Titel: Östgötaposten
Datum: 1896-02-14
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
ÖSTERGÖTLANDS VECKOBLAD ■■ Redaktör och &nrva«ig rfgifvare: Bengt Hågge. 0ST60 N:r 7. Prenumerationapris: FSr helt ar kr. Il SO, för tre qvartal kr. 1,15, för hälft år 0,85 och ett qvartal SO öre, postbefordrlngsafglfte:! mberiiknnd. Utkommer hvarje Fredag. STEN Fredagen den 14 Februari Annonapria: Pr petitrad 8 Öre; frän främmande orter 10 öre. Utländska anoor.ser ire. Förlofniogs-, vigsel- och födelseannonser 75 öre; dödsannons 1: 50. LösnummerpriB 5 öre. Östgöta Correspondentens Boktryckeri i Linköping. 1896. Tillkånnagifvanden. Vid Folkhögskolan « Lunnevad börjar ny kurs för vuxna flickor den 4 Maj. Undervisning i bokliga ämnen, hardarbete in,, t l;on^h afi ad q fmnaMd. w! sång. Några medellösa kunna fa friplats, om de anmäla sig före den 15 Mars. Åt mindre benudlade stalxundrrstöd FidJ.it or digt program sändes på begäran. Ju. Ödhner, (959,19) Foreståndare, adr. S|8gcntad. Kommissionären hos länsstyrelsen, Hofratta e o. notarien K. Amander, ombesörjer mot lagBtadgad taxa hand- lingars inlemnande ocb uttagande. Träffas å landskansliet kl. 10—2. Adress Landekansllet. (1324,-21) HofråUskemmlssarien 9. Sf. Strandberg, Jönköping. Ombesörjer be vakniu jr af inäl aoh ärenden samt handlingars inlemnande och uttagan- de i Kenjrl. Haj ta coh Biketa ___________tfjta Hofrått (2j Länet och stiftet. Llfgrenadlerregemen- tenas skjutfält. Under den 25 Juli 1895 anvisade k. m:t medel till torrläggning af ett till skjutfält lör lifgrenadierregementena afsedt invid Linköping beläget område. For det- sammas fullständiga ordnande till skjutfält, har k. m:t ytterligare an- ordnat ett belopp af 1,900 kr. Östgöta nation i Upsala hade i onsdag-i afton sitt första lagtima land- skap u der innevarande termin. Na- tionens inspektor, professor Fr. Holm- gren, helsade först landsmännen väl- komna till terminens arbeten. Till ledamöter i landskapsnämnden utsagos jur. stud. grefve C W. Spens, amanuensen I. F:son Holmgren, teol. stul. O Fagerlin, fil. d:r P Segerstedt, jur. stud. A B. Andersson, teol. stud B Auiel us, jur. stud. T. Grönwald och teol. stud. K. K. Bioman. Till sånganförare valdes jur. stud. A Widorbäck och till kapellanförare jur. stul H Wigert-Lundström Till fanbärare utsågs teol stud. B. Aureiius och till vice d:o fil. stud. frih. 1. Lagerfelt. Deputerade i sfu lentkåreus direktion blefvo fil. d:r P. Segerstedt och fil. kand H. Frölén; suppleanter: fil. lic. E. Hvlén samt docenterna K. Starbäck och £ Lönnberg. Nationen beslöt bortgifva Hollviks promium ät teol. stud. Carl Wseruelius. Till kollektstipendiater har nationens landskapsnämnd föreslagit teoL stud A Thörnvall, med. stud. B. Hjorton. fil. kand. A. V. Nyberg, med kand K. J Helmer, fil. stud. A. Jonsson, teol. stud. N. Andras samt fil. studerandena J. R. Nilsson och £. Larsson. Till teaterföreståndare har nationen utsett jur. stud. V. Hydén. Stationsföreståndaren i Flisby, P. Pettersson bar från och med näitk. Maj månad erhållit begärdt afsked med pension. Skytterörelsen. K. m:thar tillagt Normlösa skyttegille ett stats- understöd af 250 kr. och Tjellmo skytte- gille 331 kr. 30 öre. Månadsmötet 1 Linkö- ping <l 12 d :s både att uppvisa en me- delmåttig tillförsel. Omsättningen var trög 14 qvarters oxar betalades med kr. 350 ä 450 paret, 13 qvarters d:o 300 å 350 kr., 12 qvarters d:o 250 kr. paret. Feta större kor 100 å 160 kr., mindre d:o 50, 70 å 90 kr., tjurar 100 ä 175 kr. stycket. Från Linköpings jernvägsstation af- sändes ej mindre än 441 djur i 41 vagnslaster, deraf 19 vagnai med 225 djur till Stockholm, 7 vagnar till Norr- köping, 5 till Göteborg, 3 till Kristi- ania o. s. v. Sjukvårdskurs. K. m:t har befalt att bl. a. vid Norrköpings militäretablissement kurser för utbild- ning af sjukvårdssoldater skola ge- nomgås: l:a kursen (1 Mars—30 Juni), till hvilken kommenderas från 2:a lifgrenadierregementet 2 man, från Norra skånska inf.-reg:tet 2, fr. Got- lands inf.-reg:te 1 samt fr. Blekinge bataljon 1 man; 2:a kursen (1 Juli— 31 Okt.), till hvilken kommenderas från Jemtlands fältjägarereg:te 2, fr. Vermlands fältjägarekår 3 samt fr. Blekinge bataljon 1 man; 3:e kursen (1 Nov. 1896-28 Febr. 1897), till hvilken kommenderas från Norrbot- tens reg:te 2, fr. Jemtlands fältjägare- reg:te 1 och fr. Vesternorrlands reg:te 3 man. Röstgrund för prestval 1 Motala. Hos länsstyrelsen an- förde J. A. Danell i Offerby och C. A Bladh i Motala m. fl. besvär öf- ver kyrkostämmans i Motala stads- och landsförsamlingar beslut den 30 sistlidna September i fråga om an- tagande af förslag till röstgrund att tillämpas vid prestval inom försam- lingarne. Länsstyrelsen har emeller- tid, då sådant förslag, hvarom fråga är, för att vinna tillämpning skall af konungen fastställas och beslutets laglighet dervid kommer att pröfvas, lemnat besvären utan afseende. Betalningsinställelse. Fir- man Lindbergs jernhandel i Vadstena, som drifvit affärer i jern och spanmäl, har instält sina betalningar. Andra llfgrenadierrge- mentet. 11 -getnentschtfen har träns porterat till sergeant at l:a klassen, serge- anten af 2:a klassen K J Eng; konstituerat till sergeant af 2:a klassen, votontärkorpra- len vid Linköpings kompani N:r 127 Buqvist; förordnat till voioutärkorpral och diat.-kor- pral i reg:t, volontärvicekorpralen vid Ve- stanstångs kompani Nr 127 Argeli till volou- tärvicakorpral och korpral i regeitet, volon- tareo vid Skeninge kompani Nr 14 Axen, samt till vicekorpraler i rega tet. volontärerna vid Lifkompaniet Nr 5 Johansson, vid Vestan- stångs kompani Nr 51 Lilja och vid Skeninge kompani N:r 99 Hansson. Placerat sergeant Eng på Tjuata sergeant År-éa på Vifolka och sergeant Bjqvist på Linköpings kompani. Kommenderade att biträda vid inskrifn.- förrättmngarna innevarande år inom 2'-a lif. gr rf ge tets ioskrifningsområdo äro: inom (I) östra bat området rfcr E- Boman, „ (II) vestra „ „ O. Vahlqvist, „ Motala komp. område sergeant A- E Torell, „ Liikomp området sergant A JohansBOD, ., Tjast bomp.-område sergeant H Wedell, „ Vifolka komp. område sergeant J Land- gren, och „ Vadstena komp-område sergeant C. Krafft. Tingsafslutnlng. Fredagen den 28 i denna måuad kl. 10,30 f. m sammanträder Valkebo häradsrätt å tingsstället Bankeberg för afslulande a! nu pågående lagtima ting med Valkebo härad samt afkunnande af beslut i un- der tinget förehafda mål och ärenden KonSOPt hölls iörliden söndag i Oppeby kyrka till förmån tör dess or- gel från kl. 5 — 7 e. m. Eu blandad kör och en eukelqvartttt utförde sång; hvarjemte pastor Jacobson och fröken Sofia Noréu hvar för 6ig utförde solo- sånger, accompagnerade å piano af för- samlingens organist. Orgelfantasier ut- fördes af orgnnisten L-ndell i Rums- kulla Å piano utfördes af p-tstor Ja- cobson och organisten Wimau Mozarts qvintett nar 1 för 4 händer, och spe- lade hr Wiman dessutom ensam styc- ket *Uu orage". Konserten, som var besökt af 300 personer, slöt med att saratlige närvarande afsjöngo Ps 3: 7. Vid tillfället höll äfven pastor Jacob son föredrag om orgeln. Landsstaten. K. m:t har på derom gjord ansökan beviljat härads- skrifvaren i Finsponga läns m. fl hä- rads fögderi A. W.ckbom tjenstledig- het för sjukdom under tre månader, räknadt från den 1 Januari innevarande år, samt förordnat landskontoristen And. Boström att under nämnda tid bestrida häradsskrifvaretjensten i fogdertet. En märklig polisfångst gjordes natten till torsdagen d. 6 d.s af LinkOpingspolisen. Omständighe- terna, som föranledde detsamma, tor- de ännu böra få förblifva polisens hemlighet, men följderna finnes ingen anledning att förtiga, helst de redan förut torde vara för många bekanta. Det var, som sagdt, natten till tors- dagen mellan kl. 3 ocb 4, en civilklädd poliskonstapel antastade en misstänkt mansperson. Denne person hade vid Il-tiden på qvällen varit inne å po- lisvaktkontoret och uppgifvit, att han tappat sin portmonnä med innelig- gande 21 kr. samt, då han sålunda var alldeles pank, fått låna några slan- tar för att skaffa sig nattlogis. Etnel lertid påträffades han sedan, som sagdt, ett stycke efter midnatt under miss tänkta omständigheter och uppfördes till polisvaktkontoret, der han fick qvarstanna till morgonen. Här togs han först i ett kort förhör at polis- kommissarien, hvilken dervid kom un- derfund med att mannen förut lemnat oriktiga uppgifter om sin person. Så hade han vid besöket å polisvaktkon- toret på qvällen uppgifvit sig vara från Stockholm, hvarifrån han före- visade ett betyg om 10 årig tjenst hos firman Antoni vid St. Nygatan, samt sagt sig bafva erhållit anställ- ning hos handl. ax. Karlson i Linkö- ping. Genom telefönering till nämnde handlande utröntes nu emellertid att båda uppgifterna voro falska, hvadan mannen inmanades i polisarrest i af- vaktan på officielt polisförhör af stadsfiskalen. Vid den föregående visiteringen an- träffades bl. a. hos honom 4 dyrkar. Detta skedde i torsdags middag. Då stadsfiskalen efter en kort stund infann sig och mannen skulle utföras ur arresten till förhör, betans han hafva med en pennknif, hvilken han trots den ovanligt noggranna visite- ringen lyckats smuggla med sig in i arrestrummet, tillfogat sig dels ett mindre sår vid venstra handleden, dels ett omkr. 4 cm. långt sår i halsen, der han skurit hål på luftstrupen. Sedan både läkare och fältskär efter- telefonerats, fördes den sårade till lasarettet, der han erhöll behöflig vård. Någon allvarligare fara för hans lif föreligger icke. Enligt hvad man med sannolikhet tror sig veta, skall mannen vara f. specerihandlanden Per Nilsson (Flod- man) från Vesterås, 32 år gammal, hvilken, efter att ha försatts i kon- kurs, nyligen rymde från nämnda samhälle. Egendomsarrende. Vas intl Orluuda mellangård har på 5 år ut- arrenderats mot 340 kr. årligen till landtbiukaren G. A. Gustafsson från Ask. Drunknad. Bortåt 70-årige egaren at Grytt ö i Åsunden, Oppeby socken, Lars Petter Andersson, drunk- nade sistlidue lördags afton vid 7-tiden på hemväg från Kisa. Don drunknades Lödrop bördes at flera personer, men innan dessa för- sedt sig med lyktor och hunnit till olycksplatsen, hade mannen redan gått till bottnen på ett djup af 35 famnar hvarifrån han dagen derpå uppdragga- des. Vaken, hvari han drunknade, lär han på bortvägen ha passerat på ett ställe, der den v.-ir tillfrusen, men på hemvägen hade han gått vilse. Till öfverstelöjtnant vid Första lifgrenadierregementet har k. nit utnämnt och förordnat majoren vid generalstaben P. II. E. Bränd- ström. Till läkarebefattningen 1 Valdemar svik hade vid an- sökningstidens utgång anmält sig en- dast två sökande, nämligen med! lic. N. O. Timberg och med. lic. A. Ar- nell. Båda dessa hrr tjenstgöra f. n. på platsen, den förre på förordnande af medicinalstyrelsen, den senare skö- tande enskild praktik. Sedan medicinalstyrelsen granskat och godkänt de respektive ansök- ningshandlingarne, utsattes dag för valet. Hvilken af de två som blir den lycklige, "det hvilar i gudarnes knän". På grund af den mer än vanligt hfliga agitationen, som pågår för den ene eller andre af aspiranterna, kan man förutse ett synnerligen lifligt del- tagande i valet. Död pä Vägen. Torsdagen den 6 dennes kl. 6 e. ra. gick ogifta Inga Kristina Kindstiand vid B rsbo att hemta vatten, men återkom icke. Så snart hon saknades började man genast söka henne, men utan framgång i följd af mörkret. Först påföljande dag kl. 7 på morgonen fann man henne död, men icke på eller vid vägen t II källan utan vid en annan väg. Som hon ofta v.tr besvärad af yrsel, är troligt att hon fått ett sådant an- fall och i anledning deraf tagit miste om vägen och slutligen fallit omkull samt blifvit liggande utan att mer kunna resa sig. Hon var 74 år gammal Vid Norsholm Vester- vik—Hultfreds jernvägar uppgingo trafikinkomsterna under år 1895 till kr. 489,892, utvisande en ök- ning mot 1894 af 12,600 kr. För Norsholm—Bersbobanan uppgå inkomsterna till 101,188 kr., med en ökning mot 1894 af 7,800 kr. Dödsfall. Natten mellan lör- dagen och söndagen afled i sitt hem här i staden efter en längre tids sjuk- dom enkefru Maria Helena Larsson, född Wahlqvist. Hon var född den 24 Juni 1816 och hade således vid sin död hunnit ett stycke in på sitt 80:de lefnadsår. Anspråkslös, som hon var till sitt väsende, har hon vandrat sin väg fram stilla och obemärkt. Hennes lifsgerning har dock varit af såpass ingripande betydelse, att den gör henne förtjent af att med tacksamhet ihågkommas inom samhället. Enke- fru Larssons namn är oskiljaktigt knutet vid Linköpings stads barnhem för flickor, hvilket företrädesvis ge- nom hennes åtgörande kommit till stånd och sedermera af henne före- stods, intill dess det på hösten 1885 öfvertogs af Sundbergska stiftelsen, då hon redan sjuttio år gammal, drog sig tillbaka, lemnande rum för yngre krafter. Redan i början af 1850-talet mottogo ma- karna Larsson, efter öiveren-kommölae med en härB'ades då verkande syiö-ening, i sitt hem några barn för 103tring och vård. Som utrymmet var ytierBt begränsad:, måste man snart vata beiänkt på att utvidga hemmet Detta både redan r.u mänga vänner, b'and hvilka dä varande domprosten Lanrenius var synnerligen in'reHeerad. Han Btänkte till det- «Bmma tomten c:r 80, S.t Kors qvaitir, och Lär uppBlod nu gtnom makarna LarRsom if- riga bemödanden nrer eller mindre frikostiga gå'vor fi ån vänner och gynnare och foröfrigt med lånade medel, den byggnad, 8;<m är.nu auviode* till fllokcbarnhem Barnens antal blef snart ganska betydligt, rärskildt efter den svåra ko eraepidemien uå 1860-talet, då deras antal torde uppgått till 25 och deröiver, och det var säkert ingen lätt sak att med do yt- terst begränsade tillgångar, som stodo fru Larsson till buds, sörja för det stora hushål- let, alla bebof. Verket var emellertid börjadt i tron och uppbars älven sedermera alltjemt af den visBaste tillit till Herren. Emot fru Larssons uppfostringsme- tod kunna helt visst berättigade an- märkningar göras. Såsom en qvinna af folket saknade hon ej blott speci- elt pedagogisk underbyggnad utan jemväl den allmänbildning, som man borde kunna förutsätta hos den, som skall bekläda en dylik plats, men dessa brister uppvägdes i ej ringa grad af den trosfrimodighet, den kär- lek och det allvar, hvarmed h«n gick till sitt varf. En medlem af detta samhälle, som känt henne från hen- nes första uppträdande här och följt hennes verksamhet, har inför den, som skrifvit dessa rader, karakteri- serat fru Larsson som en storslagen karaktär, hvars hela lifsgerning är ett trosverk. — Natten till sistlidne lördag afled i Tranås f. d. majoren, kaptenen vid Jönköpings regemente Fredrik Wil- helm Carllmm-Gyllenskjöld i en ålder af 73% år. Son af k. sekreteraren Svante Hen- rik Carlhcim-Gyllenskjöld, föddes den nu aflidne den 8 Juli 1822 å herresä- tet St. Hultrum i Vireda socken, hvarest han också tillbragte sin barn- dom. Vid mognare år och blilven officer skötte han, utom den militära tienstgöringen, dels eget jordbruk, dels förvaltarskapet å ett par större egendomar samt fungerade slutligen under några år i slutet på 1880-talet såsom direktör i Tranås folkbank. Undor såväl alla sina mera borger liga 6ysslor som i sin militära tjenst- göring gjjrde ban sig mycket aktad och vördad Sjelf ej familjefader, var han i stället en fader för alla dem, öfver hvilka han i ena eller aDdra hänseen- det hade att bestämma, och helt visst kännes dea gamle hedersmannens från- fälle med stor saknad af alla dem, som lärt känna dun hos honom inneboende Ljertegodheteu och svenskmannahe- deru. Han sörjas närmast at brors- och systerbarn, af hvilka en systerdot- ter är gift med kyrkoherden Graneli i As-eryd. — I söndags, afled på lasarettet i Kisa f. d. kaptenen vid Svea artilleri- regemente Fredrik Wilhelm Maximilön Knut Westerling i en ålder af nära 54 år. Dödsorsaken förklaras ha varit sviter af influensa. Kapten Westerling var ansedd som en mycket skicklig olficer ocb var städse högt uppburen inom kamrat- kretsen. Nitisk ocb dugande i sin tjenst åtnjöt han äfven öfverordnades stora förtroende och reste för ett antal år sedan på uppdrag af regeringen i studiesyfte till Grekland och Tur- kiet. Som -enskild menniska var han en redbar och hjertegod man och främst af denna anledning omtyckt och nu i döden saknad af alla, med hvilka ban under sin litstid kommit i beröring. Han var riddare af Svärdsorden samt officer af grekiska Frälsareorden och innehade turkiska Medjidieordens 3:e klass. Han har aldrig varit gift och sörjes nu närmast — sjelf den sjunde af ur- sprungligen nio syskon — af två et- terlefvande syskon. På hans egen i lifstiden uttryckta önskan kommer hans stoft att hvila i Södra Vi kyrkogård, der begrafnin- gen eger rum om lördag. — Den 8 dennes afled efter lång- varigt lidande i lungsot läraren vid Motala verkstads folkskolor Johan Ny- ström i en ålder af 49 år. N. aflade i Upsala skollärareexamen 1868 och or- ganistexamen 1869 samt var i sin kratta dagar en framstående sångare och musiker. Vid verkstaden har han haft anställning i 20 år. Han efterlem- nar enka cch 5 minderåriga barn. — I Skeninge afled sistlidne sön- dag efter kortare sjuklighet en af nämnde samhälles driftigaste affärs- män, disponenten Magnus Dahlgpist i en ålder af 32'/, år. Född i Skifva församling Malmöhus län den 11 Juli 1863, kom han för 6 år sedan till Skeninge såsom mejerist och har på helt kort tid genom egen duglighet arbetat sig upp till en ganska be- märkt städning. En framsynt kapi- talist, som genast insåg att den unge mejeristen var en framtidsman, bil- dade tillsammans med honom firman Magnus Dahlqvist & Co, hvars dis- Fonent den nu aflidne hela tiden varit. Okt. förra året blef han äfven dis- ponent för Skeninge Spritförsäljnings- bolag. Den aflidne, som gjort sig känd för ett synnerligt ordningssinne samt för redbarhet och arbetsamhet, var en verklig typ för en driftig affärsman. Också byggde man på honom stora framtidsförhoppningar för den lilla staden vid Skena-ån. Han insattes i stadsfullmäktigekåren 1895. Hans verksamhetstid blef dock kort. En häftig förkylning bröt den unge och starke mannens kraft, och ned- lade honom på dödsbädden. I Nov. förra året ingick han gifter- mål med sin nu efterlefvande maka, född Pereswetoff-Morath. Genom sitt goda hjerta och sitt redbara väsen har han förvärfvat sig många vänner, som dela sorgen vid den menskligt att döma alltför tidigt öppnade grafven. Oskar skäll - Timmer ga- tevägen. Hos länsstyrelsen an tor- de Albert Jonsson i Bräutorp ocb A F. Nöjd i Krokeks gäitgifvaregård m. fl. hemmansinuehafvare inom Krokeks församling besvär deröfver att försam- linsen å kommunalstämma den 29 okt. ISUj vid godkännande af det af kom- mu lalnämnden uppgjorda utgifts- och inkomstförslag för innevirande år be slutit att till fullgörande af den på sagde år beiöpitnde länte- ocb kapttal- afbetalning å ett till bestridande af kostnaderna för anläggande al ny väg mellan Oskarshäll och Timmerpita upptaget amorteringslån uttaxera 47 kr. på hvarje helt hemman inom socknen Länsstyrelsen bar emellertid, med un- derkännande af de anförda besvären, funnit skäl fastställa öfverklagade be- slutet, enär. hvad som erfordras för ränte- och kapitalafbetalning at lånet i frågt bör utdebiteras k 'örsutnlingflns hemmansinnehafvare. Nöjde med förslaget. Ge- mensam kyrkostämma hölls i mån- dags med Linköpings och S:t Lars för- samlingar för att afgifva yttrande om, huruvida församlingarna åtnöja sig med det ofullständiga förslaget till domprostbefaltningen. Sedan kyrko- herde C. A. Landqvist med k. m:ts tillstånd afgått från förslaget qvarstå nämligen endast kyrkoherden m. m. doktor J. F. Håhf och lektor A. v. Engeström och vid af domkapitlet utsatt ny ansökningstid hade ingen ny sökande anmält sig. Stämmans ordt. komminister Sve- noni angaf såsom sin åsigt, att om stämman nu förklarade sig nöjd med förslaget i dess nu befintliga skick, borde detta ej utgöra hinder för för- samlingarna att, om de så önskade, på frågodagen kalla extra, här tredje, profpredikant. Stämman, som var skäligen fåta- ligt besökt, förklarade sig utan me- ningsskiljaktighet nöjd med det ofull- ständiga förslaget. Till Flodinsk stipendiat bar Stockholms magistrat utsett stu- deranden Wilhelm Graneli vid Linkö piugs högre allmänna läroverk. Ur odlingslånefonden har k. m:t för 1895 anvisat hl. a. en för- sträckning af 16,500 kr. till sänkning af sjön Åläodem i Kettilstads s:n. Upphäfdt kommunal- stämmobeslut. Det af Krigs- bergs socken å kommunalstämma fat- tade beslut att socknens fastighets- innehafvare och andra lägenhetsegaro skulle för en tid af 5 år ansvara för att på deras egor boende och man- talsskrifne personer blefve försedda med husrum eller bostad utan ersätt- ning, pä det att de i detta hänseende icke behöfde falla fattigvården till last, har af k. m:t upphäfts. Arrendeauktion. Vid nyli- gen förrättad auktion å länsmansbo- stället i a mtl S]ögerum i Börrums s:n öfvertogs arrendet af nämnda boställe för 6 års tid af lägenhetsegaren A. Johansson från Rullerum i Ringarum för en arrendesumma af 600 kr. om året. (S. T.) Vårplöjningen har tagit sin början i Ringarums socken ocn fler- städes på Vikbolandet. Arbetet går förträffligt Till tysk vice konsul i Norrköping har disponenten Hugo Wulff blifvit utnämnd. Till befälhafvare å ånga- ren Östern, hvilken trafikerar traden Norrköping —Vestervik - Oskarshamn —Borgholm och Kalmar, har antagits fartygets förutvarande styrman, kap- ten Eriksson. Ängaren Östersjön från Norrköping, som legat i vinterläger i Malmö, har ingått till Kockums varf för att der undergå reparation. Ångaren skall till våren öppna en ny trade, nämligen mellan Helsing- borg och Hernösand med anlöpande af åtskilliga kuststäder. Ångbåtsfrågan 1 Söder- köping. Sammanträde hölls i lör- dags i Söderköping för behandling af frågan om en ny ångare för tra- den Söderköping—Gryts skärgård. Dervid meddelades att inom staden hittills tecknats 84 aktier, men att förhoppning fans, att brunnsbolaget skulle teckna 10 aktier och att en- skilda personer skulle teckna ytter- ligare 10 aktier. Inom S:t Annse för- samling hade tecknats 34 aktier och troddes, att kommunen skulle teckna 10 aktier, hvarjemte man hoppades, att i Gryts yttre skärgård skulle teck- nas 10 och på fastlandet ett tiotal aktier. Allt som allt 166 aktier eller 16,600 kr. För anskaffandet af en tidsenlig ångbåt erfordrades emellertid minst 20,000 kr., men ordföranden ansåg, att företaget kunde sättas i gång, se- dan 15,000 kr. blifvit tecknade, då man sedermera kunde anskaffa re- sterande beloppet genom lån å båten. Man hade fått anbud på on ångare, som nybyggdes 1892. Den rymmer, utom gods, 200 passagerare samt gör 8'/2 å 9 knops fart. Den är 90 tot lång och drager 1 hektoliter kol i timmen. Priset är 26,000 kr. Man skulle på ort och ställe taga reda på denna båt och söka pruta på priset. Kyrkobyggnaden 1 N. Solberga. På extra kyrkostäm- ma med N. Solberga församling i söndags beslöts att icke antaga nå- got af de ingif na anbuden å nya kyrko- byggnaden. Men skulle kyrkobygg- nadskomilén sätta sig i förbindelse med byggmästare C. Peterson i Ek- sjö för att höra om han ej kunde åtaga sig byggandet för den summa kostnadsförslaget angifver, eller kr. 45,000. Sedan svar afgifvits härom, skall ny stämma hållas. Mjölby varmbadnusak- tlebolag beslutade ä i lördags fort satt extra bolagsstämma att redan till kommande badsejour låta uppföra nytt tidsenligt kalibadbus för en sum- ma af omkring 1,000 kr. Att detta beslut för Mjölbybon i allmänhet och för de badande i synnerhet irar väl- kommet, är ju gitvet också derför, att man slipper vidare skåda på de van- prydande "skåpen", som hittills gene- rat ögat på en bland samhällets vack- raste vyer. Vid Motala verkstad har man nu börjat med utförandet af en rysk beställning af icke mindre än 6 lokomotiv tör Lissij—Noss—Sestro- siätsk-banan. Denna bana är en half gång till så bred som våra svenska statsbanor, men enär det är en kom- binationsbana, komma vagnarne att mera likna en sorts spårvagnar än rankiga jernvägsvagnar. De sex lo- komotiven äro heller icke så stora, men det är en god beställning. (M. P.) Godegård upplösta spar- bank. Dr 1895 års revisionsberät- telse öfver Godegårds sparbank, som enligt hufvudmännens beslut och k. befhds medgifvande nu upphört, fram- går att delegarnas behållning utgjorde 7 920:00 kr. och den enskilda fondens, som tillfaller Godegårds sockens fattig- kassa. 3,812:00 kr. Fotogen 1 fast form så- som bränsle. Man motser inom marin-verlden med stort intresse resul- taten af de experiment, en fransk in- geuiör Paul d Hemy för närvarande ut- för för att fullkomna sin uppfinning att framställa ett bränsle af fotogen i fast form. I synnerhet för alla lång- turångare skulle ett sådant bränsle vara epokgörande. Ingeniör d Hemy h tr genom fotogens blandning med ett annat, ännu tj offent- liggjordt ämne, under starkt tryck, lyckats framställa en homogen substans, som kan pressas till kakor af hvilken form och storlek som helst. Detta ämne aidunstar ej, exploderar ej, är utan lukt och ger ingen rök samt förbrin- ner med intensiv hetta endast å ytan. Det fordrar föga drag och förbrännin- gen lemnar endast 2 3 proc. aska efter sig. Tillverkningskostnaden upp- gifves ej vara mer än 5—10 dollars pr ton, under det man försäkrar, att en ton af det nya bränslet skall uträtta lika mycket som 30 tons kol. Om sådana uppgifter visa sig hålla streck i praktiken, har uppfinnaren goda skäl för sitt påstående, att det nya bränslet kommer att kasta öfver ända de gamla sätten att tramdrifva krigs- och andra ångaro samt äfven torde komma att utöfva stort infly- tande inom många industrier. Metodisterna 1 Lofta- hammar. lmmaL-uel-metodiit-epi- skopallörsamlingen i Loftahammar och Vräka har erhållit nådigt tills ånd att besitta en till församlingen skänkt byggnadsplan, hvarå bönehuset Elen är uppfördt. Nedsatt straff. Norra Vedbo häradsrätt dömde genom utslag den 16 December 1895 Frans Johan An- dersson från Hjelmsåkra Norregård, hvilken förut undergått bestraffning för fjerde resan stöld, att lör olofligt innehafvande af fyra stycken från garf- varen K. A. Bergensson i Aneby till- fripna kalfskinn, för hvilkas åtkomst an ej kunnat nöjaktigt redogöra, så- som tör femte resan stöld hållas till straffarbete i fyra år och sex måna- der samt att vara förlustig medbor- gerligt förtroende i tio år efter ut- ståndet straff. Göta hofrått har på Anderssons besvär genom utslag den 10 dennes nedsatt tiden för straffar- betet till tre år. Till nämndeman för Hyck- linge har valts hr Aug. Nilsson i Vårds- lunda (efter Alex. Jonsson, i Stora Hycklinge, som erhållit begärdt afsked på grund af sjuklighet). - Nämndemansed aflades den 10 dennes inför Finsponga läns härads- rätt af inspektören å Stjernvik, Ri- singe socken, Carl Erik Sigismund Sjö- berg. Stort egendomsarrende. Borggårds bruks landtegendom med qvarn har at nye egaren, Tjellmo sjö- sänknings- och årensningsbolag ut- arrenderats till hr C. A. Svensson från Mosas, Nerike, för ett årligt arrende af 5,200 kr. om året. Konkursärende. Ikonkurs har bagaren J. Hellgren i Vadstena blifvit försatt på begäran af Öster- götlands ensk. bank. Till att förrätta uppboteckningen har förordnats råd- mannen C. J. Kruckenberg. Vår orts jern vägsfrågor. Interimstyrelsen för jern vägsanlägg- ningen Eksjö—Kisa skall den 24 d:s sammanträda å Österby gästgifvare- gård för att öfverlägga och eventuelt besluta rörande undersökning af li- nien. Man har, enligt E. T., utsigter att med redan tecknade medel kunna bekosta denna undersökning, som i så fall, och om vädret fortfar som nu, oförtöfvadt kommer att taga sin bör- jan och redan i vår varda fullbordad. — Södra Vi socken har till under- sökningskostnaden för Vimmerby- linien beslutit uttaxera fem öre pr fyrk, motsvarande omkring 700 kr. — Till undersökning af den före- slagna jernvägslinien Linköping—Kisa beslöt sistnämnda församling på ex- tra kommunalstämma den 6 ds att anslå 300 kr. Äfven till Kisa—Vim- merbyliuiens undersökning beviljades 300 kr. bidrag, hvaremot stämman f. n. afslog en framstäld begäran om dylikt bidrag jemväl för linienEksjö— Kisa. — Till undersökning af jernvägs- linien Linköping—Kisa (kanallinien) har Hägerstads kommun anslagit 200 kr. — Hos regeringen anhålla C. G. Carlsson i Brotorp och Cl. Carlsson i Trästad — å Fifvelstads sockens vägnar — om tillstånd att få upp- taga ett tioårigt amorteringslån å 2 tusen kr. ur J. Godlunds donations- fond för inbetalning at tecknade ak- tier i jern vägen Linköping—Fogelsta. — De på jernvägsmötet i Ringarum 16 sistl. Januari utsedde komiterade hade i lördags sammanträde å Söderköpings hotell. Till komiterades ordförande hade valts bruksegaren Ax. Wester- berg, som nu ledde lörhandlingarne. Komiterade beslöto att låta trycka och utdela listor för teckning af bi- drag till liniens undersökning. Åfven beslöts att på grund af reglementet för Söderköpings sparbank § 27, som stadgar att öfverskott af rörelsen kan användas till för orten nyttiga före- tag, af nämnde bank begära 2,000 kr:s bidrag» till undersökningskostnaden. — Ringarums kommun har å extra stämma anslagit 250 kr. såsom bidrag till kostnaden för undersökning af den den föreslagna Hammarkindsbaneli- nien — Jernvägsförslaget Linköping- Kisa (kanallinien). Ute i Ktndasock- narne hållas nu stämmor tör att besluta om anslag till den på- gående undersökningen af nämnda jernvägslmie. Komitén har hos de resp. kommunalstämmorna gjort fram- ställning om anslag, hvilka afpassats efter de enskilda anslag, som från sam- ma socknar ingått, så att der de en- skilda anslagen varit större, ha kom- munalbidragen stälts så mycket lägre och tvärtom. Man har på det sättet velat utjemna de olika orternas bi- drag, så att en rättvis fördelning eger rum. I alla kommuner har man bered- villigt och utan vidare lemnat de af kommunalkassorna äskade bidragen, hvarvid man till och med på sina ställen antydt sig kunna — om så skulle behöfvas — gå ännu något steg längre. Under de senaste dagarna ha föl- jande kommunalteckningar beslutits: Vårdnäs 200 kr. (den enskilda teck- ningen uppgår till inemot 500 kr.); 7)a>siad 300 kr.; Keuilstad 400 kr.; V. Eneby 200 kr. (äfven här har en större enskild teckning egt rum). Intresset för detta jernvägsiöretag synes vara stadt i stadig tillväxt. Då frågan för 10 år sedan var framme, stod man på flera håll skäligen oin- tresserad samt lät af misströstan hela förslaget falla. Ännu då Kisamötet i somras hölls, voro åtskilliga un- drande och spörjande. Nu tyckes deremot tvekan vara förbi, och alla synas beslutne att göra sitt bästa för att förslaget må kunna realiseras. Under sådana förhållanden äro na- turligtvis utsigterna till framgång mycket goda och lofvande. Egendomshandel. Egen- domen Käriby i Motala socken, belä- gen intill Vettern, är med qvarn, såg, benstamp o. s. v. samt med inventarier af landtbrukareu A. P. Petersson der- städes i dagarne försåld till hans äldste son landtbrukaren C. J. Th. Petersson vid Illersjö i Motala socken för en köp- summa af 50,000 kr. och några smärre fördelar lör säljaren. — Vid den 6 d:s förrättad auktion å afll. nämndemannen N. Nilssons arf- 148 knall och fall kan polisen falla öfver oss, begriper ni väl! — Usch ja, det der mins jag nog! — Polisen ska fä en så lång näsa, att alla po- lisbetjenter i verlden icke ska orka bära upp den en gång. — Nåå, barka vi sta nu? — Vänta litet! Jag tror, att vi ta vägen ge- nom denna allé, så knalla vi sedan fortast öfver till andra sidan. Hej då, hvilket kolorum det ska bli! — Men skulle vi inte ha oss en knäpp törst? — Lass basen — en knäpp till! Den knäpper till i skallmejan, så att det piper ve't. — Ana — det smakte, sa' Pelle Bom, körde näsan i rännsten. — Ror i lä nu, gubbar —- klart att gå till se- gels! Men en sak till. Det är så godt att du, An- ders, genast beger dig af till vakten; innan du hin- ner fram, äro vi i alla fall i ordning. — Deri har du rätt, sa..Maja Lisa, då hon . . . — Inga ordspråk nu! Är allt färdigt? — Ja, ja! Och hela sällskapet kilade öfver trädgården fram mellan buskar och träd till andra sidan. Den ensamme mannen framträdde nu. — De gyckla, men bestämmande och ledande går jag midt ibland dem; de leka och stoja, men sådant vill hin håle ha det. Allt är nu fint beräk- nadt, och stunden är inne. Jag känner mig lycklig att icke behöfva dröja längre, och att ej längre plå- gas af fruktan att blifva upptäckt. Fint som fan, heter det. Hur många gånger har icke mitt blod likväl vexlat emellan eld och is i dag. Det var nära — ah, hur nära — att jag sjelf hade förrådt mig, då jag trodde att jag redan var röjd. Men hur har han kunnat få reda på Lenas och Pistols roller i det förestående spektaklet? — Jag kan ej utgrunda 149 det! Hans misstanke är dock redan väckt, och jag måste göra processen kort, för att icke sjelf komma till korta. Om en timme — om en halftimme — skall han icke misstänka någonting mera. Då skall allt vara slut. Vore jag blott redan der! Om en svår stund återstår för honom, återstår också en svår stund lör mig! — Hur dum kan man likväl icke vara! Jag tog Rikissa med mig till honom, för att hennes och hans samtal, som jag i förhand väl kunde gissa till, ännu ytterligare skulle reta mitt sinne, men af hen- nes dumma pratsamhet var jag nära att blifva upp- täckt. Det var en lycka, att jag låtsade sofva och uppträdde i lagom tid — nu skall sådant der ej mera bända mig. Under det Konrad talade så halfhögt för sig sjelf, vandrade han långsamt öfver till andra sidan af trädgården. Ankarsparre hade icke följt folkhopen, som om- gal Rikissa; i stället hade han tagit plats på en af bänkarne och lutade sig der mot stammen af ett träd, i afvaktan att möjligtvis någon skulle söka honom. Klockan slog nu tre qvart till 11. Af brist på annan sysselsättning, räknade han slagen: de ljödo långsamt, nästan hemskt genom trådens nära nog nakna kronor. Han hade aldrig förr vid en så- dan tid, i ett sådant läge räknat tornurets slag. Springande och hojtande, dansande och skrå- lande, stimmade och vimlade i detsamma en ore- dig hop halfrusiga personer från andra sidans allé. 152 nades för att fatta om vapenfästet, var det borta. Slidan var tom. Då man gaf honom slaget, hade man beröfvat honom värjan. — Hvad är det för ordningar? skrek en af galg- foglarne. Tror ni, att man skall fä lefva som man vill i Stockholm? Under det lian pratade om ordning, tillstälde han ännu större .oordning. Knytnäfvar höjdes och sänktes, slag utdelades och återgåfvos, eder och svordomar omvexlade med råa skrattsalfvor och skämtsamma infall; fölktt tum- lade om hvarandra i den stöista, vildaste oreda. Mer än en knytnäfve hade redan ti äftät Ankarsparre, men han egde icke sinne att gifva något slag till- baka; hjeltarne voro at den beskaffenhet, att han vämjdes vid att höja sin hand emot dem. Lugnare var han äfven nu än i första ögonblicket, och han hoppades att kunna tränga sig igenom. Men deri missräknade tian sig. Snart utgjorde han sjelfva medelpunkten för de angripandes handgripliga våld- samhet. Förtrytelsen vaknade också upp hos ho- nom med hela en stark nians häftighet; vreden bör- jade sjuda i hans bröst och fjädra musklerna i hans arm. Han hade dragit sig ett stycke åt sidan och stod händelsevis vid ett ungt träd, som var omgif- vet af trenne tjocka störar såsom stöd. Retad till det yttersta, uppryckte han eu at dem ur jorden och höjde den öfver den rusiga, förvirrade pöbelns hufvudon. Hans slag träffade till höger och venster. Det var ett vredgadt lejon, som stred bland tjutande och bitande ulfvar. Men härigenom vände han nu allas anfall endast emot sig; och huru mänga som än stupade för hans slag, uppträdde alltid nya emot honom, och snarare än att förminskas, ökades de angripandes antal. Han såg, att han skulle gå un- der i denna ojemna strid, om ej snar hjelp ankomme 145 Ankarsparre krökte af ät den vestra allén och följde den uppföre. Här och der märkte han en och annan person, som lik en dyster skugga sväfvade törbi honom bland träden; det var nästan omöjligt att med tydlighet urskilja någon endas anletsdrag. Längre framom sig hörde han ett sorl, och han närmade sig försigtigt stället. Folksamlingen var der större. Ditkommen, märkte han en flicka, som, stående på en bänk, vexelvis talade och sjöng till folket, hvil- ket med vidskeplig förundran lyssnade till hennes ord. Han igenkände henne genast: det var Rikissa. Hennes blickar irrade som vanligt omkring, men tycktes likväl med större uppmärksamhet än eljest nu dröja vii hvarje person. Äfven honom träffade hennes öga, och för att urskilja honom rigtigt, lu- tade hon sig framåt, under det hon oupphörligt talade. Denna ställning gaf henne ett ännu mera tilldragande utseende. Om hon verkligen igenkänt honom eller icke, var omöjligt att afgöra; men efter en handvändning albröt hon den rigtning tankarne fått, och började gnola på en melodi, alldeles egen i sitt slag, helt och hållet en oregelbunden liten pro- dukt af ögonblickets oegentliga ingifvelse. Sången och öfvergångarne tonerna emellan hade mycken lik- het med eolsharpans öfverraskande, stundom ljufva stundom vilda, alltid rhapsodiska tonart. Man lyss- nade, utan att verkligen förtjusas, man njöt, utan att egentligen besjälas, man öfverraskades, utan att likväl bortföras af någonting hänförande vackert. "Stolt vandrar du uppä gatan — so opp'." Denna i sig sjelf så obetydliga rad broderade hon med så många tonfall, att hon nästan tycktes vilja genomgå hela skalan. C. F. Riddtrelad. Scarta Banden, I. 19