Titel: Stockholms Posten
Datum: 1827-03-31
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
76 RMms Posten. Lördagen den 31 Mars 1827. Tidningar frön Utrikes Vrtev. Portugal. Llffabon den 4 Mars. I Representanternas Kammare ha häftiga dis, tuesioncr cgt-rum i anledning af regeringens alltför efterlätna förfarande motinsur, genierna. — Hos Pären a yttrade i detza dagar Grefwe Taipa, med hänseende till t.cn upvkassnde srägan om nddwändigheten af Drottning Marias närwaco i Portu, gal, att det woce irida bettre, om hon ännu längre fbrblefwe i Brasillen, för art dir under fin höga Fadc-s ögon lära sig regeringskonst och sparsamhet, samt wänja sig wid oibrts.imhct! cgenstopcr, som Dom Pedro i hög grad besitter. Spanien. Madrid den 3 Mars. Munkarne i Escurial ha, pä skedd rcqvl- sition, ur tronans förrädcr erdällit 50c centner bly till reparerande af taken i deras fil uerb»5g'iad, som tagi! sfl!da af tidens och wädcrlekens äwerkan. Illasinnade ni'i.1 päsiä, att de ärna d.raf gjuta kulor för rojalisterna i Portugal. — Till regeringens kunssav har kommit, att mänga landflyktlge Spaniorer, som nyligen fr^n London anlände lill Gibraltar, ssriftligen antydt de Konstitutionella i Estra, n,adura att hälla sig Ma tills wären, dä anstalterna till Halföns befrielse erhällit nilra m.ognad. Med cmlcdning häraf fördubblar nu polisen sin werksomhet. - Ps mär gränslinie firegär 01 rctrograd rörelse: avantgardet, som framryckt lill Brozas, äterwänder till Caecres, <ch icserven närmar sig desi kantoneringar. Moliverna här- till äro wäl brist pä lifemcdcl, och ännu mera destrtionen bland trupperna, mähän» da äswcn dc Portugisisk.' ,cb,Nernas operationer. Gen. Sempöre, som har befälet i la Guarda, läi ofördröjllHen och utan betänkande aswäpna 2 ä znc> öfwerlöpare, nien ban är ocksä den ende, som gjort allwar med snkrn. — De pensionerade Gene» ralcrne cch militärerne »aswa ej sedan December manad bekommit nägot underhäll. __ Hertigen as Frias, som war Statsräd under Lortesperioden, hae fatt tillständ att Zicrkomma till Madrid. — Paris den ,.6 Mars. Gen. Nodil har följt Gen. Earsficlds exempel och begärt sitt afstld. 3panssa Etatsrsdet är nu sysielsatt med pröfningcn af de ssäl, bwarvä desie Bcfälhafware grundat sina ansökningar. Om 3aio-arn6n berättas för önigt, ait wid gardet är Ofsscerarnes sinnesstämning god, mcn bland soldaterna roder misinöjc; wid linletrupperna är förhastandet omwändt. — <3om bekant är, utkom för nägon tid sedan ! London en pamflett, hwarl Spanska folket uppmanades att dcthronistra Ferdinand VII och lill Konung utropa Infanteri Don Carlos; Casiilirmlfa Nätet har nu utfärdat ett strängt förbud att läsa denna skrift, hwcns författare upvgiswes wara den beryktade Maubreuil. Polisbetjeningen