Titel: Östgötaposten
Datum: 1896-01-10
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
ÖSTERGÖTLANDS VECKOBLAD R;daklör och i ÖSTGÖTA-POSTEN Kgare och förläggare: Aktfrbolagot Östgöta Correspondentens Boktryckeri. Verkstaii&D'le direktor: Fredr Hammarström \:r 1 Prenumerationapris: För helt år kr. 1: SO, för tre qvartal kr. 1,13, för hälft : och ett qvartal SO öre, postbefordringsafglftcii luberäknad. Utkommer hvarje Fredag. Fredagen den 10 Januari. Annonapris: Pr petitrad 8 öre; fräo främmande orter 10 Öre. Utländska anoo- ser »re. Förlotmngs-, vigsel- och födelseanoonser 75 öre; dödsannons 1 50. Lösmimmerpria 5 6re. Östgiita Correspoiidentena Boktryckeri i Linkö|ping. 1896. En värdefull boksamling till skänks, DamHgen C. F. Kidderstads romaner, erhåller en hvar, som prenumererar \å. mm Östergötlands Veckoblad östgöta-Posten, och meddelar alt af det samt :ör he räknadt, endast ko,' rbe- 1 kr. 50 öre. ~WI Prenumeration sker å närmaste post anstått. Östgöta-Posten, Bom utkommer bva-je fredag och hvar b format nu mera ganska be- tydligt utvidgats, kommer att från JS96 ä'B börjin såsom följetoug meddela nämnda u- märkta romanverk på sådant sätt, att med hva'je tidningsnummer följa 24 vanliga bnk pidor af romanerna. Under å»ete l«pp erhåller prenumeranten således ett romanbibliotek på ej mindre än |C 1,248 sidor. "91 Pgtls allt för endaBt kr. 1: SO under året. HT C. F. Rldderstads romaner, bvilka till stor del nu äro utgångna ur bok- handeln, ba under årtiunden, allt sedan deras första u*gifvf>nde, räknats bland det allra bästa* som vår svenska romanlitteratur eger. Fä arbeten torde vara mera värderade än dessa. livad hvarje prenumerant under året erbäl- l>r i b ikväg — utom en fullständig och inne- hållsrik tidning — bar i bokhandeln kostat flerdubbelt mera ån den h la prenume- ration sa fgiften (V* Ett tådant eibjudandesom detta torde derfor sällan, om någon in Btåenlidning pre- numerant till bude. Vårt syfte dermed är ock att i någon mån söka uttränga dessa utländ- ska, värdelösa röfvarerimaner, hvilka numera till ganska högt pris utkolporteras b and all- mänheten. Tillkännagivanden. Hofrättskommlssarlen 9. 3€. Stranda er g, Jönköping. Ombesörjer bevakning af mil och ärenden samt handlingars inlemnande och uttaran- Kl. Maj ta och Jota Hofratt Den 10 Jan. Utsigterna för årets riksdag. Föga mera Sn en vecka återstår till dess 1896 års riksdag samman- träder. Man börjar derfor på sina håll att granska utsigterna för den kommande riksdagens arbete i såväl ena som andra afseendet. Till en början torde det väl få an- tagas såsom gifvet, att de två frågor, som vid flera af de senaste riksda- garne stått allra främst på dagord- ningen, nämligen tullfrågan och uni- ons/rågan, i år komma att hålla sig i bakgrunden. Möjligtvis framkom- ma dock, och det med skäl, yrkan- den om höjning af fläsk- och läder- tullarne, hvilka förut aldrig lyckats samla majoritet, något som deremot, åtminstone beträffande fläsktullen, torde kunna lyckas i år på grund af det senaste årets exceptionelt låga fläskpris. Unionsfrågan lär man ej ha någon som helst anledning att nu rifva upp, vare sig från den ena eller andra si- dan. Den torde derfor i allt lugn kunna få behandlas inom unions- komitén. En fråga, som man deremot vän tar skall komma att bli den stora brännande vid 1896 års riksdag, är den om beviljande af ifrågasatta stora anslag till försvaret, dels till sjöför- svaret och dels till befästningar i Norrland samt vid våra större sjö- städer. Det har, som bekant, varit tal om, att förslaget om ett försvars- lån på 50 å 60 millioner skulle åter framkomma, vare sig i form af en regeringsproposition eller såsom en massmotion. Och ganska antagligt är, att om unionskrisen fortfarande stode lika spännande som i somras och om intrycket af norrmännens då med så stor offervillighet beslutade försvarslån nu lefde mera omedelbart, än hvad efter unionskomiténs tillsät- tande är fallet, så skulle också vår riksdag med pukor och trumpeter nu bevilja de 50 millionerna. Det skulle ha blifvit ett nöje att visa norrmän- nen, att "en ann' kan vara lika god som en ann'". Nu är situationeu ganska förändrad. Larmet och trumpetstötarne ha tyst- nat och allt artar sig till möjliggö- rande af en vänskaplig lösning. Un- der sådana förhållanden kan ingen tänka sig, att vårt sparsamma landt- mannaparti — ty det blir på detta parti, som afgörandet kommer att bero — skulle ge sig in i några "vid- lyftigheter" och upptaga lån för för- svarsändamål. Detta är otänkbart, allra helst då det skulle ske vid si sta riksdagen i en valperiod, omedel- bart innan riksdagsmännen skola på nästa sommars valmöten ställas att göra räkenskap inför sina komitenter. Detta har nog ock den Boströmska regeringen insett, hvarför ju från "väl underrättadt håll" meddelats, att tan- ken på 50-millionerslånet af regerin- gen uppgifvits. Om saken kommer fram i en ny massmotion, så står re- geringen utanför frågan och beröres e) i lika mån af ett afslag. I stället för försvarslånet skulle — enligt samma väl underrättade källa — ha uppstått en tanke på att framlägga kunglig proposition om an- vändande till försvarsändamål af de i statskassan inneliggande öfverskotts- medlen frän de båda senaste åren, uppgående till omkring 16 å 18 mil- lioner kr. Om denna tanke, ifall den skulle förverkligas, gäller detsamma som om försvarslånet — den kommer säker- ligen icke att vinna framgång. Af- ven här inverka de förändrade för- hållandena till Norge samt andra kam- marens så att säga medfödda spar- samhetsprincip. Också torde det väl vara ovisst om den Boströmska re- geringen — med dess goda instink- tiva kännedom om hvilka lörslag som "gå" — kommer att framlägga någon sådan proposition, som här bebådats. Vi äro ingalunda så pessimistiska, att vi betvifla hvarje möjlighet till ökade försvarsanslag. Med den vak- nade insigt om nödvändigheten af sjö- försvarets och det fasta försvarets stärkande, hvilken nu besjälar vår nation, torde man kunna räkna pä, att det under flera år äskade högre byggnadsanslaget till flottan kan kom- ma att beviljas, om det också ej fast- ställes såsom "ordinarie" utan göres beroende af hvarje riksdags bifall. Vi veta väl att lackmännen anse ett "fast" anslag snart sagdt oundgäng- ligt, men riksdagen har en gammal god princip att sjelf vilja för hvarje år bestämma öfver statskassan, för att i händelse af trängande behof kunna "rätta munnen efter matsäc- ken"; och den tillförsigt kan man hysa till vår riksdag att den ej utan absolut giltiga skäl minskar ett an- slag af ifrågavarande art. Alltså, om vårt omdöme är riktigt, skulle möj- ligen af årets riksdag kunna påräk- nas en höjning i byggnadsanslaget på en half eller hel .million. Det allt sedan "nya systemets" seger i vår riks- församling framträdande oförtydbara intresset för Norrland, gör det ock antagligt, att något belopp kan kom- ma att beviljas till påbörjande af en befästning vid Boden. Men stort längre torde väl näppeligen andra kammarens anslagsvillighet under nuvarande förhållanden komma att sträcka sig. En annan fråga, som väl kommer att göra buller af sig, ehuru resulta- tet nog blir ringa, är rösträttsfrågan. Om regeringen i denna fråga ämnar framlägga något forslag eller i så fall hurudant detta blir beskaffadt, vet man ännu alldeles icke. Men i alla fall kan man profetera, att andra kam- maren alls icke — samt ännu min- dre den första — skall gå in på vare sig den lika allmänna rösträtten eller ett 500 kronors streck utan vidare. Ty i båda fallen skulle den politiska tyngdpunkten öfverflyttas från den samhällsklass, som nu i 30 år till landets och nationens lycka utöfvat regementet, till andra opröfvade ele- ment, om hvilkas förmåga af sansad och lidelsefri behandling af förelig- fande ärenden deras egna uppträ- anden just icke ingifva det bästa löfte. Kunde deremot genom någon på lämpligt sätt graderad röst/kala tillträde till deltagande i vården af rikels angelägenheter, men ej den ensamt åtgörande makten, beredas de nu "under strecket stående", så skulle sådant vara af en nationelt uppfo- strande betydelse; och ett sådant för- slag torde ej heller vara egnadt att framkalla oöfvervinneligt motstånd. I öfrigt lära väl i år liksom alltid annars framkomma en mångfald af skiftande ärenden, för hvilka vi i si- nom tid fä tillfälle att redogöra. Länet och stiftet Riksbanksvinsten uppgår för i fjol till 3 millioner kronor. öfverfallen blef brukaren Mel- ker Karlsson frän Bestorp, Värdnäs socken, då han annandag jul var på väg till Bjerka Säby för att bevista gudstjensten dtrstädes, af 3 personer trän Bjerka Säby fgor. Eu af dessa har förr varit i tjenst hos Karlsson och antagligen från den tiden halt något agg till honom. Karlsson lyc- kades emellertid komma undan och tog sin tillflykt till skogvaktaren Schyldt i Bestorp. Vadstena sparbanks sty- relse har till ordförande omvalt över- stelöjtnanten K. v. Wernstedt och till vice ordförande stadsläkaren d:r A. Wallin. Drunknad i vindlös sjö. Nyårsaftonen drunknade hemmans- brukaren Anders Pettersson i Saxe- kulla, Horns socken, i en vid gården befintlig källa, der han hittades stå- ende på hufvudet. Om det skett af uppsåt eller våda är svårt att afgöra. Den ailidne hade en tid fört ett min- dre regelbundet lefnadssätt. I Sjönöd var för några dagar sedan en arbetare, som från Ekeby kyrkoherdeboställe skulle taga vägen öfver Åsunden till Horn. Han åkte skridskor och sköt framför sig en kälke. Då han redan hunnit långt ut på sjön, brast isen under honom, och man med kälke sjönko i dju- pet. Modren såg från stranden till sin fasa sonen sjunka och nedföll afsvimmad. Den i sjönöd stadde lyckades emellertid efter ett förtvif- ladt arbete för sin räddning krafla sig upp på fast is. Han återvände genast till Ekeby-stranden, der han fann sin moder afsvimmad. Glädjen blef naturligtvis stor, då hon återsåg sin son vid lif. Kreatursmöten. Månads- mötet i Linköping d. 8 d:s var medel- måttigt besökt, och omsättningen trög. För 14 qv. oxar betalades 350 ä 400 kr. och för 13 qv. dito 320 å 350 kr. paret, för stora, feta kor 150 å 175 kr. och för mindre dito 65 ä 80 kr., för tjurar 100 å 200 kr. st. Från jernvägsstationen afgingo 26 vagnar med 275 djur, deraf 138 till Stockholm. — Månadsmöte hade man d. 8 d:s också sökt få till stånd i Söderkö- ping. Men då nyårsdagen inföll på månadens första onsdag, har det rådt stor osäkerhet om dagen för Januari- mötet, som enligt k. befhdes kungö- relse den 26 Jan. 1893 egentligen lär ha bort ega rum den 31 Dec. Mötet var också mycket fåtaligt be- sökt. Å H gatorget funnos endast några skohandlare. På kreatursval- len voro en del kreatur saluförda, men omsättningen var trög. Priserna å. oxar voro 300 å 380 kr. paret, å kor 60 å 120 och å tjurar 75 å 105 kr. st. Tillförseln af ved var riklig och priserna låga. Folkmängden i Eksjö stads- församling utgjorde den 31 sistl. Dec. 3,429 och hade under 1805 ökats mtd 92 personer. Vesterviks folkmängd har under 1895 mimkala mtd 19 och utgjorde vid nämnda års slut 6,771 personer. En Vandrare kom nyåislagen in på Lnköpiugs polisvaktkontor och bad om hcrb?rge. Haa betans vara en med tvångsarbete förut straffad ung skcuiakeriarbetare Wahlström fr. Norr- köping och erkände nu att han hållit sig undan från honom af Losi gs hä- radsrätt ådömdt 1 månads fängelse- straff lör stöld af läder i Norrköpings trakten. W. blef af härvarande polis myndighet hänvisad till den rätt, der han dömts för tjufnadsbrott. Nya lagförslag ha upprättats i justitiedepartementet och granskats af högsta domstolen om god mans för frånvarande delegare i dödsbo lik- ställande med förmyndare i befogen- het och ansvar samt om rättens om- budsmans i konkurs åligganden och förbud att dertill förordna rättens ord- förande och i stad äfven annan leda- mot af rätten eller, der konkursären- den höra till särskild afdelniug af rät- ten, af samma afdelning. Mot sist nämnda i förslaget gjorda undantag för större städer har justitierådet Claéson med instämmande atjustitie- rånen Huss och Hernmarck uttalat sig, hvarjemte hr Claöson med instäm- mande af justitierådet Carlson ansett att om rättens ombudsman komme i den ställning, att han dtrtill icke skulle kunna förordnas, uppdraget upphör. Mot redigeringen af sistnämn- da lagförslag har för öfrigt af flere justitieråd gjorts anmärkningar, Vikbolands jern vägs in- komster under November 1895 utgjorde kr. 10,978: 09 eller kr. 5: 90 pr dag och bankilometer. Från årets böljan utgör inkomsten kr. 6: 59 pr dag och bankilometer. En missionärskola för ut bildande af missionärer och diakoner öppnas i dagarne vid Tannefors. Före- ståndare för skolan är skollörestän- daren R. Johansson, som förut före- stått liknande anstalt i Småland. Svenska jernvägarnes inkomster visa under Oktober månad i fjol för statsbanorna 2,364,038 kr. 46 öre eller 23 kr. 41 öre pr dag och bankilometer samt för enskilda jernvägarne 3,069543 kr, 83 öre eller 15 kr. 88 öre pr dag och bankilome- ter. Från arets början var inkomsten för statsbanorna 22.851,959 kr. 75 öre eller 23 kr. 7 ore pr dag och banki- lometer samt for de enskilda banorna :'(i,M0().760 kr. 55 öre eller 14 kr. 65 öre pr dag och bankilometer. Patriotiska sällskapet har tilldelat den större medaljen med konuDgens bröstbild åt organisten och klockaren i Gryts församling K. J. Jonsson, född 1815, för 57 års tjenstgöring, samt sällskapets medalj med inskrift och sinnebilder åt tje- narinnan Augmta Josefina Carlsdot- ter, född 18o2, för 20 års tjenst hos bankkassör Fellenius i Ankarsrum. Å ödeshögsjernvägen ut- gjorde trafikinkomsten under sistl. November kr. 6,742: 17 (deraf för per- sontrafiken kr. 2,499: 20) eller pr dag och bankilometer kr. 5: 35. Från årets början till och med nämnda månad var trafikinkomsten kr. 72,612: 40 (mot kr. 72,049: 60 samma tid förra året). Vadstena hospital. Medi- cinalstyrelsen har faststält utgiftsstat för Vadstena hospital och asyl för innevarande år, slutande denna ut- giftsstat å 294,830 kr. 86 öre. Brist pä vatten. Vid qvar narne har nu en kännbar vattenbrist inträdt på flere ställen, beroende på den långa barvintern med köld och thy åtföljande "isning-" och "svallning". Vid Öjebro, dit nu ganska långväga qvarnbesökande få resa för att lå sin sin säd förmald, sedan skogsbornas "sqvaltor" stannat, börjar äfven vat- tenbristen kännas besvärlig, och de långväga mäldkunderna tå ligga qvar Giftmord? För någon tid se- dan omtalade vi att enkan Fredrika Kjellander frän Håskö i Gryts socken hastigt aflidit under omständigheter som gåfvo vid handen att hon ej lju- tit en naturlig död. De vid obduk- tionen tillvaratagna likdelarne hafva nu underkastats rättskemisk under- sökning, dervid enligt rättskemisten Hj. Dillners utlåtande arsenik före- funnits i betydlig mängd. Sjelfmord. Genom hängning berötvade sig torparen A. P.Anders- son i Ängstugan å Ekhults egor i Björtäters socken lifvet den 23 Dec. „ Hushällningsgillesmöte. Åkerbo och Hanekinds med Linkö- pings stads hushållningsgille hade i lördags ett fåtaligt besökt samman- träde under brukspatron C. Tersme- dens å Ryd ordförandeskap. Dervid återvaldes till vice ordfö- rande i gillet godsegaren G. West- man å Tholefors. Till ledamot i kreaturspremierings- nämden omvaldes direktör 1. Insu- lander å Bjerka-Säby, och till hans suppleant godsegaren G. Westman. Detta gille har, som bekant, ådaga- lagt ett rätt lifligt intresse för fisket, och lemnades nu en kort redogörelse för hvad som härutinnan åtgjorts. Under flere är har utplanterats gos- yngel (i fjol 1,000) i Roxen med godt resultat, och nu har man äfven gjort början med utplantering af lax i Stångån; i fjol utsläpptes 2,000 yngel vid Hackefors. Gillet beviljade för innevarande år ett anslag af minst 150 kr. för fiskets fortsatta främjande enligt förut följd plan. Ur den nu uppsatta årsberättelsen inhemtades vidare bl. a. följande: Inga nyodlingar la undor fjolärel förekom- mit ii.om gillesområdet. (Nästan all odlings- bar jord är nämligen odlad). Tackdikningar ha verkstälts ja aegefV 130 hektar (mot 103 hektar i fjol), deribland vid Dju- gården 34Va ha', vid Ligerlauda och Le- dingluuda 18.7 har. bland t ybyggnader nämndes nya lasaretta* byggnaden i Linköping ocli det duhh-illråd ga telefonnätet, den siora 9kjulbanan på Milmen, olficeribyggnader m. m. dtrstädea samt två vil-or vid Malmslätts järnvägsstation. Skörden inom ■Jllesumrådet an:-äg* ha Qt tal i »lunda: pr tid, UV, 1 rag » , a 13% , korn 8l/a „ a 13 „ „ ärter 7 „ a l5Va ■ „ blandsäd 6«/a „ a 10'/2 „ befre 8l/2 „ a 9 , (odlas löga), po'atis 45 tnr pr tid, ofrjga rotfrukter mycket god skö- ', hö 3Va lass (a 50 II p.) pr tid på åker. '2 lass pä naiurlig äng. Gillets kassabehållning utgjorde vid fjolårets slut kr. 497: 27. Till premier för goda mjölkerskor an- slogs 100 kr. och utsagos till premi- eringsnämnd hrr brukspatron C. Ters- meden, godsegaren G. Westman å Tholefors och inspektor Persson å Blastad. Till ledamöter i hushållningssäll- skapet föreslogos inspektor O. Jo- hansson, Bärstad, v. häradshöfdingen Fr. Carlsson, Linköping, landtbruka- ren Alfr. Nilsson, Skäggetorp, O. Hå- kansson, Tornby, landssekreteraren O. de Frese, rektor A. Romdahl, hand- landen K. Mousquette, Linköping, kaptenen A. Kindstrand, Smestad, inspektor Jäger, Lambohof, spanmåls- handlarne F. Wiström och C. Jons- son, Linköping, byggmästaren E. Eriksson, Tannefors, nämndemannen A. F. Svensson, Anestad, extra jäg- mästaren N. H. Berggren, öfverjäg- mästaren C. F. Baör, extra j ägmästa- ren S. V. Söderqvist, kapten C. A. Augustinson, Linköping, arrendatcrn J. Trosell, Näsby, spanmålshandl. G. Söderberg, Linköping. Penningar att lyfta. Föl- jande penningbelopp, som öfver 10 år vant för fullföljd af besvär depo- nerade å LinköpiDgs landlränteri, hafva uppsagts till återlyftning, näm- ligen 47 kr., som deponerats af för- valtningsdirektionen vid första lif- grenadierregementei; 300 kr., depo- nerade af grosshandlaren G. F. A. Enhörning; 255 kr., deponerade af baron C. v. Meckenburg; 6 kr., de- ponerade af J. P. Andersson, samt 44 kr., som omförts Iran bränvins- destilleringsafgift till depositionsme- del. Vederbörande skola inom natt och år förete behöriga depositionsbevis i original samt domslut eller andra handlingar, som styrka eganderätten. Tvenne jernvägssam- manträden äro annonserade att hållas i Östergötland under den när- maste tideD, nämligen ett i Ringa- rums sockenstuga den 16 dennes kl. 12 middagen för öfverläggningom en jernväg mellan Söderköping och Val- demarsvik och ett i Alcidaberg den 11 d:s kl. 10,30 f. m. för öfverlägg- ning om en jernväg från.Linköping öfver Bjerka-Säby till Åtvidaberg. Det förra mötet är utlyst af lands tingsmännen för Hammarkinds härad och Söderköpings stad, det senare af frih. Th. Adelsvärd och förvaltaren Elof Silfversparre. Till besigtningsman af de af C. Enderlein i och i närheten af Mjölby by anlagda elektriska lednin- gar har k. befhde förordnat stadsin- geniören i Motala John Aspegren. Pålsboda- Norsholms- jernvägen. K. m:t har godkänt den af Pålsboda—Finspongs och Fin- spong — Norsholms jernvägsaktiebo- lag gjorda öfverlåtelsen å Norra Östergötlands jernvägsaktiebolag af jernvägarne mellan Pålsboda och Fin- spong samt emellan Finspong och Norsholm, under förbehåll att i sty- relsen för sistsagde bolaget en af k. m:t förordnad ledamot skall ega säte och stämma samt att i hvarje revi- sion af bolagets förvaltning och rä- kenskaper en på lika sätt Törordnad revisor skall deltaga. Dödsfall. En af Norrköpings mera b.;iEävkta affärsmän, handlanden C. G. Pettersson afied natten till sist- lidue söndag i följd af ett slaganfall som träff ide honom för några dagar sedan. Den aflidne, hvilken under en Jö-j-i af år drifvit garn- och väfnad: handel, som ban förstått att högt upplrifva, var at vänner uch kunder mycket aktad och af hållen. P , som vid lrånfället var omkring 50 år, sörjes närmast af maka cch barn. Ny ångbåt för trafiken mellan Söderköping och S:t Aanie samt Gryts skärgård kar redan länge varit en vig- tig fråga för nämnda orter. Bolaget "Ragnhild»" båt, som under de senare åren uppehållit denna trafik har nem- Hgcn visat sig vara långt ifrån ända målsenlig. Deu är båle lör liten och obt-q»äm och dessutom är den numera så bristfällig, att en reparation, om en sådan är möjlig, skulle bliiva alltför dyrbar. R;dan i början af föregående år sökte hlaget Rignhild genom in- bjudning till aktieteckning ve.ka lör anskaffande af eu större och tidseuli- garo båt, men intresset visade sig då alltför ringa, och endast omkring 7000 kronor tecknades för ändamålet. 1 lördag? afton hade på inbjudan till nytt sammantiäde ett antal intresse- rade samlats å hotellet i Söderköping för öfverläggning i denna angelägenhot. Häradsskritvare O. J. Möller, som ut- sågs till mötets urdioiande, redogjorde för frågans nuvarande ställning och svårigheterna att få ifrågavarande trufik ordnad på ett tillfreds-tällaude sätt Handlanden Fr. Pettersson talade lör en utvidgning a! det gamla bolaget genom ny aktieteckning, men de fleste vilie, att ett nytt bolag skulle bildas Doktor A. Håkansson ansåg dock, att mau först borde alvakta det gam'a bolagets upplösning och trodde, att aktieteckningen för eu ny ångbåt då skulle gå lättare. Elter öfverläggaiu- gens s ut beslöt mötet att inbjudning till aktieteckning lör ett nytt bolag med första skall utlärdas samt att. rär resultatet af denna blir känd. ett nytt möte skall sammankallas. Till komi terade för fiågins handbafvande ut.-å- gos: hrr kapten 1'o'tersson, härads- skrifroren O. J. Möller, fabrikör C. G. Carlsson, redaktör Guat. Tnoién och bryggaren L Nilsson. Ett godt jagtbyte gjorde ett par personer i Mjölby socken, som nyårsafton gingo ut på jagt och der- vid på ett par timmar fälde ett rå- djur, en mård och en hare. I konkurs har försatts källar- mästaren R. Holmqvist, innehafvare af stora hotellet i 1 rånäs. Fönster inslogos, meddelas i). C, en natt i förra veckan hos kom- minister Malmqvist i Gren na socken. Man tror sig vara gerningsmännen på spåren. Till nämndeman fdi GirdeUy sucken vaUes don 30 sitstl. Decemb.r landtb:ukaren C Jobnsju å St B=rga elter bi J F. Lusoa detatädes som afsagt sig upp lr.iget. Folkmängden i Gamleby köping uppgick vid ärs>ki tet till 272 personer (derat 120 manköa och 152 qvinkön) mot 271 personer (121 man- kön och 100 qvinköu) vid 18;>4 årsslut Nässjö folkmängd. Den kyrkoskntna belolkningen i ISä-sjö sta- tionssamhälle uppgick vid sistlidet år, slut till 1.901 personer, och torde minst ett hundiadetal å platsen icke kyrko skrifna dessutom finnas inom samhället Träkolpriset. För tona trä kol levererade vid Bnxholuns aktiebo- lags koila-lor vid sjön Sömmen bntalas enligt till! ä >nagilvande 4 kr. 75 öre p^r lä;t om 20 hektoliter. Vettern lägger sig ej i är, skntves till Ö C. Detta kan man nu med ganska stor visshet meddela. Alla de tecken, som tyda på, ai t sjön ej tillfryser, hafva slagit in. Så ute- blef den snömassa före jul, som sjön måste i sig upptaga för att sedermera — alltid, i början af Februari - till- frysa. Ångbåtstrafiken är i full gång å sjöns södra del. Jubileum. 8istlidne nyårsdag var lör direktör J. F. Håkansson i Ek- sjö en särskild bemärkolsedag. Dat var då jemt 30 år sedan hr H , hvilken den 1 d:s eckså fy'de 69 år, började sin verksamhet som organist i Ek-jö kyrka. Jubilareu var föremål för åtskilliga per sonliga, telegrafi-ka och andra uppvakt ningar. En försöksmobilisering med andra arméfördelningens trupper lär, enligt hvad E. T. erfarit, vara på- tänkt att ega rum nästa sommar. Adelsmöte. Ridderskapet cch adeln sammanträder till lagtima adels- möte deu 15 instundande Februari. Nytt dödsbud frän Kongo. Missionär H. Snatp har den 19 sistl. November aflidit i klimatfeber i Kongo Missionär Skarp, som under mänga är arbetat a Sv GUssionsforbundets verksam- hets!'dt i Kongo ä stationen Diadia restoi början af 1891 bem för att hvila, emedan hans krafter voro mycket nedsatta. Hö- sten 1892 återvände han till Kongo, der han sedan oförtrutet arbetat med nit och trohet, tills han nu dukade under. Militära meddelanden. 1 första lifgrenadierregementets expe- dition tjenstgör under årets första qvartal majoren m. m. L. G. Jeger- hjelm. K. m:t har för de till Norrköpings militäretablissement förlagda skolor ur andra arméfördelningen och Got- lands infanteriregemente faststält ne- danstående in- och utryckningsdagar för under 1896 börjande skolperioder, nämligen för första skolperioden: in- ryckningsdagan rekrytskolan den 19 Februari 1896, förberedande korpral- och korpralskolan den 3 Mars 1896; för andra skolperioden: utryck- ningsdagar: rekrytskolan den 1 Mars 1897, förberedande korpral- och kor- pralskolan den 1 Mars 1897. K. m:t har befalt att nedanstående möten och skolor under 1896 skola hållas vid regementen och kårer, näm- ligen: rekrytmöte för beväringen (l:a klassen) 68 dagar, officersmöte i 5 dagar och regementsmöte för stam och beväring (2a kl.) i22dagar. Att döma af utryckningsdagarne från l:a skolperioden, hvilka efter en beräk- ning af 6 månader skola inträffa i Augusti, hafva vi med sannolikhet att påräkna årets regementsmötes fram- skjutning till hösten. Länets marschportionspris för året utgår med 64 öre. Fridstörare. T. f. kronoläns- mannen Gustafsson, i Vifolka härad har i dagarna vid Öjebro qvarnby i Herrberga hållit polisförhör med må- laren Ekberg och gardisten Carlsson, för det de, enligt gjord amälan, sedan de närvarit vid en s. k. "nyårsvaka" nyårsaftonen i Öjebro goodtemplar- lokal, i onyktert tillstånd nyårsdagen vid kl. 4-tiden på morgonen hos landt- brukaren August Nilsson i södra Car- leby, gjort besök på ett långt ifrån beskedligt sätt, sparkat in stugudör- ren och hotat husbonden. Båda er- kände hvad som lades dem till last, men påstodo att de endast ville häm- nas på drängarne. De äro instämda till vintertinget i Sya den 24 dennes. — Samma dag hölls äfven ett an- nat förhör vid Hjelmestad i Norm- lösa socken, der den af polisen väl kände men ej välkände sotaren Forn- ström-Skön samt ett par andra vild- sinta sällar stört julfriden hos en å Torpa egor boende skomakare, kal- lad "Lumpis", genom att kasta in större stenar genom fönstren. Sko- makaren tog sin tillflykt till en när- boende enka, men äfven här slogos snart alla fönster ut, hvarefter frid- störarne åtföljdes till en äldre skräd- dare, der Skön i all vänlighet bjöd honom följa sig hem på en "riktig julglögg". Då de väl utkommit från skräddarens stuga, gaf Skön skräd- daren ett dråpslag så att han blef sanslös, hvarefter de vilda sällarne gemensamt_ytterligare misshandlade mannen. Äfven dessa lära vara in- stämda till tinget och lära väl er- hålla en välförtjent näpst Missionsmöte, anordnadt af evangeliska fosterlandsstiftelsen, har under de båda senaste helgdagarne hållits i Hedvigs kyrka i Norrköping. Mötet började med inledningsfore- drag af kyrkoherden Fogelqvist öf- ver Ebr. 13: 8. Derefter hölls af pa- storn vid diakonissanstalten i Stock- holm J. Thulin predikan öfver jul- evangeliet, med afseende fästadt vid den inre missionens uppgift; hvaref- ter mötet afslöts med föredrag om sjömansmissionen samt aftonbön af sjömanspastorn C. F. Hultmark. I går fortsattes mötet med mor- gonbön af skolläraren Löfdahl, med inledningsorden "Min frid gifver jag eder" etc. Högmessa, med prediian med afseende på hednamissionen, för- rättades derefter af missionsförestån- daren doc. A. Kolmodin. På efter- middagen hölls föredrag af missionä- ren C. F. Lindroth, som meddelade åtskilligt från missionsfåltet i Indien. Afslutningsföredrag hölls af kommi- nister L. Häggström. Under båda dagarne pågick diskus- sion, hvarvid följande frågor behand- lades: Hvad vill det säga att "vara af san- ningen"? (Inledare komminister G. Gustafsson i Hedvig.) Ega sakramenten för Herrans lär- jungar i denna tid den betydelse de böra hafva, och om så icke är för- hållandet, huru bör denna brist af- hjelpas? Hvad är det som gifver en kär- leksverksamhet dess rätta värde? Hvilken välsignelse för den enskilde och församlingen medför lydnaden för missionsbudet? Föredragen och öfverläggningarna öfvervoros af så många åhörare kyr- kan beqvämt kunde rymma. Den nya bränvlnslagen trädde i kraft den 1 dennes. Bland annat förordnas följande: "Vid kyrka, pä ting, vid auktioner eller annan offentlig samling får, under straff af böter, intet branvin utdelas. Den, som på sådana stallen eller jernväg, ångare eller andra offentliga befordringsmedel påträffas i berusadt tillstånd, straffas med böter och kan derjemte visas eller föras bort. Ställer han till förargelse eller oordning pä något af nämnda ställen eller pä gata, väg eller annan offentlig plats, i värdshus eller gast- gifveri. kan han sättas i fängelse, tills han blir nykter, utan att det straff, hvartill han genom sitt förhällande gjort sig skyldig, derigenom bortfaller". Till stationsinspektor Vid Sömmens station har jern- vägsstyrelsen förordnat l:e stations- skrifvaren vid Hallsbergs station G. A. Blomberg. Tillbud till större elds- våda inträffade i fredags afton hos mjölnare Sandqvist i Brokind. Pigan Charlotta Svensson begaf sig nämli- gen då med lykta till det på något afstånd från bostaden befintliga gas- huset för att påfylla en lampa. Hon kom dervid att spilla af oljan, och som lyktans ena glas var sönder of- vantill, antändes den spilda oljan. Elden ökades allt mer och mer och syntes en stund på rätt långt afstånd såsom en svår eldsvåda, mgifvande skräck hos ortens befolkning. Folk anlände emellertid från Brokinds gård, och som vädret var lugnt, fick elden ej någon vidare spridning, utan slu- tade med att endast gashuset och det den befintliga gasfatet, som till omkring en tredjedel var fyldt med olja, blef lågornas rof. Hade emeller- tid vestlig eller sydvestlig storm va- rit rådande, skulle det blifvit svårt att rädda närliggande byggnader och en ansenlig eldsvåda sålunda kunnat inträffa. Pigan Svensson slapp ej oskadd undan: hon fick händerna något brända och håret i pannan nå- got svedt. Kläderna antändes äfven framtill, -men var hon nog rådig att draga dem tillsamman och sålunda qväfva elden. Smörnoteringen orsak till tvistemäl. Sedan barones- san H. von Mecklenburg hos k. bfhde sökt åläggande för hennes arrenda- tor af mejeriet vid Ljung hr Fredr. Brammer, att på grund af arrende- kontrakt utgifva 335 kr. 4 öre, som skulle återstå oguldet å det belopp 4,335 kronor, som Brammer hade att erlägga för under Mars 1895 levere- rad mjölk, blef detta kraf i anled- ning af Brammers invändningar så väl af k. bfhde, som af Göta hofrätt — Huru? — Han har blifvit grubblande och tankspridd Sedan den der händelsen i parken har han hvarje dag vid samma tid oupphörligt besökt den. — Och han har träffat flickan? — Alla gånger. — Hvem är hon då? — Jag tror knapt att han känner det ännu. — Han har väl talat vid henne? — Jag vet icke. — Du har då ej följt honom? — Jo. — Nå-å? — Förhållandet är ganska underbart. När vi amändt till Cailberg, har jag mottagit hästarne, nu som alltid, men också alltid skaffat mig någon, som sett till dem. Tätt i spåren, men försigtigt, har jag sedan smugit mig efter. Andra gången, han träf- fade henne, stod han vid Döbelns.monument. Ett, tu, tre var hon vid hans sida. Äfven nu antydde hon honom att tiga, äfven nu narrade hon sig ifrån honom på samma sätt som förut. Tredje gårigen råkade lian henne vid templet, alltid lika oförmo- dadt, lika öfverraskande. Pa det sättet vet jag att han redan träffat henne fem eller sex olika gånger — Och dermed är historien slut? — Slut? Sådana historier sluta icke på det viset. — Vidare då? — För min del vet jag inke något vidare, men ... — Men? — Men fäst ingenting vidare ännu har inträffat, så följer väl förr eller senare ett vidare af i.ig sjelf. — Jag förstår dig icke! — Förstår kongl. sektern icke, att, hvad som hitintills händt, blott är en uppränning till hvad som skall hända? För min del tyckes Jot vara ganska 29 lätt att säga hur en sådan der historia kommer att sluta. - — Tala tydligare! — En kärlekshistoria kan ju icke sluta mer än på ett — enda sått? Då Konrad uttalade det sista ordet, lade han tonvigt derpå och kastade en pröfvande blick pa Robert. — Giftermål! mumlade denne. — Och naturligtvis skall den baronliga ätten sodan uppblomstra i många ädla och präktiga exem- plar — icke sant, detta kommer att högeligen glädja deras farbror-? Robert bet sig i läppen. — Hvad det måtta bli roligt för herr kongl. sektern att stå fadder ät sia brors föistfödde — det skall bli en rigtig familjescen det, herr kongl. sekter! Robert skiftade färg af förtrytelse, lade händerna åter i kors på ryggen och mätte rummet med snabba steg. — Troligtvis lär man ge den lilla baronen ert namn i dopet, för att visa er en liten artighet. Baron är ju alltid så artig af sig emot herr kongl. sektern? Och besinna bara hur tnfbgt det skall bli, dä herr kongl. sektern får sitta och gunga den lille rike arf- tagaren på titt knä, kanske till och med sjunga tn och annan vaggvisa! Koniads afsigtliga skämt grep djupt. Robert . ökade sina stog, liksom drifven af en ond ande. ugonen nästan vidgade sig, och emellanåt darrade underläppen. Konrad log. — Herr kongl. sektems ställning bör vinna bia mycket, om baron gifter sig. Ty först och främst tår herrn dä kyssa er, hand så hvit som snö, emel- lanåt föra sin vackra svägerska på en eller annan skräckt, och hela hans utseende hade antagit någon- ting beslutsamt, oförskräckt och vildt. Han hade nalkats Robert på ett knapt stegs afstånd. — Ni hatar er bror — men jag, jag hatar ho- nom ändå mera. Hans ögon gnistrade. — Mitt hat — ah, jag känner att jag darrar, dä jag tänker på mitt hat! Robert stod öfverraskad af det djerfva och oför- vägna uttryck, som glimmade i Konrads ansigte. Han hade aldrig sett honom sådan. — Jag skulle kunna b. rätta er, fortfor Konrad. en hel historia, en hel roman, en hel tragedi, om ni ville — men — lika mycket. Ett krossadt lijn-rta betyder inttt för någon annan än deu, som bär det i sitt biöst. — Förtro dig åt mig. — Har ni hört, herre, en vansinnig, arm flickas förvirrade sång ibland om nätterna utantör detta hus? Robert såg förundrad pä Konrad, lian blef blek, mycket blek. Konrad märkte det icke. — Känner ni denna flicka? Robert vände sig bort. — Håmd, herre, blodig hämd! En lätt darrning skakade Roberts lemmar. — Men gif mig ett bevis, herre, pä att jag icke handlar emot er vilja, emot er önskan; —öfvertyga mig, att vi syfta åt samma mål, att — att — att... Hans lidelsefulla rörelse var uttrycksfull; han kunde knappast sluta hvad lian ville sägn. De magra kinderna skiftade från rödt till hvitt och tråu hvitt till blått, och de grofva läpparne skälfde. — att — att — stammade han — att ni gillar min handling, att jag icke pä gamla dagar blir bort- körd från detta hus, blottstäld för armodets och noga med ögonen; han ville icke släppa sitt säkra rof. Lugnad af det vilda, sataniskt uttrycksfulla deltagande, hvarmed hans yttranden blifvit åhprda, beslöt han att kasta sig in på ett annat ämne, för att liksom på afstånd underhålla Roberts ovilja mot brodern, och ändock på samma gång gifva honom tid att för sig sjelf öfvt-rlägga saken. — Apropos, yttrade han med den största lik- giltighet, herrn har väl hört talas om den der be- synnerliga kärlekshistorien? — Kärlekshistorien? upprepade Robert, fortsät- tande sin gång och utan att egentligen fästa sig vid hvad som yttrades, emedan hans själ ännu var för mycket sysselsatt med det första ämnet. — Äbja, historien är väl obetydlig, men af en barkbit kan man också göra en skuta, och det lilla är icke obetydligt blott derfor att det är litet. Hi- storien är också egen nog. För omkring åtta da- gar sedan red kongl. sekterns herr bror, baron, med förlof, ut som vanligt omkring kl. 6 på aftonen; och som herrn vet, brukar jag följa min husbonde vid sådana der attonpromenader. Denna gång — det var första gången på många tider — vände han hästiiufvudet åt Carlberg. Omkring half 7 voro vi framme. Aftonen var utmärkt vacker. Framkomna till Carlberg, tumlade vi om ett par hvarf på borg- gården, hvarefter jag trodde att vi skulle återvända till hufvudstaden. Men denna gång föll det vår herr baron in att äfven promenera till fots. Sagdt och gjordt. Han hoppade af hästen, och jag mottog den, med befallning att dröja via värdshuset. Men, ser herrn, under tidernas längd har jag fått mig en liten ovaua, dun nämligen att, så vidt det är möj- ligt, ej släppa min husbonde långt ur ögonsigte. Ingen kau veta — det skulle ju kunna hända hö- et K HUitntmi. Urarta Boåem. 1. t