Titel: Östgötaposten
Datum: 1896-05-29
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
ÖSTERGÖTLANDS VECKOBLAD ÖSTGÖTA-POSTEN Aktiebolaget Östgöta Correapondontens Booktrvckerl. Verkställande direktör: Tteir Hanaratroni I\:r 22. Prenumerationspris: För helt är kr. Ii SO, för tre qvartal kr. 1,15, för hälft år 0,85 cd ett qvartal SO öre, postbefordringsafgiften lnberiikuad. Utkommer hvarje Fredag. Fredagen den 29 Maj. Annouapris: Pr petitrad 8 dre; frän främmande orter 10 dre. Utländska a 15 öre. Förlofoings-, vigsel- och fddelaeannonaer 75 öre; dödsannon Lösnnmmerpris 5 öre. Östgöta Correspondentens Boktryckeri i Linköjjini 50. 1896. Tillkännagifvanden. Advokat-Byrån, Lmtöpmy. Storgatan SO (öfver postkontoret), ombesörjer rättegångar, boutrednln- gar, tnkaeaeringar och kommta- alonaratjppttrag hos K. Befallningahaf- vande m. m. Billigaste inkassotaxa: För årskander, vid hqvid efter aomaning, högst en kr. Innehafvare: v. Härad&höfdiog Per Antänder. J3336U3)____ bos länsstyrelsen, Eofrätts e. o. notarien K. Arnander, ombesörjer mot lagstadgad taxa band- lingara inlemnaDde och uttagande. Träffas å landskansliet kl. 10—2. Adress: Landskansllet. {3335.30 Sunhults Helsobrunn, belägen en half mil från Frinnaryds jernvägsstation, öppnas den 4 Juni och serveras alla nutida badfor- mer. Läkare: Dr H. Tham i Tranås. Obs. I Restauration och bostäder för badgäster till billiga priser. ___________________ (5074 U5)_ ;K5a? Stift b 01 1876- F 11 ■V HlogM, som kan »Dm ålas till för- säkring omedelbcrt före kastratioD, anses i likhet med § 27 i regi- såsom redan försäk- rad, då handling-arne blifvit af försäkrings- tagaren undersknfua och tillika med afgiften tilijveteriDäreQ aflemnade. B-F* Föl, som vid födelsen baft lif, er- sät tas vid dödsfall före kalenderårets filat med 50 kr. om stoet är föraäkradt i Östergötlands Kreaturs Försäkrings Bolag (ä633.119> Ryske czarens kröning. Om kröningsdagens tilldragelser bar St. D:s specielle korrespondent meddelat följande: Vädret var det mest strålande. So- len glänste på de iörgylda kupoler- na, de ståtliga dekorationerna och flaggorna. Klangen från tusentals kyrkklockor blandade sig med dånet af kanonsalvor och med de entusia- stiska jubelropen från den väldiga folkmassa som helsade kejsaren på hans väg från palatset till katedra- len. Det var en scen af nästan sa- golik verkan. Skådespelet inne i kyrkan var icke mindre öfverväldigande. I de genom fönstren inströmmande solstrålarna falstrade otaliga diamanter, smyc- en och guldbroderier. Kejsaren bar det Preobraschenska gardesregemen- tets gröna öfversteumform med Alex- ander Newskiordens röda band, hvil- ket också bars af de flesta närva- rande furstarna. Vid kröningen ikläd- des kejsaren den hermelinsbrämade brokadmanteln, med S:t Andreasor- dens kedja i stora diamanter. Kej- sarinnan var klädd i silfverbrokad med en enkel collier af perlor. Hon bar Katrinaordens röda band. Håret var deladt i två flätor. Hennes krö- ningsmantel och kedja liknade kej- sarens. Till höger om tronen och något lägre sutto de af briljanter strålande furstliga damerna och till venster turstarna. Kronprins Gustaf af Sve- rige-Norge bar generalsuniform med S:t Andreasordens och Seraflmeror- dens kedjor och Alexander Newski- ordens band. En charmant effekt mot den i hög- rödt dekorerade fonden af tribunen vid väggen till höger gjordes af de ryska hofdamernas kostymer — smul- tronfärgade, guldbroderade rober med framvåd i hvitt och guld; de äldre buro juveldiadem, de yngre enkla röda diadem. På tribunen till venster befunno sig de särskilda beskickningarna och diplomatiska kåren. Kröningsceremonierna voro slut. Enkekejsarinnan lemnade först ka- tedralen och begaf sig, åtföljd af svit, storlurstar och de utländske furstar- ne, direkt åter till palatset. Kejsar- paret lemnade Uspenskikyrkan ge- nom en annan port; de gingo under tronhimmel som lörut, iförda mantel och krona, kejsaren med spira och äpple, beledsagade af den stora kor- tégen, till Erkeengeln Mikaels kate- dral, der de moltogos af dess pre- sterskap med kors och vigvatten Vägen var belagdjmed en röd matta. Kejsaren lemnade krona, spira och äpple vid ingången, för att återtaga dem vid utgåendet, och majestäten förrättade sin andakt i kyrkans inre vid de heliga bilderna och knäböjde framför relikerna och czarernas graf- var. De gamla czarerna af Ruriks och Romanovs hus hvila här i kring kyrk- väggarna stående enkla stensarko- fager, täckta med röda sammetsklä- den. Böner och sånger uppstämdes. Härefter gingo majestäten till Bebå- delsekatedralen, der liknande cere- monier egde rum. Sedan man återkommit till palat- sets trappa, välsignades kejsarparet af metropoliten i Petersburg. Czaren och czarevnan, åtföljda af en mängd dignitärer, gingo sedan till tronsalen och begåfvo sig derefler till sin en- skilda våning. Senare egde den kejserliga gala- banketten rum i palatsets gamla sal, ett ganska lågt, hvälidt rum med fresker och en tjock pelare i midten. Kejsaren och kejsarinnan begåfvo sig dit, iförda mantel och krona, beled- sagade af en lysande svit och digni- tärer bärande insignierna. Storfur- star och utländska prinsar skilj de sig dock från tåget för att spisa i "den heliga salen", dekorerad med guldörnar på röd tapet, skild genom ett lågt lönster från den förra. Di- plomatiska kåren, som i "den gyllne kammaren", ett åldrigt rum medmål- ningar på guldgrund, haft bankett förut, infann sig sedan i kejsarens matsal. I dinern deltogo heliga synoden, det högsta presterskapet och digni- tärer och damer af öfversta rang- klasserna placerade vid långa bord. Under en tronhimmel var ett bord dukadt för de tre majestäten. Kring och bakom höllo sig hofcbeferna, ge- neraladjutanter, öfverste förskäraren samt öfverste munskänkarne närmast bordet. Anrättningarna buros fram med stor pomp af moskovitiska adelsmän, företrädda och följda af hofmarskalkar, ceremonimästare och officerare af riddargardet med dragna sablar. Servisen bestod af praktfulla guld- och silfverpjeser. Sedan kejsaren aflagt krona, spira och äpple, välsignade Moskwas me- tropolit maten, och majestäten satte sig till bords. Efter den första rät- ten och när kejsaren drack det för- sta vinglaset, bugade sig församlin- gen djupt. De i banketten delta- gande togo plats vid borden. De öf- riga, inklusive diplomatiska, kåren, drogo sig baklänges ut. Öfverste munskänken föreslog skålen för de tre majestäten, kejserliga familjen, presterskapet och alla trogna under- såtar. Kanonsalvor åtföljde hvar skål. En kör inne i salen och en musik- kår i korridoren utanför exeqverade musik. Operasångerskan AlmaFoh- ström sjöng en kantat tillsammans med tre andra artister vid kejserliga operan med ackompagnemang af kör och orkester. Efter slutad bankett gingo kejsa- ren, bärande kronan och öfnga in- signier, och kejsarinnorna med följe ! till tronsalen. Han nedlade der in- signierna, hvarefter majestäten be- gåfvo sig till sina rum. På aftonen var storartad illumina- tion af Kreml, hvars murar, torn och kupoler upplystes af otaliga elektri- ska ljus, gasramper och färgade lam- por. Petersburg den 26 Maj kl. 1,30. I detta ögonblick förkunnade en då- nande kanonad för den genom ga- torna böljande oerhörda mennisko- massan, att kröningsakten i Moskva af slutats. Folkmassan utbröt i jubel- rop. Man föll hvarandra om halsen och tryckte hvarandras händer. Sta- den är präktigt smyckad. I alla kyr- kyr hållas tacksägelsegudstjenster. Tidningarna hafva utgifvit festnum- mer. Petersburg den 26 Maj. Genom en kejserlig ukas har en orden för pre- ster instiftats bestående af ett siliver- kors att bäras på bröstet En mängd prester hafva dekorerats med denna. Samtidigt tillkännagi- vas en mängd ordensutnämningar inom ryska diplomatien. Helsingfors den 26 Maj. I anled- ning al kröningen har kejsaren ut- färdat ett pardonsplakatsamtförordnat att af allmänna finska medel 400,000 mark skola användas till förbättran- de af den obesuttna befolkningens ställning. Senatorerna Björksten och Nybergh ha blifvit adlade. Stockholm den 26 Maj. 1 ryska le- gationens kapell har i dag hållits hög- tidlig inessa i anledning al kejsarkrö ningen i Moskwa. Ryske ministern J. Zinoview gifver i dag stor middag. Köpenhamn den 26 Maj. I anled- ning af czarens kröning hölls kl. 11,30 f. m. i härvarande ryska be- skicknings kapell högtidlig messa, som bevistades af konungen och drott- ningen samt de öfriga hemmavaran- de medlemmarne af kungl. familjen, diplomatiska kåren m. fl. Paris den 26 Maj. Öfverallt i slä- den vaj ar ryska flaggan, och de offent- liga monumenten samt mililärklub- barne äro rikt flaggprydda. Länet och stiftet Jerna Norrköping. Korai- terade för den projekterade Södra Sö- dermanlands jernväg inlemnade i lör- dags till civildepartementet ansökan om dels att k. m:t ville hos riksda- gen göra proposition om att en jern- väg i den föreslagna riktningen Jerna -Nyköping-Lunda-Xorrköping måtte på statens bekostnad anläggas, dels att, derest k. m:t ej funne skäl alt till denna framställning lemna bifall, koncession måtte lemnas komiterade till anläggning af en bredspårig bana i nämnda riktning och i syslem lika med hvad som tillämpas vid statens banbyggnader norr om Storvik. SO-årsjubileum som of flcer i svenska armén firades d. 27 d:s med middag för åtskilliga gamla re- gementskamrater af ledamoten af för- sta kammaren kabinettskammarher- ren S. Flach ä Svensksund, medde- lar N. T. Hr F. utexaminerades näm- ligen den 27 Maj 1846 från Karlberg och utnämndes till underlöjtnant vid första lifgrenadierregementet, der han sedermera avancerade till kapten och major i armén. I början af 70-talet tog han afsked från dessa beställnin- gar samt utnämndes till konungens kabinettskammarherre. Linköping -Ringstorps- banan. Möte med representanter frän de socknar, hvilka skulle beröras af denna föreslagna jernvägslinie, hölls i onsdags i Linköping inför kronofogden Ygberg, för upplysnings vinnande om resp. orters intresse lör jernvägen. Till protokollet antecknades säsom när- varande från Örtomta: grefve Ph. Kling- spor ä Ekenäs samt landtbrukaren J. P. Jonsson i Klefstad: Iran Askeby landt- brukarne G Andersson. Askeby, och O F. Gudmundsson. Lilla Greby; frän Svin- stad landtbrukaren A. P. Pettersson i Bänka, organisten B J. Andersson i Bänka, landtbrukame K Nilsson i Tuttorp. A G. Pettersson i Linr.eberga, Filip Olsson i Linneberga och Aug. Pettersson i Gastorp; frän Våldsberg landtbrukarne A Daniels- son i Björkåhla, F. Jonsson i Ånestad, C Jonsson, F- Johansson och F Svensson, samtliga i Jeppstad, A Palman i Metsjö, O Andersson i Örminge och A Håkansson i Böckestad; från S:t Lars fabrikören A Österberg och handlanden C Ringström. Tannefors. Sedan kronofogden Ygberg uppläst koncessionsansökningarna för linierna Linköping-Rirgstorp och Ringstorp - Mem jemte en ansökan om ändring i den förra koncessionen derhän att stationen vid Linköping skulle, sedan jemvågen dragits öfver ån på stats- banans bro, förläggas till statsban- gården vester om Stångån, uppfor- drade han de närvarande att yttra sig i frågan. Af en representant från Askeby in- lemnades nu en "protest" mot jern- vågsanläggningen, beslutad å extra kommunalstämma, samt en dito från Vårdsberg, beslutad på ett mindre officielt sammanträde af intresserade. Dessutom företeddes en lista från Svinstad, å hvilken ett antal å kom- munalstämma röstberättigade uttala de sig mot jernvägen. I Askeby hade pä extra kommunalstäm- ma den 1 sistlidne Mars afgifvits röster för 3,307 fyrk af forsamlingens 5,053) mot företaget, och vid ny stamma den 24 Mai hade röster för 2312 fyrk afgifvits i sam- ma anda Besluten hade vid båda stäm- morna varit enhälliga Sedermera hade personer med röster för l,5ö6 fyrk an- slutit sig till nämnda beslut. I Svinstad hade "protesten" underteck- nats af personor representerade 2,299 fyrk. Såsom skäl mot jornvägsanläggningen anfördes från Askeby och Svinstad, att den öfverflödig så nära statens jernväg, att vore den aldrig skullo bära sig då mellan Tanne fors och Ringstorp industriella anläggnin- gar saknas fsa framt ej', säga Svinstads- borna, 'såsom sådan skall räknas Brunsäs gamla väderqvarn i Örtomta socken". — Qvarnen är för länge sedan nedlagd —) och att "mycken god jord skulle förderfvas ge- nom banbygguaden". Svinstadsborna an förde dessutom, att "aktieteckning å banan flån kommunens sida jemlikt erfarenheten frän andra enskilda järnvägsföretag blott skullo komina att åsamka såväl den nu lefvande som kommando generationer en ärlig, odrägligt tryckande skattebörda i form al räntor och amorteringar" samt att 'denna järnvägsanläggning som i sin stora helhet saknar allmänhetens sympatier allt- så slutligen synes hafva satts i fråga för främjande af nagta fä personers ogoistiska syften och för att dessa skola fä sina namn burna pä ryktets vingar icke endast pä denna ort utan älven i domsaga, landstings- område och för öfrigt i hela landet." I Värdsberg hade man icke heller j i pi o testsammanträdet, der 2.s:#S fyrk repre- senterades, kunnat anse den blifva till för- del för trakten utan tvärtom till olägen- het och förargelse och "af flere anförda sk.ti mäktade ingen lätta att anlaggmn^ei skulle kunna lör framtiden llifva annat an förlustbringande ■ Gre!\e Klunj:-p<. hwlkeii inlemuat kori- cessionsansökan aliuien Linköping—Rings- torp och jemto hrr 0. Danielsson a Åkerby och A. Hagberg pa Brestad jemväl å limen Kingstorn— Söderköping Hem eiholl duipa ordet. Han erinrade att denna förbindelse- led Linköping-Kmgstun '. uut pa tal re- dan da Linköping—FogelstaPanan törst ifrå- gasattes. Intresset hade da visat sig sä litet att >:•> ens m-del t 11 undersöknings kostnaden kunnat anskaffas. Da Inko ping-Fogelstabanan nu koinmei tillstånd i,,re det naturligtvis af synnerlig vigt och fordel att sätta denna och med don \ est ra Östergötlands smalspåriga jernvägsnät i direkt förbindelse med ue„ sina'ispun"a Norsholmsjernvagen och dermed samman hängande banor, en förbindelse för hvilken den nu föreslagna hnion vore den kortaste och bästa. Samma skal nämligen en di- rekt förbindelse af hela. landskapets smal- spåriga jernvägsnät, talade äfven för en smalspårig jernväg till Södoiköpini' der förbindelse med \ ikbolandsbanan kunde ske: hvarefter man har i länet skulle ha ett sammanli nigande snnisparigijornvägs- nät pä 4- i -'»i kilometeis längd "X ir ,,-ru \ igen sä utdragits till Mem, skulle man der fm densamma ia en ögen och förmän la ha.mii - "m jelmagens bärighet ville tal. ej döma: han beundrade Askebxborna som kunnat göra det utan att etis'känmi anläggningskostnaden (hvilken hai boråk i ades blifva lemförelsevis billig:. Detblefve for öfrigt dot blifvande järnvägsbolagets ,.i sak om jernvägen bure sig eller ej. Tal förundrade sig. att man nu skulle sätta s g emot jernvägsanlaggningen da det ej ifråga sattos något penningebidrag. Hr Danielsson i Björkåhla betonade, att ban ocb de andra protesterande Vårdsbergs- borna ej ansett h-rnvägen nyttig. En talare från Svinstad yttrade, att der var det blott br Pettersson i Bänka som boll på jernvägen. Hr Pettersson i Bänka menade att både församlingsborna ej förts bakom ljuset, sär skildt med hänsyn till betydelsen af detta möte. skalle opponenterna mot jernvägen ej fått så många underskrifter. Hr Nilsson i Tuttorp: Någon skada kunna vi a'drix tå af jernvägen. För jordupplätel- sen kan ju fås ersättning. Att jernvägen skulle bli till rvtta för orten kan väl ej bestridas. Hrr Filip Olsson och A. Pettersson : Linne berga atuiade sig emot jernvägen. Representanterna för tfe "protesterande' vidhöllo sin i skrilvelserna uttalade upptatt Frih. Th. Adelsvärd, Åtvidaberg, talade dels aåsom jordinnenatvare i Svinstad, dela såsom intresserad i ett med det bär ifråga- satta i viss mån konkurrerande jernvägsföre- tag (Linköping—Bjerka Säby—Åtvidaberg) och förklarade tig vara på det högsta emot Linköping—Ringstorpabanan, för bvars anläg- gande han ej funnit giltiga skäl förebra«ta. Dess bärighet kunde visserligen ej med- be. stämdhet förutsägas; men nog såge dentvif- velaktig ut, då banan i det närmaste skalle gå jem ides med statsbanan från hvilken den Snge som högst 13 km. atstånd. Mycken trafik från den uteslutande jordbrukande trak- ten vore ej heller att påräkna Han forslar hellre sina produktei med häst till Linkö- ping. Banan» betydelse som sammanbind ning mellan länets smalapåTiga jernvägar vore det enda hållbara stojet för dess anläggning; men den kortaste vägen vore i ett sådant bär fall ej alltid den bästa, och tal ansåg att ofvannämnda hnie Linköping—Bjerka- Säby—Åtvidaberg var bättre i det hänseen- det, såsom ock tillgodoseende ett verkligt lokalt behof, som visat sig i stort intresse för en sådan jernväg. Hvad Ringatorpalmens fortsättning med hamnan äggoing vid Hem beträffade: det vore en dyrbar historia, ocb haudelstrfcfiten korn me nog i alla fall att fortfarande gå öfver Norrköping eller 'kanalvägen till Linköping och vidare- Ringatorpalinien skalle tillkom- ma för att skydda ett enskildt intresse, näm- ligen Norsholm- Beisbo-banans trafik mot en förment konkurrens af Linköping—Bjerka- Saby Åtvidabergs-banan. Denna sistnämn- da vore dock mera egnad att tifgodose ett allmänt intresse, och för öfrigt vore nog kon- kurreosfarbågorna öfverdrifna. Ur synpunk- ten af den allmänna nyttan trodde tal. att Ringstorpabanan skulle verka mera skada än gagn. Sedan grefve Klmgspor och frih. Adel svärd replikerat hvaranura, uttalade aig brr Österberg ocb Ringström Tannefors, för ba- nan, bvaiemot en annan 81 Lars bo instäm- de med frih. Adelsvärd. Som man ser, äro således menin- garna rått delade angående den före- slagna Ringstorps-, resp. Mem banans nytta. Det kan vara af intresse att erfara den beräknade kostnaden för dessa båda linier. Den uppgår för limen Linköping—Ringstorp till 385,500 kr. och för hnien Ringstorp - Söder- köping - Mem till 596,000 kr. Till distriktsveterinär i Tjellmo distrikt bar enhälligt utsetts veterinären John J insion, förr i Örebro ocb Nora. Vid prestvignlng i onsdags i Upsala domkyrka, då bi. a. teol. kand. axel Broman och s. m. kand. E. Hil- lendoi ff, båda östgötar, ordinerades till predikoembetet af erkebiskop Sundberg, tuugerade bl. a. prosten L P. Broman fr. ljung som assistent. Drunknad seglare. (N. T.) Förliden tisdag drunknade vid Arkö en 13 års yngling Gustaf Anton Ed- vin, son till lotsen G. F. Stenbäck i Norrköping. Den omkomne skulle i sällskap med en tjenstflicka segla från Arkö till jernvägsstationen, och då han derunder var sysselsatt att fastsälta rodret på båten, föll han öfverbord och omkom. Hans lik upp- togs i tisdags afton med not. Till underl&kare vid Söder- köpings brunns- och badanstalt för instundande sommar har medicinal- styrelsen förordnat med. kand. J. V. Lindskog och C. B. Hallengren. Marknadsmötet i Valde- marsvik i onsdags visade ringa till- försel al boskap (mest slagtdjur) men god omsättning. lur oxar betaltes i me- deltal 350 kr., lör kor 110 kr., lör tju rur 150 kr. För en jernväg Örebro— Norrköping synes intresset i Nerike vara rätt lifligt. Såsom bidrag till undersökningskostnaderna af lini- en har Lännäs kommun beslutit teck- na S00 kr. (enskildt tecknades der 275 kr.) och Xorrbyås 150 kr. Af Askers och St. Mellösa socknar begäres 300 kr. frän hvardera. Ett amazonämne. Vid in- satsskjutning i Hofvetorp den 25 d:s, på 120 m. afstånd mot 10-ringad tafla, togs l:sta priset af 11-åriga Mimmi Larsson från Hofvetorp. 2dra priset togs af hr Björk frän Bres- torp. H:dje af hr riioién lian Bjerka Saliv och 4:.|o af hr A. Larsson, Hofvetorp. Död i Utlandet. Sjömannen Carl O car Johansson irån Allbelgona, löod 18G9 hvilken som matros med- följt svenska barken "Auiusta" (kapten Vesteiberg fiåu Gjteborg) lur aflidit i Sintos i Brasilien, etterlemnan le 106 kr. 83 öre. som genom länsstyrelsens försorg skall tillställas den arlidnes när- maste anhöriga. Djdsorsaken har varit tubeicu'osis pulmonaris. Skogseld utb-öt den 24 Maj å Sonstorps skogsmark, hvadan de kring- boende upphu lades för släckning, hvil- ken också efter några timmars arbete lyckades. Omkring i har bäijades al elden. Huru elden uppkommit kan ej med bestämdhet sägas. Sjelfmord. Den 20 dennes b- rölvade sig diangen E ik Petersson vid Ilamstorp på Fiäugsäters egor i Stedevi litvet medels hängning. Den döde, som var född 1870, har varit svag till sinnet och utskrefs sondagen före ►j -lfinoidet från ll.ijmyre sjukstuga, der han varit intagen. Rask åldring. Seniorn i Ske- ninge pastorat, den enda som är född på 1700-talet, Stina Johansdotter in- gick den 27 d:s i sitt 98:de lefnads- år. Hon är näml. född den 27 Maj 1799. Hon är för sin höga ålder ovanligt rask och kry och har allt fortfarande sina själsförmögenheter i behåll. Hon besöker ännu kyrkan for att gå till nattvarden. På sin födelsedag uppvaktades den gamla af stadens pastor och borg- mästare samt af flere bland stadens damer med välönskningar och blom- buketter. Skjuten af våda. (O. P.) I söndags, pingstdagen, råkade torpa- ren Nils Petter Svenssons i Dale- horfva under Kulltorp i Tuna 17- årige son Teodor Nilsson att af våda skjuta sig. Ynglingen hade i säll- skap med andra begifvit sig till tor- pet Gröndalen på besök och der handterat en bössa. Med kolfven nedåt och bössmynningen uppåt rå- kade Svensson att af våda stöta till hanen på bössan, med påföljd att skottet brann af och träffade honom i halsen under hakan dervid Svens- son ögonblickligen föll död till golf- vet. Fastighetsköp. F. lifgrena- dieren S. Weber försålde genom of- fentlig auktion d. 26 ds sin egande fastighet, kallad Planterhagen i S:t Lars s:n till lifgrenadieren K. Hjert- ner, Torfvinge, lör 6,000 kr. Ur djurens lif. För fyra år sedan fångades i en kanal vid Mo- getorp i Vestra Vingåker en gädd- unge, som nedsläpptes i en bräd- födrad källa med synnerligen klart vatten. Under hela denna tid har ingen mat nedkastats åt gäddan, som icke desto mindre tyckes trifvas väl samt har växt betydligt. Nytt sprithandelsbolag har nu bildats i Söderköping och er- bjudit sig öfvertaga minuthandeln med och utskänkningen af spirituösa drycker i staden under nästa 3-års- period. Stadsfullmäktige skola på nästa sammanträde yttra sig om bo- lagets anbud. Bolaget består af hrr C. \V. Sjöling, C. G. Wallberg, O. J. Möller, Em. Lindström, C. Hed- man, C. G. Carlsson, G. Nylund, E. Wserngren, E. Törnell, veterinären H. Enander, E. Nordlander, Ludv. Johansson, Leon. Nilson och Ferd. Pettersson. Burenschöldska fidei- kommisset. Fideikommissegen- domarne Borkhult, Göbo, Häggebo, Fyllingarum, Sverkersholm ochHus- by innehafvas f. n. af v. kollegan J. H. Theorell. Enär kollegan T. i strid med föreskrifterna i fideikommissur- kunden och till förfång för f. d. kap- tenen C. F. Theorell, hvilken efter kollegan Theorell är närmast berät- tigad till fideikommisset, dels genom uraktlåtenhet att fullgöra honom ålig- gande betalning af ränta och kapital å de inteckningar å tillhopa 150,000 kr., som med k. m:ts tillstånd med- delats å egendomarna, belastat egen- domarne med gäld, så att den inteck- nade skulden, hvilken bort vara till fullo gulden år 1886, numera uppgick till 240,000 kr., vanskött egendomar- na och sköflat skogarna, hade kap- ten Theorell anhållit, att samtliga egendomarna med underlydande måtte ställas under administration af tre personer, hvilka skulle utses: två af k. befhde i Östergötlands och en al k. befhde i Kalmar län. K. m:t har emellertid funnit kapten Theorells ansökan ej förtjena afseende. Vår in- oeh utförsel af Spanmal. Under årets 4 loista nå nåder infördes till Sverige 24 288 000 kg. råg mot 29,670 000 kg. s imma tid i tjor, 25,870,000 kg. hvete mot 23,893.000 kg. i fjor, 125 000 kg. korn mot 625 000 kg. i tjor, 884,000 kg majs mot 3,107.000 kg i ijor, 1.711,000 kg lågmjöl mot 2,077,000 kg. i fjor orli 1,930,000 kg hvetemjöl mot 4 507.0UO kg. i ljor. Under innevarande års 4 föl sta måna- der exporterades från Sverige 25,838,000 kg. hatre mot 18 388 000 kg. i fjor. Af svensk jernmalm exporterades under de 4 törsta månaderna i år 143.942,000 kg. mot 70,513,000 6g. mot- svarande tid förra året. Sinö:utför8e m från Sverige har u ider detta års 4 törsta månader stigit till 8,418 000 kg. mot 7,768 000 kg. samma tid i fjor. Frälsningsarméns utgif ter oeh Inkomster. Ealigt det sammandrag af tiälsuingsarniéns högqvarters räkenskaper för år 1895, som nu afgifvits, hade arméu under sagda år en inkomst af 328 408 kr. 88 oi e Utgifterna belöpte sig under samma til till 316,175 kr. 53 öre. Deraf komma 39,414 kr. 19 öre på högqvnrterets om- kostnader, 23,469 kr. 57 öre på om- kostnader för divisioner ocb kårer, 9,; 76 kr. 34 öre på sjukfonden, 10 687 kr. 84 öre på krigsskolefonden, 92,033 kr. 94 öre på vedgårdarna. 75,374 kr. 76 öre på ångköket och heibergena, 19 661 kr. 65 öre på slum- ocb rädd- ningsverket o. 8. v. Behållningen till innevarande år utgjorde 12,233 kr 35 öre. Återkommen missionär Pastor o. Valentin med fru och 4 barn ankom till Linköping på af- tonen den 21 dennes efter en lycklig, ehuru i många afseenden svår, resa från Indien. Pastor V. är Ev. Fosterl- Stiftelsens missionär och har arbetat i Indien sedan 1884. Gifte sig i Bom- bay 2 år senare med fröken Maria Sandström från denna stad. De hafva nu efter denna ansenligt långa borto- varo återkommit till fosterjorden för att hvila och återvinna krafter. Före sin utresa till missionsfältet i Indien tjenstgjorde V., såsom prestvigd för- samlingslärare inom svenska stats- kyrkan, någon tid i Vestervik. Folkskolan. Till folkskollä- rare, organist och kantor i Himmeta, Vestmanland, har enhälligt valts folk- skolläraren G. E. Gabrielson från Glad- hammar. En tjuf i farahuset. Då arrendatorn Aug. Svensson, Ahlboga, Drothem, i söndags natt hemkom från ett besök hos någon granne hörde han kreaturen bullra i ladugården. Han begaf sig till fårahuset och tit- tade in och såg en karl i färd med att nappa till sig ett får. Vid åsy- nen af hr Svensson fick tjufvenbrådt att kila ut genom motsatta dörren, sprang tvärt öfver bäcken samt för- svann. Aaplangens reglering. På ansökning af Göta kanalbolags direk- tion har kon. bfhde förordnat landt- bruksingeniören a. Carlquist att upp- göra förslag till reglering af vatten- ståndet i sjön Asplången och närmast derintill varande del af Husbyån jemte utredning huru intilliggande mark ge- nom vattenregleringen skulle komma att förbättras. Polisuppsigten vid Mo- devi. Kamreraren Karl a. Kjell- man bar förordnats att under den tid innevarande år, Medevi brunns- och badinrättning hålles öppen, vara extra polistjensteman derstädes samt i när- maste trakten deromkring. Läkarevalet i Valdemars- vik. Handlanden S. P. Forsberg i Valdemar8vik har anfört besvär öfver det vid extra kommunalstämma med Gryts socken den 19 April i år fattade beslut i fråga om tillsättande af extra provinsiallä- kare i Valdemarsviks distrikt. Den nya valkretsindel- ningen. Statistiska centralbyrån har till regeriogen aflemnat folk- mängdsuppgifterna för den sista De- cember fortidet år, hvilka uppgifter skola läggas till grund för den nya valkretsindelning, som blifvit en följd af den 1894 definitivt antagna grund- lagsändringen rörande riksdagsmän- nens antal. Stockholm får 3 representanter min- dre än nu samt Göteborg, Norrkö- ping, Karlskrona, Helsingborg och Upsala hvardera 1 mindre — sålunda in allés en förlust för städerna af 8 representanter, hvilken förlust dock, rent numeriskt sedt, nedprutas till 3 derigenom att de mindre städernas representanter ökas från 25 till 30. Landsbygden eger, som bekant, en- ligt den nya lagen att utse 150 riks- dagsmän, eller 5 mer än nu. Som följd häraf skola de 5 folkrikaste af de domsagor som nu välja allenast 1 representant hvardera, delas, och ef- tei hvad af de nu meddelade tolk- mangdsuppgifterna framgår, kommer detta att bli fallet med Tveta-Vista- Mo (Jönköpings län), Sunnerbo (Kro- nobergs län), Oxie-Skytts (Malmöhus län), Kind-Redvägs (Elfsborgs län) och Falu domsaga (Kopparbergs län). Uppvaktning. Den komité som tillsattes på det af delegare i Östgöta hypoteksförening hållna möte den 16 dennes för att vidtaga förbe- redelser till föreningens ordinarie möte m. m. uppvaktade i går ordföranden i hypoteksföreningen grefve R. de la Gardie, för att med honom samtala om till hypoteksväsendet hörande an- gelägenheter. Komitén har således tagit ett första steg för att söka ernå samarbete och samförstånd med hy- poteksföreningens styrelse. östgötarne 1 Upsala. Prak- tisk teologisk examen nar vid Upsala universitet d. 22 d:s aflagts af s.m.'kan- didaterna K. A. Nilsson, K. a. Påhl- man, båda från Linköping, samt Knut Hallendorff. Af dessa kommer herr Hallendorff att prestvigas i Upsala em onsdag för att derpå.utgå till missions- fältet i Afrika. Hrr Nilsson och Påhl- man komma att prestvigas i Linkö- ping för tjenstgöring inom detta stift. — Samma examen har äfven aflagts af frib. C. G. F. Lagerfelt, stockh. — Teol. kandidatexamen aflades d. 23 d:s af teol. stud. Axel Broman, östg., son till prosten B i Ljung. B. prest- viges om onsdag i Upsala och tilltrå- der sedan plats som pastor i Michaels- kyrkan i Upsala. En högtidlig begrafning egde d. 22 d:s rum i Vimmerby, då stof- tet efter aflidne f. majoren vid Kal- mar regemente P. J. Palmser jord- fästes i stadens kyrka. Många offi- cerare hade infunnit sig jemte en mängd andra vänner till den bort- gångne. Uti kyrkan spelades en sorgmarsch före och efter jordfäst- ningen, som förrättades af kontrakts- prosten Blidberg. Den flaggomhölj- da kistan bars till grafven af parad- klädda soldater från Sevede kompani, hvars chef den aflidne varit Till tullförvaltare i Vad- stena från den 1 nästk. Juni tills- vidare har generaltullstyrelsen för- ordnat kontrollören vid tullkamma- ren i Mon O. E. Ehn. Vadstena Slott. Ai betena med detta medeltidsslotts iståndsättande komma att fullföljas under instundande sommar, sedan k. m:t medgifvit att ett belopp af något mer an 2 000 kr. af det ordinarie underhållsanslaget till kronans byggnader får användas för vissa underhålls- och restaureringsar- beten vid nämnda slott, hufvuisakligen å de båda trapptornens och de fyra valltornens tak samt vid hufvulin- gången. Dödande fall. En 17-årigson till statdrängen Johan Fredrik Johans- son i Hässelstad, Lofta s:n, skulle häromdagen gå upp på en byggnads- ställning, hvarå förut befunno sig 2 personer. Ställningen brast och alla 3 föllo till marken. Ynglingen slog sig sä illa i fallet, att han afled sam- ma qvätt. Folkskolan. Till förste lärare vid Boxholms biuk för Ekeby försam- ling valdes enhälligt den 20 d:så första förslagsrummet uppförde folkskolelära- ren Å. Knutsson, förut anstald vid sam- ma skola för Åsbo församling. Kommunallan. Vikingstads kommun har eihållit k. mats tillstånd att upptaga ett amorteringslån å 3.000 kronor för gäldande af deu skuld som uppkommit genom att till fattiggård inköpa ett fjerdedels mantal Gunnorps Bäckgård. Församlingen begärde en amorteringstid af 20 år, men ansåg k. m:t denna tid i förhållandet till lånets litenhet och församlingens ekonomiska ställning i öfrigt för lång, och bestämde att lånet skall vara återbetalat inom loppet af sex år. Odlingslån. K. m:t har från odhngslåueiondeu tor innevarande år anviut ett lån å 300,000 kr. för reg- lering af vattenståndet i Ståogåa från Albyboda ålfiskefors till närheten af Storebro jernvagsstation och för sänk- ning för detta ändamål af sjöarne Er- lången, Juttern. Kiön och Findeln i Östergötlands och Kalmar län. Hästpremlerlngarna. Till följd af reglementet för prisbelönande af hästar, som till täflan anmälas, skola besigtningsmöten hållas å ne- dannämnda ställen inom Östergöt- lands län: i Norrköping den 15 Juli k. 10 f. m. i Eingarura» kyrkoby den 16 Juli kl. 10 f. m ; i Linköping p 17 „ „ 10 f m; i Rimfor.» „ 18 . »le. m.; i Skeninge „ 20 „ „ 10 f. m.; i Vadstena „ 21 „ „ 10 f. m. Så*om vilkor för pritbjlömrjga erhållande gäller, att endast fullt duglige be.kåll&re och fölston med framstående egenskaper så om af- velsdjur, samt uDghästar, hvilka antyda dyli- ka egenskaper, böra belönas. HäatbeslgtntngamStc med lifregem husarers stamhaatar förrätta» med Öjtra Neri• kes rqvadrons inom Ö torgotlands län förlagda del vid Odensbackeu den 9 Juni kl. 11 f m , då de tustande skola inställa karl och häst samt antingen sjelfve eller genom ombud vara närvarande. 52 Vauvenards öga var såsom fastvuxet vid löret, och pupillen vidgade sig begärligt, för att ej låta något undgå sig. Han kunde ej föistå, hvad som föianledt Fer- sen till detta uppträdande. Något oförmodadt må- ste ha inträffat. Hans nyfikenhet var på det hög- sta spänd. Långsamt skred riksmarskalken grefve Feisen fram genom rummen. Han liksom andades tungt t denna atmosfer af en tid, som hvarken var folkets eller tronens, utan efter hans omdöme endast par- venyernas. Det låg så mycken naturlig höghet i hela hans vasen, så mycken medfödd värdighet i hela hans personlighet, att hvarje karaktär af lägre ordning skulle känna sig nedtryckt, der han uppträdde. Fersen hade icke aftagit hatten: men oaktadt denna förolämpning hade alla rest sig upp, med un- dantag af Mannerheim, som med rynkad panna och likblekt ansigte ännu bibehöll sin plats. Vid Fersens sida gingo tvenne yngre män. De voro till sitt utseende så lika hvai andra som tvil- lingar ; den ene såg likväl något mera lidande ut cch stödde sig äfven på den andres arm. Den förre af dem var Anton Ankarsparre, den senare hans vän Falk. Fersen hade framhunnit till bordet. Alla lakt- togo den djupaste tystnad, i afvaktan på hvad Fer- sens ovanliga uppträdande kunde hafva att betyda. Innan han började tala, flög hans blick lång- samt omkring laget, liksom ville han granska den krets, i hvilken han nu befann sig. Sedan han sålunda mönstrat de närvarande, lyfte lian på hatten, liksom lian först nu erinrat sig en skyldig höflighet. Han tycktes dock åter ämna sätta den på sig, dä Mannerheims blick föll på honom så 5a tung, så allvarlig, så betydelsefull, att han ofrivilligt sänkte den åt sidan. Men om han sänkte hatten, höjde han sitt huf- vud, och denna rörelse med ett hufvud, krönt af arens silfverkrona, var full af majestät. Musklerna kring ansigtets nedre del rörde sig nu, liksom ville han tala; men intet ord kom öfver hans läppar, tungan syntes neka honom sm tjenst. Allas uppmärksamhet var rigtad på honom. Ännu en gång Hög hans blick omkring rummet och stannade slutligen på Mannerheim. Dessa män, den ene slutet, den andre böljan af ett sekel, hade icke länge blickat in i hvarandras allvarliga ögon, förrän Fersen, lfksom erbjudande sin vänskap, utsträckte mot honom sin högra hand. Mannerheim rörde sig oj ur stället. De närva- rande sågo förundrade på hvarandra. Fersen, som märkte, att man ej förstod honom, förklarade nu med en al djup rörelselifvad stämma: — Jag kommer för att erbjuda er min hand, min vänskap. Mannerheim sänkte dervid sitt hufvud. lian syntes vilja genomtänka, hvilken afsigt Fersen kumlo liafva med ett sä oväntadt anbud. Da han åter lyfte upp hufvudet, halkade ett hastigt f"iflygande, bit- tert småleende öfvor de vanligtvis stränga läpparne. — Jag förstår icke ers excellens'afsigt, anmärkte han, under det han reste sig, vi äro icke nog djup- sinniga politici för att inse . . . Fersen gjorde en knyck på hufvudet, liksom missbelåten med anmärkningen. — Det är icke for min skull, mina herrar, åter- tog Fersen med kort, afbruten röst, jag gör er detta anbud. Kärleken til! fäderneslandet förestafvar mig mitt handlingssätt. Jag räcker or min hand i den gamla, den detroniserade dynastiens namn. Märken I icke, att domen redan har börjat, guds dom? Det var något mägtigt straffande i hans sista ord, det föll som ett slag ur skyn, hvilket väl träf- fade deras hjertan, men icke krossade dem, eme- dan meningen deri var dunkel. Om äfven guds dom sväfvade öfver deras hulvuden, sågo de likväl icke don ljungeld, som tänder och bränner. Endast på Mannerheim gjorde hans ord ej nå- got intryck. Om äfven hjertat darrade i hans bröst, syntes icke den minsta rörelse derat i ansigtet, tv det var lugnt och passionsfritt. — Guds dom, svarade han, sväfvar öfver oss alla. Inför den högste är ingen fri och ren. Men hvad vi eller hvad nationen gjort, kan icke återgö- ras; och för en och hvar, som vill landet väl, åter- står intet annat än att stadfästa det gjorda. Ers excellens, vi äro skyldiga er vördnad; men mer än vördnad äro vi skyldiga våra lagar och den nya dy- nasti, sorn uppskjuter sitt första rotskott ursvensk jord i vår tronföljares, i kronprinsen Carl Augusts namn; vi äro skyldiga dem trohet. Under det Manneiheim med värme och kraft yttrade sig. upplyfte hans vänner allt högre och högre sina hufvuden och mätte Fersen med eldiga och djerfva uttryck i sina ansigten. Det syntes lik- väl att Feisen ännu icke uttömt hela sin stolthet i den blick han slungade emot dem. Äfven för den i politiken mindre invigde hade det varit lätt att inse, hvilka mot hvarandra käm- pande krafter, som representerades af de här närva- rande. Tvenne stora, vigtiga tider, en i historien tillbakasjunkande och en uppgående, stredo här om platsen, och den brygga öfver afgrunden, som Fer- sens hjerta sökte bygga, da han frånträdde sin en- skilda motvilja och utsträckte till sina politiska hen- *9. nalkades nu ingången till Castenhof. Han vai klädd i knäbyxor, silkesstrumpor och skor. Bakom ho- nom bar en betjent hans kappa. — Det är han. Mannen var ingen annan än justitieombudsman- nen, baron Mannerheim, en af den tidens ryktbara- ste och statsmannaklokaste män, den politiske le- daren för det då mest inflytelserika partiet. Såsom ledamot af hemliga utskottet hade han år 1789 med omutlig djerfhet, med fast, obesticklig öfvertygelse bekämpat säkerhetsakten; och dä han oj förmådde motsätta sig konungaviljan, lemnade han embetsmannabanan, för att först tjugo år der- efter, eller af 1809 års revolution, åter inkastas i de högre medborgerliga varfvens hvirfvel. Han värden förste, som den 10 Maj i ständernas gemensamma närvaro på rikssalen uppträdde och talade öfver det störtade konungahuset det afgörande ordet: afsätt- nhig, och derjemte den förste ordföranden i det för- sta konstitutionsutskott, som Sverige någonsin egt. Mannerheim var icke aristokrat, han var byrå- krat; men icke medelmattans, lycksökeriets, hofgun- stens, egennyttans; han var byråkrat i demokratisk anda, den ende Sverige dittills egt. Vauvenard begaf sig Ull det rör, som han f ett af rummets hörn låtit inskrufva i det borrade hå- let. Vid detta rör hade han redan förut töljt flera af klubbens öfverläggningar. Han lyssnade. — Har någon vidare underrättelse inlupit om Carl August? frågade en röst. — I går afton erhöll jag en extra underrättelse. — Nå väl? En väntansfull tystnad följde pä detta spörs- mål. Det är med politiska personer, som med stora spelare, allt, hvad de ega, står oftast på ett kort. C. F. Riddtrttad. Svarta Handen. IL 7