Titel: Östgötaposten
Datum: 1896-09-11
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
ÖSTERGÖTLANDS VECKOBLAD ÖSTGÖTå-POSTEN Aktiebolaget Östgöta Correspondontena Booktryekeri. Verkställande direktör: Fredr. KaminarstrOm- N:r 37. Prenumerationspris: För helt ar kr. 1: SO, för tro qvartal kr. 1,15, lur hälft är 0,85 och ett qvartal 50 öre, postbeforflrlngsafgiften inueräknaä. Utkommer hvarje Fredag. Fredagen den 11 September. Annonspris: främmande orter 10 fin ch födelseannooser 75 i OstgKa CurropondentiMi Utländska anno: ser e; dödsannons 1: 50. Tillkännagifvanden. Advokat-Byrån, Lmkopiny, Storgatan 50 (öfver postkontoret}, ombesörjer rättegångar, boutretintn- K**r, tnkaaserinear och komrats- fclonarsoppdrac bus K- Betallciugsbaf- vaisdtj m. m Billigaste inkassotaxa: För ärbkiinder, vid hqv»d etter amiaiiiGg, hugst en kr. Iooehafvare: v. Håradöfcoidics PerArnander. (3336,13) bos länsstyrelsen, Hofraus e. 0- notarien K. Arnander, otubesöijer mot lagstadga*! taxa band- liitgars inleoiuande och uttagande. Träffas ä landakansliet kl. 10—2. A'irp«s: ijandakaiiHllet. «>3 -l^Vi laga fräknar mer Eoda äbso ut säkra medel att uUo ob.hag borttaga fräknar, solbränna och let- vcrfläckar. Ofelbar verkan garanteras Personer, bvilka varit svarta af fräknar, haf- va erhållit den renaste, hvitaste hy. Brqvi- rera emot postförskott eller postaovisning. Pris kr. 3 pr burk. Återförsäljare antagas. Tekniska General-Depoteo, Grefgatau 17, Stockholm. Afskrift. Pk begäran fär jag härmed intyga, att mig förevisats öeio intyg och bref, hvilkaa ut- ställare botygat sin tacksamhet för att de genom användaodet af F Tranbergs Fräken- pouiada blifvit befriade frän fräknar ocb bvil- ka derföre på det varmaste rekommenderat densamma. Stockholm den 3 Juni 1893. Ex officto J. Mlllar* Notarim publicus. (G. 31887) (215) Den 11 Sept Landstingsmedel till Till årets landsting inom Östergöt- lands län bar af landstingsmannen lör Kiuda härad ingifvita en så lydande motion: Di landBttngon hafva till uppgift i första rummot att "rädsla ocb besluta om Bådana länets angelägenheter, bvilka afsa den all- minna hushållningar, jordbrukets och andra näringars utveckling och anstalter för kom- munikationBVäsendets befordrande", samt uppenbart ocb ostridigt är, att jordbruk ocb andra näringar icke kunna utvecklas ocb lör- kofras utan tidsenliga kommunikationer, men Östergötlands landsting ännu icke gifvit nå- got verksamt anslag eller uppmuntran åt vår tids soabbaste kommunikationer, jernvägs samfärdseln, få vi föreslå: att Östergötlands läns landsting mätte an- slå ett belopp af 500 000 kr. att utgå med en femtedel uoder bvartdera af oästföljaode fem åren, till tecknande af aktier i enskilda jern- vägar inom linet; f att af detta belopp 210(X0 kr. anslås till aktieteckning i den af oss såsom vigtigaste ansedda normalspåriga jernvägen Linköping —Bjerka Säby- Kisa-Vimmertiy, å hvilken koncession nyligen sökts; samt aU på förslag till kommande landsting må bero i hvilka jernvägsföretag inom länet skola tecknas aktier för det belopp, som du icke till aktieteckning i omförmälda jernväg an- vändes. Ii. Hedeustlerna. C. E. Johansson* J. A. Westerlnnd. Å. £. Petersson. Det är ingen för landstingen fiam mande uppgift att anslå medel till jern vägsanläggningar. Tvärtom löreskrif- ver landstingsförordningen — såsom ju ock motioi ärerna anföra ~- att en at landstingens bufvuduppgifter är att vidtaga "anstalter för kommunikations- väsendets befordrande". I detta afseende har emellertid Öster- götlands landsting hittills tagit sin upp- gift ganska lätt, tv åtminstone under de senaste årtionden ha inga medel af landstinget lemnats till dylika ända- mål. Förhållandet är dock ej detsamma med ö'riga landsting, af hvilka flera anslagit betydande belopp för aktie- teckning i jernvägslöretag. Under 1895 utgingo sålunda af landstingsmedel kr. 105,200 till jernvägsaktieteckniDg och kr. 107,511 till landsvägBkommunika- tioner. Under åren 1863—1895 ha landstingen teckoat jernvägsaktier lör inalles kr. 2,066 378. Också ha åtskil- liga landsting fått ganska vackra in komstkällor i sina jernvägsaktier. Ett förslag af ungefär samma inne- börd, som det ofvan relaterade, har ingifvits till årets landsting i Halland. Der föreslå åtskilliga motionärer att landstinget måtte anslå ett belopp af högst 500,000 kr. att användas tid aktie- teckning med 5.000 kr. i bredspåiig och med 3 000 kr. i smalspårig jern- väg för hvarje inom länet färdigbygd bankilometer. Jönköpings län har ock för några år sedan anslagit ett visst belopp, hvaraf utgår i aktieteckning en be- stämd fixerad summa till hvarje km. nybygd jernväg inom länet. Då naturligtvis äfven här i Öster- götland flera jernvägsföretag behöfva och önska få del af ett eventuell landstingsanslag — i. n. äro utom Linköping—Kisa- Yimmerby-banan ifrågasatta: Nykilsjernvägen, Atvi- dabergsjernvägen, Kingstorpsbanan, Hammarkindsbanan, Hästholmenba- nan, Norrköping Örebrobanan, Kisa Gamlebybanan och en jernväg Borensberg—Tjellmo — så torde väl vara ändamålsenligt att äfven i Öster- götland fixera ett visst belopps aktie- teckning pr jernvägskilometer. Om normen från Hallands län här skulle tillämpas, blefve anslaget till Vim- merbybanan (75 km. inom Östergöt- land) omkring 375,000 kr., hvarför pretentionerna på anslag pr bankilo- meter här i provinsen torde få något nedsättas. Om det faslstäldes ett be- lopp t. ex. 3,000 kr. pr km. bredspä- rig och 2,000 kr. pr km. smalspårig d:o skulle Vimmerbybanan erhålla 225,000 kr., Mjölby-Hästholmen 90,000 kr., Hammarkindsbanan 80,000 kr., Ringstorpsbanan 80,000 kr. o. s. v. Naturligtvis måste vissa fordringar på lokalteckning vara fullgjorda, in- nan landstingsteckning bör ifråga- komma. Det är väl möjligt, att förslaget om landstingsmedels användning till jernvägsbyggnader skall möta mot- stånd från de traktor, som genom statsbanorna erhållit hela sitt behof på kommunikationer fyldt; men dessa orters befolkning borde dock känna en viss förpliglelse att vara de kom- munikationsfattiga orterna behjelp- liga i deras sträfvan efter bättre för- bindelser. De resp. kommunerna, som skola beröras af de nya banorna, få nog i alla fall göra extra ansträng- ningar och omkostnader. De orter återigen, hvilka redan med egna medel byggt sina jernvägar, böra taga i betraktande, att först ge- nom jernvägsnätets större utsträck- ning kunna deras egna banor på ett tillfredsställande sätt fylla sitt ända- mål. För resten skola de redan bygda jernvägarne bli mera gifvande, ju flera bibanor de lyckas knyta vid sig. Utställningslotteriet. Lotteriet bar omorganiserats. AU viuit till allmänt ändamål Stockholm den 8 Sept. Svenska Te- legrambyrån har erfarit, att den ur- sprungliga koncessionen å ett utställ- ningslotteri å sju millioner kronor annullerats. Ett konsortium, bestående af hrr C. Cervin, Louis Franckel, R. Franc- te, E. Heckscher, J. Loven och P. Wikström, sammanträdde i går för- middag, hvarvid beslut fattades att till regeringen ingifva en interimför- bindelse å öfvertagandet af ett utställ- ningslotteri å 3,000,000 kr. Innan garantiförbindelsen under- skreds, tecknades så mycket, att inom Stockholm hela beloppet på kortare tid än 1 timme var betydligt öfver- tecknadt. Från öfriga delar af landet hade jemväl pr telegraf ingått stora teckningsanbud. .»fsigten lär vara, att de personer, hvilka erbjudit garanti, skola hvar tor sig svara för lika andel af en gemen- sam garantiförbindelse å hela lånet. Konsortiet redovisar all vinst, i första rummet 1,150.000 kr. till industriut- ställningen samt derefter, om för in- dustriutställningen icke kräfves högre tillskott, återstoden till Nordiska mu- seets byggnadsfond. Lotterna fä icke försäljas till högre belopp än deras nominella värde, hvil- ket är faststält till 10 kr. Lotteriet kommer att omfatta tre sjeltständiga dragningar med 100,000 lotter i hvarje. Det tros, att törsta dragningen skall ega rum vid jultiden i år. All kombination med kuponger eller inträdesbiljetter till utställningen för- faller. Lotteriet skall vara utageradt före 1897 års utgång. Genom detta beslut har det Thiel- Kugelmanska lotteriet med dess mil- lionvinst åt mellanhänderna och dess tillfälle till jobberi och skoj af hvarje- handa art blifvit annulleradt och ett ny tt, mindre lotteri blifvit sanktioneradt, hvaraf ingen vinst får gå till enskilda personer och endast vanlig provision till mellanhänder. Det meddelas nu, att utom det an- tagna garantianbudet (af hr Cervin Franckel m. fl. penningmän) förelåg hos regeringen äfven ett annat för- slag, afgifvet af några bankchefer, hvilka under förra veckan blifvit af civilministern tillsporda om lämpliga- ste sättet för de erforderliga medlens anskaffande. Detta förslag afsåg att ett redan färdigbildadt mäktigt bank- konsortium (bestående afSkandinavi ska kreditaktiebolaget, Skånes enskil- da bank, Stockholms inteckningsgaran- tiaktiebolag, Stockholms enskilda bank, Industnkreditaktiebolaget i Stockholm samt ett antal enskilda banker i lands- orten) skulie garantera afsättniugen af ett premieobligationslån ä 8 å 12 mill. kr., ur hvilket skulle kunna er- hallas det lör utställningen erforder- liga beloppet, hvarjemte all den vinst, som derutöfvtr kunde uppstå, skulle af bankerna ötverlemnas till Nordiska museet. Detta anbuds giltighet iivilade emel- lertid pä förutsättningen, att under närmaste sex månader förstklassiga svenska obligationer Ull erforderligt belopp skulle kunna kupas lör att läggas såsom säkerhet for lånet, och dä någon visshet om möjligheten af att denna förutsättning skall kunna fyllas icke kunnat åvägabringas under de dagar, som förhandlingarna härom omfattat, sä har legeringen ej kunnat antaga detta anbud. Äfven frän Köpmansbanken hade ett nytt anbud inkommit. I detta hade den så kritiserade förbindelsen mellan lottsedlar och inträdesbiljetter eller kuponger blifvit upphäfd, och, utom det att banken erbjöd sig att förelägga lottenräkenskaperna till granskning af offentlig myndighet, skulle hälften af nettovinsten anslås till Nordiska museets byggnadsfond. Detta anbud visar, huru bra vin- sten fi än början tilltagits, da banken sjelf ansåg hälften vara nog Regeringen hade emellertid tydligen fått nog af sin föibindelse med Köp- mansb.inkon och dess hr Kugolman. Att det nya lottoiiarrangementet kommit till stånd är utan tvifvel pressens förtjonst. När pressen är så enig, som härvidlag var fallet och när den bakom sig har hela landets opi- nion, sä är den - det har nu visat sig — mäktigare än till och med för- sta statsmakten. Det nya arrangementet bör helsas med tillfredställelse öfver hela landet. Derigenom har mycken osund speku- lation förebygts. Allmänheten bör ock vara tack skyldig de män hvilka blott och bart för don goda sakens skull, utan utsigt till någon som helst vinst för egen del, påtaga sig garantien för det nya lotteriet. ______________ Länet och stiftet Donation till Linköpings lasarett. Framlidne löjtnanten L. H. Weidenhjelm i Linköping har i sitt testameBte förordnat, att af hans rivar- låtenskap skulle aflemnas till direk tionen för Linköping3 länslasarett 5,000 kr. Enligt de särskilda före- skrifterna skall af af kastningen ådetta kapital till hushållerskan Johanna Ma- ria Kalm såsom lifränta, så länge hon lefver, qvartalsvis utbetalas 50 kr Efter hennes död skall ränteafkast- ningen af omförmälda 5,000 kr. till belopp, som lasarettsdirektionen fin- ner nödigt, begagnas för beredande hvart år under sex månader å läns- lasarettet af en frisäng "med omsorgs- full och huldrik vård för sådana sjuka, som direktionen efter läkarens hörande anser sig kunna och böra låta nämnda tid å lasarettet cjvarstanna utan olä- genhet för dess öfriga patienter". Blir af en eller annan anledning något öf- verskott på af kastningen af kapitalet, skall det efter lasarettsläkarens be- stämmande användas till hjelp åt fat- tige sjuke, när de från lasarettet ut- skrifvas. Företräde till dylik hjelp liksom till omtalade frisäng (hvil- ken till minne af donators moder skall kallas "Sofia Weidenhjelms frisäng") skall lemnas för sjuka från Ljungs eller Brunneby församlingar, främst åt dem, som äro mantalsskrifna vid vissa uppräknade gårdar, eller från Linköpings stad. Årets landsting har att besluta, om donationen skall på sagda vilkor emot- tagas, kommande utredningsmännen att i annat fall annorlunda disponera dessa medel i enlighet med af den aflidne i lifstiden antydda önskningar. Åtvidabergs sjukstuga. Bankekinds härads landstingsmän haf- va till innevarande års landsting in- lemnat motion om visst anslag till Åtvidabergs sjukstuga. Alltsedan medio af 1840 talet har vid Åtvidaberg funnits ett sjukhus, hufvudsakligen afsedt för vården af sådana personer, som genom olycks- fall vid bruk eller grufvor blifvit ska- dade, men ständigt äfven begagnats till andra sjuka såväl inom som utom Åtvids församling. För att ersätta det förfallna och otidsenliga gamla sjukhuset inreddes under 1893 uti an- nan byggnad en fullt tidsenlig sjuk- stuga med 8 sängplatser, operations- rum, badrum etc. Alla omkostnader för denna sjukstu- gas inrättande och sedermera för sjuk- vården derstädes hafva bestridts af innehål våren af Adelswärdska fidei- kommisset, men da dessa omkostna- der i längden bli allt för betungande att af honom ensam bestridas, kan han dermed ej framgent fortfara, om ej — heter det i motionen — något bidrag från det allmännas sida kan er- hållas. Genom motionen åtföljande summariska tabeller utvisas sjukstu- gans obestridliga gagn för hela trak- ten, för hvilken af.-ståndet till närma- ste sjukhus (det i Linköping) är omkr. 40 kilometer. Vidare påpekas i motionen att apo- tek linnes i Åtvidaberg och att extra provinsialläkaren bor i närheten af af sjukstugan. Förhållandena äro för öfngt ungefär likartade med dem i Reijinyra. till hvars sjukstuga lands- tinget lemnar ätligt anslag. Få grund at hvad som sålunda an- förts hemställa inotionärerna,att lands- tinget mätte från och med är 1897 som bidrag till bestridande af sjuk- vården i Åtvidabergs sjukstuga med fullständig uppsättning för 8 sängar, anvisa ett föisl.anslag at 2.000 kr. pr är mot i hufvudsak samma vilkor för mnehafvaren at sjukstugan, som nu äro gällande för sjukstugan i Reij- myra. Onsdagens månadsmöte i Linköping var ganska talrikt b.sökt och tillförseln gol, delvis riklig. Kreaturs- priserna voro för drag- och slagtex >r 300 -4p0 kr. paret, kor 70-125 kr. st. och tjurar 75- 20 kr. st. Frän härvarande jernvägsstatiim af- gingo inalles 30 vagnar med tillsammans 327 st. djur. Alsända hästar under hästmarknaden i tisdags voto 53 st. i 11 jernvägsvag nar. Väggrusningen i Lysings härad. Sedan Lysings härads väg- hällningsskyldigo beslutat att ingå till kon.s befhde med ansökan om förän- dring af tiden för vägarnes grusning från hösten, under hvilken årstid vå- garne inom väghållningsdistriktet nit- tills grusats, till våren mellan den 15 April och den 15 Juni, hafva krono- fogden och kronolånsmannen i orten deröfver hörts och afstyrkt förändrin- gen. Landstinget skall nu också afgifva yttrande i ämnet. Elgjagten. Den 1 dennes sköts en elg å Månshults egor i Malexan- ders socken at K. A. Tidlund. — Å Nargöls egor i Ulrika socken nedskötos den 6 och 6 dennes 2 st. elgar af ett mindre jagtsällskap. — En elgko sköts i tisdags afton vid Kungshult i Nykil af byggmästa- ren S. Olsson derstädes. Sätt att finna om en tim- merstock ar murken in- uti. Stocken upplägges på| tvenne bockar, en under hvarje ände. Med en hammare slår en person på den ena ändans genomskärningsyta, me- dan en annan person håller örat in- till den mosatta ändytan. Är stoc- ken alltigenom frisk så höres hvarje hammarslag klinga tydligt, äfven om stocken håller 60 till 80 fot i längd. Men höras hammarslagen icke, eller höras de endast doft, så röjer detta, att virket någonstädes är angripet af förmultning. Olycksfall. Hemmasonen Osk. Norling från Hörna i Nykil råkade i går vid träfällning af hugga två tår å högra foten. Den skadade förbands af d:r Suber. Vid Norsholm—Vester- vik - Hultsfr eds jernvä- gar uppgitigo tratikinkouisterna un- der sistl. Juli månad till kr 46,742.31 — pr dag och bankilometer kr. 8; 19 — mot kr. 43.178: 76 — pr dag och ban- kiiom. kr. 7: 57 — samma månad förra året. — Från årets början t. o. m. Juli månad uppgå trafikinkomsterna till kr. 313,831:40 —pr dag cch batikilom kr. 8: 01 - mot kr. 288,487: 35 - pr dag och bankilom. kr. 7: 40 — motsvarande tid 1895. Ökning uuder innevarande års sju första månader således öfver 25,000 kr. Ökningen kommer hufvudsakligast på linien Vestervik— Hultsfred. För Norsholm—Bersbo-banau utgöra Juli månads inkomster kr. 8,117: 53. För Jan.-Juli kr. 56,546: 60 mot kr. 56,021: 41 motsvaraude tid 1895. Nervfeberepidemi har ut- brutit i Vestervik, skrilves till Ö. C. Senaste balfmånadeus epidemirspport upptager icke miudre än 23 fall i sta- den, och många af de sjuka ha lelan skördats af döden. Helsovårdsnämnden har påbjudit åt- skilliga försigtigbetsmått, hvarför det är att hoppas att sjukdomen icke skall utbreda 6ig vidare. Äfven i angrän- sande socknar. Ldta och Loftahammar, ha nervfeber'all yppats. Ny vattenfabrik i Söder- köping. Grosshandlaren E. W. Eriksou kommer att å 6in tomt vid Skönbergagatan låta upp'öra ett nytt hus, a[sedt för tillverkning at kolsyradt vatten och läskdrycker. Egendomshandel, de mm kommisarien O. E. Ericksou har keru- mansegaren Gust, Carlson försålt */, tntl. Örminge i Kuddby s:n till enke- Iru Lovisa Jonsson derstäles lör 8,400 Ur. Ångbåtsmissöde. Ångaren "Ragnhild", som går mellan Söder- köping och Skärgården, råkade i tis- dags på utgående från Söderköping redan i ån ut för ett missöde, i det den tornade mot en timmerstock och förlorade den s. k. "skäddan". Då ångaren, som derefter blef svår att styra, kom till Kåreholm, sprack ång- pannan, så att resan måste afbrytas. Båten kunde dock med lågt ångtryck återföras till staden, dit den anlände sent pä aftonen. Då "Ragnhild" efter de lidna ska- dorna ej kan blifva brukbar utan en långsam och dyrbar reparation, hvar- till bolaget saknar medel, lär styrel- sen vara betänkt på att för den åter- stående seglationstiden förhyra en annan ångare, så att den för orten vigtiga förbindelsen med skärgården ej afstannar. Vikbolandsbanan. Nid sam- manträde i d. 9 d:s med styrelsen för Norrköping -Söderköping —Vikbolan- dets jernvägsaktiebolag har hr O. Lilliecrona begärt entledigande från sin befattning som stationsinspektor vid Söderköpings station, hvilken an- sökan af styrelsen bifölls, på samma gång som ingenjören II. Brovall för- ordnades att tillsvidare förestå Söder- köpings station. Höjda garnpris. Spinnarne i Göteborg ha med anledning al bom- ullsprisets ytterligare stegring höjt garnpriset med ännu 25 öre pr bundt. Förs&lda värdepapper. På fondbörsaktion i Stockholm d. 9 ds försåldes tre lotter i Östergötlands enskilda bank å 500 kr. till 760 kr. stycket. Medgifvande att upptaga lån. K. ml har medgifvit, att Vä- derstads kommun må för uppförande af nytt fattighus upptaga ett lån å 6,000 kr. att amorteras på 10 år. Läraremöte. I lördags den 5 dennes, hade, berättar M. T., Mo- tala lärareförening möte å Vårdan- staltens folkskola. Först åhördes en lektion i geografi. Sedan diskuterades frågan om fysisk uppfostran. Flera talare yttrade sig. De framhöllo bland annat, att hvad skolan för närvarande har att göra i detta hänseende, är: att skolan ombe- sörjer, alt god ventilation finnes i hvarje skollokal; att barnen tillhållas alt under fristunderna vistas ute i det fria, när väderleken det tillåter; att gymnastik öfvas, men att denna för att rält fylla sin uppgift äfven måste vara redskapsgymnastik. Ensam kan dock skolan ej verka godt. Det for- dras här liksom i andra fall samver- kan mellan hem och skola. Mötet beslöt, att ett föräldramöte skall hållas andra söndagen i Nov. innevarande år, då nämnda fråga skall förekomma. För att anordna detta tillsattes en komité, bestående af folkskollärarne Löfman och Barthold, snickaremästaren Karlsson samt frö- ken Eugenia Eklund. Nästa möte kommer att hållas vid Samuelsberg. Olycksfall skola anmälas. I lagen angående yrkesfara har den förändring skett beträffande bestäm- melsen om hur olycksfall skall an- mälas, att från den 1 sistlidne Juli åligger det hvarje fabriksegare, inom hvilkens fabrik olycksfall inträffar, att vid verkande vite direkt göra anmälan derom, i stad hos magistrat och å landet till länsstyrelsen, hvilka myn- digheter derefter hafva att underrätta yrkesinspektören om saken. Då åtskilliga fabriksegare, förmod- ligen af glömska underlåtit att full- göra lagens bestämmelser, ha yrkes- inspektörerna påmint härom. Skeninge marknad, den s. k. "Stormarknaden", den 3 den- nes var talrikt besökt och tillförseln af kreatur å oxvallen ganska riklig. Uppköpare från flera håll hade ock iniunnit sig. Friserna stälde sig i allmänhet till säljarnes fördel och voro för tjurar 75—200 kr. st., kor 60-150 kr. st., och för oxar 200-600 kr. paret. Omsättningen gick gan- ska jemnt. Från härvarande jern- vägsstation afgingo åt skilda håll 40 vagnar med 391 djur. Af trädgårds- alster var tilliörseln t. o. m. riklig; af möbler samt trä- och laggkärl var tillgången som vanligt god med rask omsättning. Med den allmänna nykterheten bland marknadsbesökande tjenstfolk m. fl. var det deremot rätt klent bestäldt, så att åtskilliga fingo taga "iinkans" lokaler i närmare skärskådande, skrif- ves från Skeninge till Ö. C. Nytt skolbus i Ö. Husby. Ett nytt stöne skolhus har Östra Husby kommun uppfört i närheten af kyrkan, berättar S T. Byggnaden, som är i tvänne våningar, presente- rar sig synnerligen lördelaktigt och torde såväl till det yttre som det inre öfverträffa, hvad de flesta landskom- muner kunna åstadkomma. På nedra botten äro belägna 2:ne större salar, hvilka skola användas till lärorum för eleverna i småskolan och folkskolan, jemte en något min- dre slöjdsal. Dessutom har läraren pä samma botten sin bostad, tre rum och kök. På öfre botlen är inredd en större sal till kommunalrum, för- sedt med brandfritt kassahvalf, och en trappa upp hafva äfven lärarinnan och barnmorskan sina lägenheter. Skolsalarne och kommunalrummet äro hållna i enkel, men värdig stil och göra med sin ljusa dekorering ett till- talande intryck. De äro alla höga och rymliga samt försedda med lultvex- lingsventiler och värmeledning. Byggnaden är uppförd för ett pris af 27,000 kronor af byggmästaren Karlsson, Mjölby. Kontrollant har varit byggmästaren S. Håkansson i Norrköping. Plötsligt dödsfall. Den 3 denne-, matkuadsdagen i S ;e duge. an träffades vi.l pass kl. 5.30 pä morgonen vid det utanför staden belägna Äboholm liket eiier en okänd mansperson lig- ganio intill en halmdös bakom ladu g irdsbyggnaden. På anuUlan härom inställde sig sta- dens filkal ofördröj igt cch företog vo derbörlig uudorsökuing i närvaro af tillkallade t. f. stadsläkaren J. Sand- ii'ist. A don döda kroppen fuunos inga tecken af tilllogadt ytire våld, hvadan antogs att personen i fråga sannolikt ljutit döden under rusets inttytaude. Af de i den dödes fickor fuuua papper framgår, att han i lifstiden varit f. drängen Carl Magnus Nyléu, enligt den 14 Februari 1896 utlärdadt Ir.-jdebotyg född den 25 Maj 1829 samt kyrko- och mantalsskriven i Motala landsförsam- ling och för sjukdom vårdad i Motala sockens vårdsa.nstalt, hvarifråu han den 8 sistlidne Februari såsom frisk uttkrit vits. S:n hemortsrätt skall han hafva h.tft i Allhelgona socken, som älven bestridt underhå lskostnaden å vårdsanstalten. På senare tiden lär hin halt arbete i Nykils socken. Undersökningen vid Bac- kasands mejeri, hvarom vi för någon tid sedan nämnde, har verk- stälts af kronolänsmannen AVallinder, som till länsstyrelsen rapporterat, att mejeriets afatånd från vägkanten är minst 3 7 meter och utgör icke hin- der vare sig för vågfarande eller vä gens underhåll; hagtornshäcken vore en prydnad för platsen och verkade lika litet som staketet olägenheter, och ångröret, som skulle skrämma hästar, sitter på mejeriets baksida. Med af- seende ä dessa upplysningar har låns- styrelsen funnit framställningen icke till vidare åtgärd föranleda. Ingen vägundersökning på statens bekostnad. Af C. A. Larsson i Ruskilsby m. fl. till undersökning på statens bekostnad föreslagna vägen mellan Statveharrm vid Vettern österut genom Ödeshögs, St. Åby och Trehörna socknar, har länsstyrelsen, med afseende å krono- betjeningens och vägstyrelsens upp- lysningar om saken, funnit icke vara af den allmänna nytta att undersök- ning deraf bör på statens bekostnad helt och hållet eller delvis verkställas. Elektriska ljuset i Öje- bro. Till Ö. C. skrifves från Öje- bro: Hr Sundström från Linköping är här f. n. sysselsatt med en del än- dringar beträffande den elektriska be- lysningen härstädes. Så har t. ex. dynamomaskinen, som alstrar den elektriska strömmen till ledningen, flyttats till Hospitalsqvarnen, der man har bättre tillgång på konstant dnf- kraft och der nu ett särskildt rum inredes för generatorsapparaterna mm. Flera nya abonnenter hafva tillkom- mit och belysningen är utefter hela linien förträfflig. Sveriges största bok är 1813 års mantalslängder för Oster- götland i kammararkivet i Stockholm. ien håller nämligen i tjocklek 1 me- ter och 20 cm. och måste handteras af tvenne personer för att kunna flyttas upp och ned på hyllan. En 0Od regel. I statenNewyork har medicinalstyrelsen utfärdat en god och efterfoljansvärd förordning. När från ett apotek utlemnas ett gil- tigt läkemedel, skall etiketten, för- utom att den bör vara försedd med en dödskalle, äfven innehålla upp- gift om det bästa och lättast till- gängliga motgift mot det gift, läke- medlet innehåller. Enligt hvad vi tro oss veta, har detta sätt redan användts af svenska läkare. Den dåliga attiraljen för- orsakade döden. Då den i Misterhult hemmahörande jakten "Två Bröder" sistl. onsdags e. m. i Oscars- hamn skulle intaga last af några fo- togenfat, hade man för att hissa om- bord desamma gjort ihop en provi- sorisk bom, bestående af en pitprops- stång, som fästs vid masten med *>n jemförelsevis svag och dålig lågände, hvilken emellertid vid upphissningen af ett af faten brast, så att bommen föll ned, i fallet tilldelade den på däcket stående besättningsmannen på fartyget, Anton Petersson från Vinö i Misterhults socken, ett hårdt slag i hufvudets bakre del, P., som genast förlorade sansen, fördes till dervarande lasarett, hvarest han ef- ter några timmar afled, utan att dess- förinnan hafva kunnat åstadkomma annat än oartikulerade ljud, fram- pressade af smärtan. Dödsorsaken var hjernblödning, förorsakad af slaget, skrifves till Östg. Corresp. Förbindelsen mellan Ve ster- ocb Östergötland öfver Vettern kommer äfven under stun- dande vinter att upprätthållas. Jern- vägsstyrelsen har nemligen beslutit att de båda tåg, som med sommar- tidtabellen insattes å linien Sköfde — Karlsborg i samband med den ny- inrättade ångbåtsleden Karlsborg — Motala, äfven under vintertidtabellen skola komma att gå, enär det visat sig att trafiken denna väg mellan de båda stora provinserna varit af en betydande utsträckning, skrifves till Ö. C. från Stockholm. Militära utnämningar. Bland i tredagens konselj skedda mili- tära utnämningar märkasvid Förstalifgr - reg:tet: till kapten löjtnanten C. S. Th. Gyllemcärd och till löjtnant, underlöjt- nanten frih. U. Ii. von Friesendorff'; till löjtnant i regementet bar utnämnts underlöjt grefve J. G. H. Hamilton ocb till underlöjtnant i regementets reserv, länjunkareu derstädes C. W. Wennerström. Riksbanken i Linköping. Vederbörande inom riksbanken hafva nu undertecknat kontrakt med gross- handl. Jonn O. Nilson härstädes om förhyrande på 10 år från den 1 nästk Oktober af första våningen i den mot Stora torget vettande delen af hr Nil- sons hus, hvarest sålunda det bhf- vande riksbankskontoret i Linköping kommer att inrymmas. En stor nykterhetsde- monstration, i hvilken deltogo omkr. 1,000 personer från staden och orten, hölls i söndags i Vi muierby. Före- trädt af fanor och musik gick demon- strationståget till Prtjstäugen, der tal höllos. En nykterhetsresolutiou antogs. Vädret var vackert. Mötet afslatades i baptistkapellet. ., Försvunnen är, skrifves till Östgöta-Kuriren, sedan den 10 sist- lidne Augusti förre nämndemannen Johan Andersson, sedan några år boende å Ödeshögs hotell. Nämnda dag lemnade han hemmet tidigt på morgonen utan att för någon upp- gifva hvart han ämnade sig, och dä nan ej återkom antogs att han gått och helsat på sina i trakten boende slägtingar, hvilka han alltemellanåt brukat bistå med arbete och i följd deraf uppehållit sig hos dem någon kortare tid. Emellertid, då han ej lät sig afhöra, började man att efter- höra mannen. Först hos närmare slägtingar och sedan hos de fjermare men allt forgäfves, hvadan man nu börjar blifva mycket orolig, och de största ansträngningar göras för att få någon klarhet i saken. Förhål- landet anses högst egendomligt och utgör ett allmänt samtalsämne samt väcker förstämning. Ingen kan ut- tänka någon anledning till försvin- nandet, emedan om hans ekonomi ej är något att anmärka. Såvidt man har sig bekant var Andersson ej för- sedd med reskassa. Egendomshandel. Egendo- men Dahl i Lönneberga socken är af Lundhbergska sterbhuset för obekant pris försåld till virkeshandlaren Ohls- son i Lönneberga. Tillträdet sker den 14 nästa Mars. Hr Gust. E. Ericson, t d. redaktör af Motala-Posten och Sven- ska Dagbladet, kommer, elter hvad det med säkerhet berättas, att blifva redaktör för en ny protektionistisk tidning i Kristianstad, som snart kom- mer att starta. Carl XII:s värja. Arsenalen i Moskva har erhållit ett dyrbart historiskt minne, omtalar "Moskov- skija Vjedomosti". Efter nederiaget vid Pultava flydde, som bekant, kung Carl till Turkiet i förhoppning att kunna uppegga detta land till krig mot ryssarne. Kändt är också, huru han vid den bekanta kalabaliken i Bender blef aiväpnad. Värjan förva- rades i Bender, till dess den af en pascha, som stod i vänskapligt för- hållande till den ryske guvernören i Ismail, general Tutschkov, blef för- ärad åt denne. Tutschkov åter skänkte den 1822 åt en annan general. Den- nes dotter, nu redan 78 år gammal, har stält värjan till kejsar Nikolai förfogande, och på dennes befallning 412 gjoit allt för att icke låta ceremonien råka i glöm- ska. I sådant afseende tillvägagick man ganska verldsligt; man förmodade nämligen, att, derest man uraktläte att bevaka och söka upprätthålla testa- mentets föreskrifter i ett fall, skulle det med tiden kunna förfalla äfven i ett annat, eller i det, som rörde kyrkans inkomster. I sjelfva handlingen stod ej på något ställe bestämdt föreskrifvet, att famil- jens ättlingar företrädesvis borde begrafvas i graf- kapellet vid Johannisdal; men andan deri var tydlig. Så snart också någon af familjens hufvudmän boi t- föll, instälde sig alltid forsamlingens pastor, erinran- de om stamfaderns förutsättning i detta fall. Ej heller doktor *a* uraktlåt detta. Friherrinnan hade ej något emot att Ankar- sparre intog sin plats i familjegrafven; tvärtom an- såg hon det ganska naturligt. Anton var den siste ättlingen af den frän .Soldan nedgående manliga li- nien, och det låg nästan i hennes intresse att visa denna grens sista ättling all den hyllande gärd af uppmärksamhet, som hon förmådde, då hon nu gick att med den qvinliga liniens arfsanspräk inträda i familjens alla rättigheter. Den delaktighet i Vauvc- nards brott, hvarmed hon belastat sitt samvete, tär- de som en giftdroppe omkring sig. För att så myc- ket hon kunde försona det, eller åtminstone aflägsna det från sin bbck eller betäcka det för den, om äf- ven blott med en slöja, lolvade hon i djupet af sin själ att egna den bortgångnes minne all möjlig ära. En tyst förbannelse öfver stamfaderns orättvisa hade led från led fortgått inom den qvinliga linien; fri- herrinnan var den sista länken i denna kedja af för- bannelser. Nu öfvertagande hela den ofantliga för- mögenheten — ett härligt resultat af hans verksam- het — tänkte hon äfven pä ett försoningsoffer at Soldans minne; hon beslöt icke allenast en genom- gående granskning af alla hans efterlemnade papper, 413 för att i dem efterspana den gamles minsta tankar och, i händelse någon kunde finnas, som icke ännu blifvit uppfyld, olördröjligen sätta don i verket; än- nu mera, lians aristokratiska lynne hade väl kom- mit till henne endast såsom en saga, men hon ville äfven skänka det en hyllning öfvorensstämmande så väl med den rikedom, hon nu egde, som i all- mänhet med ättefaderns karaktär; hon anbefälde derföre uppresandet af ett monument till hans be- römmelse i parken vid Johannisdal. Hon förstod allt för väl, att den ära, hon skänkte sina förfäder, äfven skullo kasta sin glans öfver henne. Med stor pomp och ståt blef Ankarsparre nod- satt i familjegrafven. Vauvc-nards anspråk pä hennes hand var en molnfläck, icke utan sin äska och ljungeld, som för- dunklade liennes klarnande himmel; men hon kunde icke undvika den. Ett äktenskap med honom egde dock äfven sina fördelar. Vauvenard var en djerf. erfaren, snillrik, karaktärfäst, mångsidigt bildad man; han var dess- utom grefve. Och hon sjelf? — Tvä sådana före- nade konstellationer skulle alltid kunna utveckla en prakt, fällande med de förnämsta. Förbindelsen med honom betryggade henno derjemte nästan fullkom- ligt emot alla efterräkningar med utseende pä An- tons dödsätt. Det låg i Vauvenards lynne att ej uppskjuta till morgondagen, livad som kunde göras i dag.' En vecka efter begrafningen tillkännagafs äfven deras förlofning. ilen om han i detta fäll handlade be- slutsamt, betedde han sig besinmngsfullt och lugnt i ett annat afseende. Friherrinnan var lödd den 1-1 September: man öfverenskom att deras bröllop dä borde liras. Men hennes önskan, att Robert och Hildegard, Ange och Ros pa samma gäng skulle vi- gas, afböjdc Vauvenard, emedan lian dels ännu icke 116 — Du befann dig således hos Vauvenard? — Aek ja! — Och Vauvenard var hemma? frågade Gustaf. Han var hela aftonen i yttre lummet hoo friherrinnan. Jag var i de inre mod Robert, Ros o. s. v. Gustaf teg. — Herren ger och herren tager! utlät sig dok- tor *.-,'. Förklaringen ligger der uppe i den högstes band. När det behagar honom, skall allt varda os.; klart. Robert infann sig hos de samtalande. — Auktionen går förträffligt, yttrade han med förnöjd uppsyn. — Det gläder dig? — Anser du det så underligt? — icko alls, du är arfvinge, du. — Vi samtalade, herr baron, inföll doktor "o*, om er brors sorgliga bortgång. — Jaså — ahja ja, det var ju förskräckligt! svarade honom Robert. Men hvem förmår hjelpa det nu? Mm salig bror och jag ... — Man har ännu icke fält någon spaning pä den brottslige? Omöjligt; och gud skall vela, att vi gjoit allt, livad man kunnat göra. Vi ha talat vid . . . — Förundransvärdt! Men misstänker man ej någon? Robert sköt tillbaka hutvudet och antog ett hemlighetsfullt utseende. — Icke utan! mumlade han. — Hvad? Man har några anledningar, man misstänker . . . Vännerna blefvo uppmärksamma. I skolen förvåna er. — Lät oss höra! — Det är nog sant, det. — Vi köpa oss ett hemman eller så och för- söka att blifva två bra bönder. Det finnes ingen- ting, som gör en så glad och nöjd med sig sjelf, som om man arbetar dugtigt. Få vi goda grödor, blir det alltid ett bevis, att gud förlåtit oss allt ondt, som vi hitintills gjort. På landet skall Rikissa sä- kert få sitt förstånd igen, ty landet lär ha det med sig, att menniskor, som äro stora dårar i städerna, bli förståndigare bara de komma ifrån dem. — Tror du att hon skall kunna återfå sitt för- stånd? Om det vore möjligt! — Allting är möjligt här i verlden. Det är bra illa, att man ej kan få reda på herr Falk; om jag endast finge tala vid honom, skulle han hjelpa och råda oss, han. Jag kan just fundera ibjel mis:, hvart han tagit vägen, och ändock står mitt förstånd stilla. Säkert är i alla fall, att vi skola slå oss ned i trak- ten af Johannisdal; du känner ju Johannisdal? — Om jag känner det? jag är nästan barnfödd der. Men hvarföre skola vi vända oss dit? — Der skall finnas en sä god, dugtig bra prest; kanske känner du honom? — Doktor *s* — ack ja, det är en ädel och för- träfflig man! Du begriper och ser allting bättre, du, an jag — ja, ja, låt oss flytta dit! Nu förslår jag ilm mening. — livar sjelfva torfvan, der vi bo, ligger, kan vara lika mycket; ty se, det är icke den, som gör allt, utan det är andan, som är med och när. Icke förty skola vi gä klokt tillväga, sä att vi ej blott — stäila oss. Låt mig styra om det der! Jag skall nog se mig för, jag. Under dylika samtal återkommo de till Röda Hornet, som nu blifvit ett helt annat ställe än förut. C. >'. Ridderitad, Snärta Handen. II. jl