Titel: Stockholms Posten
Datum: 1827-04-17
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
88 tttWlns Posten. Tisdagen den ,7 April 1827. Ildnlogor frän Ulrik»» Orter. Portugal. Litzabon den 1/5 Mars. De Spanska ssyktlngarne blifwa i Portugal ganska kallt emottagne, och man kan ingalunda bcssylla wär regering, att hon gynnar dcsertionerna wid Spän sta armen, som intagit en botande ställning wid wär gräns. Uti hufwud«oepctcn i Santarem befinna sig wid pag 5«<i sädane flyktingar; men hwarlen Osficerarne eller soldaterne erhälla nägot pennlnge-understöo» utan blott en ration proviant, utan hänseende till graden. Anmärkningswärdt är, att ingen af de mera betydande, wid sista revolutionen förwisia, Spaniorerna ännu kommit öfwcr till oss, för att med fin närwaro uppmuntra de mitznöida eller lofwa dem hemligt vistand. — Hr Vorges Carneiros förstag: att st Konung Dom Pedro IV, säsom den offent» liga frihetens ätersiallare, uppresa ett monument, antogs den 6 dennes af Represen, tanternas Kammare. Hr Tarmento wille, att kostnaden skulle bestridas medelst fri» willig subskription, men Kammaren afgjorde, att minneswärden stall uppföras pä sta» tens bekostnad. Spanien. Madrid den 2u Mars. Dagligen ankomma frön Portugal st<nor af flyktande prcsier och n-nnkar, som anhälla om stpdd och bedja att fä stanna nära gränsen. Man twiflar dock, att sädant numera torde tillåtas dem. — Hr Estefani, y;«neral,DIreklbr för lotterierna i Spanien, har asgätt till Paris, för att söka der uppnegociera ett nytt län. — Frän Ceuta berättas, att den beryktade Capape blif, wit assörd till Canorie»öarna, emedan polisen fält wlnk om, att man ärnade bielp» honom pä flykten frön förstnämnda fästning, och lata honom äter uppträda i Ärra, genien, der han ännu har mänga anhängare. — Nymnlngarne wid a,-m<'n ha föran- led! ett Kongl. dekret, som stadgar, att hwar femte soldal af dem som bli ertappade wid deserlionsförsök, stall ihjclffjutns. Denna stränga ätgärd har wäckt mycket mist, nöje wid hären; soldatcrnc fordra proviant och sold, och dä sädant uteblifwer, äd^>, galägga de en liberal sinnesstämning och sjunga uppror sta wisor. — Hr Lam!» har peremtoristt päyrkas obftrvationsarm^ns fullkomliga urvlisning, och man tror, att hans fordran numera torde bewlljas. Vögqwarteret är ssyttadt ftän Caceres till ett kloster nära wid Talavera. Descrtioncn fortfar: till och med härifrän h,r > dcfia da» gar en asdelning af gardet med wapcn och packning rymt sin wäg. — Frän Torto- sa ssrifwes, att en apostolist komplott, som hade för affigt att befria de vä citadelle» häktade sängarna, lyckUgtwls blifwit upptäckt nästan i werkMighetens ögonblick. —