Titel: Östgötaposten
Datum: 1895-12-20
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
ÖSTERGÖTLANDS VECKOBLAD KedaktÖr och ansvarig utjfifvare: Bengt gftgge. ÖSTGÖTA-POSTEN Egare och förläggare: Aktiebolaget Östtröta Corrcspondentens Boktryckeri. Verkställande direktör: Fxedr. HJurunarntröm. N:r 51 Prenumerationspris: För helt år kr. It SO, för tre qvartal kr. 1.15, för hälft år 0,85 iv&rtal SO Sre, postbefordiingsafgiften inberäknad. och ett qvartal _.,___,, ,,„.... Utkommer hvarje Fredag Fredagen den 20 December. Annonspris: Pr petitrad 8 ore; fråa främmande orter 10 öre. Utländska annosser 15 öre. Förlofninga-, vigsel- ooh födelaeannonser 75 öre; dödaannooa l- ou. Löanammerpria 5 öre. Östgöta Corresjwndentens Boktryckeri i Liukdping. 1895. MAMMMMfl* En värdefull boksamling Ull skänks, nämligen O. F. Ridderstads romaner, erhåller en hvar, som prenumererar på veckotidningen Östgöta-Posten, hvilken för helt år kostar endast 1 kr. 50 öre, inberäknadt postarvodet. Prenumeration sker å närmaste postanstalt Ostgöta-Posten, hvars format ganska betydligt utvidgats, kominer att från 1896 års början såsom följetong meddela nämnda utmftrkta romanverk på sådant satt, att med hvarje tidningsnum- me* lölja 24 vanliga boksidor af romanerna. Under årets lopp er- håller prenumeranten således ett romanbibliotek på ej mindre ån Wm~ 1,248 sidor. ~«| Detta allt för endast kp. 1> SO under året W C. F. Ridderstads romaner, hvilka till stor del nu öro utgångna ur bokhandeln, ha under årtionden, allt sedan deras första utgifvande, räknats bland det allra bastå, som vår svenska romanlitteratur eger. Få arbeten torde vara mera värde- rade än dessa, Hvad hvarje prenumerant under året erhåller i bok väg — utom en fullständig och innehållsrik tidning — har i bokhandeln kostat flerdubbelt mera, än den lilla prenumerationsafgiften. fjsF* Ett sådant erbjudande som detta torde derför sällan om någonsin stå en tidningsprenumerant till buds. Vårt syfte dermed är ock att i någon mån söka uttränga dessa utländska värdelösa röfvareromaner, hvilka numera till ganska högt pris utkolporteras bland allmänheten. - Ostgöta-Postens nuvarande prenumeranter samt i öfrigt alla vänner af sund romanläsning ombedjas att fästa sina bekantas och grannars .uppmärksamhet på detta tillläUe att gratis erhålla en spännande och lärorik läsning. Bi*änviiiGt saljes 8tar1ca8tj>c\\ billigast vid Rumla Spiiituosahandel genom A. A. Jansson. (U474819)______________________________Adress Qtatntt._________ Tillkännagifvanden. Latwtttfllkarw I lisa Doktor Bexelins 1 åta** Ont» «* t*edje Tottdagen ' »»• inadoo kl. 11—11, vid Vmll* i Kettilatad andra och tjerde Tonnagen 1 månaden kl. 18—1. (31B) Skudiuit&b ilta. IinBlirln«s«wa«TgiB BALDER 4 Stockholm, Hamngatan 1 B (»liftad 1887). ar den billigaate och förmånligaate föraik- ringeanatalt nom arbetar inom värt land, bygd på fullt matamatWU gi noder; da för- ankrade, nom tro anataHou ana* delegue och viusttagnre, vilja sjelfva årligen ain sty- reUe. All nppkemmaod» vinet tlrTfatler ode- lad de förankrade. Medlemsantalet 5.000. Tillgångarna Sfrer- stlger 1,000,000 kronor. Agenter antagas Agenter inom Östergötland: Linköping: A. Sterner, Läroverksadjunkt. „ 6. Carlsson, Statioosin.pektor. ttasnm: C. Holmqvisl, Inspektor. Katrineholm: C. H NiLsoo,S-atiooskrif»are. Lerbäck: C. Th Carls-on, Stationsrorast Ang. Andersson, Folkskollärare. E. Holmström, Bokhållare. A. I.jangholm, Skr»dd:mästare. D. E. 0:son Ba.ck, Kapten. O V. Sundbergh, Kamrerare. C. Th. Kindstrand, Grufarhaure. _ (10908,806) Mariedam. MoU'a: Norrköping: Trana»: Vadstena: Bersbo Länet och stiftet. Linköpings gasverks- fråga. Som man minne», öfverkla gadea Linköpings stadsfullmäktiges be- slut om byggande af nytt gasverk på den grund att beslutet skulle tillkom- mit på olagligt sätt Kon. bfbde ogillade besvären under förklaring dels att om ordföranden "än icke haft laglig rätt" att neka en begärd propositionsframstaUinug, detta bans tillvägagående dock "icke ens på - stått» kunnat på sakens utgång inverka", dels ock att om äfven en begärd vote- ring icke verkstälts, så inneholle ej pro- tokollett att yrkandet påvotering "iöre- j gåtts af yrkande på proposition i van- lig ordning, och ordföranden derför utom icke varit skyldig att i föreva- rande tall lådan framställa". K. m:t har nu — utan vidare mo- tivering — förklarat, sig icke finn» "skäl att i konungen» betaUaingehaf- vande* öfverklsgande utslag göra än- dring". Jernvågsförslaget Lin- köping-Ringstorp. Sedan nu Linköpings städa aktieteckning i Fogelatabanan blifvit verkstäld och eventuelt aftal om lån träffats, så att det företaget är fullt betryggadt, kommer arbetet för en sammanbind- ning af Fogelstabanan ooh Åtvida- bergsbanan (vid Ringstorp) att med all Kraft upptagas. Möte för öfver- läggning om foretaget kommer att hallas i början på nästa månad vid Askeby kyrka. Inflytelserika perso- ner i socknarne stå i spetsen for sa- ken. Den föreslagna nya banan skulle utgå från Linköping förbi Tannefors, der en vigtig station komme till stånd, derifrån till vägkorset vid Vårdsbergs kyrka, der station skulle inrättas, samt vidare med station vid Juby vall (nära Askeby kyrka) samt derpå anbaltstatjon vid Ring (nära Ortomta kyrka). För denna föreslag- na jernvägslinie är man lifligt intres- serad i Tannefors, hvilket samhälle naturligtvis också genom enjernväg skulle gå en storartad utveckling till mötes, tack vare dess goda krafttill- gång. Äfven ute i landskommunerna lär intresset vara stort. Terrängen lär ock vara den allra bästa. Framtidstanken är naturligtvis en foitsättning från Ringstorp till Söder- köping och sammanknytning derstä des med den blifvande Hammarkinds- banan samt den redan färdiga Vik- bolandsbanan. Afståndet från Linköping till Rings- torp är omkring två mil och från Ringstorp till Söderköping likaledes två mil. Landsstaten. K. bfhde har beviljat kronolänsmannen J. Wahl- ström tjänstledighet från och med den 24 till och med den 30 dennes samt förordnat kronolänsmannen A. W. Boblin att jemte egen tjenst, un- der tiden förestå kronoTsnsmanstjen- sten i Bobergs härad. — Sedan landskanslisten Aug. Lin- dhe på begäran erhållit semester un- der December månad har k. bfhde förordnat e. o. landskanslisten Gottfr. Andersson att under tiden uppehålla en ordinarie landskanslisttjenstinom länet 80 ar fyllde d. 18 d:s kammarherren frib Cirl Raab på Helgeram, en af Kalmar läus största jordadrottar. Han ben mer »ig, trots sin höga ålder, fort- farande vid ovanligt god andlig och kroppslig vigör samt deltager, som be- kant, med synnerligt intresse i dagens politiska och ekonomiska spörsmål. Utnamnlngsrykte. Stock- iholmaTidningen uppgitver att majoren i generalstaben P. H. E. Brändström kommer att utnämnas till överstelöjt- nant vid första lifgrenadierregementet. Till hans blifvande efterträdare i bans egenskap af stabschef hos kronprinsen uppgifves kaptenen i generalstaben J. A. M. Blomstedt vara utsedd. Gårdsköp. Framlidne fabri- kören Otto Engelkes sterbhus tillhö- riga gården n:r 12 i qv. S:tJohannis i Norrköping har försålts till brygga- ren Carl Fr. Andersson för ett pris, som uppgifves till omkr. 35,Q0O kr. Gården är taxerad till 26,000 kronor. (N. T.) Till ban- ock maskin- ingeniör vid Norsbolm—Väster vik—Hultsfreds jernvägar har traflk- kornitéa antagit) löjtnanten vid väg och vattenbyggnadskåren John Ny- ström, hvilken tillträder befattningen den 1 nästk. Januari. Östergötlands småskole- lärarinnors understöds- förening hade sitt ordinarie års- möte onsdagen den 18 dennes. Sedan kassaförvaltaren afgifvit en kortfattad berättelse öfver kassornas ställning och utbetalda understöd, beviljade för- oningen på revisorernas förslag sty- relsen full ansvarsfrihet för det sist- förflutna räkenskapsåret Af atyrelens berättelse framgick, att föreningens s. k. kapitalfond un- der året ökats från kr. 3,199: 89 till kr. 3,249: 09; att utdelningsfonden, utgörande för sjukunderstöd tillgäng- liga medel, som vid räkenskapsårets början utgjorde kr. 86% 43, ökats till kr. 1,081: 24 vid dess slut, samt att den s. k. förvaltningsfonden vid sam- ma tid omfattade kr. 37: 59. I sjukbjelp hade under året utde- lats till sex personer kr. 207, för sjuk- domstid varierande mellan 6 och 58 dagar. Till styrelseledamöter omvaldes rek- tor C. L Anjou, ordförande, d:r A Cronvall, sekreterare och kassaför- valtare, samt fröken Greta Hansson, hvarjemte nyvaldes folkskoleinspek- tören S. Lundqvist och fröken Fanny Blomberg. Revisorer blefvo pastor J. A. Söderlund samt fröknarna Gu- sten Törnell och Augusta Bergström. Ett förelag till förändring af stadgar- na, närmast föranledt af föreningens beslut att söka fa kassan inregistre- rad, antogs hvilande till nästa års- möte. Ganska mänga nya medlem- mar ingingo i föreningen. Försålda aktier. Få fond- börsauktion i Stockholm d. 18 d:s för- såldes 1,000 stycken Pålsboda-Fin- spongs jeruvägsaktiebolags 5 proc- obligationer af 1886 Ull 100 proc; 10 aktier i Norrköping - Söderköping - Vikbolandets jernvägsaktiebolag å 100 kr. för 70 kr. 10 öre; 3 aktier i R. Wahrens aktiebolag å 1,000 kr. till 2,050 kr. samt 12 stamaktier i Mo tala verkstads nya aktiebolag å 250 kr. till 265 kr. Fjärdingsman 1 60 år. En så lång tjenstetid har fjärdings- mannen och medaljören C. Jakobsson i Tjellmo att uppvisa vid detta års slut, och han bar under hela denna tid en synnerlig väl vitsordad tjenstgöring, för hvilken han för några år sedan pä sina förmäns begäran erhöll medalj af konungen. Nu hunnen till den höga åldern af 75 år, eger han ej längre krafter att i denna vidstiäckta för- samling uträtta alla de olikartade upp- drag, som äro med denna tjenst före- nade, hvarför han till årets December- stämma ingaf sin afskedsansökan. Vid det på denna honom meddelade afsked, betygade församlingen honom sin er- känsla och tacksamhet för det nit, den pligttrohet och redbarhet, hvar- med han städse under dessa 50 år till såväl sina förmäns som församlingens belåtenhet skött sin tjenst. Försam- lingen beslöt äfven att såsom ett ytter- ligare erkännande häraf för hans åter- stående lifstid meddela honom 150 kronors årlig pension. Inom belyenlngsvasen- det komma nu stora uppfinningar slag i slag. Sedan det elektriska lju- set uppträdde har först gasljuset gjort ett oerhördt framsteg genom uppfin- ningen af Auerlampan. Sedan häri utlandet redan börjats en fullständig revolution inom gasberysniogsbran- schen genom införandet af acetylengas (som en hvar kan tillverka för eget behot). Den uppfinningen torde väl snart nog hitta väg äfven till oss. Nu har slutligen en storartad upp- finning gjorts äfven för fotogiubelys- ningen. ''' Firman Spirl & Bruckner i Wien har nämligen nu. enligt hvad af Ber- liner Tageblatts senaste n:r framgår, fört ut i marknaden en patenterad petroleum-glödlampa, hvilken täflarmed gas-glödlampan och lär fungera på ett utmärkt sätt. I lampans nedersta del finnes en oljebehållare och i mellersta delen en liten nätt luftpump samt gasbildningsapparat, hvanfrån sedan den med luft homogent blandade fo- togen gasen ledes opp till brännaren, hvilken är försedd med en metall- strumpa", liknande den som finnes å Auers gasgtödljusbrånnare. Kreatursmötet 1 Norr- köping d. 18 d:s utmärktesigicke för någon vidare stor tillförsel af kreatur, beroende antagligen på det svåra väg- laget i förgår, då landsvägarne i våra trakter på raå»aa-«tiilea voro snart sagdt ofarbara tillföljd af den myckna smörja och lera, hvarafdeöfversväm- mats. Kommersen syntes gå ganska trögt, oaktadt många uppköpare, så- som från Stockholm m. fl. ställen, lära infunnit sig. Priserna å de sa- lubjudna djuren voro: oxar pr par från 200 uii 275 samt 300 - 350 och 375 till och med 400 kr, allt efter qvalité. Kor gälde från 60 titt 125 kr. pr styck och för tjurar betaltes från 75 till 175 kr. o. s. v. (NV T.) Laxfisket 1 Motala. På be- gäran af fiskevattensegare vid Motala- viken hade k. befhde anmodat krono- fogden att med resp. innehafvare af fiske vid samma vik ooh vid ström- men tiU Ber»»ytaWi lawiauittiädu Jor begärd ändring i nu gitil«té»iskMi- bestämmalser, som atse laxfisket Sammanträde höll» d. 18 d» i Motala inför kronofogden Afpi Strandegame vid Motalavikenhade nämligen «mffirt att bittiUs galkn.de i föreakrilW dels «0M Mmr HO ar gamla dela ook eU Mindre godi uttryck för jsamtSg* filikswJMstMinimn önaknin- ■ gar. Hr Eng» Andeason framhöll bojru ii- dams fräsa- tv» alldeles motsatt* intreaaen gjorde 4»g Smllmaén: attöm- fiskares och fiskkais i Motataviken. ;TaL önafcado att de senare matte Ibttftra liksUttda avad Aadra ftakare i VeUern, brilkat de nu icke äro, då laxftags t för dem år förbjuden nåder tiden K Oki.-8i Dee., Hr Oso. GyUiaaf tbiaatenda p* dat bastitadaste mot Utatrtefct rätt till uufiske för innehafvare af nakevatien vid! MoUlnvikan efter dan 15 Okto- ber. Med hr Gylling instämde alla strémfiskarena, medaa de öiriga bi- trädde hr Anderasooe mening. Deremot emadea man om att den stadga, som k. befhde komme att stadfästa, mitte galla för en tid af högst 5 år. Linets samtliga krono- fogdar voro d. 12 d:s inbjudna till en middag, som landshöfdlngen grefve R. De la Gardie gaf å slottet för den nye landssekreteraren C. O. de Frese. Östergötlands skytteför- eningar. Hel» antalet aktiva med- lemmar i Östergötlands skytteförbuods samtliga föreningar utgör för närva- rande 875, de passivas 242. Den för- ening, som räknar de flesta aktiva medlemmarae är Norrköpings med 102. Skogsköp. Till V. Vbd med- delas: Land t brukaren C. A. Larsson i Stora Ved, Gärdsrums socken, nar af hemmansegarne L, J. Jonsson i Kulla. Atvids socken, och A. Carlsson i Gullebo köpt deras på rot växande värderika skog, cirka 5,000 träd, för ett pris af 3 kr. 50 öre för träd. Hedrad låsare. Från Odens vi skrifves till V. vbd: En aftonskola, besökt af ett 30-tal intresserade lär- jungar, har pågätt vid Odensvi hvarje söndagseftermiddag under sommaren och hösten. Undervisning har med- delats uti välskrifhing, rätt- och upp- satsskrifning samt räkning. Till sko- lans lärare, folkskolläraren Alfr. La- gerström, öfverlemnades vid skolans afslutning den 8 d:s ett dyrbart Halda- fickur såsom ett uttryck för delta garnas erkänsla. Död genom olyeksfall. Häromdagen hittades död i Tinnei* bäcken vid bron öfver den samma å Vistvägen sadelmakaren John Borg-én i Linköping. B:s sorgliga slut kan med all sannolikhet tillskrilvas en olycks- Kl. 5 på onsdagseftermiddagen hade B. aflagsnat sig hemifrån och under den närmast följande tiden inkasserat penningar och betalt räkningar. Mellan kl. 12 och 1 på natten var ban synlig på Nygatan och föreföll då berusad. Enligt hvad som sedermera inhem- tats, har ban härpå kommit i sällskap med en mjöluare från Hjulsbro, och då denne på natten skalle begifva sig hem, följde B jemte en handlande från staden bonom på väg. Strax utanför Tinnerbäcken steg B. af skjutsen för att ensam återvända hem. Han v,.r starkt beiusad, och kunde tj hålla raka vägea. Antagligen i följ 1 häråt bar han, då han kom ned till Tinnerbäcks- bron ramlat utiör den brantasluttningen. Man fann t han» kropp efter detta fall åtskilliga märken, ett skiubbsår å hö' gra benet, sk ton et sfetoapadt å högra armbågen, en blånad å venstra kinden och märken af åtskilliga koatnsioner i pannan. B. fördes i fallet hufrujetup^ i bäcken, som vid stranden var betäckt med tunn i». På denna gick bål ocb B kom med hnfvudet under isen, utan törmåga att befria sig ur detta läge. När han på morgonen rid 8 tiden hittade» af ea qvinna från Tinnerbäc- ken var bufvudet alldeles infruset i isen ocb kroppen stel. Sedan polisen genast underrättats, töides B. till bår- hu-iet B., som var född 1857, efterlämnar maka och två gossar i ålder af omkr. 10 och 13 år. Hans ekonomiska ställ- ning lär ha varit god. GOdboskapsutstallnln- gen 1 NasSjöden 12 d:s räk- nade 88 st. anmälda djur, hvarjemte utanför utställningslokalon marknads- fördes ett ungefärligen lika stort an- tal. Som prisdomare fungerade me- 'jerikonuilentqp Nyberg ocb slaktare Johansson, bada från Jönköping. , De utstälda djuren voio af medelgod be- ! skaffenbet. Handeln gick denna gång ej så lifligt som annars och prisen voro tryckta. Följande erhöllo priser för utstälda djur: Petaraaor, Katrineholm, 1 första; A Blom Svist, Jönköping, 1 andra; A Ljunggren, ;iingö, a tredle; A. Bvenwoo, Hvlttaryd. t e,'l vrédf; ft. Jognoaoo, tUifaavnd. friskt i den närliga månbelysta qväl- len. Ett egendomUgt Jagtåf- ventyr berättas oss frän Målilla. En vacker råget, som sistl. onsdag bårdt eftersattes at en hund, råkade nämligen vid det hon skulle taga ett hopp öfver en gärdesgård att snärja in sig i densamma så, att hon ej åter kunde taga sig loss, utan blef hon i stället snart fasttagen af folk, som tillskyndade från Hagelsrums gärd, på hvars egor händelsen tilldrog sig. Utexaminerade småskol- lärarinnor., Vid Hvetlanda små- akoleBeminarium ha i dagarne bl. a. följande elever utexaminerats: Alma Danielsson, Hässleby; Hilma Lind- ström, Vireda; Emona Asklöf, Lin- derfts; Ida Nilson, Hässleby; Hilda Johnson, Eksjö landsförsamling; Han- na Ljunggren och Hanna Hellström, Eksjö; Anna Östervall, Landeryd; Anna Häger, Höreda; Matilda Sa- muelsson, Ingatorp; Ester Karlson, Askeryd. Bland oökande till skepps- mätningskontrollörs-befattningen i Sundsvall märkes skeppsmätaren 11. Sjögren i Norrköping. Hofslagare-examen har vid veterinäriMtltiitet i Stockholm aflagts af, bl. a. P. F. Fihlh&n Odes- hög- Morra Östergötlands Jernvftgsaktlebolag.„ Det lån af 1,200,000 kr., hvarem Östergot- lands enskilda bank träffat aftal med detta bolag, hvilket den 1 nästk. Ja- nuari öfvertager Pålsboda—Finepongs ooh Fiispongs—Norsholms jeruvagar, löper med 4'/, procents ränta. Bakom Östergötlands enskilda bank lära stå Stockholms Handelsbank och Väster- bottens enskilda bank. . Flaggor åt folkskolorna! Älven tttrgtv ielkskora vid kyrkas har änder året stbelUit ett synnerligen »tor ocb präktig amansSagga. hvilken i si» mån bidragit att rjka högtidligheten vid de för några dagar sedan hållna åra- ecaniina rid skolan. Flaggan, jemte stång ocb öfriga till- behör, har som gåfva iöiärats skekn af kapten K. F. Malsborg pä Vij Vid fslkkögskolan 1 Sö- dra Vi firades i söndags afton en fosterländsk fest. Skolaalarna voro smyckade med granar, flaggar m. m. Föredrag nollos af skolstyrelsens ord- förande, kyrkoherde Bosenqvist, om Karl den XII, samt af agronomen Wi- ström om en studieresa, som ban sist- lidne sommar företagit till England och Skotland. Mellan föredragen de- klamerade skolans föreståndare H. Hansson Snoilskys dikter: "Stenbocks kurir" och "På Vernaaxo marknad", hvarjemte lärjungarna raskt och hur- tigt sjöngo fosterländska sånger un- der den nye sånglårarens, kand. Tor- neils ledning. Till slut förevisades ett par präktiga tablåer: "Karl den XII och Mazeppa efter slaget vid Pul- tava" samt "Ett Bondbröllop", hvilka båda väckte stort bifall. Den i allo angenäma festen aflöts med bön af kyrkoherde Rosenqvist. Dan 30 November på aftonen hade på den isbelagda Krön anordnats en skridskofest med bloss och tjärtunnor. Föreståndaren utbragte ett lefve för bjeltekonungen Karl XH:s minne, och eleverna sjöngo "Kung Karl' samt ett par andra sånger, som klingade 21 — Min unga dotter vet icke hvad hon be- gär 1 utbrast Hedvig Eleonora. Men konuDgen sade: "Jag vill uppfylla eder första bön, Ulrika! Men ni skall sjelf upp- taga grefvinnan i edert hof och under edra egna ögon!" Ulrika Eleonora gjorde en djup bugning och kastade en tacksam blick på gemålen, . samt vände sig derefter med uttryck af sam- ma tacksamhet till enkedrottningen, hvars hand hon till och med kysste. Då sade Hed- vig Eleonora: "Måtte Eders kungliga höghet icke ångra sitt ädelmod! Men hvad jag ut- tryckligen anser böra bestämmas och före- läggas grefvinnan Julia, då hon återkommer till vårt hof, är att förbindelsen med öfver- ste Lillie skall återställas. Jag vet att han sörjt sin brud, och skall göra det ännu mer då han får höra att hon varit mot honom så trolös, örnstedt bör icke sörja förlusten at en sådan fästmö." Adelheid såg med tårfulla ögon på de kung- liga personer som omgåfvo henne. Men hennes bjerta drog henne till den olycklige och för- olämpade brodern, hvilken borde underrättas om allt. Hon aflägsnade sig tigande. Ulrika Eleonora vägrade att i brudstolen bära den mantel, som Julia kastat omkring sig. Enkedrottningen blef deröfver så för- törnad, att detta gaf anledning till en be- ständig osämja emellan smärmoder och son- hustru. Hon framträdde till altaret i en 20 — Således har Julia icke omtalat sin för- lofning med Lillie innan hon gaf sin tro åt Örnstedt? återtog drottningen. Julia sträckte, liksom bedjande om nåd, sina händer mot drottningen, men denna fort- for med sträng röst: "Det är ovärdigt att en lurstinna af vårt eget hus så smyger om- kring land och rike och knyter sina förbin- delser på egen hand. Hon måste straffas. Jag skall åtaga mig henne. Den bedrägliga törlufiiingen med vår tappre och ridderlige Örnstedt är upplöst i kraft af konungens beslut!" Hon vände sig till Carl, som stått orörlig och stirrat på uppträdet. I detta ögonblick inträdde från det inner- sta rummet den ädla Ulrika Eleonora. Den bestörte och rodnande konungen upplyfte sina ögon mot den rena och värdiga prin- sessan, som sedan hon gjort en djup hels- ning, med blygsam frimodighet tog ett steg emot honom. Hastigt besinnade sig Carl och störtade fram till henne, betraktade hen- ne ett par ögonblick med uttryck af vörd- nad och omfamnade henne derefter högtid- ligt. . — Jag ber om nåd, Eders Majestät! sade hon, min törsta bön till Eders Majestät på denna dag blir om nåd för grefvinnan Julia. Och jag beder ödmjukligeu min fru mor att förena sina böner med mina och förlåta den olyckliga och ångerfulla. 17 att hennes moderliga ömhet icke hindrade henne att fordra hela hans makt för verk- ställandet af bans vilja. Nu kom hen kär- leksfullt emot honom och omfamnade honom med en viss ängslan. Han besvarade om- famningen med ett uttryck af ödmjukhet, som i sjelfva verket låg i djupet af hans ka- rakter. — Välsignad vare denna dag och stund, älskade son! sade drottningen. Mätte den medföra välsignelse och glädje öfver bela vårt hus, hela ditt rike och ditt folk! Konungen var rörd och såg sig om efter bruden. — Hon har gått i sina rum, sade drott- ningen, som gissade hans tankar: Om Eders Majestät täcktes se henne; innan hon iklä- des brudskruden, såsom det af gammalt va- rit sed bär i landet, att brudgummen först bör se bruden, så passar det bäst att det sker vid en moders hand. Hon fattade honom vid handen och gick in i de rum, dit Ulrika Eleonora nyss förut begifvit sig. Som väl ingen kunda förmoda, att någon djerfdes störa den kungliga bruden, hade dörrarne icke blifvit stängda. Moder och son inträdde helt hastigt. Båda rummen, hvilka enkedrottningen noga besett vid sitt förra besök, voro tomma. — Hvad vill detta säga? utbrast Hedvig Set kungliga, bröllopet. 3 Dödsfall. I lördags på morgo- nen afied i sitt hem efter en tids a uk- lighet innehafvaren af Broxviks fidei- kommiss, kammarherren, kaptenen Evert Reinhold Mauritz Taube von Block i en ålder af 61 år. Han insjuknade för någon tid sedan i lungsäcksin- flammation, hvartill på sistone stötte magsår med blödning, rärmmartrerre Taube von Block var född å Rafnäs egendom i Östergöt- land den 2 April 1834 och son af kap- tenen vid 2:dra lifgrenadierregemen- tet ooh egaren tia nämnda egendom Otto Evert Taube ooh hans första fru Emilia Wolffelt, hvilken sistnämnda aflad några dagar efter sonens föV delse. Hans Btyflnoder blef seder- mera grefvinnan Adomina Wilhelmina CroVsTedt; med hvilken lädren ihgiok nytt1 äktenskap 1887. BfteT att ha blifvit student i Upaaia år 18S1 Uef T. tams* år firirtid Istastka^iis^MtireMwsNntlat, der han sedemera- dea 11 Augusti 185» ut- nämndes till underlöjtnant aa«t 1881 avancerade till löjtnant ooh dea 20 Februari 1874 till kapten, hwefter han under fler* år var chef ttk Vret» Kloster» kompani, till dess han in- giok i regementet» reserv, från hvil- ken han »t ett nan år sedan tog af- sked. Ar 1893 nämnde» t. till kam- kmarberre i borvet samt hadederfSrut år 1878 erhållit riddarvärdigheten af svärdsorden. Under några år efter sitt afsedatagande från regementet var kammarherre T. bevakmngsbe- fälhafvare för kronoarbetsstaiionen å Borghamn. På grand af arf efter ain fader, som afied år 1860, var T. egare at går- darna Langtorp, Sten ooh Bjerkhusa, alla belägna å Vikbolandet Genom köp blef T. 1875 egare af egendomen Täektöborg i Krigsbergs socken, hvil- ken gård han på 1880-talet försålde. Ooh slutligen öfvertog han på grund af sitt äktenskap med sin nu efter- lefvande maka Betsy von Böök det stora von Blockska fideikommisset Broxvik, år 1795 stiftadt till fideikom- miss at kammarherren Carl Jakob von Block. Efter sin företrädares död och far- dagsårets slut tillträdde kammarher- ren Taube von Block fideikommiss- godset i Mars år 1889. T. var al den särdeles lifliga natur, hvilken någon gång lätt kan leda till mindre förtänksamhet. Af allt hvad han tog sig före var han lifligt och varmt intresserad. Detta såväl i sin militära tjenstgöring som såsom landtbrukare och jorddrott samt så- som kommunalman. Dä han emottog fideikommisset var detsamma långtifrån sådant det borde vara. Under iardagsåret voro t. o. m. flere hundra tunnland af arealen öde- lagda. Men äfven i andra hänseen- den var härstädes mycket att göra. Och det är en vacker gerning T. har utfört under de jemförelsevis fä år, han på denna sm plats fick verka. Efter hans tillträde hafva såväl huf- vudgården som arrendegårdarne blif- vit försedda med nya ekonomihus, och hvad tid och öfriga omständig- heter tillåtit har äfven blifvit åtgjordt icke blott härvidlag, utan äfven vid jordbruket i öfrigt. Sin arfvegård Långtorp försåg han bland annat med ny mangårdsbyggnad. Redan under den tid T. var bosatt å Täektöborg, var han först vice ord- förande och sedan ordinarie i Gull- bergs och Bobergs hushållningsgille och från år 1891 innehade han sam- ma befattning som ordförande inom Vikbolands gillesdistrikt samt äfven som gillets ombud vid nötboskaps- premieringarne. ..Han var derjemte nämndeman i Östkinds häradsrätt samt kommunalstämmans ordförande i Jonsbergs socken. För Vikbolands- iernvägens tillkomst visade han stort intresse. Begåfvad med godt hjerta samt hjelpsam som han var, kommer hans bortgång att väcka sorg och saknad icke blott inom familjekretsen utan vida derutom, icke minst inom Brox- viksgodset. Han efterlemnar, förutom maka, tvenne söner och tre döttrar, hvaraf en sedan ett par månader är gift med godsegaren G. Silfversvärd på Nolheden i Vestergötland. I Till fältintendent af andra klassen har k. m:t utnämnt och för- ordnat regementsintendenten vid För- sta lifgrenadierregementet, kaptenen i samma regementes reserv C. J. G. Fries och till intendent af andra klassen intendenten af tredje klassen, löjtnan- ten i Gotlands infanteriregemente M. 67. Sehenström. östgötarne i Upsala. Pro- fessor A. GuUstrand har hos mindre akademiska konsistoriet anhållit om förordnande för med. kand. H. Malm- qvist, östg., att vara amanuens vid universitetets oftalmiatriska polikli- nik och akademiska sjukhusets af- delning för ögonsjukdomar för ett år från ooh med den 1 Januari 1896. — Docenten Einar Lönnberg är af naturvetenskapliga sektionen inom filosofiska fakulteten föreslagen till innehafvare af ett rörligt docentsti- pendium. — Filosofiska fakulteten har på för- slag till Lidéns stipendium uppfört i första rummet fil. stud. A E. Fran- sen, östg., ooh i andra eller tredjfe fil. kand. L. F. Sahlin, östg. — Fil. licentiatexamen, andra af- delningen, aftades i lördags af fii kand. E. Holmgren; Andra afdelningen af fil kandidat- examen af N. J. Anjou ooh N.B. Jo- hansson; Första afdelningen af samma exa- men anades af teol.fiL kand. S. Lund- mark, A Jonsson och E. Larsson; Hofrättsexamen af E. Gallers; Kansliexamen af L. Castelli; EfterpröfiBing af fiJL kandidatexamen af K. A Rosén ooh K. G. Harlin; Medicinsk filosofisk examen af P. Jonsson ooh F. G. Edrén; Juridisk filosofisk examen af H. Wigert-Lundström; Teologisk filosofisk examen af P. O. Hultén; Juridisk preliminärexamen, af T. F. Petri, samtiige östgötar. __Särskild pröfning enligt fordrin- garna för filosofisk kandidatexamen nar aflagts af K. A. Rosén. Bitet Jagtbyte. En arbetare Otto KMsTrSm vid Dånskebo i Vård- näs socken gick nyligen ut på jagt och lyckades dervid på ett par tim- mar skjuta 1 räf, 1 mård ocb 2 harar. Inbrott i mejeri. Katten tm fredagen hade tjufvar genom att slå sönder ett fönster beredt sig intrade i Lårrgerums mejeri, Mogata sm. Bytet Mef 10 å 12 kg. smör; eW m^jsirifoT- i kläde, och en tmmhmre. Någon spa- ning på tjufvarne har min ej äami, Oinkoitnna på sjön. Natten mellan sistiTdne fredag' Ock »rdag, drunknade, berättar N. T., iasjrlsten af Kläppens fyr, tidagen i trakten af Loftanammar, bemhsliwBren* tagaren Bing. ftmhfcir bmx 4>mm&&&) hr Ahlqvist jernie *« ststftawSTeaB- ssn från egendomen Bnc. tflmsa banda under 4#.»yBm^mmm- serade en ptara niadtoawaa kotyaw, pä hvilken pråm de båda awusmn taeastgjorde. Sjön gick mypk» hög, till följd hvari? bxiserBpso .wr*»* då pråmen dref jpå ett skär. Härifrån kom den dock loas, men dref sedan på ett annat skär. Da båda. karlarne skalle då försök» ga i dea pråmen åt- följande' roddbåten för att rådda sig, men till följd af den svåra sjögången kantrade båten och häda omkomma. De efterlämna familjer. Förberedelserna till domprostvalet. Det af Lin- kSpmSB- domkyrkeförsatnlrng ooh 8:1 Lars församling å gemensam kyrko- stämma den 4 sistlidne September antagna förslag till röstgrand vid gemensam kyrkostämma nar af k. eihde tit! efterrättelse faststälts. Ett söndagsskolmöte för Östergötlands och Södermanlands sön- dagsskoledistrikt har i dessa dagar hållits i Linköping ooh varit besökt af ett 20-tal predikanter ooh ombud för söndagsskolan. Mötet öppnades kL 6 i lördags ef- termiddag i lutherska missionshuset med ett komitésamman trade under trä- varuhandlanden Erikssons frän Skar- blacka ordförandeskap, hvarvid dook inga ärenden som kunna vara af all- männare intresse behandlades, utom det att nästa möte bestämdes skola ega rum i Eskilstuna nästa Ar. KL 7 på aftonen vidtog en fest, hvilken dock ej var så särdeles tal- rikt besökt. Vid densamma hölls in- leduingsföredrag af predikanten Löf- gren, Linköping, sång och "cittermu- sik utfördes af fröknarna Krantz och Malm frän Norrköping, deklamation of skollärare Hellström fråa Nykö- - ig, derpå föredrag af predikanten hl ooh så åter deklamation, af fa-, brikör Eriksson från Eskilstuna och hr Klint i Linköping, derefter sång af missionsföreningens sångkör och sist ett afslutningsföredrag af predi- kanten Lundmark från Norrköping. På söndagen hölls först ett enskildt bönemöte. Kl. 10 var offentlig pre- dikan af nämnde hr Lundmark och derpå föredrag af hr Dahl från Eskils- tuna. Så togs middagsrast och ge- mensam middag för ombuden hos pre- dikanten Löfgren. På eftermiddagen hölls först sön- dagsskola af ombuden från Norrkö- ping, hrr Lindahl och Gustafsson med biträde af fröknarna Carlsson och Dahlberg från samma stad. Derpå diskuterades en fråga angå- ende lämpligheten af s. k. barnguds- tjenster. Någon resolution fattades icke, men man uttalade sig i all- mänhet för fortsättning på det gamla viset med klassläsning samt för att, till minskande af enformig- heten, någon gång (en gång i må- naden eller så) anordna barnguds- tjenster. Så följde foredrag af orvan- nämnde hr Hellström om "uppfostran till sanningskärlek", två afslutnings- föredrag, af hrr Enk88on och ^ från Eskilstuna, samt några attack- mngsord af hr Eriksson från Skär- Födekulla bro. Enär Aska härads väghålJningsskylditrgenom delningen af gränsvägarnl tffi Gö- strings härad skulle fått sio- tillri«- lade Wa underhållet af F&Xt bro anhöll ordföranden i Ask» hä- rads vägstyrelse, att k. befhde måtte forordna om ny utstakninr, af^Sins- linierna mellan häradena8 iwThar sökningen/-1 funMt sk" bifalla an-