Titel: Norra Skåne
Datum: 1897-10-18
<-- Sida 2 -->
-
+    
<-- Sida 2 -->
no. d«n É8 Oktober. Fftrsäl)iiiiigen vid Rössjöholms Såg och Skogar är frän och med denna dag ändrad till följande dagar och tider: Vid Sågen: Tisdags, Torsdags och Lördags förmiddag. „ Sonedal: Måndags, Onsdags och Fredags „ „ Igarstorp: Tisdags, Torsdags och Lördags „ Okt 1897. Skogskontoret. ftössjöholm den 15 Okt. 1897. Vägrsyn. I slutet af denna månad eller början af nästa November månad kommer vägsyu att förrättas å södra vägarne tillhöriga Engelholms stad och erinras vederbörande arrendatorer å stadans utmark att dess- förinnan hafva sina vägstycken ordenth- gen iständsatta vid påföljd att väglagnin- gen eljest kommer att genom lega på den försumliges bekostnad fullgöras. Engelholm den 15 Oktober 1897. Drätselkammaren. kungörelse. Innevarande års ordinarie syner å all manna vägarne inom Rebbelberga distrikt komma att förrättas i följande ordning: Måndagen den 25 Oktober med början å stora landsvägen från Engelholm till Enkslunds skolhus, derifrån ånärads- vägen till Nybro, vidare från Enkslunds skolhus å stora landsvägen till Malmöhus läns gräns samt från Broby sockens gräns vid Ormastorp till Bialed och slutligen å häradsvägen från Bialed genom Ausås och Humlarps byar till Grytevad: Tisdagen den 26 Oktober å stora landsvägen från Engelholm till det ställe, der Hjernarps väghållning vidtager, der» efter å häradsvägen från Munka Ljungby sockens gräns vid ängahuset till värdshu- set i Rebbelberga och vidare från sist- nämda ställe till Förslöfs sockens gräns vid Kaistorp: Onsdagen den 27 Oktober å stora landsvägen frän Engelholm med början der Hjernarps väghållning vidtager till Halländska gränsen vid Landamärket och vidare från Hjernarps sockens gräns vid Fogdarp till Kärregårda. Synerna börja hvarje dag kl. 8 f. m. Väghållningsskyldige erinras: att sjelfve eller genom för hvarje bya- lag utsedde ombud vara tillstädes vid granskningarne för att anvisa hvar och en sitt vägstycke och mottaga nödiga fö- reskrifter; att landsväg skall vara minst 6 meter bred mellan inre dikeskanterna; att vägen skall vara högre på midten och derifrån jemt sluttande åt sidorna, lämpligast med 0,5 demeter pr meter: att vid båda sidor om vägen skola fin- nas diken så djupa och breda, som till vattnets anod ande erfordras och derifrån, om så nödigt är, göras afloppsdiken, på det att vattnet ej må qvarstanna i vägdi- kena och bibehålla syra å vägen; att, enär enligt lag dike .skall utläggas till 1,5 meters bredd och små buskar och träd, som finnas inom l,i meter» »fstånd från vägdike, skola borthuggas, så fåjgär- desgårdar och stenmurar icke uppröras närmare landsvägen än 1,, meter; att till väglagning endast får användas sönderslagen ^ sten, stridt grus eller s. k. strandmali hvarjemte vägarne skola lagas på hela dess bredd från dike till dike: att der sönderslagen sten användes till väglagning, ingen sten får ä någon sida hafva större yta än 3 ctru samt att i grus eller strandmal varande större stenar bort- att vid hvarje väglott bör finnas märke, som utvisar väglottegarens namn samt nummer och namn a det hemman, som underhållningsskyldigbcten tillkommer; att den väghållningsskyldige, som för- fallolöst från vägeyn utebwver ock hvars väglott ej vid synen godkänds, .kommer att i laga ordning vid domstol tÄkaJas «K,h ansvara i enlighet med föreskrifterna ;i Ä?< Horney har i natt afhändt sig lifvet ge upp bä res kapitalaf betal- ningar och räntor Mända- November gen den 1 kan 9—1. kloc- Styrelsen. Engelholm* — Frivilliga brandkåren torde lhåg- komma årsmötet i afton å hotell Svea kl. — Auktion i missionshuset hålles t eftermiddag efter predikans slut, då en hel del af flitiga händer förfärdigade vackra arbeten komma att gå under klub- ban till förmån för yttre missionen. — En ohygglig sammanstötning höll på att ega rum i sundet kl. 6,45 i lördags eftermiddag då ångfärjan var hardt nära att påseglas af en större ån- gare, som kom norifrån. Kollisionen und- veks i sista minuten genom kapten Stuhl- mans rådighet och flinka manöver, som lyckades hastigt vände kolossen så att de båda fartygen endast skrapade mot hvar- andra. Förskräckelsen bland de omkring 100 passagerarne var oerhörd De trodde sig gå en säker död tillmötes. Dylika tillbud till sammanstötningar lära allt som oftast förekomma. Kaptenen omtalade att för några dagar sedan höll en olycka pä att inträffa midt på ljusa öfver — Till assessor i hofrätten Skåne och Bbkinge har utnämnts rien derstädes A. Gr. S. Borgström. § : lagen angående vaghallmngsbesväiv-te utgörande på landet den 23 Oktober 1891;;' att lega för iständsättande af de väg' stycken, som ej vid synerna godkänna», äfvensom för anbringande af vågmärke, der sådana saknas, kominer att anställas inom den tid, som vid svserna bestäm- Engelholm i kronolänsmanskontoret-den 8 Oktober 18W. G. G. TragMk. — Civiläktenskap tvi t f. kronofog- den L. Tn. Becker vigdes i går i Any arbetaren Ludvig Hammar Andersson Björnekulla och jungfrun Johanna An- dersson från Ausås. Brudgummen till- hör (statskyrkan, bruden deremot är hvar- ken döpt eller konfirmerad skrifves till H. D. — Ull kyrkoherde i Visseltofta och Verums pastorat bar utnämnts v. pastorn fil. kand. N. Sallow. — Oeneralpoststyrelsen har konsti- tuerat postexpeditörerna F. A. Länder- gren och C. E. Th. Lundgren att från «en 1 Nov. vara postmästare, den förre i fiQ&gelf, den senare i Grenna, samt e. o. postex$aditörerna O. N. Olsson och L. A. Olsson ati, från den 1 Nov. vara postex- peditörer.. —BrälmingMtrméni Hörby Mnni- cipalstyrelsen i Hörby beslöt vid samman- träde den 5 december 1896 förbjuda fräls- ningskåren i Hörby att hälla sina möten efter 9 på aftonen. Giver detta beslut anförde fräsningsarmén högste befälhaf- vare i Sverige besvär hos länsstyrelsen, som faststälde mumcipalstyrelsens beslut, men sedan besvären fullföljts hos k. m:t, ha de af k. nvt bhfvit npphäfda. — En äfventyrare som uppträder På åtskilliga hotell i de skånska städerna har npptradt en äfventyrare, som kallar sig Carl Silfversköld — sannolikt ett antaget namn — i resandeboken Han har npptradt synnerligen flott, men då räkningen vuxit till ett belopp af 100 kr eller något mera, har den elegante herrn rymt fältet. Han har utgifvit sig för ir spektör i försäkringsbolaget Skandia, men på förfrågningar hos bolagets styrelse har upplysts att äfventyraren i fråga icke har någon befattning med bolaget i fråga — Lössen skall i skolan. Hemmans egare John Olsson i Viarp, som nekat att låta sin son Bror Jöns besöka skolan hade efter erhållen varning af skolrådet Herslöfs församling anmälts hos länssty relsen. Denna har nu törordnat att gos sen skall skiljas ifrån föräldrarna och öf verlemnas åt skolrådet för att dengenom komma i åtnjutande af skolundervisning — allt på föräldrarnes bekostnad förstås — Hvart ha de högsta utfallna vin- sterna vid Sydsvenska konstindustrilotte- riets i Lund 3:dje draggning gått? Anvis- ning å 1.0C0 kr. till Markaryd, Kronobergs län, å 700 kr. till Haparanda (fortfarande lotteriets af lyckan mest gynnade kollek tion!, å 400 kr. till Stockholm, å 300 och 400 kr till Söderhamn, å 300 kr. till Mal mö, Gefle, Norrköping, Amot (Vermlands län), Göteborg, Vestbo. (Gefleborgs län) Lund, Byske, (Vesterbottens län) och Höör. Af fixa vinster öfver 100 kr. har en hvardagsmöbel å 275 kr. fallit i Lyc keby (Blekinge), Alma Ekström vacura gobelin å 250 kr i Filipstad, ett damskrif bord å 225 kr samt en skulpterad kista å 150 kr i Göteborg, ett silfverskrin ä 350 kr i Hurfva, sadelmundering ä 125 kr Sollefteå o. s. v. Djurverlden pä uKult.irensi; Lund Blekingsgård har i dagarne ökats med en flock gammaldags "skrockhönor samt en liten Göingeko, som för museets räkning af P. Möller i Ostraröd inköpt: på Lönsboda marknad. Kon är ett myc ket typiskt och vackert exemplar af den snart utdöda gamla svenska skogsrasen till färgen röd med nästan svart hufvud och ben, kroppsställningen fin och smäc ker som på en hind. En förfa'<ikning af säreget slag liar nyligen egt rum i Östra Oöinge, sknf- ver en meddelare till M-T. Händelsen var denna: En bondgumma uppe i skogs- bygden har under ett par års tid levererat smör till en person vid en af våra större jernvägsstationer. Under den senare ti den har man emellertid tyckt sig märka att smöret hade någon sorts bismak, men visste icke hvad det egentligen var. Så härom dagen, då man emottagit en leve- rans om några kilo, undersökte man smö- ret noggrannare, och fann då, att detsam- ma var uppblf-udadt ined — rifven pota- tis. Gumman togs i förhör och er^ude verkliga förhållandet. Hon måste emel- lertid lägga upp en 50 lapp, enär smör- köparen hotade draga henne inför härads- rätten. — Setodlingen och — skolgången. Fortfarande öfvar betodhngec ett högst menligt inflytande på skolgången i de trakter af Skåne, hvarest betoaling i stöiTe skala eger rum. I allmänhet började höst- terminen i folkskolan den 1 d:s. Lyck- ligt lottade anser man de skolor å lands- bygden, som under denna månad få till daglig skolgång hälften af de inskrifna barnen. Flere skolor ha ej tredjedelen, skrifves till Sv, L. T. — lildsvada * Eatjkfiplng. En hotan- de eldsvåda utbröt i söndags natt vid 1- tiden i enkefru Hottings gård derstädes. Alla till egendomen hörande -boningshus voro starkt hotade. Lyckligtvis rådde vind — Sjeltmord. Från Svedala medde- las den 16 Poststationsföreståndaren A. l»<M hängning. ',Hf»)i efterlemnar maka och 5 barn H. var pjrri^rig 60 år gammal. — Olycktttfinde&se med dödlig ut- gång. Arbetaren F. Malmbeig, anstäld som smörj are å grosshandlare Walbergs ångqvarn i Kristianstad, råkade härom- dagen komma för nära en af maski- nerna, hvarvid han fick ena armen afsli- teu och i öfngt så svåra skador, att han —to» ng-hhrkhgl sjÉd. — Tvisten om Ottenbyremonterna. Som bekant har majoren L. von Muhlen- fels till Stockholms rådhusrätt instämt arméförvaltningen med yrkande om att utfå 5,000 kr. i ersättning för utfodring af remonterna under en del af tredje övar- talet 1896. Målet förekom ånyo i torsdags, samt stalhi och uthus nedbruB,.o. Ett par J hvarvoid svarandeombudet bestred ersätt- närliggande gårdar antändes äfven. An5rainingsansP^n- HJ MuUenfels hade b, i . . tt. i x _. i i , i j j Igenom jatjt kända satt att utfodra remon- terna mt- krånhänHt kronan egendom, hvar- för han näppeligen kunde ha skäl för yr- kandet. Kronan vore följaktligen snarare fordringsegare än gäldenär i målet. Detta uppsköts. — Herttösands stifts delning. Her- ndsands domkapitel har hos k m:t gjort förnyad hemställan om Hernösands stifts delning. Domkapitlet åberopar det af stiftets prästerskap å möte i somras en- hälligt gjorda ntalandet om den trängan- de nödvändigheten af delningen. Stiftets folkmängd uppgick vid fjolårets slut till 678,711 personer. På hvarje prestman kommer ett an+al ak 3,(00 själar samt en ' af 10 gr—1- ejardratmil. — Statsinkomsterna ökas. Statens inkomster af tullmedel, bränvmstillverk mngsafgift, hvitbetssockertillverkningsaf gift och jernvägstrafikmedel hafva under innevarande års tre gångna qvartal stigit till 55,661,925 kr. mot 49,024,823 kr. mot- svarande tid förra året — alltså en ök- ning i år af öfver 6 1!.i mill. kr. — Löjtnant Sinclairs krigsförsäk- ring. Det meddelande härom, som fram- kommit i ett byråtelegram från Köpen- hamn, tarfvar en del rättelser. Löjtnant Sinclair var nemhgen försäk- rad genom det engelska lifförsäkringsbo- laget Standards filial i Stockholm förblött "20,000 kr. Då underrättelse ingick om att han fallit i det grekisk-turkiska fälttåget, inledde försäkringsbolagets hufvudkontor omfattande undersökningar rörande detal- jerna af hans död. De erforderliga pap- peren ha nu öfversändts till filialen i Stockholm och något hinder tor försäkrings- summans utbetalande torde icke förefin- — Prins Carl är ungkarl i alma- nackan. Vår kongl. vetenskapsakademi tycker synbarligen icke om några nyhe ter, fastän prins Carls förmälning ju egde rum redan i Augusti, kommer nan hela nästa år i almanackan att skylta såsom ungkarl, och prinsessan Ingeborg existe- rar för vetenskapsakademien alls icke blani våra kungliga under 1898. Längre fram i almanackan, den 28 Maj, finner man visserligen prinsessans namn, men i motsats till alla öfriga kungliga namnsdagar är hennes angifven endast med vanlig, borgerlig stil. Den infaller på pingstaftonen. Ebba står i den nya almanackan den 6 Mars — första böndagen. Påskdagen infaller nästa år på den 10 April, Pingstdagen den 29 Maj, Midsom mardagen är pa en fredag, Jullagon på en söndag, Nyårsaftonen infaller på en lördag. — En befordringsfråga af prin- ci/iiell natur föreligger för närvarande till k. m:ts åtgörande. Professuren i me- dicin vid Karolinska institutet är ledig efter professor R. M Bruzelius I stället för att anslå platsen ledig till ansökan har lärarekollegiet emellertid endast till erhål- lande af professurei. anm>lt e. o. profes- sorn vid institutet C. G, Edgren såsom enligt kollegiets äsigt varande den lämp- ligaste till platsen Häröfver har nu professor S. E. Hen- schen i Upsala anmält besvär i en skrif- velse, som inlemnats till ecklesiastikdepar- tementet. Professor Henschen anför, att lärarekol- legiets kallelserätt eger tillämplighet en- dast beträffande en vetenskapsman af oomtvistehg öfverlägsenhet, men icke får användas som ett medel att från tjenstens sökande utestänga någon, som kunde före specimenstidens utgång blifva till platsen lika eller högre meriterad, än den anmäl- de. Han erinrar vidare, att kollegiet för att få hemul f^r sin kallelse utbytt sta tuternn uttryck "den skickligaste" mot Lden lempligasle", hvilket senare uttryck innesluter allehanda grader af godtycklig och subjektiv uppfattning Klagandan. som anser det allt utom otvifvelaktigt att professor Edgrens men ter ofverträffa hans egna, anhåller, att k m:t vdle förordna, att den lediga profes- suren må på öfligt sätt till ansökan kun- göras ledig och att vid tillsättandet må förfaras enligt gällande statuter. — Våra officiella flaggor. K. m:t har bestämt, att postflaggan skall vara tvätungad med midtpartiet mellan tungor- na parallelt med flaggans inneikant samt ett posthorn med kunglig krona, anbragt på samma sätt som i den gamla postflag gan. Jernvägsflaggan har till särskild tecken ett bevingadt hjul under en kung lig kroua. Tullflaggans särskilda tecken är ett bronseradt T under kunglig krona Telegrafverkets flagga har till särskildt tecken en femuddig stjerna, omgifven af blix-tar samt deröfver kunglig krona. Lots flaggans särskilda tecken utgöres af ett ankaie under kunglig krona. Dessa sär- skilda tecken äro anbragta i flaggans inre nedra, blåa fält. — De fyra unga svenska damer, hvilka, enligt livad vi omtalat, stå i begrepp att begifva sig till Kina, ha, enligt Sk. Aft., följande resroute: De afresa antagligen torsdags morgon (i dag) öfver Köpenhamn ucb Hamburg till Genua, der de den 19 dennes stiga ombord på Noiddeutsche Lloyds ångare "Bnjern", •om genom Saezkanalen för dem direkt till Shanghai, dit de beräknas komma den 22 tugust Strindberg kan team kort er väntaé till Luud, der han. tjpoogon kom- sr att tillbringa vinten, skri (ver V, T. November och derifrån färden ställe» till an bar enligt href till en dervarande väii- (ta och dem. mödosaama arbete, t>om väntar - 1 fyllan ocn villan råkade härom dagen en i Brflm vistands svensk (?) »tn (lent, frednkirieyiien. ut för ett fatalt äf- ventyr, som >r honom haft rätt ödesdigra följder, omtabr Berl. Tagebl. Natten nellan den 10 och 11 dennes hörde en i indra våningen i n:r 77 Öres- denerstasie^oende familj Ecksteiu någon vid V, 3-tden irofva a deras dörr. I tanke att det va/ en inbrottstjaf, som sökte bere- da sig Mluräde till lägenheten, ropade nå- gon af laniljen från fönstret åt gatan på bjelp. El förbigående person skymtade då att skalls polisujelp, men innan denna hann anländ» Aiade den förmente iobrottstjutven praktlse/at sig ned till våningen under och der gjoi försök att komma in hos en fa- brikör Prägnr. Denne som väckts al bullret, både « sti»it upp för att se efter hvad som v^r å firde och då han öppnade dörren knutlstie en obekant karl honom åt sidan undei utropet: Jag vill in här! För fru Dra- ger, sona strax kom tillstädes med ljuj, hade. det (ynts* som om karlen rusat mot hennes mai\ som då fick tag i en käpp och der- mel a! alla krafter bearbetade siu mot- ståndare i hufvudet, så att denne ('•tverböljd af idod anträdde återtåget. Under tiden hade folk samlats utanför och ed kypare från ett närbeläget värdshus hade försökt tränga in i förstugan genom gtt spränga dörren, livi ket ej ledde till an- pat resultat itu att b au så svårt stukade sin ena handled, att han måste anlita läka- re. När äudtlisen polis lyckats komma In i kuset, greps den blodige fridstöraren och pä grund a( dennes med bruten engelska uppblandade tyska drog polisen den slut- satsen att man lyckats få tag i en interna- tionel inbrottstjul. Sedan han af fältskär förbundits, ihförpassades han i polisarresten. Följande morgon kom det till förklaring. Heyuen, som b»dde i samma hus bos en fru Fleiscber i tredje våningen, hade i ruset gått vi! « i trapporna. Han släpptes »trax på fri fot, men ligger nu till sängs ganska illa deran till följd af de i hufvudet erhåll- na skadorna, — "Plockade" studenter Under of- vanstående ruhrik läses i senaste numret af Upsala Nya TiduiDg foljaudo insändare: Det går (ör närvarande i Upsala en lustig, men sann historia om, hurusom några stu- denter blifvit ratt bra plockade i Stockholm f en institution, som redan ti ån början af allmänheten fått det betecknade namnet procentarhanken". De ville, förmäler histo- ien, hafva 1,000 kr. i banken. Detta skulle le få, förklarade direktören. Dock måste >an draga af något för ränta och provision, Th derieinte brukades något som kallades coortage . De sKUiie emellertid tå 750 kr llt om allt De visades derpå till kassö- bo att lyfta beloppet, men af misstag leru- ade denne dem 950 kr i stället lör 750 lagra dagar derelter erhöll» de från di- ektoren att href med aofordrau att åter- tälla de 200 kr. de fått för mycket men om de tyckte sig vara "plockade*, tänkte e ej bry sig deroa. limellortid erhöllo de era hotelse bi ef från direktören, hvarför en ene som befann sig i Stockholm, gick pp till advokaten för att efterhöra, huru- ida det möjligen vore rådligast att de tilI- akalemnade de 200 kr som kassören af lisstag leronat för mycket. Lustigt nog var en rådfrågade advokaten en stallbroder 11 direktören, och de blefvo naturligtvis idda att ögonblickligen, så vida de ej ille råka illa ut, leoma penningarna. De jorde så. Några dagar efteråt fiogo de E bekanta reda på sammanhanget. I — Till häst tvärs genom Hyssland, I. kand. Valdemar Langlet från Upsala finner sig för närvarande på en af sina *nga visträckta resor, denna gång i Ryss- Eftor en tur genom Lappland under Jd- och Juli afreste kand. L, i midtzeu af Ju» till södra Ryssland, der han under någon I yistadea i trakten af staden Borisoglebsk. r att der kunna i grund studera det in. ssanta folklifvet bland kosackerna, tog nd. L. tjenst såsom dräng hos eu kosack- nde och deltog i mer än en månad der- ides i jordbruksarbetet, klädd som ko- Sckerna och delande deras dagliga lif I en der nere inköpt häst anträdde så hr [ 1 förra månaden hemresan ridande och fe redan hunnit så långt» att han ! dessa Igår torde befinna sig niellan Moskw» och jtersbarg. Till häst ämnar kand. L. fort- itta sin långa hemfärd ända till ÅJ)o. 'Det är kand. L:s mening att i bokform, dra sina intryck och minnen från baa- * Tangschou 11 ä, komma de att vistas un- der 6 ä 8 månader för att genomgå en kur» ir han haft god framgång med deu frän i kinesiska språket i engelska Kina-inlands under tryckning missionens skola för qvinliga mj«siouärer 5 "»nde arbete "Inferno" Men han längtar Efter kursens slut begifva de sig till sven.- ^"ka till det trefna Lund, der han mera ska missionens arbetsfält i Norra Kina — belägen ungefär der de tre provinserna Schensi, Scnansi och Honan sammanstöta — der flera svenska manliga och qrinliga och jV.oliga missionärer redan verka, och der de komma att fordelas på de olika sko- lorna. De angå qvinoorua gå med gladt mod ut på sia långa färd oeb titt det Uker t farh- nna gång funnit sig mycket väl i Paris, a upplagan af sitt- nu ?rd kan forisält.s sin literära verksam- Jtrindberg bar redan i September hyrt Jad i Lund som a|ltj«mt, står ledig ittr, 4/»«*ne wstexpeditör Matson Nå£lKr! g^«"<"'t.i°h«t.