millioner. Pen- sionerna utgjorde mer än 70 millioner. I röda boken upptagas äfwen 300,000 liv., som regeringen ärligen betalte för den nedriga konsten att uppbryta andras bref oh intränga i det enffilta förtro- endlt.6 hemlighet. Konungen har ofta blifiuit bedragen af förewändningar, hwarunder man sökte dölia indistrcta fordringar, i det man erbjöd honom tillfallen till cnssilt »välgörenhet, och sälunda för ögonblicket borrlwände hans uppmärksamhet Frän folkets >, allmänna behof. Aldrig har man, när srnaan war om hans cnssilta angelägenheter eller tycken, kunnat fKfMä honom att äsidosatta en sträng ekonomi. Hans swar woro dä alltid: "det brådskar inte dermed;" — eller: "godt, men med wi^kor att de inte förorsaka r!nelra.«ya utgifter" Konungen Insäg gnnssa wäl behofwet alt för alltid afböja, dcj^a oinvnrliga ansökningar, som undergräfoe folktts wälständ. 'Man finner i delta register, bredwid en stänk af »,200,200 liv. till Hertigen af PollZnac, för hcmö gjorda tjenster, en annan gäfwa af 44 liv. cch 4 ftus till