Titel: Östgötaposten
Datum: 1896-03-20
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
ÖSTERGÖTLANDS VECKOBLAD ■■ R-daktÖr och ansvarig utgifvare-. Bengt H&gga OSTGOTA-POSTEN Kgare ocb förläggare. AMicbolaget Ostgöta Correspondontens Booktrjckerl Verkställande direktör: Fxedr. Hwamarström i\:r 11 Prenumerationspris: För helt år kr. i: 50, för tre qvartal kr. 1,15, för hälft i och ett qvartal SO öre, postbefordringsalgiftcii inbcräkuad. Utkommer hvarje Fredag. Fredagen den 20 Mars. Annonspris: Pr petitrad 8 öre; från främmande orter 10 öre. Utländska annoi ser >re. Förlofnings-, vigset- och tödelaeannonaer 75 Öre; dödsannons 1: 50. . Lösnummerpris 5 öre- ö*tgSta C>rr«p.>nd^nten9 Baktrydceri i Linköt.ing. 1890. Sjöfartsannonser. Öster- och VestergöUand,* Motala—Karlsborg. Ångaren Örn. Från Motala kl. 5.4.', e. m., fråo Kar.Bborg kl. 8 - o f. m , i förbitide'se med bantågen på Östra ocb Vestra stambanan- Se Sveriges KoTimnoikatiooer. (2315,71) Sammanträden. Delegarnes i Östgöta Stads- bypoteksforenlng ordinarie sam- mankomst hålles Torsdagen d. 23 April 1896 k). 4.30 e. m. ä Stora Hotellet i Linköping. Förut ur.der en half timme är tillfälle att der förete innehafvande fullmakter och få tö -trätt antecknad. _____Styrelsen. qoi Konkurssammanträde. Samtliga borget arer. jem>e gä'denären, uti förre Hetnmansegaren Altr. Löfgreus fi ån Bro* fa 1 konkurs kallas härmed till sammanträde uti Horns sockenstuga Måndagen den 30.de i denna månad kl. 3 e. m för att granska re- dovisning öfver eysBlomänneuB förvaltning ocb upprättadt ufdelningsföraleg samt, om förala- get godkännet*. sedan detsamma tagit åt sig laga kraft, uppMia sina dividender. Kisa den 12 Mars 1896 Rättens Ombudsman. {2617 88 Tillkånnagifvanden, bos liuitrreliu, t e. o. notarien K. Ar rjer mot lagstadgad II lingars inlämnande ocb uttagande. Träffa» å Uodskanshet kl. 10—2. Adress: Lapdakanilllet. (1224,81) Vice KommissionsTandtmätaren G. W. Mnntzing. Länet och stiftet. JLänskomitén för utstail- ningen 1897. Lansstyrelsen bar förordnat kammarjunkaren Sixten Flach å Svensksund att i stallet för aflidne direktören Gustaf Beckman vara ledamot af den for länet tillsat- ta komité för främjande af allmänna konst- o. industriutställningen i Stock holm år 1897. Vara jernvägsplaner. la tresserado för jernvägstörslaget Borås —Jönköping—Sömmen ämna någon dag i denna vecka sammanti äda i Jönkö- ping iör att tådgöra om åtskilliga i sammanhang med föret-get stående frå- gor. Vid mötet, som får en privat ka rakter, komma intresserade från Uliice- hamn och kringliggande landsort samt möjligen fiån Göteborg att närvara meddelar Smal. Alleh. Årets vapenöfningar. K m:t har enligt generalorder den tt Mars 189C utfärdat bestämmelser för inne- varande års vapenöfningar för bevärin- gen. I det stora hela innehåller or- dern ungeiär samma bestämmelser som förlidet år, och är indelningen i kon- tingenter, befälsstyrka m. m densamma som förut. Bland olikheter må påpekas att inom hvarje inskrifningsomräde skolt utses särskilda samlingsplatser (ej öfversti- gande 4) lör beväringsmän tillhörande iältarlilleriet, kavalleriet ocb trängen, å hvilka platser befäl (rån de regemen- ten der beväringen Bkall vapenöfvas af- hemtar den. För hemfärden fiåu 5f- ningsplatserna gälla samma bestämmel- ser som lör färden dit. Vid dylik sam- ling af specialvapens beväringsmän skall kompauiområdesbtfälet närvara. Det underbefäl som skall vapenöfva sjukbärare m. ti inkallas ej, i olikhet mot tö ut, i tjenstgöring förrän uttag ning af deasa sker d. v. e. efter om- kring 4 veckor. (F. T.) Vetter-trafiken. Ångfartygs- aktiebolaget Jönköping- Motala, som egt den i Vettern sjunkna ångaren "Östern", har på stämma i Jönköping i tisdags definitivt beslutit bolagets upp- lösning. Den gamla styrelsen lungerar tills vidare. Till utredningsman al bo- lagets aflärer utsågs kontorschefen J. Lundin. Motala Karlsborg. Stads fullmäktige i Motala beslöto på sam- manträde i går, med anledning af hr John Engströms motion i ärendet, att för energiska åtgärders vidtagande till daglig regulier samtrafik öfver Vet- tern mellan statsbanorna vid Motala och Karlsborg utse en komit,- af 7 personer, nämligen hrr John Anderson, John Engström (ordf.), O. Wijkmark, C. Ahlbom. Th. Liljedahl, O. (Jylling och W. Bille. Till bestridands af utgifterna i och för komiterades arbeten beviljades ett belopp af högst 300 kr. Smålandsbanken. Revisio- nen af Smålandsbanken är nu ufslu- tad. Full ansvarsfrihet tillstyrkes. Revisorerna medgifva att kontrollen ej varit af önskvärd skärpa då de af v. Sydow förda böckerna icke kolla- tionerats med kassaboken, men finna svårigheten i förfalskningarnas upp- täckande jemte verkställande direk- törens kloka och energiska ledning be- rättiga till full decharge. I likhet med styrelsen föreslå revi- sorerna en utdelning af 4 procent. Ny rikstelefonkatalog ut delas i dagarne till de många abon- nenterna. Huru många dessa i sjelf- va verket äro, derom lemnar katalo- gen icke någon direkt upplysning, men att antalet är öfverraskande stort, finner man ensamt deraf, att den gan- ska tätt tryckta förteckningen — om- kring 60 rader på hvarje sida — bil- dar en volym på 533 sidor, hvaraf 15 upptagas ensamt af de under katalo- gens tryckning tillkomna nya abon- nenterna. För öfrigt innehåller kalendern do sed- vanliga anvisningarna och upjdvsnmgarmi med afseende ä telefonoring. förteckning öfver rikstelefonnätets central- och vexel- stationer, tahell öfver afgifterna pr tidspo- i .od fur vanliga samtal m m., afvensom åtskilliga kartor visande den stora ut sträckning rikstelefonens nät numera er- hållit och hvilken betecknas af. Trelleborg i söder. Strömstad i vester, Östersund i norr och Furusund i öster. Rikstelefonen står dessutom, som kändt, i förbindelse med telefonlinjerna i Norge och Danmark. Ur den stora katalogen, som är den elfte i ordningen af rikstelefonbyrån utgifna har gjorts en utbrytning omfattande abonnen- terna i Stockholm och dess grannskap, hvilken naturligtvis icke är så voluminös som den stora. Denna upptager äfven ett önska. Pä falsk orlofssedel hade tjensteflickan Jenny Charlotta Löf i November månad förlidet år skadat sig plats bos en familj i Norrköping. Sedan hennes brottslighet bevisats, har hon nu af polismyndigheten derstä- des häktats. För falsk beskyllning dömdes fiskaren Johan Lindblad i Ve- stervik af rådhusrätten derstädes att bota 75 kr. L. hade beskylt en hustru för äktenskapsbrott. L. skulle der- jemte ersätta den äkta mannen, som väckt åtalet, för rättegångskostnaden med 20 kr. Göta hofrätt, der L. anfört besvär, hade i resolution den 15 Okt. 1895 förelagt L., vid talans förlust, att in- om sextio dagar deretter till hofrätten inlemna bevis att besvärshandungarna blifvit delgifna motparten för förkla- rings afgifvande. L. inkom med be- viset först den 16 December, således två dagar för sent. På grund häraf och då L. ej styrkt laga förlall för sin underlåtenhet att ställa sig reso- lutionen till efterrättelse, har hofrätten i utslag den 18 dennes förklarat L. hafva förlorat rätt till talan mot råd- husrättens utslag i målet samt för- pligtat honom att ersätta motparten för stämpel till hofrättens utslag. Till understöd åt mindre bemedlade lärjungar vid Jönköpings läns folkhögskola i Tranås har kgl. maj:t för detta år anvisat 530 kr., fill d:o vid norra Kalmar läns i S. Vi 430 kronor. Till föreståndarinna för Kristinehamns läroveik för flickor bar antagits lärarinnan vid Linköpings elementarläroverk för flickor, fröken Hildur Rusen. Olyckligt rus. En dräng vid namn Alsén från Bråta i Skällvik besökte i'. 18 d:s Söderköping och för- plägade sig der så ymnigt med spi- rituösa, att han vid hemfärden var i det närmaste redlös. Upp på åkdo- net kom han emellertid, men han föll också af detsamma och slog sig der- vid mycket svårt i hutvudet, så att blod utträngde genom ena örat. Han intogs på stadens lasarett. Vikbolands sparbank. Sam- manträde med hufvudmannen hölls d. 18 d:s under ordförandeskap af krono- fogden C. Grönlund. Full ansvars frihet beviljades. Till nya hufvudmän inkallades gods- egaren S. P. Svensson, Jonsberg, in- spektören E. Schermansson, Broxvik, landtbrukarne G. Hanell, Rotenberg, och E. A. Bunth, Fransberg. Krono- fogden C. Grönlund utsågs till spar- bankens ordförande och nämndeman- nen A. P. Andersson, Brånnesfad, till v. ordförande. Till styrelseledamöter omvaldes hrr Aug. Andersson, Brå- borg, Ang. Adamsson, Iläradshammar, Carl Boström, Stora Grönhög, Claes Egnell, Rafnäs, O. E. Erickson, Boss. gård, Erh. Fries, (jnestad, A. F. Lind- berg, Smedby, och Anton Oden, Norr- köping, samt nyvaldes landtbrukaren Alfr. Nilsson, 'Strömsfors (Krokek), och nämndemannen N. G. Eriksson. Fyrby, U. Stenby (i stället för hr C. A. Roseli, Strömsfors, som afsagt sig uppdraget, och kommissarien J. E. Ericksson, Bossgård, som aflidit). Till styrelsesuppleanter omvaldes; handlanden Oskar Briinolf, Norrkö- ping, kyrkoherden K. Th. Appelpvist, S:t Johannis, och landtbrukaren Gu- staf Botwidsson, Vittinge. Qvarstående styrelseledamöter äro: hrr kronofogden C. Grönlund, Norr- köping, A. P. Andersson, Brånnestad, A. V. Bergvall, Söfverstad, N. Nilsson, Önsätter, ingeniören Fr. Jonsson, Olofstarp, och bruksegaren A. H. Ljungqvist, Lindö. Till verkställan- de direktör valdes kronofogden C. Grönlund och till dennes suppleant kommissarien O. E. Erickson, Boss- tård. Till revisorer återvaldes hrr ontraktsprosten I. Kinnander, Hä- radshammar, samt godsegaren O. Hag berg, Brestad, och Wilh. Andersson, Bråborg, och till dessas suppleanter utsagos hrr A. Widén, Björklund (omvald), och E. Schermansson, Brox- vik (nyvald). Slutligen antogos de från extra stämman i sistlidne De- cember månad hvilande ändringarna i reglementet, hvadan sålunda lands- höfdingeembetets fastställelse dera skall sökas. De gälde hufvudsakli- gen bankdagarnes förläggande till lördagarne. Kreatursmötet 1 Norr- köping d. 18 d:s hade;att uppvisa en någorlunda god tillförsel å kreatur. Priserna voro: för oxar 200—250 till 300 samt 325-375 ända till 425 kr. paret, allt efter djurens beskaffenhet. Några par ungstutar funnos till 150 - 165 kr. per par. Tjurar betingade 58 -260 kr. och kor 55—160 kr. per stycket. Afsättningen syntes ibland vara ganska liflig. Åtskilliga uppkö- pare trån andra orter hade som van- ligt infunnit sig. Med bantåg afsändes ett antal af 212 kreatur. Af dessa skulle till: Stockholms södra station 57, Stock- holms norra 82, Valla 21, Malmslätt 10, Linköping 4, Partilled 22, Köping 8 och Falun 8. Mjölby-Hästholmens jernväg. Till 0. C. meddelas: Röks kommun har på kommu- nalstämma beslutit att teckna aktier för 24,800 kr. i den föreslagna bred- spåriga jernvägen Mjölby—Hästhol- men. — Heda kommun har likaledes beslutit för samma ändamål teckna 12,000 kr. Som man finner, är intresset för denna jernväg synnerligen lifligt i de trakter som komma att af densamma beröras. Jernväg Kisa—Gamleby. Vesterviks stadsfullmäktige hafva beslutit att anslå 200 kr. för under- sökning af en jernväg mellan Kisa och Gamleby. Jernväg Kisa- sjön Hjor- ten. Vesterviks stadsfullmäktige be- slöto häromdagen att anslå 1,000 kr. för undersökning af en jernväg från lämplig punkt å den projekterade Kisa—Gamlebybanan till sjön Hjor- tens norra ända vid Vestervik—Nors- holms jernväg, meddelas till Ö. C. Vesterviks handelsförening har för- ut, som bekant, anslagit 1,500 kr., hvadan hela den för undersökningen beräknade kostnaden betäckes från Vestervik. Linköping Fogelstaba- nan. Flistads socken söker k. m:ts tillstånd att för inbetalning af i Mel- lersta Östergötlands jernvägsaktie- bolag tecknade aktier upptaga ett amorteringslån å 6,000 kr. Brandskadeersättningar. Styrelsen för Östergötlands Läns Brandstodsbolag här den 7 dennes ut- anordnat följande ersättningsbelopp: Till fjerdingsmannen Alexius Arvidsson i Lomaten \ estra Ny socken kr.27;00: till torparen J L. Petersson i Högstngaii -M t levindeis socken 8 kr.; till doktor O. Thol- lamlor i Kisa kr. Vi: 50; till snickaren O A. Wiborg i Hassolbacken. Yikingstads soc- ken kr. 300: 50; till enkan Fredrika Solia Malm i L:a Malmsator. Uvstads socken kr. .jijl i; . ull l.-indlbi t 1. i'-;r..yrei.... l)i»t.u p dito kr. 4: Go; till lifgr. C <j. Malm dito dito kr. 8; till Gustaf Johansson och Carl (lust. Nilsson-Kind i Väsby. Oppehy socken, till- hopa kr. 28. Snnuna kr. 8U9: 75. Belöning för raskhet och rådighet vid nåmmande af eldsvåde- tillbud har tilldelats hustrun Charlotta Hultgren i Fundshult, Svinhults soc- ken, som genom att kasta sig öfver elden och med sina klädesplagg q vät- va densamma dämpat ett af en ned- fallen lykta den 17 nästl. Febr. upp- kommet svårt eldsvådetillbud i en ladugård vid Fundshult. Styrelsen för länets gamla brandstodsbolag har, ef- ter framställning af vederbörande brandstodskomité, tillerkänt henne en belöning af 20 kronor. Tryckfrihetsmålet mot Ostgötens utsifvare, väckt af borgmästaren Egnell i Urenna, förevar d. 12 d:s åter inför Linköpings rådhus- rätt. Svaranden, ledaktör E. Kjellberg, hvilken sjelf förde sin talan, inlemna- de dervid en skrift till bemötande af kär:s inlaga vid förra rättegångstill- fället. Don dol af inlagan, i hvilkon kär. mod stöd af en dol intyg sokto rentvå sig Iran [.,inion;a anklagelser komino svar. oj vid i annan män än att don kunde anses tala till hans forman gonoin att visa det tillvi- telserna i don åtalad" artikeln oi passade in pa hr Egnell. Angäendo den såsom ott Lovis for hvil- ken borgmästare som åsyftades anförda, af stadens riksdagsman väckta motionen an- gående foimvi dal ouiedulsforvili ning.hvär- me 1 i l skull" kunna åsyftas någon m in motion .m den af dir Zottorman 18'.M väck- te om ändring i kap. il arfdab . anbudc hr K. att i artikeln hvarkon talados om namn- ila lagrum eller inom hvilken tid motionen \ kts livnloi "möjligheten -ut h n kund.- ha asvftat någon annan person och motion voro långt frän utesluten". Angående öfriga af kär anförda omst.in- 1 »beter i artiklen liwlka t\dlia-i skulle 1.1 neka honom som den åsyftade, vidhöll hr K. att. der do åberopado likheterna i verk- ligheten existerade, detta voro en ron till- fällighet. Han bestied fuitlarande att. borgin istaie Egnell vore den i ai tikeln asvftnde -- miss tankat ne hade c» k så i allnunhei \ mdt --a1 ät helt annat hall — och ansåg att de gonom denna svar s upplysning borde fatt t ha kl s. npinttolse och endast ådagalade en ovanlig envishet genom -tit fullföl) i målet. Slutligen ansåg svar. att artikeln i alla i alldélsei ej 11 II elt ol lo tol gnj.el se 1 mot den oimiamndo borgmästaren i hans c-disk-qt af emebetsman utan blott som enskild per- För att kär. skulle blifva i tillfälle att yttra sig om denna inlaga, upp- sköts målet på 3 veckor. Poststaten. Postmästaren i Grenna H. Julin har af generalpost- styrelsen beviljats förlängd tjenstle- dighet under tiden 1 April—30 Sep- tember. Vikarie är extra biträdet vid postkontoret i Skellefteå fröken Anna Karolina Isberg. Afsked är af justitiekanslersem- betet bsviljxdt stadsbskalen i Linkö- ping J. A. G. Fridc. Sökande. Provincialläkarebe- fattningen i Strengnäs provincialläkare- distrikt sökes af bl. a. provinciallaka- ren A. P. Gustafsson i Tjellmo... Till styrman å ångaren Östern har antagits kapten Gottfrid Jonsson, förut styrman å ångaren "Borgholm". Till hans efterträdare å nämnda plats bar antagits kapten J. H Nilsson. (N. T.) Vettern rundt. Om oförut- sedda hinder ej möta kommer från Karlsborg under befäl af kaptenen vid Lifregementet till fot O. Smith ett kompani, bestående af 3 officerare, 2 underofficerare, 7 volontärkorpraler, 60 volontärer och 2 trumslagare att under den instundande påskpermis- sionen företaga en fältmarsch Vettern rundt. Den 341 kilometer långa vä- ?en beräknas att tillryggaläggas på 2 dagar, mberäknadt 1 hvilodag. Marschen skall gå "medsols", d. v. s. från Karlsborg till Askersund, der- ifrån utefter östra Vetterstranden till Grenna samt vidare öfver Jönköping, Hjo åter till Karlsborg. Sjelfmord. (T. T.) En 31-årig son till arrendatorn G. Andersson i Bjorstorp, Marbäcks socken, athände sig i lördags morgse lifvet genom att hänga sig på hoskullen. Anled- ningen tros vara grämelse eller rädsla öfver ett begånget felsteg. — Handelsbiträdet Axel Edvard Malmström, son till handlanden A. E. Malmström i Söderköping, afhände sig fmåndags vid 8-tiden på morgonen lifvet i sitt rum ofvanpå faderns bu- tik. Vid 7-tiden hade han blifvit väckt af städerskan, Ull hvilken han yttrat några skämtsamma ord. Då han ej kom ned, gick någon upp till hans rum, men man måste då bryta upp dörren för att komma in i rum- met och möttes af en hemsk syn. Den unge mannen låg, endast iklädd underkläderna, öfver sängkanten med en dubbelbössa bredvid sig. Hufvud- skålen och venstra sidan af ansigtet voro bortsprängda, väggar och tak voro öfverstänkta af blod och hjern- massa. Man antager att bössan varit lad- dad med s. k. vattenskott, som tyd- ligen riktats af sjelfmördaren in i munnen. M. var född 1862 och skulle nu den 1 April öfvertaga sin faders af- fär. Svårigheten att anskaffa härfär erforderlig borgen antages hafva va- rit orsaken till sjelf mordet. På tors- dags e. m. deltog M. i brandstyrel- sens inventering af brandredskapen. De som då voro tillsammans med honom kunde icke ana att han um- gicks med så hemska planer. Han efterlemnar föräldrar och sy- skon, försänkta i sorg öfver den ovän- tade händelsen. Beväringsinskrifning för- siggick å rådhuset i Skeninge d.lö d:s Från Vifolka kompaniområde befun- nos frånvarande med laga förfall 2, bötfäldes 6, frikallades från vapenöf- ning 73, inskrefvos vid fotfolket 69 (tillhörande annat område 1) och till särskild befattning vid hären 7. Från Skeninge kompaniområde be- funnos frånvarande i följd af utvan- dring 1, bötfäldes 10, frikallades från vapenöfning 68, inskrefvos vid fot- folket 67 (tillhörande annat område 1) och till särskild befattning vid hä- ren 2. Uppgifterna om det stora antalet kasserade, förefalla oss så häpnads- väckande, att vi hoppas, det de må bero på något misstag. Grenna stadsfullmäktige hade, berättar N. G. T., i tisdags sam- manträde, hvarvid afslogs ett väckt förslag om aktieteckning till ett be- lopp af 5,000 kr. i det föreslagna nya ångbåtsaktiebolag, uti hvilket bola- gen Freja och Vista skulle uppgå. Beslutet fattades med 15 röster mot 5. Ett pensioneradt äkta par. Medicinalstyrelsen har tiller- känt ekonomidrängen C. G. Johans- son och hans hustru, sjuksköterskan Matilda Johansson, hvilka varit an- slälda i Vadstena hospitals tjenst, den förre i 30 år och den senare i 21 år, samt nu på grund af ålder och sjuklighet afgå från sina sysslor, un- derstöd till årligt belopp efter afskeds- tagandet för mannen å 200 kr. och för hustrun å 75 kr. Dödsfall. (N.T.) Undernatten till i söndags afled i Norrköping utan föregående egentlig sjukdom ordfö- randen i dervarande "utskänknings- bolag disponenten G. Beckman. Han träffades af hjertförlamning. Gustaf Beckman var född den 21 Januari 1843. Redan i unga år, vid 15—16 års ålder, kom han på bruk som bokhållare; efter att hafva ge- nomgått Bergsskolan blef han seder- mera kassör vid de stora Uddeholms- verken i Vermland; omkring år 1870 antog han befattning som förvaltare vid Ferna bruk i Vestmanland och vardt sedermera disponent derstädes. Till Norrköping inflyttade han år 1885. Han inträdde snart som ordförande i Norrköpings utskänkningsaktieholags styrelse. Vidare var han disponent för Stafsjö bruk i Södermanland, för Svanå bruk i Vestmanland, styrelse- ledamot i Avestajernverksaktiebolag m. m. Hans ovanligt dugande för- måga och stora arbetskraft togs helt naturligt efter hans inflyttning till Norrköping i anspråk äfven förkom- munala värf, och många voro de för- troendeuppdrag i detta afseende, till hvilka han valdes. Så t. ex. var han ledamot af stadsfullmäktige, ledamot af drätselkammaren, af Olai kyrko- råd, Norrköpings enskilda banks och Norrköpings sparbanks styrelser o. s. v. Äfven hade han varit ledamot af fattigvärdsstyrelsen och beklädt kas- saförvaltarebefattningen derstädes. T v8nn e tacksamhets- adresser till Hedin ha afgifvits från Tranås. Efter fredstalaren Arnoldssons före- drag häromaftonen antogs af de till ett 50-tal uppgående åhörarne enhälligt en adress, som ock, ehuru efter åtskillig diskussion, antogs å ett folkmöte derstädes i går middag, besökt ai ett 30-tal personer. Adres- sen lyder: "Med det 1 6 gaste intresse följande den ojemoa strid mot allsköns orättviss ocb kor rnptioo i vårt offentliga lif, som Ni hr Riks dagsman baft och bar att utkämpa, känna vi — ett G0 tal fredsvänner, samlade till möte i Tranås den 12 dennes, desslikes ett 30 tal jordbrukare o. a., samlade till folkmöte der- städes den 13 dennes — ett behof att til] Eder frambära vårt vördsamma tack för det oförfärade sätt, hvarpå Ni städse fört san- ningens och den djapt kränkta rättvisans t dan gent emot den skriande olagligheter, hvilka vår arméförvaltning gäng efter annan låtit komma sig till last. Ocb särskildt an hålla mötena att få till Eder hembära sin varma tacksamhet för Edert anförande om nu gängse praxis lör remontermgena verk- ställande, ett sätt om hvars oefterrättlighet mången af oss baft tillfälle att upprepade gåoger göra allt annat än angenäma erfaren- heter". Att afsända adressen utsåg freds- föreningen fabrikör C. M. Blomnell och gårdagens folkmöte kapten A. F. Nordling och nämndemannen Da- vid Pettersson i Romanäs. Bankekinds vägstyrelse. Länsstyrelsen har faststält instruk- tion för vägstyrelsen i Bankekinds härads väghållningsdistrikt. Bristen pä folkskolleä- rare blir mer cch mer kännbar, skrifves från Småland till Ö C. Helt ny ligen bar läraren i Nydala församlings södra undervisningsområde, J. Lind- qvist, al sjukdom blifvit urståndsatt att sjelf sköta sin tjenst. Skolrådet har i såväl Sv. Läraretidning som i de mest spridda ortstidningarna annonserat et- ter lämplig vikarie utan att någon enda anmält sig. Då skolan icke kunde ligga nere helt och hållet, har skolrådets v. ordf, komminister Carl Holmberg, nu sjelf hurtigt uppstigit i lärokatederu och, efter sararåd mel vederbörande folkskoleinspektör, för året börjat un- dervisningen å undervisningsstationeu Svensbygd. dit han dagligen reser den långa besvärliga vägen frän sitt hem. Alla tjenstbara pensionerade f. d. lä rare synas nu vara upptagna såsom vi- karier, alla mot full lärarelön. Oärlighet eller okunnig- het? Som bekant hade kantor A\ e- string i Måhlla stämt kyrkoherde Ydun dersammastades med yrkande om an- svar för ärekränkning, som skulle be- stått deri, att Ydén beskylt Westring för att hafva tillegnat sig medel ur kommunens kassa under den tid han varit kommunalordförande i Målilla. Detta mål uppsköts dock, sedan VdOn anmält att han tor samma sak hos allm. åklagaren anmält V\'estring till åtal. Kronolånsman Th. Svens son hade på grund af denna anmälan till Aspelands häradsrätt instämt VVe- string med yrkande om ansvar å W. för att han vid handhafvandet af Må- lilla församlings kassor och räkenska- per förfarit oriktigt, så att det upp- stått en kassabalans af omkring kr. 3,000, hvilken han emellertid efter revisorernas framställning numera be- täckt, hvarefter ansvarsfrihet bevil- jats Westring af kommunen. Vid första tillfället då detta mål var före, medgaf svaranden W., att oegentlighet uppstått vid bokföringen, men hade skett af misstag och bristande kän- nedom om bokföring. I följd häraf hade på 17 års tid uppstått en ba- lans å 3,000 kr., som emellertid nu betäckts. Målet förevar i lördags ånyo inför Aspelands häradsrätt, dervid såsom vittnen hördes de tvänne personer, som i detalj granskat Westrings rä- kenskaper. Det ena af dessa folk skolläraren G. V. D=din uttalade som sin bestämda åsigt bl. a., att Westring, som varit en i affärer noggrann per- son, måste hafva märkt, att han fått in för mycket penningar för egen räk- ning, helst som ju W. hade en jem- törelsevis ringa ekonomisk ställning. Vittnet hade under det W. var^på bättringsvägen efter en sjukdom er- bjudit sig att upprätta de då betyd- ligt försenade kommunalräkenskaper- na, men hade detta erbjudande af- böjts. I rak motsats till Delins vit- nesmål, förklarade det andra vittnet, handlanden Aug. Asplund i Målilla så- som sin åsigt, att W. alldeles utan uppsåt gjort sig skyldig till de fel han begått i räkenskaperna, enär han, om han velat undandraga kommunen medel, ju bort förderfva qvittencer och öfriga handlingar, som komplet- tera räkenskaperna, men funnos alla dessa utan undantag i Westrings vård. Vittnet som sade sig bestämdt känna till, att W., som vore gammal, visst icke för hvarje influten post fört rä- kenskap, visste, att det i stallet gått så till, att W. strax före den tid rä- kenskaperna skolat vara inlemnade gjort upp dem på måfå för hela fö regående året. Ärven hade Westring haft sin egen kassa sammanblandad med kommunens. Målet uppsköts. Donationer. I Linköping ny- ligen aflidna enkefru Ulrika Grönvall har genom testamente donerat 500 kr. till Momerska stiftelsen i nämnda stad. Testamentet bestämmer vidare, att, sedan tvenne personliga legat å till- sammans 700 kr. utgått, skall återsto- den af qvarlåtenskapen, så vida icke en försvunnen son till den aflidna in- ställer sig, äfvenledes tillfalla Mör- nerska stiftelsen. Denna återstod (vä- sentligen bestående i andel i en gård i hörnet af Nygatan och Repslagare- fatan) torde uppgå till närmare 2,000 ronor. — Aflidne brefbäraren C. A. Grön- qvist har till Vimmerby stad testa- menterat 1,000 kr., hvarå räntan, be- räknad efter 5 proc. årligen, skall ut- betalas till 3 fattiga inom staden. Stadsfullmäktige tvekade på grund af den stipulerade höga räntefoten att mottaga donationen, hvilket dock beslöts med 10 röster mot 6. Vid Lunnevads folkhög- skola firades i lördags den årliga vinter festen under stort tillopp af del- tagare (man beräknade deras antal till omkring 500). På förmiddagen hade folkhögskole- förbundet sitt årssammanträde, hvar- vid ansvarsfrihet för förra årets> för- valtning beviljades och till styrelse omvaldes hrr G. Andersson, Veta, H. Anjou, Finspong, D. Johansson, Toll- stad, Ax. Andersson, d:o, och T. Ja- kobsson, S:t Lars. Till revisorer af innevarande års räkenskaper utsagos hrr D. Samuelsson, S:t Per, och K. Falk, Åsbo. Efter afgörandet af förbundets ären- den vidtog en stunds diskussion om "trädgårdsskötselns betydelse å min- dre landtegendomai", hvilken fråga inleddes af hr D. Nilsson från Banke- berg. På förmiddagen hölls vidare med skolans elever en gymnastikuppvis- ning, som gaf ett mycket godt intryck af det uppnådda resultatet. Kyrkoherden Willner från Torpa hade så närmast före middagsrasten ett föredrag om Englands ostindiska välde. På eltermiddagen, då egentliga "fe- sten" gick af stapeln, uppträdde först komminister R. Petersson från Skär- kind med ett föredrag, hvari han en- tusiastiskt drog till fejd mot vår tids njutningslystnad. Så hölls "kafferast" och efter den kom talens afdelning. Komminister Petersson talade till ungdomen om fosterland och fosterlandskärlek, och skolans föreståndare H. Odhner gaf en anslående teckning af några drag ur V. Rydbergs lif och karakter — denna höga förebild af ädelhet ej i ord allenast utan ock i gerning. Att, såsom vid alla folkhögskolans fester är vanligt, sång och musik fö- rekom i rikligt mått, är väl knappast nödigt att berätta. Särskildt må emel- lertid nämnas att, hvad sången be- träffar, man vid tillfället äfven fick höra qvartettsång — af en qvartett från Skärkind, — och i fråga om musi- ken hade man nöjet att få höra nå- gra förtjenstfullt utförda fiolstycken af en ung amatris. Så att icke hade de festbesökande fog att klaga öfver den andliga spi- sen — och för resten, icke öfver den lekamliga heller, för att nu inte all- deles förbise den sidan af vår dub- belnatur. Festlokalen, den rymliga gymnastik- salen, ståtade med flaggdekorationer, och på q vallen illuminerades ej blott inomhus, utan äfven på gårdsplanen glänste symboliska ljusfacklor i form af marschaller i en barrskogsdunge. Summa: festdeltagarne hade allt skäl att vara belåtna med sin dag, och voro det säkert också. Och den njutning de der fingo vill komminister Petersson helt visst ej fördöma. Om Hästholmens hamn skrifver en korrespondent till N, T., med anledning af den ifrågasatta jern- vägen Mjölby—Hästholmen, att den disponeras för en lång tid främst af Fogelsta-Odeshögsbanans bolag, som ej "släpper dit någon konkurrent". .. Söder om Hästholmen finnes inom Östergötland ingen plats, der en hamn kan anläggas utan i förening med ona- turliga kostnader, men strax norrut, endast några stenkast från den nuva- rande kajen, finnes en ganska god an- ledning till ny hamn, på hvilken ock Mjölby-intresset kastar lystna blickar. Motala alltid vakna och påpassliga samfärdselmån, som af vissa skäl ön- ska en särskild hamn för sin "Ex- press", hunno dock först till qvarnen och köpte genom mellanhand — af ordföranden i Hästholmens hamnbo- lag! — för 1,600 kr. den ifrågavarande platsen. Emellertid lär Hästholmens hamnbolag i sin koncession ha rätt till bamnafgifters upptagande äfven i eventuell ny hamn inom det privile- gierade området, hvarföre glädjen öf- ver fånget, sedan den upptäckten gjor- des, bör vara ganska måttlig. Hamn- bolaget synes således bar kunna dik- tera beslut; ocb att dessa ej mycket skola konvenera resp. konkurrenter, det kan man taga lör temhgen gifvet. En vacker hyllning brin- gade arbetarue från Brokinds och Ege- by|| egendomar den 12 dennes bok- hållaren derstädes, David Gustafsson. Vid middagstimmens inbrott samlade sig alla omkring honom vid ringkloc- kan, hvarvid snickaren C. J. Johansson från Skogtorpet å arbetarnes vägnar i varma ordalag framförde ett bjertligt tack till hr Gustafsson för den humani- tet och välvilji, hvarmed han städse bemött dem under sin 6 ånga vistelse på platsen, samt ölverlemnade till ho- nom såsom minne en kaffekanna af silfver, försedd med inskription: "Af tacksamma arbetare vid Brokind". Hr Gustafsson tackade bjertligt för den för honom så kära minneagåfvan och in- bjöd på aftonen arbetarna tilt en af- skedsfest å Brokinds värdshus. Under denna gafs ytterligare uttryck för det ovanligt goda förhållande, som varit rådande mellan honom och arbetarns. Hr Gustafsson, en son till kyrko- herde Gustafsson i Höreda, afflyttade i tredags till Slefringe i Åtvids försam- ling for att tillträda inspektorsplatsen derstädes. Vadstena klosterkyrkas restaurering skrider nu framåt med raska steg, meddelar Ö.-Kur. Redak- tör O. Fredriksson år på riksantiqva- riens uppdrag f. n. sysselsatt med att medels fotografi afbilda alla med nå- got slags inskrift försedda grafstenar i klosterkyrkan. De i kyrkogolfvets gångar nu liggande grafstenarna skola, med riksantikvariens tillstånd, place- ras längs kyrkans väggar, dock med iakttagande af att medeltidsstenarne komma i en grupp. Kyrkorådet har uppdragit åt kyrkoherden Fjetterström och rektor Lundberg att i samråd med kyrkobyggmästaren bestämma de plat- ser, å hvilka stenarne skola låggas. Kommunallån. Kongl. nrt har medgifvit Ljungs församling i Östergötlands län att för anskaffande af orgel upplåna 5,000 kr. att amor- teras under 10 år. 208 in och utan all skonsamhet uppträda, samt olör- Bkräckt och modigt bekämpa honom. Men hon sade sig strax sjelf det oförsigtiga och oöfverlagda deri. Hvad visste hon egentligen om sin egen far? Han var en lika mörk gata för henne som för alla andra. Tvifvelsutan måste nian i lians tidigare lif söka lös- ningen till den, men om detta tidigare lif hade hon sig ingenting bekant. Och utan kännedom derom och om de lidelser, som i följd deraf nu planerade hans förehafvanden, skulle hon, derest hon blott med anledning af några yttranden uppträdt — låt vara att de, sanningslösa till sin grund, på det högsta upprörde henne — endast föranledt ett uppträde, som vida mer invecklat än utredt deras inbördes ställning. Sedd af Ankarsparre i spegeln, ansåg hon skäl vara att endast vänligt varnande söka ingifva honom förtröstan och lugn. Ganska rigtigt sade hon sig sjelf, att hon — innan hon sjelf handlade — borde göra sig fullständigare reda för fadrens verk- liga afsigter. Hänvisad som hon blifvit till Alfina- lund, antog hon äfven att hon der skulle få tillfälle dertill. Jagad af sådana hit och dit vacklande föreställ- ningar, följde hon ögonblickets ingifvclse. Hon ryckte den lilla ringen af sitt finger, skref ett par rader — hvilka läsaren redan känner — pä en pappersremsa och inträdde den i ringen, besluten att på sådant sätt kasta bort ifrån sig — kasta ned inför Ankar- sparres fötter — all delaktighet i de möjliga hämde- planerna. Nästa ögonblick insåg hon dock att lä- dren alltid skulle igenkänna ringen, och att hon dei - igenom måhända endast skulle påskynda ett till sin egenskap alldeles oberäkneligt utbrott, något som hon ej trodde sig böra göra, och hon förkastade åter denna sin ingifvelse. i detsamma föll hennes upp- märksamhet på en nära stående blomvas. Hastigt bröt hon af en af de vackraste och största blommorna, jemle omgifvande blad och stjelkar. Ännu nägra ord på pappersremsan, och ringen fästes derelter sammanhållande omkring dem. Allt var således klart; nej, ännu var ej allt klart. På ett annat papper skref hon ytterligare några rader, skief att hon hört allt hvad fadren sagt, att hon fruktade att något förfärligt förestod, att — men äfven dessa rader känner läsaren — och nu ansåg hon sig äfven, utan att blifva blottstäld för fadrens misstanke, kunna inkasta sina meddelanden. Ange var en li- ten modig, beslutsam och handlingsfrisk flicka. Hon visade sig så äfven nu; och allt allopp, som vi redan veta, enligt lmnnes antagande. Hennes far fick näm- ligen ingen anledning till någon misstanke emot henne. För att likväl undgå att vidare försättas i nå- gon frestelse af hvad hennes far möjligtvis vidare kunde yttra, beslöt hon att genast hasta derifrån. Hon lemnade således korridoren och begaf sig till det ställe, der hennes häst väntade, mottagen och hållen af den förut ditsände tjenaren. Snart satt hon åter på sin eldige springare, Favoriten, och en stund senare försvtinno båda på vägen till Alfina- lund. Den återstående dagen försvann der för henne under inflytandet af en vacker och praktfull natur, något stormande för tillfället, af vindarne skakade träd och upprörda böljor; men allt detta öfverens- stämde muf tillståndet inom henne. Ju närmare aftonen kom, solen sjönk och skuggorna höjde sig, desto mera intogs hon af en spänd förbidan af hvad som förestod henne, i livad afsigt hennes far anmo- dat henne att ställa allt i ordning der. Hon kunde icke annat än taga för alldeles afgjordt, att främ- mande gäster — eller åtminstone nwjon främmande gäst — vore inbjudna. Men hvilka eller hvilken? Lifligt törestälde hon sig att anordningarna skedde ■li-l bodde här; kom i håg det. Bäst vore att du, åt- följd af någon af tjenarne, genast begaf dig härifrån. Vädret är dåligt, men du iir ej skygg derför. — Jag skulle begifva mig härifrån? Nej, min far, det gör jag ej. Hvem väntar ni hit? — Det är likgiltigt. Dä du ej vill begifva dig härifrån, måste du hålla dig inne i ditt rum. — Jag? — Som jag säger. — Upplys mig..om hvem ni väntar. Jag viker eljest ej härifrån. Är det . . . — Tyst! Porten till gården öppnades och slogs i detsam- ma igen. — Min gäst är här, lemna mig nu. Ange förblef orörlig. Öfvertygad att det var Ankarsparre, som väntades, kände hon sig fastvuxen på stället. Steg hördes redan i förstugan. Ange anade att stunden nu var inne att strida. Mod och förskräckelse vexlade i hennes själ. 1 detta ögonblick gick dörren upp. I stället att få se Ankarsparre, såg hon en gam- mal, högrest och grähårig man inträda. För Ange var han fullkomligt okänd. Hon an- dades ut. Den gamle mannen egde något nästan furstligt i sitt utseende. Det var nägot allvarligt och stolt, manligt och kraftigt tilltalande i hans anletsdrag. Det grå håret, struket bakåt, lemnade pannan öp- pen och fri. Ange hade dragit sig ät sidan, och han passe- rade förbi, utan att märka henne. Väl kände hon sitt bröst liksom lättadt, då hon insåg sitt misstag och fann en annan än Ankar- sparre framför sig, men äfven den gamle mannen, hända långa och tröttsamma krokar och omvägar slutligen tillhopa i en af de vackraste trakter, som omgitva hufvudstaden. Man skulle kunna anse Skug- gan, ett litet, af vår odödlige Bellman besjunget, alltför täckt landtställe, såsom den föreningspunkt, der dessa från olika håll kommande omvägar stämt ett romantiskt möte. På sidan om detta intagande sommarnöje sling- rar en liten gångstig ned till stranden af Vårtan. På en ödslig, vild, mellan nakna klippor instängd plats låg här, vid tiden för denna berättelse, en li- ten enväningsbygnad. Dess ena fasad sköt lodrätt ned i sjön, hvilken på detta ställe likväl icke var djup; dess andra fasad vette åt solsidan, der en li- ten trädgård, i förening med sjelfva gårdsplanen, var anlagd. Trädgården och gårdsplanen voro omgifna af ett högt, rödfärgadt staket af bräder, upptill för- sedt med spetsiga jernnaglar. Man hade kallat denna enstaka gård Alfinalund. 1 det djupa nattmörkret, som nu betäckte plat- sen, urskilde man egentligen ingenting; och om man mot skenet af någon tillfällig ljusning på himlen märkte bvgnadens grofva konturer, trodde man sig se endast" skuggan af ett berg eller en hög klipp- vägg. Skyarne slöto sig allt tätare och tätare tillhopa, och snart betäcktes himmelen liksom af svarta, väl sammanfogade jernplåtar: ingen stråle genomträngde dem. Stormen tilltog. Dess vilda, tjutande vindar slögo ut sina vingar på höjderna, skakade trädens kronor, sänkte sig ned i daldjupen, ned bland böl- jorna, som ståndigt spetsigare och spetsigare hastade framåt, störtande sig med fradgande skum mot klipp- stranden. C. F, Kiditritad. Starta Baadm, l. 31