Titel: Östgötaposten
Datum: 1896-07-03
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
ÖSTERGÖTLANDS VECKOBLAD EtedaktSr och i ÖSTGÖT STEN Bengt Hågga Enare ock ioiiägirarv . Aktiebolaget Ostgöta Cörrespondeuteus Booktrjckerl. Verkställande direktor: Fredr. Hammaratröm- [\:r 27. Prenumerationspris: För helt ar kr. Ii SO, för tre qvartal kr. 1.15, för hällt år 0,85 j och ett qvartal SO dre, iiostbefordringsafglfteu iuberiikuad. Utkommer hvarje Fredag. Fredagen den 3 Juli. Annonspris: Pr potitrad 8 öre; frän främmande orter 10 öre. Utländska annonser 15 öre. Förlofnings-, vigsel- och födelseannonser 75 öre; dödsannons 1: 50. LÖSnnmmerpriB 5 öre. Östgöta Correspundenten* Boktryckeri i Linköping. 1890. Under detta qvartal, hvilket tagit sin början den 1 Juli. afslutas Östgöta-Postens nu pågående töljetongsrom-tn "Svarta Handen", otntattai.de inalles omkring a00 vanliga boksidor. Derefter påbör- jas romanserien "Drabanten" och "Fursten", hvilka tillsammaus bilda ett sammanhängande helt cch skildra tilldragelserna under hertig Carls (sedermera Carl XIII:^) förmyn- darregering, hufvudsakligast den Arra- feltska sammansväij lingen, som börjm af Gustaf IV Adolis regeringstid. Denna sammanhängande romancykel omfattar inemot 3,000 vanliga boksidor. Romanerna "Drabanten" och "fur- sten" äro liksom "Svarta Handeu" syn- nerligen rika på spännande intriger och intressanta taflor, för hvilka histo- riska handlingar ligga till grund. Den som vill erhålla nämnda roman- serie från början, bör prenumerera å Östgöta-Posten frän den 1 Juli till Arets slut, hvilket kostar endast 85 öre. W~ Prenumeration bör ske å närmaste postanstalt fln* 1 Östgöta-Postens förutvarande UuSi i prenumeranter ombedjas att fasta sina grannars och vänners upp- märksamhet på detta enastående till- fälle att till skänks erhålla en värde- full samling historiska romaner. Tillkånnagifvanden. Advokat-Byrån, Lmkfiping, Storgatan 50 (öfver postkontoret), ombesörjer rätteganear, boutrednln- Kar, Inkasseringar och kommls- sionärsnppdrae bos K. Bsfallniogshaf- vande ro. m. Billigaste inkassotaxa: För åreknnder, vid liqvid efter anmaniog, högst en kr. Innehafvare: v. Häradshöfding Per Antänder. (3336.13)____________________________ Eoimissionären hos låustyreliei, Hofrätts e. o. notarien K. Arnander, ombesörjer mot lagstadgad taxa hand- lingars inlemnaode oob uttagande Träffas i landskansliet kl. 10—2. AdresB Landskansliet. (3335,21) 9MT Gitelirii Haitelnkoli, (grnndad 1880), Östra Larmgatan 5, Göteborg. Nya bafvudkuraer börja d 1 och 15 i hvarje månad i dubbla italienska bobållemt, räk- äine skoDakrifniDg randskrift Och lefvande iprik. Ämcena Äro valfria. Vid läroanstalten emotUgas såväl qvioliga som manliga elever af hvarje samballsat&ll- tirojr och utan afseende på ålder eller lör- kunskaper Höstterminen börjar den 3 September. Bref besvaras per omgående och prospekt kostnadsfritt pä begäran Göteborg i Jani 1896. Karl O. Llndeberg, (164) (G. 31822) skolans föreståndare. WS^ Stiftailt 187Ö- g %. 11 %^ « I I «2^/ya, Sostöm&a år*- cc.T yvarlaUpnt, HT* Hingst, som kan antr&Ias till för Bkkring omedelbart före kastration, anses i likhet med § 27 i regi såsom redan försäk- rad, då handliogarne blifvit af försäkrings- tagaren underskrifha och tillika med afgiften till veterinären aflemnado. Hr- Föl, Bom vid födelsen haft lif, er- sättas vid dödsfall före kalenderårets slut med 50 kr. om stoet är försäkradt i Östergötlands Kreaturs-FörsaArings-Bolag. (3633,119 Hrr Jägare! Utan god förladdning fås klen verkan! De mest jemna och kraftiga skott samt lättaste laddn<ng gar »veosk Patentförladdnlne- (166) G 31857)_________________^^ Två och en kan göra fyra. Pro- fessor S. tenterade en gång i mate- matik tre studenter, som voro mycket skrala i sina stycken. Harmsen frå- gade han slutligen en af dem hvasst — Kan då herrn saga mig, hvad göra två får och ett iä tillhopa? — Med vallhunden, som gläfsar på dem, gör det (yra, svarade denne. Med ljusnande anlete slutade pro- fessorn: — Herrn får approbatur, men inte de två andra herrarna — adjö! Lånet och stiftet Brandskadeersättningar. Styrelsen for Östergötlands läns (gamla) brandstodsbolag har den 26 nästl. Juni utanordnat följande er- sättningsbelopp: till J. F. Kämpe i Backsveden. Krokeks socken, för nedbrända ladnsärdBbna kr 1080 och för diverse lösören kr. 17: :.0; t:!! E-nil P.tersson i Strömmestad, Väderstads socken, för en nedbränd grenadierstnga kr. 841: TO; till Carl Glist. Fäit dei-städes Hr Minerad m. m. kr. 644: '25; till J. P. Andersson i B'irds- lycte. Gudegårds soeki-n, för en al ".sba dödad ko kr. 85; till Fians Nilsson i Ostra- lutld, Ulrika socker, tor en dito kr. 77; till And. Johansson i Östad, Risinge socker, för nedbrända byggnader kr. 4,375 ocn fi>r di- verse lösegendom kr. 2,490: 3:-; till C. J Si- mnelsBon dersammaBtädes lör växande gröda, som nedtrampats vid släckningsarbetet kr. 8; till G- Johansson i Ingelstorp, R;sio£e socken, lör af åska förorsakad skada å ett bonings- hus kr. 5; till häradshöfding P. Orre i Lin- köping m fl. för af äska förorsakad skada å fast och lös egendom vid Q^arn i Krigs- bergs socken kr. 126: 47; till C 0 Bv..ss i Palmtorp, sistnämnda socken, för uppbrända lösören kr. 6: 50; till C. J. Carlsson i Kulla Flistads socken, lör brandskada å en stat- stuga kr. 13: 85. Summa kr. 9 240: 42. Belöningar för raskhet Vid eldsläckning. Styrelsen för länets gamla brandstodsbolag har tilldelat byggnadsarbetaren Adolf Jo- hansson från Akerhult i Krigsbergs socken en kontant belöning af 50 kronor för det han genom ovanlig rådighet och raskhet samt ej utan fara för eget lif lyckades släcka elden i det af åska antända taket å stora ladugårdsbyggnaden vid Qvarn. Till herrar landtbrukaren C. J. Samuels- son i Ölstad, A. Kojer i Tift, brand- chefen vid Finspong, ingeniör K. Saxenberg, förvaltaren E. Sjöberg å Stjernvik och arkitekten V. Karlsson från Stockholm, hvilka genom rask- het och kloka anstalter för släck- ningsarbetets bedrifvande verksamt bidrogo till begränsandet af den ge- nom åskslag uppkomna eldsvådan i Ölstad, beslöt samma styrelse att ge- nom protokollsutdrag hembära ut- trycken af tacksamhet för hvad de sålunda till bolagets bästa uträttat. Dagens Nyheter och Gö> teborgsposten. I senaste num- ret af Dagens Nyheter läses: "Göteborgspostens försäljning till Skandinaviska tryckeriaktiebolaget har på vissa håll i pressen tolkats som en början till upprättande af en filial i Göteborg af Dagens Nyheter. Som detta rykte nu lär ha erhållit en ganska stor spridning, särskildt i Göteborg, anse vi oss böra meddela, att det är fullkomligt gripet ur luf- ten. Dagens Nyheter har intet som helst att göra med inköpet af Göte- borgsposten, och Dagens Nyheter ämnar ej under någon form upprätta filial i Göteborg. Om Göteborgspostens framtid ha vi försport från säkert håll följande Tidningen kommer att öfvertagas af ett bolag med styrelse och säte i Göteborg samt får till hufvudredak- tör och ansvarig utgifvare Östergöt- lands Dagblads nuvarande chef, hr Valfrid Södergren. Att redaktörsbytet medför ändrade politiska signaler, derom lär ingen behöfva tvitla, som något känner hr Södergrens föregående dugande ar- bete inom den svenska pressen. Men den karaktärsfasthet, som alltid ut- märkt den blifvande redaktören, torde utgöra en säker borgen för, att han aldrig kan befinnas villig att gå i något som helst ledband." Så långt D. N. Ryktet om att D. N. skulle ha någon del i inköpet af Göteborgsposten har naturligtvis upp- stått på grund derat att hufvudman- nen i det köpande bolaget är Dagens Nyheters ekonomichef hr F. Zethraeus. Emellertid har nu från säkraste källa bekräftats uppgiften att Göte- borgsposten skall i höst ändra sig- naler och bli ett folkpartiorgan — ifrån att förut ha varit vårt mest ut- präglade högerorgan. Göteborgspo- sten skall bli en "liberal" motvigt till G. H. T., som ej anses nog radi- kal! Detta ombyte af färg — föranledt af frih. Dicksons beslut — samman- slälles med en annan notis, som går genom pressen och som först varit synlig i en folkpartitidning. Deri omtalas att d:r David Bergström ny- ligen varit i Göteborg för att samla ihop till det radikala folkpartiets agi- tationsfond och att det med bestämd- het påstås, att baron Dickson skrif- vit på en ganska betydande summa, somliga säga 500 kr. Såsom en följd af Göteborgspostens försäljning och ombyte af färg får ock betraktas meddelandet om upp- sättandet af en ny högersinnad mor- gonlidning, hvars redaktör skall bli öteborgspostens nuvarande chef d:r F. Åkerblom. I denna nya tidning komma väl ock Göteborgspostens nuvarande medarbetare att öfvergå. Det säges nu att tidningens med- arbetare, om de haft företrädet vid afslutandet af köpet, velat och kunnat sammanbringa den summa, som från Stockholm betaltes. Men baron Dick- son var obeveklig. Såsom blifvande redak- tör för Östergötlands Dagblad nam- nes nuvarande redaktören af tidningen "Småland" hr K. E. Otterdahl, förut Östergötlands Dagblads lokalredaktör i Norrköping. Ymniga regnskurar ha från och med förra veckan fallit inom Tjust, skrifves till Ö. C, och års- växten har i följd deraf betydligt repat sig här i orten. Höstsäden, som lidit ringa skada af den ihål- lande torkan, står hiir öfverallt ut- märkt vacker och lofvar god skörd. Vårsäden deremot var mångenstädes alldeles borttvinad af torkan och har ännu icke tillfullo tagit skadan igen, men fortgår den nu rådande väder- leken bör äfven vårsädesskörden blifva god. Grässkörden har, särskildt å för- sta årets vallar, blifvit mycket ska- dad af torkan och man måste å några ställen börja slåttern omkring en vecka före midsommaren. Att den skölden blef klen är naturligt, men man hoppas på god efterskörd. Öfriga gräsfiilt gifver medelmåttig skörd. Rotfrukterna stå öfver allt vackra och särskildt torde potatisskörden bli god. Kreatursmarknaden. Må uadsmötet i bkenmge den 1 d:s var, såsom vanligt vid denna årstid, i följd af pågående höskörd, ej »ynneligen tal- rikt besökt. Tilllörseln af boskap an- sågs dock medelmåttig samt utmäikte sig lör en hel del ganska vackra diur. Priserna voro i allmänhet, i iö'jd af den ogynsamma utländska marknaden rätt tryckta. Tjurar gälde 100 a 275 kr„ kor 75 å 175 kr. st., oxar 275 a 475 kr. paret. Från jernvägsstationen afgingo 27 vagnar med 274 djur. Inga uppköpare från södra orterna förmärk- tes, utan gingo de flesta djuren till Stockholm och Kristiania. Af möbler var ej synnerligt stor till- försel, men deremot ganska god af laggkärl och andra trävaror. — Månadsmötet i Söderköping d. 1 d:s var melelmåttigt besökt. För oxar be- talades 225 ä 350 kr. paret, för kor 45 å 125 kr. stycket, för 6 veckors gri- sar 11 kr, och för 5 veckors dito 9 kr stycket. På Hagatorgot var rik tillgång på skoten, klädesper.-edlar, bleck- och kop- parkärl samt korgarbeten in. m Norrköpingsstrejken. (N. T.) I tisdags afton sammanträdde ånyo arbetsgifvarne till byggnadssnic- kare och timmermän i Norrköping. För den händelse arbetarne skulle vara villiga att underhandla med sina prin cipaler, utsago dessa till sina delege- rade disponenten O. Göransson samt byggmästarne C. J. Andersson och S. Håkansson. Vidare beslöts — till full- följande at redan förut fattadt beslut - att lock outfn skulle begynna från och med i går. så att allt byggnads- snickeriarbete å snickeriverkstäderna äfvensom hos byggmästarne nu år af- slutadt. Arbetarne hade äfvenledes i tisdags afton sammanträde, hvarvid förkasta- des det af byggmästareföreningen skriftligen affattade, förut omnämnda erbjudandet, enär man ansåg bestäm- melsen deri om en timpenning af 25 öre för "de dugliga" arbetarne oklar. Genom den i går inträdda lockoufn hafva cirka 270-300 arbetare blifvit utan arbete. Eldsvåda. Under natten till d. 27 Juni nedbrann vid lägenheten Ro- senberg under Uotierstad i Svinstads socken en byggnad innehållande målare- verkstad, tillhörig målaren J. N. Berg- ström. Huru elden uppkommit har ej kunnat utrönas. Hela brandskadan är värderad till 675 kr. Dat ncdbiunna var försäkradt i länets gamla brand Röstgrund vid domprost- valet. K. m t har faststält det vid gemensam kyrkostämma med Linkö- pings domkyrkoförsamling och S:t Lars församling den 3 Mars innevarande år antagna förslaget till röstgrund vid kyrkoherdeval iuom församlingarna. Det torde härerter ej behöfva dröja så många månader till innan ny dom prost kan vara vald och u'nämnd. Till stadsflskal i Linkö- ping har j ustitiekanslern antagit och forordnat tjenstförrättande stads- fiskalen, vice häradshöfdingen Per Arnander. För icke lagenligt juste- rade måtts och vigters användning dömdes nyligen af Linköpings rådhus- rätt 8 afstadens handlande till böter å 10 a 15 kr. hvard ;ra. De hade förut tilsagts att låta justera vigterna, men ej brytt sig derom. Arsenikförgiftning. Flic- kan Gerda Elvira, två år gammal och dotter till hustrun Vendia Erika Jo- hansson i Erfvidstorp, Tjellmo socken, afled den 21 Juni under förgitt- ningssymptomer. Modern hade för- skaffat sig arsenik for att dermcd döfva tandvärk och på qvällen den 20. då modern gått ut för att mjölka har barnet antagligen kommit öfver giftet, hvilket modern qvarglömt i ett fönster. Dir A. P. Gustafsson tillkallades och ordinerade om barnets behandling, men afled detsamma på- följande morgon under svåra plågor. För djurplågeri dömdes här- omdagen at Linköpings rådhusrättslag- taren C. Strand från Vestra Harg att bota 15 kr. Han hade till körslor användt en med ett större sår å ena lokstaden behäftad häst. Dödsfall. I onsdags f. v. vid mid- dagstiden afled efter svåra lidanden bryggaren J. A._ Andersson i Tranås i en ålder af 03 år. Andersson id- kade under en^ lång följd af år bryg- geriröielse i Tranås egnade sig dc-r- efter under några år åt ölutskänk- ning samt har under de sista åren tillverkat svensköl. Den aflidne, som med sitt vänsalla sinnelag var en af alla afhållen person, sörjes närmast af efterlefvande maka och flera barn. östgötens ansvarige ut- gifvare är numera tidningsaffärens kontorsföreståndare L. W. van der Kodde. På samma gång denna förän- dring skett, har ock tidningens namn förändrats från: "Ostgöten, Östergöt- lands läns allmänna nyhets- och an- nonsblad" till: "Östgöten, Östergöt- lands allmänna nyhets- och annons- blad". Tidningen omtalar, att detta öfver- flyttande af ansvarigheten endast skett "tills vidare" och det "af lätt insedda skäl". Det tillägges uttryckligen, att arrangementet "ej innebär någon åter- gång till det s. k. ansvaringssyste- met". Så tillvida är mindre att anmärka mot saken, men betänkligare är, att, såsom tidningen också upplyser, hrr Kjellberg och van der Kodde skola "cexelvis" bära ansvaret för tidningens innehall så att ena dagen kan hr Kjellberg vara ansvarig utgifvare och andra dagen hr van der Kodde. Allmänheten skall ej på annat sätt få klart för sig, hvem som för dagen är den ansvarige,, än genom att akt- gifva på, om ordet "läns" förekom- mer i titeln. Vi anse, att tidningen bör ärligt i hvarje nummer angifva namnet på den, som bär ansvaret för innehållet. Jordbrukarnes samman- slutning. Vid det talrikt besökta möte, som hölls i Linköping sönda- gen den 14 Juni (dagen före hypo- teksstämman) under bruksegaren C. P. af Burens ordförandeskap, beslöts — s&som män torde minnas — att en skt/ddsvänlig jordbrukareförening skulle bildas, i syfte att tillvarataga jord- brukarnes gemensamma intressen. Vid samma tillfälle utsågs ock en styrelse att verka för föreningens organisation, i hvilken styrelse inval- des bruksegaren C. P. af Baren (ordf.), ingeniör A. U. W«etfelt (sekreterare), kapten C. Magnell, Timmergata, gods- egaren O. Hagberg, Brestad, och riks- dagsmannen C. J. Jakobson, Karlshult. Denna styrelse hade i torsdags sam- manträde i Norrköping, hvarvid be- slöts att, lör vinnande af nödig känne- dom om den tillslutning, som kan vara att påräkna i de olika kommunerna, ställa en uppmaning till respektive kommunalstämmo-ordförande att ut- lysa sammanträden med intresserade inom resp. socknar och derefter lemna meddelande till styrelsens sekreterare, ingeniör A. U. Westfelt å Kallerstad, Linköping, om tillslutningen, hvar- efter allmänt sammanträde utlyses för antagande af så väl föreningsstadgar som stadgar för s. k. inköpsförenin- gar m. m. På den tillslutning, detta upprop från de olika kommunerna erhåller, beror naturligen om något vidare kan uträttas i saken till i ordbrukarnes fromma. Då väl möjligt är, att på vissa håll kommunalstämmornas hrr ordförande ej bry sig om att utlysa något sam manträde med sina sockenbor, vore det önskligt att inom sådana kom- muner andra intresserade personer toge saken om hand. Då nu snart sammanträden väl komma att hällas på flera ställen för öfverläggning om de förestående riks- dagsmannavalen, skulle det ju vara lämpligt att vid samma tillfälle äfven frågan om jordbrnkareförenihgen toges under meningsutbyte. Till bev&ringsbiblioteket på Malmen, i Gustaf Adolfs-kapellet kommer Fosterlandsstiftelsen att för- ära en boksamling, värd 50 kr. Större betalningsinstäl- lelse. Garfvaren J. Nilsson, som drifvit garfveri vid yvarngatan 32, Norrköping, har instält sina betal- ningar. I till gäldenärerna kring- sändt cirkulär bjuder N. 35 procents ackord. Enligt hvad af cirkuläret framgår är ställningen följande: till- gångar kronor 294,696:37, skulder kr. 361,982: 79: brist kr. 67,286: 42. Ett ofrivilligt bad fick sig hemmansegaren K. J. Håkansson i Ramstorp, Risinge socken, då han den 25 Juni var ute för att vittja en katse, hvarvid han af någon anled- ning halkade i ekan och föll hufvud- stupa i sjön. Ingen såg när olyckan skedde, men genom den nödstäldes rop fick man kännedom om att fara var å färde, och då skyndade ladu- gårdskarlen A. Karlsson till olycks- stället med en eka och lyckades i sista stunden draga upp H. ur det våta elementet och rädda hans lif. Tredska mot förrätt- ningsman. Makarna Svensson i Ullnäs i Örberga, hvilka gjort våld- samt motstånd mot kronolänsman- nen Ljungholm, då han hos dem skulle göra en utmätning, dömdes af Dals häradsrätt att härför bota 50 kr. hvardera. Sönerna Alfred och Ernst, hvilka varit föräldrarna be- hjelpliga i motståndet, dömdes att bota den förre 25 och den senare 15 kronor. Patriotiska sällskapets medalj för lång och trogen ijenst utdelades midsommaraftonen till 10 tjenare hos patron Secher pa Hof- gården, hvilken dervid bjöd godsets underlydande m. fl. på en festlig till- ställning å Palsgården, dervid det gick helt högtidligt till. På midsom- mardagen hade hr S. inbjudit de underlydandes barn till en fest å "Slundigt" folk. Då jag häromdagen reste landsvägen mellan Grenna och Jönköping, skrifver en af Ö C:s bygdekorrespondenter, träffa- de jag en fiskare, hvilken bl. a. be- rättade, huru man härute bergar sjunk- na fartyg. Som våra läsare möjligen erinra sig, sjönk för en 10 år sedan i Vettern mellan Visingsös södra udde och Ölmstadslandet en liten för Ryss- land i Jönköping bestäld ångare. Djupet var kolossalt. Missödet ob- serverades emellertid af en fiskare vid Hanefors såg och han tog genast märke på vestgötalandet. Detsamma gjorde också en fiskare längre norrut. De sammanträffade, meddelade hvar- andra resp. observationer, på grund af hvilka båten naturligtvis skulle ligga der synlinierna korsades. För att närmare utröna båtens läge band man ett lod på en lina, som man höll mellan tänderna, och omsider tillkännagaf perkussionsljudet, att lo- det träffat ett metalliskt föremål. Sen användes stora draggar, medels hvilka fiskarena efter stora mödor lyckades på öfver båtar lagda spiror uppvinda ångaren och föra honom på grundare vatten. 500 kronor erhöllo de för besväret. Nya, 15-öres, frimärken. Då det visat sig, att af hela antalet inrikes postanvisningar en väsentlig del utgjorts af postanvisningar & högst 25 kronor, för hvilka anvisningar be- iordnngsafgiften utgjorde 15 öre, men frimärken af denna valör nu icke fun- nes vid postanstalterna tillgängliga, har k. m:t bifallit generalpoststyrel- sens framställning, att vanliga fri- märken jemväl å 15 öres valör skulle tillverkas och genom postverkets för- sorg allmänheten tillhandahållas. Sjukligheten på Ränne- slätt. Inalles voro i tredags f. v. 49 man isolerade, af hvilka dock ingen är febersjuk utan hafva hos dessa endast misstänkta sympton till dif- teri visat sig. Den ena baracken, i hvilken sjukdomen först yppade sig, är svaivelrökad och har sedan dess ej begagnats. Förbud har utfärdats för grenadierkåren tillhörande man- skap att tillsvidare gå till staden el- ler husarlägret. (E. T.) För barnamordet i Ryck- lösa, Rystad, .förut omtaladt, dömdes i lördags al Åkerbo, Bankekinds och Hanekinds häradsrätt hemmansegare- dottern Elin Amalia Strid, hvilken nu vidhöll sin vid polisförhöret afgifna bekännelse, att undergå straffarbete i 4 månader. Obduktionsprotokollet gaf vid handen att barnet vid födseln varit fullgänget och vid lif. Frän redaktör till sät- tarlärling har Motala Tidnings chef, hr Jean Möller nu varit förbytt öfver en vecka, efter hvad han sielf berättar. I lördags 8 dagar sedan nödgades han nämligen köra bort en sättare för fylleri; några andra för- klarade sig solidariska med honom och gingo samma väg. Men de glöm- de icke att uppbära aflöningen, an- märker redaktören. Emellertid nöd- gades han sjelf (aga vid och fördjupa sig i den märkvärdiga konsten. Mo- tala Tidnings tryckeri har nu under en vecka slagit ett rekord och gifvit ut en tidning och åtskilligt annat tryck nästan utan personal. Och det har den redt upp med all heder ooh långt lyckligare resultat än då en dylik "kris" inträffade under förre re- daktörens tid. Efter husförhörskala- sens bortskaffande och husförhörens förläggande till skolhusen har allmo- fen blifvit märkbart likgiltigare för em. Det fick häromdagen Flisby och Solberga församlingars kyrkoherde er- fara, då han skulle hålla husförhör i Sjunnaryds skolhus, Solberga socken. Vid ditkomsten fann han skolhuset stängdt och ingen menniska på plat- sen. Han kunde icke ens komma in i lokalen, meddelar E. T. Täflingen om Göteborgs- fiokalen eger rum öfver hela ri- et söndagen den 5 innevarande Juli, då äfven en för alla skytteför- eningars och gillens grupper gemen- sam insatsskjutning i samband der- med företages. Pokalen innehafves för närvarande af Stockholms frivilliga skarpskytte- förening, hvilken tre gånger eröfrat den. Instäld föreläsningskurs. Den tillämnade "sommarkursen" i Södra Vi folkhögskola har måst in- ställas, emedan för få deltagare der- till anmält sig. Prestkonvent. Skärkinds och Bankekinds kontrakters gemen- samma konvent hölls i torsdags f. v. i Björsäter. På förmiddagen diskute- rades frågor, uppsatta och inledda af kyrkoherde Hammarsten i Örtomta samt komministrarna, teol. kand. Ulander i Svinstad samt Hasselberg i Örtomta. De derpå följande sam- talen blefvo särdeles lifliga. Såsom ordförande fungerade Skärkinds kon- traktsprost teol. doktor A. Broman. På eftermiddagen var såsom van- ligt vid dessa konvent missionsguds- tjenst i kyrkan, hvarvid komministern i Åtvid N. Cnattingius predikade och komministern R. Peterson i Skärkind utförde altartjensten. Altaret och pre- dikstolen voro smakfullt prydda med grönt och blommor. De materiela behofven tillgodosågs naturligtvis på det allra bästa af värdfolket, kyrko- herde Holmquist med fru. Skollärarefrägan i Eke- byborna. K. m t har stadfästat domkapitlets utslag i denna fråga, så vidt det rör folkskolläraren Wimans skiljande från lärarebefattningen, hva- dan skolrådets åtgärd att aiskeda honom alltså ogillats. Beträffande målet i öfrigt, så, enär skolrådets uraktlåtenhet att reqvirera statsbidrag till Wimans vikarie ej inverkar på Wimans rätt, samt domkapitlet alltså saknat fog att på Wimans yrkande ingå i pröfning af frågan om skol- rådets åliggande i detta afseende, har domkapitlets utslag i denna del blif- vit undanröjdt. Vid postkontoret i Mo- tala anstälda extra biträdet fröken Ebba Fehrnström har beviljats ledig- het från sin befattning under tiden 1 Juli—15 Augusti med e. o. post- expeditören Gustaf Borg som vikarie. Föreningen "Egna hem". Revisionen at föreningens räkenska- per för tiden 1 Juni 1895-1 Juni 1896 har nu afslutats, och framgår af rä- kenskaperna, att föreningen vid förra bokslutet egde i tillgångar kr. 23,682: 69 samt nu kr. 79,882: 08, deraf fa- stigheten n:o 1 qv. i i Motala 10,000 kr., egendomen Brånshult i Krigsbergs socken 11,138 kr., fastigheten n:o 25 Tunbindaregatan i Norrköping 44,500 kr., inteckningar i gården n:o i qv. 4 i Motala, som öfvertagits af förenings- medlemmar, 10,978 kr. samt inventa- rier 2,676 kr. Föreningen har skulder: till stads- hypoteksföreningen 11,000 kr., reste- rande köpeskilling å gården i Norr köping 42,500 kr., dito för Brånshult 1,000 kr. samt kreditivskuld till Motala Folkbank 7,000 kr. Inkomsterna under senaste räken- skapsåret ha varit kr. 43,967: 29. Revisorerna tillstyrka full ansvars- frihet för förvaltningen. Ännu bättre. Styrelsen lör Hjo—Stenstorps jeruväg insätter fråa den 1 Juli ett nytt tåg om söndagar ne med afgång fråa Hjo kl. 9 e. m., hvil- ket står i förbindelse med nattåget till Göteborg och derigenom blir det möj- ligt lör resande från Linköping med dagens persontåg att öfver Hästholmen komma till Göteborg töjande dags mor- gon. Finspong—Norsholms jernvägsaktiebolag skall en- ligt i löruags fattadt definitivt beslut upplösas. Tre liqvidatorer valdes lör slu raknings uppgörande. östgöte — guvernörs- kandidat. I en svensk-ameri- kansk tidning läses: "Hon. John W. Jochim, Michigans f. d. statssekreterare, säges vara all- varligt påtänkt såsom kandidat för vice guvernörsembetet. Hans och borg- mästare Pingrees vänner sägas hafva ingått förbund för uppnående af nämn- da mål, och synas hr Pingrees vän ner vara särdeles angelägna, att "den allmänt högaktade svensken" skall uppträda såsom republikansk kandi- dat." Hr Jochim är bördig från Motala- trakten. Här hemma i Sverige hette ban Joachimsson. Tvä resestipendier, hvart- dera ä 100 kr., ha af hushållnings- sällskapet tilldelats läraren vid länets landtbruksskola vid Bjerka Säby Karl Rydberg samt läraren vid landtmanna- skolan på Lunnevad J. F Hallenborg. Stipendiaterna skola studera landt- bruksutställningen i Malmö. Söderköpings provin- sialläkaredistrikt. Medicinal- styrelsen, som beviljat provinsialläka- ren i Söderköpings distrikt A. Håkans- son tjenstledighet från den 2 till den 26 Juli har förordnat medicine kan- didaten E. O. Hultgren att under tiden såsom extra läkare tjenstgörai ofvan- nämnda distrikt. Vikbolandsbanans in- komster under Maj månad upp- tingo till kr. 5: 95 pr dag och ban- ilometer mot kr. 6:10 föregående år. Folkskolan. Folkskollärare- val hölls den 28 Juni i Hvetlanda. Dervid valdos till folkskollärare vid den fasta skolan inom municipalom- rådet Adolf Fredrik Nylén från Ri- singe i Östergötland med 5,306 röster. Närmast i röstetal kom folkskollära- ren Johan Alfred Wallendorff från Grenna landsförsamling, som erhöll 2,930 röster. Klas Elias Larsson från Ätvids församling, som efter försla- gets uppsättande undanbedt sig plat- sen, erhöll 92 röster. — Vid extra kyrkostämma den 29 Juni med vestra Vingåkers församling för val af lärarinna vid förenade folk- och småskolorna vid Stenstorp utsågs härtill enhälligt vikarien å platsen, fröken Elin Hanzon från Östergöt- land. "Vikningskommlssio- nens" Stipendier hafva för- delats åt fjljtnde personer: Stipendier a 100 kr. till från Linkö- pings h. allm. läroverk afgående stu- denter gåfvos (bland 9 sökande) åt stud. Alfous Hedberg. Birger Fagergren, Gun- nar Lindham. C. G. E. Larsson och E. V. Dahlqvist EU stipendium å 75 kr. till yrkes idkare tilldelades (bland 6 sökande) or- nament bildhuggaren John Brehmer. Bröllopsorgier. Från Han- näs skrifves till Ö. C.: Obduktion för- rättades förliden lördag å liket af en skolgosse, som aflidit under mer än vanligt sorgliga omständigheter. För kort tid sedan sammanvigdes enda barnen till tvenne landtbrukare inom denna församling och sa samlades un- der aftonens lopp på bröllopsgarden en stor mängd folk, hufvudsakhgen ungdom, för att taga festligbeten i be- traktande, dervid eganderättens helgd ej ens togs i hänsyn i så fall att spirituösa tillgreps, dels ur källaren dels ur i en bersa undansatta butel- jer med den ödesdigra påföljd att en 10-årig gosse efter förtärandet af de sålunda tillgripna varorna blef redlöst liggande i närheten af gården, derifrån han först på morgonen upphämtades utan medvetande. På aftonen sam- ma dag afled han. 2:ne polisförhör hafva hållits, deraf framgått att flerc dylika ungdomar varit delaktiga i händelsen. Genom läkarebesigtningen är nu konstateradt att dödsorsaken varit ett vid högra örat bekommet slag, som spräckt huf- vudskålen och har sålunda ett våld begåtts under det onyktra tillstånd en del af denna förhoppningsfulla ung- dom kommit uti under aftonens till- grepp. Den, en 15-åring, som varit vållande till gossens död, har erkänt sig hafva slagit honom. Här om någonsin visar sig hvad den förslappade eller helt och hållet åsido- satta föräldravården kan åstadkomma på det uppväxande slägtet, äfvensom hvad mindre goda exempel från hem- men verka förderfbringande. Dessa missförhållanden öka sig beklagligt nog i oroande grad, i synnerhet i min- dre vållottade föräldrahem. Efterlyst våldsverkare. Jernvägsarbetaren Karl Johan Sett-er- berg, troligen från Östergötland, som varit anstäld vid jernvägsbyggandet i Ryssby socken, men nu afvikit se- dan han natten mellan den 24 och 25 sistlidne Juni med knif misshandlat jernvågsarbetarne Oskar och Karl Svärd, är efterlyst. Setterberg är om- kring 25 år gammal, 6 fot lång samt har ljust, kortklippt hår och fråk- nig hy. Magasinsfonden 1 östra Ryd. K. m:t har lemnat utan afseende Östra Ryds kommuns framställning om tillstånd att såsom bidrag till be- stridandet af kostnaderna för uppfö- randet af nytt fattighus inom kom- munen få använda magasinsfonden och den s. k. kommunalkassan, som vid 1894 års slut utgjorde tillhopa 4,138 kr. 172 Nog ser han giof och stark ut, men det öfvergår allt förstånd. — Och den sjusofvaren Pistol sen, som snarka- de likt en hund, under det jag stred som en isbjörn. Får han icke sina fem och tjugu vid kompaniet, sä blir det icke mitt fel. Slutligen klarnade morgonen och solen gick upp. Ros föreslog nu, att man icke borde afvakta Lenas återkomst, utan genast göra allt, hvad möjligt vore, för att sätta sig i frihet; och ehuru Konrad bestred hans mening, halp det icke. lian flyttade en mot ena väggen befintlig hylla till gluggen och uppsteg derpå. — Gagnar till ingenting, erinrade Konrad; ifrån gluggen till gården är det tre ä fyra famnar, och utan att bryta halsen af oss. kunna vi ej komma utföre. Han hade rätt. Uppklifven på hyllan, insåg till och med Ros omöjligheten att nedstiga utför väg- gen. Men till sin öfverraskning märkte han Hilde- gard, Gustaf och Rikissa på den ötversta terrassen. Ros kom sig likväl icke genast före att ropa på någon af dem, emedan detta möte emellan Gu- staf och Hildegard förvånade, ja, förtröt honom; hon var ju förlofvad med en annan. Robert bet sig i läppen. Hans förtrytelse växte ined svartsjukans bittra qvaL Han teg at ilska. Men Konrad, som icke erfor några sådana kan blor, ropade pa Rikissa om njelp, men så sakta, att man ej skulle höra honom genom den förbommade dörren ut i sjelfva krogrummet. Snart instämde äfven de öfriga i Konrads upp- maning: Ros kallade på sin syster, Robert på Gu- staf. . Ännu hade dessa likväl ej märkt dem. — Ett ord. mina herrar! erinrade Konrad. Jag 173 fruktar, att man icke kan hoppas att blifva hjelpt at dem. — Icke af min syster — livad menar ni.' — Ej af min fästmö — huru? — Förlät mig, inföll Konrad, men just derföre att hon är er syster och er fästmö, skall hon ej vilja bli öfverraskad, minst af er, under ett sådant här möte med herr Kyhle, utan i stället taga till schappen, dä hon ser sig upptäckt. Att herr Kyhle följer henne, förstås af sig sjelft. Hvad Rikissa" be- träffar, är hon gudnås icke mycket att lita )'ä, hon ar vansinnig, hon. — Hvad skola vi då göra? — Låt mig hallas. Jag vet ett namn, jag, som icke räknar nägon ovän ibland de der. Säsom vi veta, verkade också Anton Ankar- sparres namn alldeles som en trollformel pade lust- vandrande. Med till högsta grad uppdrifven sinnesrörelse hastade Rikissa ifrån Lena och 1'istol ut i tiäiigår ilen. — Låt oss skynda, ropade hon till Gustaf och Hildegard, faran hänger öfver hans hufvud: olyckan stär icke en tum ifrån In inom. .Skynda, skynda att. lSdda honom. Otn en stund år allt förloradt! — Men hur skola vi komma upp till den dei gluggen'.' Fins här nägon stege? Rikissas ögon flögo förvirrade omkring. — Jag vet icke — en stege? Jo tyst, jag hai en — Hvar? — I mitt hufvud. — I ditt hufvud? — Ja visst. Med den kunna vi taga ned honom till och mod från himmelen. Ingen fara, allt skall gå bra. för mycket föistånd för att ej söka skämta bort hans svartsjuka — n. b. när Ros skämtade, sä re- tades han alltid. Det var nära, att Robert skurit tänderna emot honom. — Ingen ilska nu, kamrat, fortsatte Ros. Vi ha blifvit hjelpta ur den här hålan, och derföre böra vi vara tacksamma: och kom alltsä ihåg, att, om du tager dig till något, som i minsta mån kan göra kunnigt, hvad som passerat i natt, sä slår jag ar- mar och ben af dig. Såsom din blifvande svåger eger jag rättighet dertill, och det sä mycket mera, som min syster skulle säga prosit deråt, det är det- samma som amen. — Begriper du nu schäsen? Efter denna så otvetydiga lakonism till sin vän och tillärnade herr svåger, vände han sig med en artig helsning till de öfriga. — Och nu, mitt herrskap, livar och en till sitt! Snart satt Hildegard i sin vagn, återvändande till Ladugårdslandet. Ros, Robert och Konrad be- gäfvo sig deremot till Vauvenard. Gustaf Kyhle och Rikissa stodo längst q var. Dä de skildes åt, sväfvade en suck öfver Gustafs lappar, en tar darrade i Rikissas öga. Gustaf hade bortglömt att tala vid Hildegaid om Vauvenard och huru han borde behandla honom. Han öfvergal likväl för egen del alla sina brutala beslut emot honom och sjönk hopplös tillbaka inom sig sjelf. Vi hafva redan förut berättat, under hvilka för- hallanden Ros, Robert och Konrad inträdde hos Vau- venard. Efter ett kort samtal, hvilket förklarade för honom allt, hvad som tilldragit sig, införde han dem i sitt kabinett. De planer och förslag, som der 169 retad stötte han till henne, så att hon raglade till- baka och föll kraftlös till golfvet. — Jag dör, ropade hon, du har slagit ihjäl mig! I ögonblicket sjönk Pistols mod; ångrande ka- stade han sig ned vid hennes sida. — Du dör, suckade han — ack, Lena, Lena, jag har skadat dig! O, hur olycklig är jag icke! — Får jag gå in i kontoret? flämtade Lena. Det var omöjligt för Pistol att längre neka henne någonting. — Du lefver då? yttrade han. — Jag lefver, hviskade hon — bara jag tär slipjia in! Pistol ref sig i håret och hjelpte henne att öpp- na dörren. Men inkomna funno de — rummet tomt. Lena kunde ej utreda, hvad allt detta skulle betyda. Med häpnad stirrade Pistol omkring sig, hvarefter han med en skyndsamhet. som ej medgaf någon förklaring, hastade derifrån. Den strid, som egt rum dem emellan, betraktade de båda kontrahenterna sjelfva endast såsom litet kärleksgnabb. TOLFTE KAPITLET. Trenne bjudningar. Ros, Robeit och Konrad, inspärrade af Falk i kontoret, med på ryggen bundna armar och utan att kunna meddela »ig at hvarandra, voro högst illa till mods. Ros svor i tysthet öfver att han låtit Robert C. f. P.idderiud. äia-ta Hamlm. 11. 2;