Titel: Östgötaposten
Datum: 1896-08-07
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
ÖSTERGÖTLANDS VECKOBLAD ■■ Bengt Hlgge OSTGOTA-POSTEN Ejrare ocb förlägeare. Aktiebolaget Ostgöta Correspondeutens Booktrjekeri. Verknia landb direktör: Fredr Hlttffluitffln N:r 31 Prenumerationspris: För helt år kr. l:SO, för tre qvartal kr. 1,15, för hal • och ett qvartal 50 öre, postbefordriiifrsaiglften inberäknad. Utkommer hvarje Fredag. för hälft är 0,85 i Fredagen den 7 Augusti. Annonspris: Pr petitrad 8 öre; från främmande orter 10 öre. Utländska annor ser 15 öre. Förlofnings-, vigsel- ooh födelseannonser 75 öre; dödsannons 1: 50. Lösnummerpris 5 dre. östgöt» Correspondentens Boktrvcke.i i Linköping. 1896. Kungörelser. Kungörelse. . Tdre konpanlområde Nir 51 till- hörande och K ngi. Första lifgrenadierrege- mentet tilldelade bevanngsman hvilka i år äro skyldige att unde-ffå 2 årets vapenöfning (inryckningsdag den 20 Augusti och utryck- ningsdag den 12 September), samlas vtd Bamunåla Onsdagen den 10 An- nat! kl. * e. ru. lör undergående af 2. klassens rno e Till samlingen medföres inakrifningsbok. Växnpligtig, som erhållit Kongl. Maj:t Nådiga tillstånd att alflytta från riket, men fortfa- rande vistas inom landet, erinras om sin skyl- dighet att inställa sig till ofmng i likhet med öfrige t.ienstgörin£s>kyldige. Asbysand, Tångarp den 23 Juli 1896. Victor Da Biets, Beffilhafvare tor Tdre kompaniområde Ni- 51. (6876,180) Tillkånnagifvanden. Advokat-Byrån, Zinidp.no, Storgatan M (öfver postkontoret), ombesörjer rättegångar, bontrednln- ttar. Inkasseringar oeh komats. slonSraappdrag: bos K. Befallningshaf- vande m. m. Billigaste inkassotaxai För årskunder, vid liqvid efter anmaning, högst en kr. Innehsfvare: v. Hiradahöfding Per Inunder. Kommissionären hos Unistyreli», Hofråtta e. o. notarien K. Arnander, ombesörjer mot lagstadgad taxa hand- lingars inlemnaode och uttagande. Träffas i landskansliet kl. 10-2. Adress: Landskafssllet. (6302,81) Vid Folkhögskolan Landtmannaskolan ä Lnnnevad börjar ny kära for unge män den 29 Oktober. Några medellöse kunna ii tnpla «, om de anmäla tig före d. 15 Sept. Ful 8'.äadigt program aändea gratis pa begäran. Ä Odhner, Föreståndare; Adr. Sjögestad _________________i__________17049,185)_ Gif Akti Som jag till Herr kandidaten 6 Bergström frin Linköping för iokaaso öfverlemnat alla mina utestående fordringar, för att fl klart till blifvande arlskifte efter Bis afltdea hustru, ocb di min sons förmyndare Icke nöjer sig med mindre eller emottager fortnynderekspet förrän alla utestående fordringar åra inbetal- da, si uppmanas hvar oeh en som vet sig vara skyldig, hvare sig äldre eller yngre skulder, att före den SO innevarande A feuati desamma inbetala till nämnde Herr Berg- ström, i annat fall utfärdas genast lagsökning nian vidare påminnelse och utan afseende till person. Arven uppmanas alla, son veta sig harva något att fordra af mig, densamma nppgitva före sagde dato. Kisa den 1 Augusti 1896. i. A. aVssderaaan, Garfvare. - På grund af ofvanstående får jag tillkån nagifva, att jag träffa» vid Kisa garfveri hvarje dag intill den 90 dennes för att mot- tags fordringar oeh utbetala skalder för gsrf- varefabrikören Herr J. A Anderssons räk- ning. Eiter sagda dato vidtagas lagligs åt- gärder. Kiss den 4 Aug. 1896. 6. Berntröm, (7306,198)______________Kandidat. »S?» ;S<ifle<H 1870- lf &t%ga, Ud&mia in- mA* oMribflprsrifa, &6rtolaXtfso JSrÉ&rihj—U/ltr. likhet med % 27 i regi. såsom redan försäk- rad, då handlingarne blifvit af försäkrings- tagaren undersknfna oeh tillika med afgifteo till veterinären aflemnade. tSSr Föl, som vid födelsen haft lif, er- sättas vid dödsfall före kalenderårets slut med 60 kr. om stoet är försäkradt i Östergötlands KreatDrs-Försäkrings-Bolag (119. Misslyckad "lergöksfabrikation". Såsom förut omtalats, gjorde fri- handlarne i Norrköpings Norra för- stader, understödda af folkpartipres- sen i Norrköping ooh Söderköping, ett försök att spränga Vikbolands- kretsens protektionistiska valmans- kår, genom att uppsatta en ny pro- tektionistisk kandidat till det före- stående valet å Vikbolandet. Man hoppades att på detta sätt kunna be- reda möjlighet för den frihandelsvän- lige verklige kandidaten. Uppdraget att fungera såsom pro- tektionisternas "lergök" hade man ämnat åt en af valkretsens aktade män, landtbrukaren Aug. Andersson på Bråborg. Valmötet i O. Husby i söndags förklarade sig nämligen vilja uppsätta hr A. såsom sin (spräng-) kandidat. Vi uttalade redan på förhand vår förvissning om, att försöket skulle misslyckas, öfvertygade som vi voro derom, att hr A. lika litet såsom nå- gon annan rättskaffens Vikboländing skulle vilja låna sig till ett sådant dåd som att förstöra valutsigterna för protektionisterna genom att gå radikalernas och folkpartiets ärenden. Vår förutsägelse har gått i fullbor- dan: hr A. har i senaste numret af Norrk Tidn. undanbedt sig kandida- turen. Länet och stiftet Rlksdagsmannavalet i Norra Tjust fönättas den 29 Augusti, i Södra Tjuat den 9 September. Tjänstledighet ooh för- ordnande. Kronofogden i Kinda ooh Ydre härads fögderi Otto Åberg har beviljats tjenstledighet på grund al styrkt sjuklighet fr. o. m. den 8 dennes till månadens slut. K. befhde har forordnat e. o. notarien Verner Lundgren att under tiden uppehålla kronofogdetjensten i nämnda fögderi. — K. Defhde har beviljat stadsfiska- lon i Linköping, vice bäradshöfdingen P. Arnander tjenstledighet intill den 1 nästkommande September samt för- ordnat e. o. notarien C. D. Lilhestierna att under tiden bestrida stadsfiskals- tj ens ten i Linköping. Vagdelningen 1 Hälle- stads distrikt. Kommerskolle- gium har på besvär af ett större an- tal väghållningsskyldige öfver kon. befhdes utslag den 25 Maj 1895 - hvaneenom förordnades att vägen från Regnavägen förbi Sonstorps bruk till Sonstorps jernvägsstation, vägen från förstnämnda väg förbi Grytgöls bruk till allmänna vägen vid Djuskerö och vägen från allmänna vägen vid Fränstorps grusgrop förbi Brystorp till den s. k. Linköpingsvägen skulle såsom bygdevägar i allmän delning ingå — förklarat att ifrågavarande vägar, ehuru otvifvelaktigt hvar för sig af stor betydelse och nytta för befolkningen i de invid eller i när- heten af desamma belägna fastighe- ter, icke skola i den nu förestående vägdelningen inom Hellestads sockens väghållningsdistrikt ingå. Olycka till sjös. Från Oxelö- ■und meddelas UllN.T.d. 5d:s: Gefle- ångaren Timeab, kapten Jansson, på resa från Stocka till England med trä- last, inkom hit i dag i haveri med sön- derslagna brädgångar. Under det svåra vädret hade tredje styrmannen gått öt- ver bord ocb omkommit. Äfven en del af däckslasten hade gått förlorad. Ångaren Timsah, som bygdes ir 1870, mäter 1,051 tons, hemmahör i Gette och har till hufvudredare hr R Thalin derstades. Vestra Eneby kyrka, som förmodligen ej undergått restaurering sedan bon bygdes 1779, har under dtnna sommar reparerats utvändigt såväl till kyrkan som tornet. Arbe- tet dermed år nu i det närmaste fär- digt och kyrkan presenterar sig ut- märkt i sin nya skräd. Som något enastående kan omnämnas att detta ganska vidtomfattande arbete är på ensam hand uifördt af muraremästa- ren Oscar Eklund frän Ånestad invid Linköping på dertill af honom kon- struerade luftställningar. Föreläsningskursen vid Lunnevad. K. m:t har medgifvit, att personer, som å statsbanorna fär- dats till Bankebergs jernvägsstation å östra stambanan för att bevista den föreläsningskurs, som kommer att anordnas vid Östergötlands folkhög- skola vid Lunnevad från och med den 14 till och med den 21 inneva- rande månad, må öfver samma banor aigiftsfritt återresa till den statsbane- station, hvarifrån resan till Banke- berg anträdts. ■?<»««'» föreläsningsföre- ning har i dagarne utsändt ett cir- kulär till Kindabygdens befolkning, rörande föreningens syfte och ända- mål. Derur återgifva vi följande huf- vudpunkter: Föreningen har till ändamål att ge- nom anordnande af föreläsningskur- ser i öfverensstämmelse med k. m:ts nåd. kung. af den 1 Juni 1894, äf- vensom genom andra ändamålsenliga åtgärder verka för folkbildningens höjande i religiöst sedlig och luthersk anda. Föreningen vill genom anskaffande af god läsning och genom regelbund- na, för åhörarne kostnadsfria föreläs- ningar och annan undervisning af dertill lämpliga personer, under vin- termånaderna bereda ungdomen och andra bildningssökande tillfälle att bibehålla, befästa och öka de kun- skaper och färdigheter, som i barna- åren förvärfvats. Föreningens sammanträden afse att vara för dess medlemmar både till nytta och nöje. Der komma att om- vexla sång och undervisning, föredrag öfver åtskilliga ämnen såsom t. ex. kulturhistoria, helsovårdslära, natur- kunskap, djurens sjukdomar, geografi, räkning m. m. och förevisningar af skioptikonbilder, i öfverensstämmelse med § 9 i förslaget till stadgar, som handlar om arbetssätt och lyder: "Föreningen verkar för sitt ända- mål genom l:o. Anordnande af regelbundna föreläsningskurser ooh annan under- visning under månaderna Februari, Mars, April, Oktober och November. 2:o. Spridning af god, allmänfatt- lig och billig litteratur. 3 o Bildande af sångföreningar. 4:o. Inrättande af ungdomsbiblio- tek och läsecirklar, samt 5:o. Anordnande af förädlande, fo- sterländska folkfester." Föredragen skola göras enkla och lättfattliga, så att hvar och en må förstå dem och derafhafva både nytta och nöje, men de få icke verka i nå- gon viss vare sig religiös, social eller politisk partiriktning, utan endast afse att gifva godt och nyttigt ve- tande och dana goda sedliga karak- tärer. De komma att hållas uti för- samlingarnas skolhus, företrädesvis på söndagseftermiddagarna, omkring 10 gånger årligen i hvarje socken, och komma föreläsare att väljas huf- vudsakligast bland ortens prester, läkare, jurister och folkskollärare, och i mån af tillgång på penningar äfven af framstående föreläsare från annat häll. Alla utgifter skola bestridas ur för- eningskassan, bildad af de medlems- afgifter å 60 öre årligen, som af för- eningsmedlemmarne erläggas, äfvfn- som af föreningen ti 11 del ad t bidrag af statsmedel. Föreläsningsföreningens bestånd och utveckling är således främst be- roende af, att Kindaortens befolkning inser dess nytta och, genom att an- teckna sig såsom medlemmar, tryg- gar dess ekonomi. Vill ej vara med. Landt- brukaren Alfr. Carlsson i Tegelstad, som af "Östergötlands liberala val- mansförening'' insatts i styrelsen för Åkerbo — Bankekind—Hanekindskret- sen, har hos oss anhållit att tå till- kännagifva att han alls icke tillhör föreningen i fråga. Han år protek- tionist ocb vet alltså ej ringaste skäl, hvarför han insatts i valkretskomitén. Askeld. Under åskväder i tis- dags antände blixten Gustaf Nilssons i Tröstad, Lofta, ladugårdsbyggnad, som i grunden med inbergadt foder jemte 8 höns nedbrann. Logen, som var belägen på endast några få me-1 ters atstånd från det brinnande hu- set, räddades genom att genast från angränsande byar manskap med slang- sprutor anlände och god vattentill- gång genom det häftiga regnet och goda källor lemnades. Att åtmin- stone en slangspruta bör finnas i hvarje by borde brandstodsbolagen föreskritva, ty af denna brand visas, att vid sådana tillfällen som detta skyndsamt ocb kraftigt ingripande kan mycket göra för att minska el- dens utsträckning till angränsande hus. Efter den starka torkan med den tropiska vårmen var regnet mycket efteriängtadt. Det har ock fortsatt regna grundligt, men jorden behöfver mycket regn, ty marken år röd. På höjderna har löfträden gulnat och de flesta källor äro uttorkade. Brand- oeh åskskade- ers&ttnlngar. Styrelsen för Öster- götlands låns Brandstodsbolag har den 25 Juli utanordnat föj.nde ersättnings- belopp: till bemmansegaren C. P. Andersson i öfra Ryda, Oppeby socken, för ett nedbrändt bo- ningsbus kr. 1,9*6 och för diverse förlorad lösegendom kr 878; till skogvaktaren C. J Petersson i Kolafall, Boks socken, för lösöre kr. 11: 76; till torparen Kikolau* Gustafsson i Dalstogan, Vestra Ryda socken, för skada å fast och lös egendom kr. 97: 66; till landt brukaren J Svensson i Blackstad, Kuddby socken, för en af åska dödad ko kr. 85; till målaren J N. Bergström i Rosenberg, Svin- stads socken, för nedbrända byggnader kr. 21-0, och för diverse f r »rad lösegendom kr. 395: 25; till arrendatorn C O C trlason i Strå tomta. lör en vid Rosenberg förlorad vagn kr. 145; till arrendatorn A T. Ciilssoo i Grytfall, Ulrika socken, tör uppbrunnen red- skap kr. 27: 50; till grelve N Stenbock på Gottenvik, Jonsbergs aooken, för 17 at åska dödade ungdjur kr. 1,615; till förre torparen P. J. Spets i Ärtsveden, Skärkinds socken, tör skadade lösören kr. 7; till rättaren Albin Johanason vid Eken i Mjölby socken, för åskskada ä ett boningsbna kr 60; till bem- mansegaren Carl Petersson i Skrädeberg, lör en vid Kolstad i Hed» socken genom åakeld nedbränd ladugård kr. 2,494; till arrendatorn G. Andersson i Kolstad för diverse förlorad lösegendom kr. 402: 20; till bemmansegaren S. P. Nilsson i Aihult för brandskada k bo ningshuset vid torpet Värnemo i V. Eneby socken kr. 31; till ntjordsegaren N A Svahn i Haget, Orlnnda socken, för åskskada å fast- och lösegendom kr. 53: till Boxholms aktie bolag för åskskada å ladugårdshuset vid Räftomta i Åsbo socken kr. 1?; till Boxholms aktiebolag för ett nedbrändt boningshus vid Hoberget i Åsbo socken kr 990; till torparen C. J. Sveneson i Hoberget för bans till kr. 924: 35 uppskattade förlust af lösegendom, hela dertör gällande försäkringsbeloppet kr. 800; till riksdagsmannen Aug. Henricson ä C-trlslund för ladugårds- ocb magasinsbygg- nader, som efter antändning af åska ned brunnit vid Bjälbo fogdegård i Bjälbo soc- ken, tillhopa kr. 26.169, samt för epsnmål, halm, kreatur och öfrig egendom samt tjen stefolks lösegendom, tillhopa 22.838:32: till organisten J F. Petersson i Bjälbo för di- verse lösegendom kr. 74: 25; till Btatdräogen P. J. Petersson i Bjälbo tör d:o kr. 12; till kronolänsman G Noraelli och hans fru Alma Normelli för åskskada å fast- ocb lösegen- dom vid Und i Tiellmo socken kr. 25; till G. Larsson i Maspelöaa och G. A Viklander i Tornby för åskskada i åbyzgnader vid Tokorp i Stjernorps socken kr. 18, till arren- datorn Emil Petersson i Tokorp för diverse förlorad lösegendom kr. 609:50; till Viktor Andersson i Grålbult för du vid Tokorp kr. 40; till A Andersson i Säldekärr tör do vid do kr. 8; till bemmansegaren N. P. Hansson I Brink, Häradsbammare socken, tör ett ned- brändt boningsbus oeh skada å andra bygg- nader kr. 1,475, samt för diverse egna ocb tjänstefolks lösören kr. 1,063; till landtbru- karen Oskar Petersson i Krokbrännioge. Ka- ga socken, för ett af åska slaget ungsto kr. 160. Summa kronor 62,954: 44. Belöningar. Styrelsen för länets gamla brandstodsbolag har vid sammanträde den 26 Juli med an- ledning af gjorda framställningar tilldelat nedannämnda personer föl- jande belöningar för raskhet och rå- dighet vid eldsläckning, nämligen: skolläraren A. E. Österberg och drän- gen Gottfrid Johansson i Ryda, Op- peby socken, hvilka mest utmärkt sig vid släckningsarbetet derstades, tillhopa 20 kr., som brandstodskomi- tén får efter sin pröfning fördela; befaUningsmannen L. Åhlund i Bjälbo, som ådagalagt stor raskhet, och rå- dighet vid ledningen af släoknings- ocn räddningsarbetet i Bjälbo fogde- fård 30 kr., statdrängen Fredr. Jo- ansson 20 kr. och underforaren Carl Petersson 10 kr. för det de framför andra utmärkt sig vid samma rädd- ningsarbete samt slutligen 15 kr. åt dränggossen N. D. Johansson i Bjä- säter, Stjernorps sooken, för verksamt bidragande till eldens begränsande vid Tokorp. Låt ej föl gå bredvid siat termaskin en I Man tår stun- dom se att vid sidan af en slåtterma- skin, som är i arbete, springer ett litet föl etter sin för maskinen spän- da moder. Att tillåta detta är oför- svarligt, då man betänker huru lätt fölungen kan springa framför knifven i maskinen och bli förstörd. Det bar också händt, att föl fått benen af skurna. Undvik dertör så mycket som möjligt att använda ston med föl för slåttermaskJner, men, om detta måste ske, så stång in fölet! Det år bättre att det vantrifves en stund, ån att det löper rara att bli förderf- vadt. Försutne fataller. De be- svär Mogata församling anfört öfver k. befhdes utslag den 12 sistlidne Februari, i fråga om bostad åt folk- skolläraren S. V. Villén, har kammar- kollegium, som en dag tör sent in- gifha, icke till pröfning upptagit. Inbrott. Från Godegård telefo- neras: Häromdagen upptäcktes hos skolläraren Clas Olsson härstädes, hvilken för tillfället är bortrest, att tjufvar beredt sig inträde till hans bostad. Med en honom tillhörig yxa hade de brutit upp ett fönster och inkomne anammat en klocka och diverse kläder. Yxan ha de qvar- lemnaL För inbrottet misstänkas ett par luffare, som synts derstades. Ändtllgen återfunnne. (N. T) En dag förliden höst drunk- nade, såsom då berättades i tidnin- garna, i Östra Eds skärgård kaptenen och en besättningskarl å en egendo- men Ring tillhörig ängslup. Denna höll vid tillfället på att bogsera nå- gra pråmar, och då dervid en tross mellan en af pråmarne och ångslupen brast sönder, skulle kaptenen och hans besättningskarl begifva sig i en båt bort till pråmen. Men härvid inträf- fade den sorgliga händelsen, att till- följd af stark sjögång båten kantra- de och de båda i densamma varande gingo, som nämnts, till botten Kap- tenens lik återfans strax derefter, men besättningskarlen, hvilkens namn var Carl Svensson, har man icke återfun- nit förrän för en tid sedan. Hans stoft jordades förliden söndag ä Lot- tahammars kyrkogård. Dödefall. (N. T.) Härommor- gonen aflsd i Norrköping etter en tids sjukdom (letverlidande) apotekaren Carl August Holm något ötver 69 år gammal. I slutet af 50-talet inköpte han — bördig från Linköping — kompani med apotekaren J. E. Holm- berg apoteket "Kronan" i Norrköping, som egdes af dåv. apotekaren A. L. Sundius. Efter några års förlopp öf- vertog C. A. Holm ensam detta apo- tek, hvilket han innehade till slutet af 60-talet. Han sörjes af maka, född Östergren, broder samt slågt och vän- ner. "Första tåget" på Linkö- ping— Fogelstabanan gickd. 31 Juli, visserligen ej så lång sträcka — bara från Linköpings station till Steninge — men det var dock egnadt att väcka tillfredsställelse öfver att företaget kommit så långt, som nu skett. Då koncession ej ännu hunnit bli klar å sträckan allra närmast Lin- köpings station, äro de här utlagda spåren endast helt provisionelt pla- cerade. Först utanför Steninge är banvallen i full ordning. Härifrån börjas i dag utläggandet af sy Har och rails. Man torde om 14 dagar ha hunnit fram ända till Svartån och är lyckan god kommer tåget redan i höst att gå ända till FogeTsta. Att det dröjt med beviljandet af koncession å en liten sträcka har emellertid vållat både besvär och om- kostnader. Endast för att provisio- nelt få utlägga spår öfver en sträcka af 300 meter har måst betalas 1,500 kr. — ett vackert arrende för kanske ett par veckor. Begraf ning. D. 31 Juli förrätta- des i Hagebyhöga kyrka jordfästning af stoftet efter framlidne kontraktspro- sten G. A. Linderstam. Ett par hun- dra personer hade infunnit sig för att öfvervara den högtidliga akten. Kistan var prydd med talnka kran- sar och blommor. Jordfästningen förrättades af pastor Flodman och vid grafven talade kyrko- herdarna Svensson i Motala och Böt- tinger. Efter begrafningen hölls sorgeguds- tjenst i kyrkan med predikan af pa- stor Flodmas. Altartjensten förrät- tades af komminister Cassel i Orlunda. Årsväxten i Tjust företer en bedröflig anblick, skrifves till Ö. C. Vårsäden är näml. å nästan alla falt, utom å mossodlingar, alldeles förstörd af torkan, ooh det ser ut som om "elden gått öfver" fälten. Åtven potatisen, som stått sig i det längsta, har numera tagit skada och skördeutsigterna visa f. n. som om knappast half skörd af vårsäd och rotfrukter vore att påräkna. Under torsdagen föll ändtligen litet regn, men skörden kan numera knap- past tillgodogöra sig nederbörden, utom möjligen rotfrukterna. Hafren har näml. redan börjat skäras och kornet har också gulnat till skörd. Höstsäden har deremot gifvit åt- minstone medelmåttig skörd samt in- bergats i utmärkt godt tillstånd. God andjagt. Då såväl i tid- ningar som man och man emellan klagas öfver dålig andjagt i år, torde till allmänhetens kännedom äfven böra meddelas om en rätt god sådan jagt. Stadsfiskalen Almén i Skeninge nedlade tillsamman med ett par vän- ner, vid ett besök å sjön T åkern, för- tiden vecka, 96 stycken änder. LilTörsåkrlngen utbeta- las. Enligt hvad representanter för det engelska bolag meddelar, hvilket till försäkring mottagit tidskriften "Förgät mig ej's" prenumeranter och lösnummerköpare, kommer försäk- ringssumman 'att utbetalas till den vid Flöda station öfverkörde kassö- ren Bodins enka. Ombudet har näm- ligen funnit, att samtliga vilkor för utbetalande af summan, 20,000 kr., fullgjorts. Östergötlands hagelska- deförsakrlngsbolag hade bin årsstämma härstädes i lördags uuder ordförandeskap at godsegaren, d:r M. von Feilitzeu å Åkerstad. Ur den upplästa styrelseberättelsen med- delas, att under 1895 hade 16 bagelskador (inom Styrestads. Drotbems, Rystads, Gistadt, Ö. Skrnkeby, Lillkyrka och Ö. Hargs sock- nar) blifvit ar bolaget ersatta med kr. 3,037:66. Utdebiteringen hade varit 9 öre pr 100 kr. försäkringsvärde. Försäkringsbeloppet, som vid årets början utgjorde kr. 3,690,190 både vid årets slut minskats till kr. 3,636,810- Delegarnea antal, som vid årets början var 1,909, fördelade på 132 socknar, hade vid årets slut inom samma antal aucknar min- skats till 1,907. Fonden för inträdesafgifter, som under året tillvuxit med kr. 807: 54, utgjorde vid dess slut kr. 12.891- 12 En afskrilning af kr. 27: 75 bifölls, liksom pä hemställan af revisorerna full ansvarsfrihet för 1895 års förvalt- ning beviljades styrelsen och ombuds- mannen. I tur att ur styrelsen afgå varande bruksegaren C. Tersmeden åRyd om- valdes enhälligt, liksom också till le- visorer omvaldes hrr C. Weman på Haddorp, W. Heyman ä Idingstad och G. Westman å Tholeförs. Till deras suppleanter utsagos hrr C. Brogren å Distorp och Hugo Key å Förråd. Vanvård af vansinnig. På anmälan af provinsialläkaren G. 1 bolländer. att i Fröåsa, Kisa socken, boende idioten K. J. O. Jakobsson i hemmet vanvårdades och till följd der- af befunne sig i ytterligt både kropps- ligt och andligt elände, har länssty- relsen förordnat d:r Thollander att på stället företaga undersökning till ut- rönande af beskaffenheten utaf den vanvård, hvaråt Jakobsson enligt nåm- da anmälan vore hemfallen, samt med berättelse om hvad vid undersöknin- gen förekommit samt med förslag till de åtgärder, som med den sjuke böra vidtagas, till k. befhde iDkomma. Uti Kisa kyrka göras nu in- vändigt reparationer eller renoverin- gar på tak och väggar. Templet, som nu blifver upputsat och vackert inuti, ter sig äfven utantill ärevördigt ut, icke minst för sitt solida koppar- tak. Uppdämningen vid Ljus- fors, hvarom anmälan för någon tid sedan gjordes hos länsstyrelsen har icke föranledt till någon dess åt- gärd, enär, enligt hvad vid undersök- ning i målet förekommit, det visats att fabrikören J. A. Hedenström an- ordnat den förment olagliga stickdam- men för att i Motala ström kunna verkställa byggnad, bvartill hr Heden- ström i laga ordning sökt och er- hållit häradsrättens tillstånd. Motala Ströms qvarn. G. osshandlaren P. J. .indersson, som hittills varit egare till Motala Ströms qvarn, har nu försålt den stora af- fären till hr O. Larsson, hvilken förr bott å sin egendom HydingenäraSya samt varit delegare i Klosters qvarn- bolag i Mjölby. Grossbandi. Anders- son bar säsom bekant inköpt f. d. Mo- rathska villan i Motala och inflyttar dit sitt kontor i dessa dagar. Den l:ste Oktober inflyttar han från Holm till villan och hr Larsson kommer att bosatta sig på Holm. Botarlif har i dagarne uppförts i Eksjö. Först anhölls sotaren Alfred Wicbman från Karlstad, som uppträdt synnerligen våldsamt hos fru Norberg på norr. Han införpassades senare till länsfängelset i Jönköping. I hans sällskap var sotaregesätlen Lundin från Norrköping; denne undslapp med en varning. Sedermera inburades so- taren n:r 3 vid namn Larsson från Vestervik. Denne roade sig under ensamhetens timmar att slå sönder rappning och murbruk i cellen. Han sitter ännu qvar. Nytt rågmjöl, af årets skörd, torgfördes den 29 Juli i Vimmerby och betingade 90 öre pr gammalt lispund. Ny stadsfullmäktig i Vim- merby. Till stadsfullmäktig efter från Vimmerby afflyttade löjtnant C. Erikson valdes i fördags kollega J. Frössberg med 446 röster af 18 rö- stande, i Olyckshändelse. I onsdags morgon, då major F. Brann och krono- fogde G. Lindberg skulle resa från Ålhult till Vimmerby, blefvo hästarne skrämda at en jemte Ålhultsvägen uppstäld hösäck samt skyggade till så att åkdonet stjelpte. Hr B. vric- kade sin ena axel, dock ej farligare än att man har hopp om snart åter- ställande. SJukligheten på Rän- neslatt- For närvarande qvarligga 2 beväringsmän i difteri samt dess- utom 4 rekryter, 1 rekryt tillhörande korpralskolan och 1 förberedande korpralskolan jemte en sjukvårdssol- dat. Som misstänkta för difteri äro isolerade 2 rekryter från korpralsko- lan. Fördelningsläkaren doktor A. Falck besökte i lördags med anledning af difterisjukdomen lägret, och kommer det att bero på hans utlåtande hu- ruvida trupperna komma att sam- mandragas till regementsmöte eller ej. Sinnessjuk är sedan en tid landtbrukaren Alfred Häger iSkyttla af Höreda socken. För en tid sedan undersöktes han af provinsialläkaren d:r Sohröder och hans tillstånd har sedan dess varit jämförelsevis lugnt. Här om söndagen uppträdde han på ett valmöte i Norra Solberga, virrig och radikal, men jemförelsevis oför- arglig. Men i torsdags infann han sig i Eksjö folkbank, förklarade sig vara kung och ville uttaga två millioner kr. När banken ej utan vidare kunde effektuera denna order öfvergiok han till våldsamheter och måste hemtas af polis och insättas i finkan. Kommunalordföranden pastorLjung- qvist anlände i fredags till staden för att ombesörja den sinnessjukes in- tagning på länslasarettet i Jönkö- ping. Sjukdomen synes vara ärftlig i den olyckliges slägt. Två hans bröder äro sinnessjuka i Amerika. Fastighetsaffärer. För 50,000 kr. har borgmästaren V. Egnell i Grenna till stationskarlsförmaDnen R.ch. Andersson försålt sin gård n:r 3 Kapellgatan i Jönköping. Tillträdet sker l:ste Oktober. — Smeden C. A Brandstedt har sålt siu i Söderköping belägna gård Johans- dal till smeJen F. A. Nyström från Klingsberg, Tiugstads s,:u, for 7,500 kr. Ur B. har i stället köpt hr Nyströms lägeuhet Klingsberg för 2,500 kr. Till- trädet sker den 1 Okt detta år. Till småskollärarinna vid aUmäaningsskolan i Kuddby sockeu har skoirådet antagit fröken Gustafva Sofia. Carlsson fråu Trollhättan, utexaminerad i Göteborgs seminarium, efter fröken Maria Hallberg, som vunnit ord. an- ställning i Norrköping. Båda platserna tillträdas genast Åter ett blodigt drama i närheten af Tranås. Till Ö. C. meddelas: Den i Tranåspoli- sens annaler tämligen väl kände ar- rendatorn af hemmanet Lassarp i Tre- hörna socken, Hyltberg, som i våras blef dömd till 2 månaders fängelse för knifskärning och annat våld å öppen väg, biel i fredags qväU sjeli utsatt för en upprörande våldsam be- handling. Hyltberg var på väg från Tranås torgdag mot hemmet i säll- skap troligtvis med ett par bröder som äro torpare på Göbergsgodset i Linderås socken, men hvilkas namn vi f. n. underlåta att utsätta. Hunnen till gården Sturyd vid pass V, fjerdingsväg från Tranås uppstod at en eller annan anledning ett fruk- tansvärdt slagsmål mellan den ene af torparne och H., som drogs ur vagnen. När en opartisk person kom tillstädes tumlade bada om i lands- vägsdiket. Hyltberg hade blifvit svår- ligen tilltygad med en butelj. Utom tre gapande sår i hufvudet hade han ett dito i pannan jemte flera smärre blessyrer. I hälft medvetslöst tillstånd fördes den sårade in till förstaden Tran- ås qvarn, der han snart förlorade sansen. Genom lämplig behandling qvicknade han dock vid så pass att han kunde föras till läkaren, som hade ett par timmars styft göra att nöd- torftigt reparera skadorna. Gerningsmannen är bekant och åt- minstone ett vittne åsåg en del af bataljen, hvarför det är antagligt att bardaleken får ett nätt efterspel in- för vederbörlig domstol. Det är inte till fullo konstateradt, men högst an- tagligt år att dryckenskap varit en medverkande orsak till detta drama. Från Kongo till S:t Ragn- hilds brunn. Kör några dagar sedan anlände bit direkt från Kongo fi öken Anna Sofia Carlsson, hvilken, bördig från Norrköping, närmare fyra år vistats i Centraiafrika i Svenska mis- sionsförbundets tjenst. Hon har egentligen varit anstäld vid sjukvården och ambulerat mellan för- bundets många stationer vid Kongoflo- den äfvensom tjänstgjort tidtals vid andra nationers misaionaiält i närheten. Hennes resor, som företagits i häng- matta, buren af infödingar, voro syn- nerligast under regntiden — Oktober- Maj — mycket besvärliga i den ovan- ligt backiga terrängen och ötver upp- svälda floder. Svenska missionen be- drifves i Centralafrika fris fyra hut- vudstationer med fyra missionärer, på hvarje ställe. Då fröken Carlsson hemvände for att bättra upp belsan, voro fem kamrater följaktiga; i Liverpool sammanträffade man med svenska missionärer från Alaska och Kina. Hemresan log nära 2 månader. Om ett år ämnar fröken C. återbe- gitva sig till sin verksamhet i Kongo, berättar Söd. Pa. Valmöte för Åkerbo—Hanekinds —Bankekinds härad hålles å tings- huset i Linköping den 8 da kl. 11 f. m., då äfven riksdagsmannen O. Larsson kommer att redogöra för sin riksdagsmannaverksamhet. — Valmöten för Viiolka, Valkebo och Gullbergs härads valkrets äro ut- satta att hållas i Berg den 16 Aug., i Bankeberg den 16 och i Mjölby den 18 d:s, allt kl. 4 e. m. — Valmöte -för Norra Tjust är ut- satt att hållas i Loftahammar nästa söndag den 9 dennes. Generalstabens f&ltöf- nlngar togo d 3 d:s sin början i Box- bolm ocb komma att under ledning af tillförordnade cheien för generalstaben ega rum inom Göstriogs, Vifolka. Val- kebo och Hanekinds härader af Öster- götlands län till den 15 dennes, då de afslutas i Linköping. Ett kungligt besök skulle Norrköping inom kort kunna vänta, om ryktet talar sanning. Konungen skulle nämligen om någon tid der möta öfningseskadem, som komme att emot staden Norrköping utföra en fingerad brandskattningsmanöver, skrifver N. T. Skollarareval. Å kyrko- stämma med Motala landsförsamling d. 3 d:s valdes till lärare vid Vårdan- staltens skola vikarien derstades hr W. Barthold med 12,662 röster samt till lärare vid verkstadens folkskolor, efter aflidne Nyström, hr Hjalmar Lundberg med 10,198 röster. den kär och oss lyckliga, intill dess våra tid efter annan i illusionernas verld lidna nederlag och förlu- ster småningom undervisa oss om att vi äro endast obetydliga grand i seklets stora timglas. Evig är derföre den sanning, att endast ju mindre vi fordra, desto mera varder oss åtven gifvet. Carl August bortgick i sin soluppgång; en hel verld af lysande och nya löften låg ännu i folkets föreställningssätt, i hans krona; från hans furstliga tronkarm både ännu icke förhoppningarnas genius vikit i den jub- lande mängdens begrepp; han hade ännu icke hun- nit ifrån det hänförande programmet iör sina hand- lingar, än mindre att ingripa i nationens öden och uppträda såsom en afgörande skiljedomare mellan allas rätt; vårdrömmarne om hvad han skulle blifva, om hvad han var, lågo ännu qvar i allas hjertan i sin första, sin skönaste utveckling; några steg till på sin nybetrådda bana, och hvad hade han väl va- rit? Nu tecknar lotsången hans korta uppträdande bland oss; då hade måhända missnöjet sopat igen spåren efter hans handlingar. Lycklig han, som ej hann öfverlefVa sin berömmelses morgonstund, som fick bortgå under det hans stjerna ännu stod klar och hög I Högtidskiädd strömmade hufvudstadens befolk- ning ut på gatorna, och i större och mindre hopar rörde sig alla från stadens norra till dess södra de- lar. Med förstämda trummor uppmarscherade trup- perna, klädda i sorgparad, och intogo sina anbefalda platser, öfverallt hörde man lifliga, korta samtal och bittra anmärkningar, vittnande om den allmänna oro, den förbidansfulla spänning, hvari sinnena voro försatta. På Norrbro hade redan stora grupper bil- dat sig; men glädje och tillfredsställelse strålade icke från någons ansigte, i stället betraktade man hvar andra skyggt och misstroget med tvifvelaktiga, for- skande och dystra blickar. En afdelning af hästgardet hade redan begifvit sig liket till mötes, till Hornstull, och en bataljon af Svea garde hade redan intagit sin plats på Rid- darhustorget. Då excellensen Fersens vagn skred fram för att utom tullen emottaga likprocessionen, lopp ett knotande sorl genom folkmassan. — Sinnesstämningen är hotande, hviskade en uniformerad högre embetsman till en civilklädd, i sin kappa väl inhöljd person, som med en betjent utan livré sökte att obemärkt följa folkets rörelser. — Tycker du det? svarade han med en tvety- dig fråga. — Hör du — man knotar öfver allt? — Har du någonsin stått invid kratern af en vulkan ögonblicket före ett utbrott? — Nej. — Ja så — icke jag heller. — Hvad menar du då? — Ingenting, alldeles ingenting, Den civilkläde var ingen annan än — men hvil- ken var han? Då han slutade, hördes en trumhvirfvel från Gustaf Adolfs torg. — Hvad är det? frågade den uniformerade. — Konungen reser ut till Haga. — Nu — i dag? Hur är det möjligt? Den i kappan insvepte höjde på axlarne. — Man har sagt honom, att det är mest öf- verensstämmande med etiketten, att han der i en- samheten uttömmer sin sorg i dag; derigenom får också folket uttömma sin sorg obesväradt af all kunglig närvaro. De talandes blickar möttes härvid på ett bety- delsefullt sätt. — Såg du Fersen, då han reste? — Nej, jag vände mig bort. affyrad från Kastellholmen, rullade med mägtig stäm- ma öfver staden, samtidigt med den sorg, hvilken kyrktornen uttömde i djupa, väldiga ackorder, to- nande från de af och an svängande klockornas malm- tungor. Det var en åskkonsert gifven af kanoner och kyrktorn, ett requiem, värdigt en furste. Cesar stannade. På honom gjorde denna, så till sågandes, öfverjordiska jordbåfning till musik ett mägtigt, ett outsägligt intryck. Den erinrade ho- nom om hans ungdomstid, då han i stridens larm, under tallösa skarors härrop, skallande fältmusik och brakande kanondunder, gick döden till mötes. Detta öfverraskande intryck försatte gubben i en ännu mera uppdrifven sinnesstämning, än han var redan förut. — Sorgtåget drager nu in genom tullen, yttrade en granne bredvid honom. — Låtom oss stanna här, genmälde en annan. Äfven Cesar trodde det vara bäst att dröja på detta ställe. En stund förgick. Alla stodo stilla och väntade. — Ha ha ha! skrattade en rå stämma helt nära intill honom. Ser du pojkarne der? De ha fått sig en god plats, de. Ha ha ha! Talaren pekade med ena handen till venster om sig emot byggnaderna. Cesar följde anvisningen. Midt framför honom låg det ej mindre ryktbara än vackra och prydliga huset med den ölverbygda balkongen eller burspråket, der drottning Christina såges ha tagit undervisning af den utmärkte Carte- sius, och der sedermera den lika frejdade erkebisko- pen doktor Henrik Benzelius, ej mindre flärdlös än fosterländsk, begrundat statens och kyrkans vigti- gaste frägor. På sidan om det af karyatider upp- burna burspråket växte ännu då trenne lindar, hvilka uppburo sina lummiga kronor jemnhögt mod bal- sin önskan att vid detta tillfälle få personligen träda emellan. — Huru, min vän, inföll Fersen förvånad. Det är omöjligt att mitt lif skulle kunna hotas midt un- der sorgehögtidligheten och under krigsmaktens ögon. Nej, nej, det är omöjligt. Fruktar styrelsen oord- ningar, skall den vidtaga mått och steg för att fö- rekomma dem; hvarom icke, gör den ju sig till med- brottslig. •) Den ridderliga, till det svenska folket förtroen- defulla och till sig sjelf rättskänsliga ståndaktighet, som Fersen visade, gjorde ett stort intryck på de närvarande. De båda gamla ungdomsvännerna, Fersen och Oxenstjerna, föllo i hvarandras armar, och en tår banade sig dervid väg öfver Fersens kind. Var det hans sista, var det hans afskedstär? Varmhjertadt och tacksamt tryckte hau Falks och Fritz Holks händer. Gubben Cesar, som i bakgrunden ötvervarit hela denna scen, blef icke heller glömd. Sedan Fersen tryckt hans hand, stapplade han vacklande ut. Ensamma betraktade Fersen och grefvinnan Pi- per, bror och syster, hvarandra ännu en stund. — Gud vare oss nådig, yttrade hon. — Amenl tillade Fersen. Långsamt for derefter hans blick ännu en gång öfver det tafvelgalleri, som bildades ät hans anher- rars porträtt, och stannade slutligen på Marie An- toinettes. Djupt upprörd hade grefvinnan Piper sjunkit ned i en karmstol. — Farväl, hviskade han, farväl! •) Se Bergman—Scbjnkel, 5:te delen. C. F. R\ddt.ritad. Svarta Handen, II.