Titel: Östgötaposten
Datum: 1896-04-24
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
ÖSTERGÖTLANDS VECKOBLAD EtedaklSi ocb i Bengt Hägge ÖSTGÖTA-POSTEN ktiebolnget Ostgöta torrespondenteus Bookti v, keri Verkslällande direktor: Tredr. Hammarstrfim \:r 17. Prenumerationapria: För belt år kr. 1: 50, för tre qvartal kr. 1,19, fur hälft år 0,83 ch ett qvartal SO öre, posthefordriuirsafgfften iuberäknad. Utkommer hvarje Fredag. | Fredagen den 24 April. Annonipris: Pr petitrad 8 öre; fräa främmande orter 10 öre. Utländska annor ser 15 Öre. Förlofniogs-, vigsel- och födelseannonser 75 Öre; dödaamions 1. 50. öre. Östgöta Corresiioiidentens Boktryckeri i Linkö]-ing. Lösnummerpria ■ 1800. Kungörelser. Kungörelse. Yflre Kampanlområde N:r 51 tillhörande bevaringsmän bvilk a i år äro skyldige att undergå \:\ klassens ^spenöf- ntogar (iDryckningsdag den 9 Maj, atryck- cingedag den 17 Juli i ätv-Tsoin deo Korjgl Vendea trargdataljon tilldelad af 2:a klass, meddelas härmed till käanedom ocb efter- rättelse : alt de, som äro tilldelade Kongl. Första Lirgrenad-erregemt-ntet skola, for att afgå till innevarande års vapenöfu>ng*r, samhs vid Ramsmåla den 8 instundande Maj kl. 3e,m; att deo, som är t ideal Kongl Vetides .ran^bataljoD ocb skall vapenötvas vid detta truppförband i Landskrona, 2:i klass frän den 16 Maj till den 8 Juni, erhåller omedel- bar order om sin inställelse till tj^rjetgörirg. TI samlingoo medförea inskrifniugabok eller inskrifoiogasedel- Asbjaand. TåogaTp den 20 Ap.il V-% VIetor Da Rtetz, Eompaniområdesbefälbalvare. (4100,122) Sammanträden. Borgenärerna uti H indlandeu I. A. LlndqvUts i Löt- stad konkurs kallas att sammaLtiädaå tiogs- atället Hullaryd Oaadageo den 13 oaatkom- ina-.de M.j klockan ett eftermiddagen, (or att öfverläggi ocb besluta i frigör rörande konkursboets förvaltning i ommaryd den U Ap.il 1806 Rättens Ombudsman. (121) (S. T A. 26UÖ1) Tillkännagifvanden. Advokat-Byrån, Lmköpiny, Storgatan 50 (öfver postkontoret), ombesörjer rättegångar, boutreduln- «ar, lnkaa«erlaicar ocb ktrnmti* Bionärsappdrag bos K. Befallaingsbaf- vande m. m. Billigaste Inkassotaxa: För arakuiider, vid liqvid efter anmauog, högst en kr. Ionebafvare: v- HäradehöfdiQjj Per Amander. _j333tU3)___________________________ Ylce Kommissions! and t mäta ren G. W. Mnntzing. Vid Östergötlands Lam Laudtbrnksskola p& BJerka-Säby i Vists socken blifva den 24 nästkommande Oktober platser lediga för 10 lärlingar, hvar- lbland 4 betalande ocb 6 fria. Sökande bör före den 1 instundande Juni ståndare, nvilken säkrast träffis hemma hvarje Måndag, och skall vid samma tillfälle sflemnm en till skolstyrelsen stäld, egenhän digt skrifven ansökan jemte prest- och läkare- betyg, intyg af husbonde eller målsman om freid och anlag för landtbruksyrket, samt att han under minst ett års tid deltagit uti landtmannaarbeten. Sökande till frilärlings plats bör bifoga intyg om medellöshet, samt sökande till betalande lirlingsplats borgens- förbindelse att vid inträdet i skolan erlägga den bestämda afgiften 200 kronor. För att såsom lärling blifva antagen erfor- dras af den sökande, att hafva fullgjort sina vapenöfningar såsom beväringapltgtig, att hafva god frejd och kriatendomskonskap, snnd kroppskonstitution samt erforderlig styrka för landtmaonaarbetens utförande att hafva fullständigt genomgått folkskolan samt för öfrigt ega den förståndsutveckling, att han må kunna fatta den undei vianirg, som vid skolan meddelas. Tiden för lärlings vistande vid skolan är två år, och äro de derunder att betrakta såsom lagligen stadda i föreståndarens tjänst och således t jenstebjocietadgan underkastade. De erhålla på stället fri nndervisniog jemte bostad och kost enligt fastat»ld stat. 1 medlet af Jant måoad utfärdas kallelse till dem blaud de sökande, hvilka af skol- styrelsen bljfvit antagne såsom lärlingar. I ansökan bör tydlig postadress ut- sättas, så att avar mä kunna lemnas den sökande. Linköping och Bjerka Säby i Mara 1896. Skolstyrelsen. (2822.93) BssT"* Hingst, som kan anmälas till för- säkring omedelbart före kaatration, anses i likhet med g 27 i regi- såsom redan försäk- rad, då handlingarne blifvit af försäkrings- tagaren uuderskiifna ocb tillika med afgiften till veterinären afiemnade ■?■*?"■ Föl, Bom vid födelsen haft lif, er- sättas vid dödsfall före kalenderårets slnt med 50 kr. om stoet är försäkradt i Östergötlands Kreaturi-Försälriiigs-Bolag. Premiering af Nötkreatur inom Östergötland 1896. Följande platser och dagar äro dertill bestämda: Inom Bråbo och Löslngs Hushållnings-Gille: ird Tisdagen den 5 Maj kl. 1" (. ni. sdagen don B Maj kl. 10 1 in. Inom Vikbolands Hushållnings-Gille: Vid Kuddby kyrka Torsdagen den 7 Maj kl. 10 C in. , östra HusbJ kvrka Fredagen den 8 Maj kl. 1" f. in. . Kättinge by (Häraashainmar) Lördagen den 9 Maj kl. 10 I. in. Inom llisinge Hushållnings-Gille: Vid Baldermu Måndagen den 11 Maj kl 10 f. m. _ Bisinge kw-k.i I-lcdmt-n len 1. Maj kl 10 1. in. , Skärlors Lördagen den 16 Maj kl. 10 t. ni. Inom Tjellmo och Hällestads Hushållnings-Gille: Vid Hallestads gästgifvaregard Tisdagen den 12 Maj kl. 10 f. in. „ Tiellmo gästgifvaregard i'n-'lanii den l.i Mai kl. 10 t. in. . Ilalla gftstgifvaregard Fredagen den 22 Maj kl. 10 t in Inom Gullbergs och Bobergs Hushållnings-Gille: Vid Bergs gästgifvaregard Mandagen den 18 Maj kl 10 f. 0 Inom Aska Hushållnings-Gille: Vid Motala Torsdagen den 21 Maj kl. 10 f. m. „ Fogelsta järnvägsstation Lördagen den 23 Maj kl. 10 f. in. Inom Dals och Lgsings Hushållnings-Gille: Vid Vadstena Tisdagen den 26 Maj kl. 10 f. in. „ Roxlösa Onsdagen den 27 Maj kl. 10 f. m. „ ödeshog Torsdagen don 28 Maj kl. 10 f. in. Inom Göstrings HusluUlnings-Gille: Vid Vaderstad Fredagen den 29 Maj kl. 10 1. in. „ Stralsnäs Lördagen den 30 Maj kl. 10 f. ni. Rörande sattet foi prem eringens verkställande galler: att endast sädana djur ma erhålla belöning hvilka anses tienl ga till afvel; att jordbrukare, hvilkas åkerareal ofverst ger 50 hektar, endast t.i tatla med han- dlar; dock ar han berättigad att för premieringsnämnden till bedömande uppvisa afven sina hondjur, hvilka. i händelse do ansos doraf förtjenta, varda märkta såsom pris- gilda. I sådant fall utdelas dock inga pris eller frisedlar; att hondjur icke ma mor an en gäng inom samma klass tillerkännas annan bo- iöning an bc-Ptrknm^sfneedel _ att handjur ma för premiering uppvisas vid alla preirnonngsiin.itoii mom Hushall- ningssallskapets hela omlade, men ej under ett och samma ar tillerkännas mer än ett pris. Vid täflan upptagne djur äro: . Tjurar af oblandade och blandade raser frän 1 '/a ar till högre ålder, 'ivigor och kor af oblandade och blandade raser i ålder 1 Va—1" är. Premieringsnämnden utdelar förutom penningepris u> Ii medaljei l:o) högst 3 hedemdlplom till ogarne af do tre bästa under året premierade tjurar inom klass I. Tjur kan ej mer an en gäng tillerkännas hedersdiplom. 2o) Frigedel (röd) för hvarje promieradt hondjur, hvilken berättigar djuregareu att kostnadsfritt för detta djur använda premierad tjur, om frisedol inom 3 ar efter utdelningsdagen af tjuregaren företes premieringsnämnden eller Hushähnmgssäll skåpets sekreterare, inlöses don med 4 kr., då tjuren varit af oblandad, och 2 kr, om tjuren varit af blandad ras. Derjomte tilldelar premieringsnämnden ogare al hondjur a) som före premioriiigstillfället blifvit botäckt af eller lemnat kalf efter premierad b) som vid betäckningstillfällot el åtföljts af frisodel; ooh c som vid premiering uppvisas och godkännes, en betäckningsersättning enligt samma grunder och till lika belopp, som nyss ofvan beträffande frisedel angifvits. Hvarje djur, som premieras, förses med ett stadgad t brännmärke. „_.«_, De personer inom länet, som ega djur af ren Ayrshire-, Korthorns.- eller Ostirie- sisk ras och önska att fa dem af Hushållningssällskapet erkända såsom akta, och införda i länets stambok, ega att vid dessa premieringsmöton dem uppvisa och der- jemte nöjaktigt bevisa deras härkomst, hvarefter djuren märkas med provinsvapnets krona. Djur mä icke upptagas i nämnda stambok förrän vid 1 Vä ars ålder. Efter slutad premiering offentliggöras lista öfver de personer, som under aret fatt tjurar premierade. ,. ... Mot premieringsnämndens beslut om belöningar eller djurs erkännande som akta må talan icke föras. „ .„ ,. , Person, som beträdes med att hafva lemnat osanna intyg eller uppgifter ioran drat nämndens åsatta märke eller begagnat falskt-sådant, fa derefter icke med djur i täflan deltaga, samt varder hans namn och hemvist till framtida etterrattelse anteck- nadt i de premieringshandlingar, som till Förvaltnings Utskottet inlemnas. Stadgar för premiering och blanketter till anmälningssedlar och betackningsintyg tillhandahallas allmänheten vid promioringstillfällena gen<"*> r„iuui,>dmiHitt.:i i ».»»« ringsnämnden. Linköping i April 1896. (i20) Th. Lybeck. Gillesledarnoten i premie- Kommissiouåren k» lluityrelin, Hofrätts e. o. notarien K. Amander, ombeaörjer mot lagrtadgad taxa band- lineara inlemoADde oeb uttagande. Trätta å landakaoaliet kl. 10—2. Adre.i: Laadalutaallet. (3335,21) Den 24^ April. Onsdagens gemensamma voteringar. De högre anslagen till flotta och fästningar. Jullförslagen fallna. På annat ställe i dagens tidning redogöra vi lor utgången af onsda- gens gemensamma voteringar. Som man deraf finner blefvo de högre anslagen till flottan (omkring 12 millioner) och till fästningarna utanför Stockholm beviljade och det med oväntadt hög majoritet. Utgången berodde tydligtvis i för- sta rummet på den nära nog abso- luta sammanhållningen i första kam- maren; endast 8 medlemmar röstade der mot det högre nybyggnadsan- slaget. Beträffande anslaget till nya gevär segrade deremot andra kammarens mening, att gevären skola anskaffas under 5 år, hvangenom de kunna helt och hållet tillverkas jmoim landet. Rörande öfriga anslag till försvaret segrade ock andra kammarens me- ning. vid omröstningen om byggnadsan- slaget till flottan inträffade en liten episod i andra kammaren. Omröstningens resultat uppgafs först vara66ja mot 161 nej. Hr Waldenström påpekade då, att största möjliga sam- manlagda röstetalet vore 226, men här biet summan 227. Talmannen resol- verade med anledning häraf, att om- röstningen skulle göras om. Detta skedde. Då visade sig nej-sidans röstetal vara 160. Sedan det slutliga omröstningsre- sultatet beträffande denna fråga blif- vit tillkännagifven begärdes ordet af hr Olof Jonsson i Hot, som, emedan han ej ansåg resultatet för fosterlan- det lyckosamt, ville till protokollet tillkännagifva, att han röstat för det lägre beloppet. Som reservanter mot beslutet an- tecknade sig då inalles 156, som rö- stat för det lägre anslagsbeloppet. Bland dessa märktes följande öst- götar: Johansson i Berga, Larsson i Mörtlösa, Andersson i Himmelsby, Pettersson i Brystorp, Henricson, Zet- terstrand och Zotterman. Bland Smålandsrepresentanterna ha följande reserverat sig: Nilsson i Käggla, Högstedt i Hanåsa, N. Pet- tersson i Huntorp, A. P. Danielsson, O. Ericksson i Bjersby, Sjöberg, Jo- hansson i Strömsberg, Bengtsson i Häradsköp, Hazén Andersson i Ten- hult, Falk från Jönköping, Petters- son i Boestad, Sjö, Pettersson i Dän- ningelanda, Andersson i Löfhult, Jönsson i Mårarp och Olsson från Wexiö. Såsom vi lörut antyjt på tal om för- svarsanslagen, skulle försvarets vänner egentligen ej haft anledaing att klaga, hvilkendera mening än segrat. Ty äf- veu det lägre byggnadsanslaget var rätt rikligt. Flottan ocb lastningarna, som länge försummats behotva deck alltför väl det kraftiga bandtag, so n i onsdags lemnades; och dä penningarna m hu- nas tillgängliga, utan att tillaggsbevill- ningen torde behöfva anlitas, må nian vara tillliedsstäld örver, att u'gången biel sådan dennu vardt. De tullvoteringar,som i onsdags före- kommo, utföllo utan undantag i fri- handelsvänligt syfte. Icke ens läder- tullen lyckades ernå majoritet, ehuru det blott fattades en enda röst. Tackj ernstullen, som befunnits vara mindre nödvändig, afskaftades nu. Som man af votcringssiffrorna fin- ner, röstade äfven ej så fåprotektio nister emot tullsatsökningarne, af hvilka flertalet länge varit omtvistade. Såsom något ovanligt i våra riks- dagsannaler må nämnas, att i går deltogo, åtminstone i de första vote- ringarna, samtliga ledamöter i båda kamrarna. Länet ooh stiftet En ny Industri har startat här i Linköping nu i dagarne, näm- ligen korsettfabrikation. Det är gross- handlaren Jonn O. Nilson, som i sin gård vid Snickaregatan, der förut hans skjortfabrik är inrymd, inrättat en fabrik för tillverkning af korset- ter, hvilken fabrik redan sysselsätter ej få qvinnor. Somliga af dem ha arbete i sina hem, andra i fabrikslo- kalen, hvilken för närvarande upp- tager tre rum, men redan i höst skall utvidgas. Vid fabriken tillverkas re- dan nu ett trettiotal olika qvalitcer af snörlif — från den enklaste och billigaste till de mera eleganta. — Hvad som möjliggjort denna fabri- kation äro de så mycket förkättrade — tullarne. Tack vare tullsatsen kunna nu korsetter tillverkas inom landet, i stället för att förut allt af den varan tagits utifrån. Vi äro visserligen inga vänner af snörlifven utan skulle gerna se dem alldeles bannlysta, men så länge det stora flertalet af våra damer nödvän- digtvis skola inpressa sig i detta tortyrredskap så är det bra att de åtminstone kunna få använda så- dant af seensk tillverkning, då alltid någon fattig inhemsk arbeterska får gagn af tortyrenl VSgdelningen i Krokek. Länsstyrelsen har Uststält vägdelnings- föriättarnes förslag om indelande till allmänt underhåll af töljtnde vägar inom Krokeks väghUlningsdistnkt näm- ligen såsom landsvägar: *ägen från Biåbo häradsgräas vid b lä förbi Krokek till Södermanlands länsgräns ocb vä- gen trån nämnda väg förbi Sandviken till Timmergata, samt såsom bygdevä- gar: vägen från Krokek till Sandvikens lastbrygga och kyrkvägen från Sand- viksvägen till nya kyrkan, den senare med vilkor att densamma före den 1 nästa Oktober på vägkassans bekostnad sättes i fargilt stånd; hvarjemie läns- styrelsen förordnat om intagande i väg delningen af den utaf N P Pettersson i Skinuarbj m fl. förordade vägen från Skiur.arbo till Krokeks gästgifvaregard, under löibehlll att densamma, innan utslaget tagit åt sig laga kraft, varder på bekostnad af dem som deraf buf- vudsakligast sig begagna i laggilt skick försatt. O ja underhållet af broar har läns- styrelsen förordnat i enlighet med för- rättningsmännens förslag likasom den af vederbörande bäradaskrifvare upp- rättade vägtalslängd för distriktet fast- En högtidlig likbegBn- gelse egde rum i Krigsbergs kyrka sisthdne lördags afton, då stoftet af för samlingens kyrkoherde C A. Petersson vigdes till den sista hvilan. Kl. 2 e. m. samlades de många gästerna i sorge- huset, prestgården, der liksom vid skol hu et flaggades på halt stång. Efter intagen middag kl 5 afgick sorgetåget till den strax ofvanför liggande kyrkan, dit den rikt blomsterholjda kistan bars af söner till den aflidne. jemte tre for- samlingsboar. Hela vägen från sorge- huset till kyrkan var klädd i grönt med granar på båda sidor, liksom kyrkans predikstol och altare i svart och med gröna guirlander. På altarets bord 8ågo3 letvande växter. Processionen, un- der tilloppet af en stor skara personer, som ville visa den aflidne sin vördnad, framträdde i koret under orgelns sorge- toner. Elter afsjungandet af psalmen 4ä2 höll pastor Carlsson ett gripande liktal och onattade jordiästningen. En vacker begrafningshymn samt ps 461: 8 \jöngs af 2:ne flickor med led- ning af orgelarkompagnement, hvarun der kyrkoherden Sundström och pastor Söibin trädde inför altaret och utförde begrafuingsmessan. Sedan derefter 7 oth 8 v. v. af ps 473 afsjungits och en solosång "Genom stilla qvälleo klingar" utföits af en af ofvannämnda flickor, bars kistan under tonerna af en sorg- marsch ut till den vackert be ägna och klädda grafven. Bland mängden af kransar från när ocb fjerran väauer märktes 2 ne, en från Krigsbergs skol cch kyrkoråd, en från församlingens lä- rare och lärarinnor. Till sist uttalades af kyrkoherden Petersson från Klock- rike några enkla afskedsord till den aktade kamraten. Ett större byggnadsföre- tag ämnar man ga i töitaiuiiog om i Vadstena meddelar V. L T. Bygg- naden skulle inrymma lokaler lör sparbanken och Östergötlands ensk. banks afdelningskontor, postkontoret, telegrafstationen, tullkammaren, riks- telefonen psamt rivata bostäder. Tranås marknad den 22 dennes utmärkte sig för medel- måttig kreaturstillförsel med jem- förelsevis goda pris och rätt liflig han- del, isynnerhet med oxar, af hvilka några särdeles fina par bHingade ett pris af inemot 500 kr. 13 qvarters oxar 376-400 kr., 12 qv. d:o 300- 350 kr., 11 qv. stutar 250. Bästa kor 125 kr., sämre 70 90. Tillförseln af kor och ungnöt var skäligen begrän- sa 1. ilästhandeln var obetydlig. På lölkmarknaden kurtiserade och kommersade ungdomen som vanligt. En mängd "ståndspersoner" diogo ock försorg om, att lockelser i det senare hänseendet ej saknades. Ord- ningen och nykterheten var synner- ligen god, bättro t. o. m. än hvad se dan länge varit fallet å någon Tranås- marknad. Lyslngs härads folk- bank hade i går sin ordinarie bo- lagsstämma i ÖJeshög under ordfö- randeskap af komminister S. Snell- man. Af årsvinsten beslöt stämman ut- dela 8 proc å aktiekapitalet. Styrel- sen bemyndigades att för banki örei- sen gå i författning om upptagande af ett lån ä 150,000 kr. Sedan vederbörlig ansvarsfrihet be- viljats, omvaldes till styrelseledamöter komminister Snellman, landtbrukarne A J. Andersson i Ornäs, C. A. Lars- son i Broby, S. G. Larsson i Eveboda och O. Fredriksson i Jettingstad, d:r H. Hemming i Backasand och dir. L. A. Thörnvall i Heda, samt nyvaides landtbr. E. Björkman i St Åby. Supp- leanter blefvo hrr A. Salomonsson i St. Lund, O. Hujtberg i Karlsfors, A. J. Johansson i Åby Storg. och C. J. Jonsson i Ödeshög. Till revisorer valdes hrr A. Lejon i Ödeshög, A. Andersson i Svanshals och C. Löf i Odeshög; med hrr A. T. Jonsson i Ödeshög och J. M. Feuk i Linköping till suppleanter. De ihjaiosades likbegän- gelse egde i söndags rum å Mister- hults kyrkogård. Den gripande akten egde rum kl. 10 f. m men redan kl. Ys9 Pä morgonen hade så mycket folk kommit tilhvä les att det var omöj- ligt att tränga sig tram till den gemen- samma grafven. En »å stor mennisko- massa har under det senaste halfseklet icke varit samlad vid någon begrafning i Misterhult. Framför sorgetåget bars af befälhaf- varen å det fartyg, på hvilket de aflidne haft anställning, en prydlig fl lgga, smyc- kad med sorgfbr. Kyrkoherde Kjörling, som förrättade jordfästningen, höll vid den öppnade griften en djupt gripande dödsbetrak- telse öfver lifvets seglation. Akten af- slots med afsjuagandet af en psalm ur gamla psalmboken. O. T. Marknadsmötet i Valde- marsvik d. 22 d:s hade att uppvisa medelmåttig omsättning. Oxar sål- des för 350 kr., kor för 80, tjurar för 100, gödkalfvar för 20 och får för 15 å 28 kr. Llfvet för en tom tunna. En olyckshändelse med dödlig utgång inträffade sistl. lördag i Ankarsrum, då 17-årige ynglingen Julius Peters- son från Ryggåsen af Frödinge soc- ken drunknade derstädes. Olyckan inträffade under timmerflottnmgi den b. k. Svarta Ström, belägen Va mil nedanför Ankarsrums bruk, och till- gick så, att ofvannämnde yngling un der frukosttimman fick se en tom- tunna komma flytande med timret, hvarför han gick ned till dammen för att med en båtshake försöka få densamma i land. Strömmen var dock för stark, och Julius ropade derför till sin äldre broder, att han skulle komma och hjelpa honom. Denne skyndade äfven till, men innan han hann tram hade strömmen fört med sig tunnan och med den äfven yng- lingen i den cirka tusen fot långa, starkt lutande rännan, i hvilken strömmen med stor hastighet förde den olycklige ut i sjön Stortingen. Olyckan var blott ett ögonblicks verk och någon räddning af ynglingen var ej möjlig. Draggntng efter kroppen pågår. Den döde sörjes närmast af föräldrar och flere syskon, meddelas oss. Ett 25-årsjubileum. Före- ståndaren för räddningshemmet i Folåsa A. Nilsson har den 24 den- nes innehaft nämnda befattning un- der jemt 25 år. Han hade förut va- rit skollärare i 15 år, hvadan han nu kan se tillbaka på en 40-årig gag- nande verksamhet i skolans tjenst. Det är allmänt kändt och vitsor- dadt att hr Nilsson ej blott skött sin plats som skolföreståndare väl, utan äfven egendomen har under hans tid blifvit utmärkt bra vårdad och be- finner sig nu i bästa skick. Trafiken å Södra Vet- tern. Upplösta ångfartygsaktiebo- laget "Södra Vettern", hvilket egt den sjunkna ångaren "Guldkroken , blef i tisdags rekonstrueradt under namn af "Nya ångbåtsaktiebolaget Södra Vettern" med ett aktiekapital af minst 24,000 och högst 60,000 kr. 101 aktier tecknades redan vid till- fället, men bolaget får ej träda i verk- samhet förr än 160 aktier tecknats. Det beslöts, att bolaget skulle af löjt- nant Gyllensvaan öfvertaga köpet af ångaren Guldkroken för det af honom betalda pris 6,000 kr. jemte 5 proc. ränta dera. Berguingsbolaget Neptun har erbjudit sig att verkställa upp- tagningen af "Gulkroken" för omkring 8,500 kr., och renovering af densam- ma lär belöpa sig till 10- ä 12,000 kr. (Sm. A.) Betalningsinställelse. Grosshandelsfirman Sv. O. Holmsten ci Comp., Norrköping, har instält sina betalningar. Firman, som de senare åren varit upptaxerad till 20,000 kr., innehafves af hr. Sv. O. Holmsten. Åt förgängelsen skatta nu de gamla popplarne å den s. k. Flaggkullen vid Borenshult, der det en gång var meningen att den store kanalbyggaren v. Plåten skulle hvila. Som bekant fann han ej behag i platsen, utan utvalde sjelt den, som nu gömmer hans stoft. Ä kullen vid Borenshult liksom vid Plåtens graf planterades samtidigtpyramidpopplar, hvilka på den senare platsen för län- gesedan fått falla för yxan. Nu för- svinna de förr så vackra träden äfven å Flaggkullen, så kallad, emedan der ända till för en 15 år sedan en flagga alltid hissades, när någon ångare syntos å Boren, till signal för. sär- skildt verkstaden, skrifves till Ö. C. Linköpings domkyrkas skulder vid 1895 års början utgjorde kr. 59,916: 60. Inkomsterna under 1894 stego till kr. 4,184: 44 och ut- gifterna till kr. 3,401: 72. Första lifgrenadierrege- mentet. Ai méfördeluingscheten har eter förslag placeratöfverstelöjtnanten Bi andström så-om bataljonschef vid regementets I bataljon. Kapten Lindlé är på förekommen anledning befriad från innevarande års möten. Kunglig permission är beviljad kap ten A. Kidderstad från vapeuötniugar- nes början till September månads ut- gång för helsans vårdande. Löjtnant S Gyllensvärds kommende- ring till inst. möte uppbäfves på grund af fortsatt tjenstgöring vid generalsta- bens topografiska afdelning. På grund af läkarebetyg äro fanjun- karen L Janson och sergeant Anell befriade från årets beväringsrekryt- möte. 1 nu nämnda o ficerares och under- officerares ställe äro kommenderade kaptenerne Claassen och Malm, sergean- terne A. C. Carlsson, Cervin och Ky- dell. Tjensteutbyte är för inst. beväriogs- rekrytmöte beviljadt emellan fanjunka- ren Wennerstiöm och sergeant Stark, fanjunkaren Th Wetterhall och sergeant Thamsten samt emellan sergeant Ek- holoi och sergeant Nord. Till vicekorpral vid O.ubergs komp är förordnad C A. Rydin i stället för h:r 81 Jern, som från nämnda befatt- ning blifvit, efter anhållan, entledigad Att afhemta beväringsmanskapet trån Finspong är beordrad sergeant Axner. Till innevarande års infanteriskju*- skola är som elev kommenderad löjt- nanten, frih C. G Palmqvist. Asked är bevilj idt följande grenadie rer fvid Lifkompaniet: n:r 16 Rök, 17 Flo- 31 Toiéa 72 Blid, 76 Gärd, 78 Alin 83 Ring, 87 Glad, 91 Brodin, 122 :d, och 143 Hägg; vid Stångel/ro komp: n,r 19 Tell; vid Kinds komp.: n:r 23 Rindor; vid Ydre komp.: n:r 18 Ljung; vid Ombergs komp.: n:r 78 Dahl, 86 Fast och 122 Lätt; vid Vreta Klosters komp: n:r 28 Haag; vid Motala komp.: u:r 121 Alm och 138 Qvist samt vid Östanstångs komp.: n-.r 14 Dalin, 42 Blom och 130 Blixt. Intetimsafsked är beviljadt grenadie- rerna vid Lifkompnniet: n:r 60 Alvin, 124 Allvar och 127 Ström samt vid Ydre komp: n:r 19 Wall. En högtidlig begrafning förrättades den 15 ds i Asby, då stot- tet af aflidne kontraktsprosten J. G Sjöstrand invigdes till den sista hvilan. Högtidligheten egde rum i kyrkan, hvil- ken var vackert klädd med gröut, lik som också vägen från prestgården upp till kyrkan. Under tonerna af en sorgmarsch in- bars kistan i kyrkan, der jordfästnin- gen förrättades af församlingens kom- minister V. Andersson, hvilken i sitt tal bl. a. skildrade den aflidues stora betydelse och gagnande verksamhet inom Asby socken, hvars herde han varit i 20 år. Härefter steg kyrkoherden V. Vill- ner i Torp i för altaret och sjöng lik- bönen jemte den öfriga begrafuings- messan efter direktör Håkanssons be- kanta komposition. Den högtidliga ak- ten, som alslöts med välsignelsen och en psalm, öfvervars af kontraktets pre- ster, församlingens medlemmar samt ortens framstående personer. Bland den rikliga skörden af kransar märk- tes en vacker sådan fråa kontraktets prester. Sedan kistan blifvit nedsänkt i grafven uppläste komminister C. G:soa Mtnuebarg töjande verser: Dödens kalla hand förstenat dragen, Jagat blod och lif ur djupa vecken I hans panna; här han ligger slagen, Fallen pä sin post, men fridens tecken Fridens ande tryckt pä sjelfva stoftet "O, hur ljufva äro deras fötter. Hvilka frid förkunna, godt predika:4 "Såsom träd de äro. hvilkas rötter Slagit djupt, och hvilka bära rika Frukter fram ur tiden och ur stoftet." Fridens evangelium han lärde Ej med orden blott men ock med handling: Hvad han gaf det egde guldets värde, i>-.-k mel tden <•.; till sm torvandlm Föll än gåfvan mängen gäng i stoftet. Stads med fridens band han sökte länka Samman det, som brustit mellan bröder. Fridens tankar blott han kunde tänka. Var don svages värn. som eken stöder Rankan, hvilken spirat upp ur stoftet. Lifvets källa flödado derinne. Fridens vag han visste ock att vandra, Ej han stapplade, ej föll i stoftet. Lagerkrönt. likväl han kände faran Af att slumra in pä vunna lagrar; Ödmjuk, vek han undan högmodsanaran. Ej af skuggor villad, ej af dagrar Bländad, sag han målet ofvan stoftet. Frid och rätt i hemmet kysst livarandra. Tro och godhet möttes der tillika, Lastarn ens ej något fann att klandra, Hat och vald lör kärlek måste vika, Lögn af sanning böjdes ned i stoftet. "En rättfärdig, om han gammal blifver. Skall dock blomstra": har i sena stunden Af sitt lif han njöt af allt, som gifver Stilla ro. bland blom och träd i lunden Fann han 'rid, som sällan gifs i stoftet. Stort var fältet, der i tro han sådde Ut rättfärdighetens frukt i verlden. Men när qvällens skuggor honom nådde, Var han redo till den sista färden. Var han nöjd att då fä lernna stoftet. Ljuf den kom och stor förlossningsdagen, Dag, dä Kristus öfver jorden lyste Frid, ty allt fullkomnadt var i lagen. — dmjuk lärjunge helt visat ej hyste Hopp att då förlossas hem från stoftet. Fridens man vi lagt i jordens sköte — Gråten ej, ty frid ur stilla grafven Går som anden viskning oss till möte! Bäfven ej för dödens hårda glafven. Den ej binder men gör fri ur stoftet. e. e.«o» u. Häktad för Stöld. Hustrun Johanna Carolina Fruk, född 1860 i Vreta Klosters församling, har i Norr- köping häktats och erkänt, att hon un- der Mars månad från handlanden Erik Lokranfz hos hvilken hon hade anställ- ning såsom städerska, tillgripit 5 par byxor och diverse tygstycken, värda tillsammans närmare 70 kronor. Hon har äfven erkänt, att hon under 1895 tillgripit ett gamla byxor i ungefärli- gen hvarje månad. De stulna sakerna har hon pantsatt cch penningarne har hon användt till sitt och sin familjs uppehälle. "Nya Kinda'% hvilken ångare, som bekant, jemte "Brokind" i som- mar skall ombesörja den regelbundna trafiken å Kinda kanal, uppkom, som bekant, i onsdags i Linköpings hamn. Det är onekligen en behaglig ersätt- ning den bjuder efter gamla "Kinda", hvilken nog hade sina obestridliga och stora förtjenster för godstrafiken och aktieegarne, men för turister och an- dra passagerare nog ej fylde alla an- språk pä beqvämlighet och behag Det är just för att bättre tillgodose dessas intressen den nya ångaren kom - mit till stånd. Naturligtvis har man ej heller vid den fått förbise att gods- trafiken måste blifva dess huvudsak- ligaste uppgift ocb, man har derför sökt erhålla så stort lastrum som möjligt. Med den goda erfarenhet man hade om lämpligheten af gamla Kinda för det ändamålet, år det ej besynnerligt att man i den nyas kon- struktion finner ganska påtagliga er- inringar om den gamlas, och det må- ste nog medgifvas att dessa hånsyn något inverkat på den "estetiska si- dan", hvilken naturligen också måste ha rönt någon inverkan af ekonomi- ska hänsyn till båtens bärighet, hvil- ka ej tillät o att allt för stora kost- nader nedlades å densamma. "Nya Kinda" är något mindre än den gamla; den mäter i vattenlinjen 83 fot i längd, 15«/« fot i bredd. Djup- gåendet med full last är 5 fot. Skrof- vet är byggdt af stålplåt på jernspant. Maskinen är en compouudmaskin å 30 ett. hästkrafter. Inredningen synes vara mycket Eraktiskt anordnad. Under däck: ingst fram i fören en skans rym- mande 4 kojer; närmast akter der- om och till pannskottet ett stort lastrum (rymmande ornkr. 40 ton af vanliga godsslag), längst akterut, bakom maskinrummet hytt för kap- tenen. Från denna hytt leder en trappa upp till mellandäck, der längst akteröfver l:sta klass matsal, ljus .och rymlig med madrasserade väggar ■och mahognyinredning, är belägen; därifrån föröfver om babord rymligt 3S>« Ange tog plats vid HHdegards sybord, nära lust- huset. Under inflytelse af de känslor, som en förlåtlig svartsjuka väckt hos henne, klappade hennes hjerta häftigare och oroligare än vanligt. Ange egde dock en ganska ovanlig viljekraft. Ehuru ännu mycket ung, hade hon likväl sett mycket af verlden. Verlds- erfarenhet är väl också lifvets och omdömets bästa regulator. Visserligen fuktades hennes ögon och slogo pulsarne litet häftigare än vanligt, men hon höjde sin blick mot himlen och kände sig mild, om äfven icke lugn. Hon var en liten fransyska, liflig och frisk som en sådan, och hennes sentimentalitet var mera ögonblickets, än konstant, som t. ex. hos tyskan. — Hvad magt eger väl jag att neka honom att älska livem han bsliagar? tänkte hon. Och hvar- före förundrar jag mig öfver att äfven en annan kan älska honom? De måtte dock icke känna, att jag är här, ty de kunna ej vilja såra mig. Ej heller mätte de ana, att snart ännu flera torde infinna sig, emedan de ej synas fiukta för att blifva upptäckta. Huru som helst, jag skall vaka öfver dem! Vi hafva sett, huru lätt misstankar födas hos tvä unga älskande sinnen. Man skulle kunna ogilla dem derför; men det svartsjuka misstroendet har alltid vant och förblifver väl äfven alltid af den eld- fängdaste egenskap. Vauvenard hade ju dessutom gjort allt, hvad han Kunnat, for att tända gnistan. Läsaren inser för öfrigt säkert, att den lilla för- förvexling, som nu egt rum. var alltför tillfällig, att ha kunnat ingå i hans beräkningar. Småningom infunno sig i salongen löjtnant Ros, friherrinnan Ankarsparre och Robert, hennes son. Dä Vauvenard, efter det samtal han haft med den gamle Kos, utträdde från honom, befann han sig genast bland dem. I hans ögon brann vid deras anblick en dyster och förtärande eld. Man skulle kunna ha trott, att han i den velat slunga ut alla de brännbara ämnen, som nyss blifvit antända inom honom. Så blickar tigern i öknen, då den kastar sig öfver sitt rof, så blickar örnen i skyn, då den slår ner på sitt. Hädanefter, hade han sagt, ingen pardon. Och den, som visste, såsom läsaren och vi, hvad som försiggick inom honom, förstod och märkte lätt, att detta beslut äfven nu gaf blicken sitt hotande ut- tryck. Han stannade ett ögonblick utanför tröskeln till det rum, hvarifrån han kom, måhända för att ännu en gäng öfverläggande gå till sig sjelf; men närmade sig dem derefter beslutsamt och raskt. Van att beherska sig, gjorde han det jemväl nu. Med sin hand hade han farit öfver ansigtet, och det var, som om han dermed strukit bort alla yttre tecken till hvad som föregick inom honom. Han log åter. Med en stolt och kall bugning för dem alla, begaf han sig först till löjtnant Kos, son till värden pä stället. — Säsom löjtnant vid gardet, ooh således lef- vando midt uppe i societeten, kan ni måhända upp- lysa mig, om det är sant, hvad man säger, att ba- ron Ankarsparre är förlofvad. — Ankarsparre, förlofvad? — Man har sagt mig det. — För tunnor tusan; derom har jag ej hört ett enda ord. Min garnisonstjenst upptager mig för mycket, att jag någonsin har ledighet att höra pa 392 Det var icke Vauvenard, utan Robert sjelf, som bad om ett afsides samtal med honom. — Ni uppmuntrade mig att hoppas i går, an- märkte han — anser ni er kunna göra det ännu i dag? — Vi få väl se! svarade Vauvenard. — Ni misströstar? — Sedan i går har mycket förändrat sig, och jag vet icke rigtigt, hvad jag nu skall säga, ty ut- gången af en händelse beror — hur skall jag ut- trycka mig — beror på -- på — utgången af andra händelser; ni måste medgifva det. — Jag förstår ej. hvad sedan i går kunnat in- träffa, som . . . — Om jag kände er närmare, min herre, skulle jag våga, förstås i all tysthet, anförtro er en hem- lighet af den största vigt; men jag vet icke. — Var öfvertygad, herr grefve, att jag skall förvara hvarje ord djupt i mitt bröst. Att tala har jag just icke mycken skicklighet uti; men tiga kan jag, och det är också en konst. — Välan, jag vill säga er allt, hvad jag hört. Er mor . . . — Min mor — hvad menar ni? -- Er mor lär ämna er en lysande framtid. — Jag begriper er icke? — Hon lär med en coup de main vilja öfver- ilytta den friherrliga värdigheten på er. Robert kände, huru liksom en iskall dimma höjde sig upp inom honom, och liksom forsilfiado kinderna. Han erinrade sig sitt samtal med Konrad och trodde sig nu förstå, att hans mor var den hem- ligt ledande handen bakom Konrads gåtfulla löften. Vauvenard iakttog uppmärksamt, hvilken effekt hans ord gjorde. hjelpa dig, göra dig åter glad Du dansar och sjun- ger ju gerna? — Åh ja; men det är just det, som gör mig ledsen, ty nu vilja ej mina fötter dansa längre, och sångerna ha öfvergitvit mig, och alla mina vackra små sagor ha försvunnit ur mitt minne. — Intet annat? Du kan väl få igen ditt minne, och då följa sånger och sagor med. — Jag tror det, yttrade hon och närmade sig intill honom, ja, jag tror det — om — om .. . — Säg ut, Rikissa, och rodna icke för mig! — Om — om . . . — Nåå? — Om han bara ville se på mig, se på mig, som han såg på mig förr? — Hvilken menar du? — Han, han, han! Ankarsparre rigtade en frågande, förundrad blick pä henne. — Nu ser han på mig, utropade hon — ack, jag känner, att en hel verld af nya sagor nedstiger med hans blick uti mitt hjerta! Ja, han ser på mig! — Hvilken — jag förstår dig icke? Hvilken? — Han, han, han! Och hon stirrade tillbaka på honom. För att icke samla folk omkring sig, och äfven för att undandraga henne den lösa, gathvimlande nyfikenheten, ville han allägsna sig. Hon följde honom. — Ganska rigtigt, Rikissa, anmärkte han, följ med mig! — Ack ja, jag får ju det? Jag har så mycket att berätta, så mycket att såga! Ankarsparre blef förd af det bud, Vauvenard C. F. Riddcrstad. Svarta Handen. I. 4<>