Titel: Östgötaposten
Datum: 1896-10-09
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
• ÖSTERGÖTLANDS VECKOBLAD ■■ R u ii ii tor och &n«v*rjg u'cifvarö: Bengt Hägge. OSTGO N:r 41 STEN „ Kpare och iörlägeare: Aktiebolaget Östgöta Corresjjojideutens Booktrvekerl. Verkställande direktör: Fredr SammufltlKll- Prenumerationspris: För helt år kr. 1: SO, för tre qvartal kr. 1,15. fnr hälft . och ett qvartal 50 öre, postbeforuringsanrirtrn lulieräkuad. Utkommer hvarje Fredag. Fredagen den 9 Oktober. Annonsprii: Pr petitrad 8 öro; från främmande orter 10 öre. Utländska aonorser 15 öro. Jförlofnings-, vigsel- och födelseannonser 75 öre; dödsannons 1: 50. Lösnummerpris 5 Öre. Östgöta Correspondenten» Boktryckeri i Linköping. 1890. Kungörelser. jDelegarne Östergötlands Läns Brandstodsbolag underrättas, att braodstodsafgifterna för året hån och med den 1 April 1895 till och med den 31 Mars 1896 Utgå efter 60 öre för 1,000 kronors för- säkringsvärde af fast och 40 öre för lika värde af lös egendom. Vid de äfventyr, som omlörmälas i §§ 40 och 42 af bolagets reglemente, böra ifråga- varande afgifter före utgången af instundande Xovember månad till vederbörande komi'éord!örande er- läggas. Linköping den 17 September 1S96. På Styrelsens vägnar: John Örwall. (9633,235) Per Tollin. Til/kännagifvanden. Advokat-Byrån, Lmköpmg, Storgatan SO (öfver postkontoret), ombesörjer rättegångar, bontrednln- K*r, Inkasseringar och kommis- aisjnftranpptlrsur bos K. BefallDingshaf- var.de m m Billigaste lnkassotaxa: För årsknnder, vid liqvid etter anmacinr, högst en kr. Innebaf vare: v. Häradahöfding Per Arnander. Kommissionären k» llisityreliu, Hotritts e. o. notarien K. arnander, ombesörjer mot lagstadgad taxa band- liosrars inlemnande och uttagande. Träffas a landskansliet kl. 10—2. _ Adress: ljndakanallet.____(«302.2n_ Vid Folkhögskolan och Landtmannaskolan d TAinnevad börja nya kurser för unge mttn den 29 Oktober. Bostad med futt inackor- dering kan erhållas vid skolan till ett pris af 20 kr. i månaden. Får nndervisnin- r. 40 kr. Program och redogörelse gra- på begäran. B. Odhner, Föroståndare._^r:J$tgesUlLJ3S3; Varbergsposten, som utgifves i stort format Tisdagar och Fredagar, utgår i en upplaga af 3,250 ex., deraf ej mindre an 2,300 ex. befordras genom posten. Är ett af Hallands mest spridda blad •oa llses af alla sam- Hrr Annonsörer! Varbergsposten» annonspris är endast 10 öre raden med ovan- ligt hög rabatt för annon- ser, som insändas direkt till tidningens kontor i Varberg. Annonsera 1 Varbergsposten! Frän l:ste Oktober skrifver Böata sina visor endast för "TrollliäMans Tid- ning" och "Bohoslänniugen". |SJP> "Trollhättans Tidning" åtkom- mer 2 gånger t veckan ocb kostar för tre månader endast 70 öre, postarvodet in- beräkoadt. Vänner af BSstas glada visor torde icke försumma att prenu- merera. For annonsörer påpekas att "Trollhättans Tidning" är organ fSr en ar Sveriges Ulligaste Industri- orter. Jönköpings läns Folkhögskola i Tranås. Tjugondeförsta kursen tager sin början den 2 nästkommande Novem ber. Undervisning meddelas uti allmänt bildande, medborgerliga och prak. tiska ämnen. Årsafgift 15 kronor. Mindre bemedlade lärjungar kunna erhålla friplats samt bidrag af statsmedel. Ansökan om inträde insändes till skolans föreståndare, Doktor V. Öberg, adr. Tranås, som ock lemnar vidare upplysningar om skolan och enligt begäran sänder fullständigt program för densamma. Tranås i Aug. 1896. (221)______ Styrelsen. Folk-Tidningen utgifves frän Göteborg en gång i veckan i stort 28 spaltigt format och kostar 45 öre från 1 Oktober till årets slut. Folk-Tidningens tendenser är ärligt fosterländsk och samhällsbeva- rande, i ett ärligt och frasfritt språk bevakande småfolkets intressen. Innehållet omvexlande och alltid intressant, roande och lärorikt. Upplaga 5,000 exemplar med spridning öfver hela landet. Annonspris 10 öre pr petitrad.________________________________________ Nästan Gratis. Verkställ skyndsammast prenume- ration a den 20-spaltiga mycket spridda tidningen Sfiejeriernas ffrnnonsMad hvilken till arets slut & hvarje postanstalt kostar endast 25 öre, postarvodet inberäknadt. Sveriges mest spridda fackorgan. Äortefpondenten, £ortbskrona ttöniitrj — Stobtnä 04 liormufte lanbSbiigbs ateft fombba ttyiefå- od) annonstibmng- utkommer nu 3 gånger och fr. O. ni. den 1 December hvarje söcken- da.g. Prenumerera och annonsera. En stor, innehållsrik, god tidning två ggr 1 veckan fr. 1 OM. UU årets slut erhåller dan, som med 50 öre nu & posten prenumererar Tidning för Skaraborgs Län fff7ifft/f t Den utkommer två ggr i/UffTKl i veckan och kostar 1 Okt -31 Dec. endast 50 öre, postarvodet inberäknadt. Prenumerare genast! Skrif namnet rätt! Lånet och stiftet Vara matnyttiga svam- par. En meddelare till Ö C skrif- ver: Sedan kreaturen fått lemna sko- gar och betesmarker, hafva i år mera än vanligt massor af matsvampar krupit fram ur jorden, beroende till stor del på den ymniga nederbörden. Då man ser dessa för menniskans föda användbara och smakliga svam- par måste man med sorg betänka huru vi missvårda denna icke obe- tydliga sak. Frågan om matsvamparnes tillgodo- görande har hittills betraktats med fullkomlig likgiltighet eller misstro, beroende detta dels pä fördom och okunnighet, dels på det tröga sven- ska nationallynnet. Men frågan är af mycket stor betydelse för värt folk — större än de allra flesta göra sig begrepp om. Må vi väl besinna att matdugliga svampar för många millio- ner kronor i dessa dagar ruttna i vara skogar; må vi besinna, att tusentals fattiga släpa fram sitt lif under tunga försakelser af lifvets nödtorftigaste behof och detta midt ibland ofvan omtalade svampar, hvilka obeaktade växa i rikligt öfverflöd. Hvarje steg som göres i den rikt- ning att göra menniskan förtrogen med de ätliga svamparne är ett steg framåt, och förtjenar i sanning att af fosterlandsvännen helsas med glädje. Den rätta vägen härtill går igenom skolan och särskildt folkskolan. Våra folkskollärare borde redan vid semi- nariet få genomgå en grundlig "svamp- kurs", och inom länen borde af våra hushållningssällskap eller landsting anställes "svampundervisare", som under sommaren och hösten reste omkring i bygderna och gratis lem- nade undervisning åt alla som ville begagna sig deraf. Då i våra dagar så mycket ordas och verkas för ar- betarens väl vore häri kanhända ett af de allra bästa tillfällen att visa sin tjenande broder erkänsla. Saken kan- hända kommer att gå sakta i början men säkert skulle den gå framåt allt mer och mer och de föraktade och förbisedda svamparne skulle vär- deras och anses såsom de förtjena, såsom en välsignelse för vårt land. Så långt vår meddelare. Vi in- stämma till fullo i hans uttalande och betona ytterligare, att undervisning kunde och borde på samma sätt med- delas äfven rörande medicinalväxter» insamling. Våra prester och folkskol- lärare samt studenter och studerande skulle i dessa afseenden kunna göra mycket till sakens befrämjande. Kulturskogarnas af kast ningsförmåga. I allmänhet tor- de man i vårt land hafva den före ställningen, att en genom naturlig sjelfsådd från fröträd uppkommen skog skall vid inskörd genom gallrin- gar och slutafverkning lemna större alkastnmg än kulturskogen. Denna åsigt, hvars hållbarhet man i Sverige knappast ännu haft tillfälle att kon- trollera, rubbas emellertid ej så litet af följande förhållanden. Å krono- parken Lilla Svältan i Elfsborgs län, en del af de s. k. svältmarkerna, haf- va skogskulturer af gammalt fortgått. Plantering med endast gran har visat sig lämpligast, dernäst plantering med tall och gran i blandning, men sämst enbart tall, som ej mäktat uttränga ljungen ur marktäcket. Å denna kro- nopark träffar man emellertid ett ge- nom plantering uppdraget rent gran- bestånd, hvilket nu vid 27 års älder beräknats innehålla ej mindre än 220 kbm. virke pr hektar. Såsom afverk- ningsbart torde detta skogsbestånd säkerligen lemna en virkesmängd af minst 600 kbm. pr hektar, hvilket vida öfverstiger den virkesmassa, man uttagit från sjelfsåningstrakt. Afven å Ombergs kronoperk beräknas kul- turskogen komma att afkasta omkr. 600 kbm. pr hektar. Anmärkas bör slutligen, att de rationelt skötta kul- turskogarna i Tyskland lemna omkr. 800 kbm. pr hektar, ett förhållande som emellertid är beroende af sär- skilda omständigheter derstädes. Linköping - Fogelstaba- nan. Den provisionella bron öfver Svartån vid Bränninge är nu lärdig, så att skenläggnmgen kan fortsättas äfven på andra sidan ån. Vadstena slotts restau- rering. Kyrkobyggmästaren L. E. Pettersson i Vadstena, som af öfver- intendentsembetet fått i uppdrag att göra kostnadsberäkning för fullstän- dig restaurering af Vadstena slotts yttre och som i sommar verkstält den detaljrestaurering, vi förut om- nämnt, har under veckan varit kallad till Stockholm för att närmare ut- veckla sin restaureringsplan. Det an- tages med säkerhet, att regerings- proposition i restaureringsfrågan fram- lägges till nästa riksdag. Restaurationen skulle till en början omfatta slottets yttre med gaflar, trapptorn och rundlar och arbetet skulle börja med norra fasaden. Kostnaden är beräknad till 36 ä 37,000 kr., hvartill medel lära finnas tillgängliga (å anslaget för underhåll af statens byggnader), för såvidt ar- betet utsträckes till i år. Nu vore det emellertid meningen att få det fullbordadt redan före 1898 års ut- gång Till två månaders fän- gelse dömdes nyligen f. verkmästa- ren vid Sackmanska snickerifabriken i Lmköping, a. Malm, för det han på bedrägligt sätt tillnarrat sig penningar ur fabrikens kassa. Han försattes på fri fot, tills domen vunnit laga kraft Skeninge hast- och re- montmarknad både i år att uppvisa ett ganska stort antal, 550 a 600 djur af jemiörelsevis rätt god be- skaffenhet. Naturligtvis funnes älven sådana af sämre. Uppköpare från Stock- holm och Malmö m. fl. orter samt Dan- mark hade inlunuit sig. Allmänt hör- des klagan öfver trög omsättning iföljd af den stora tillförseln, som med minst ett par hundratal öfversteg fjolårets. Emellertid bytte ej få djur om egare. hvarvid prisen växlade mellan 300 och 750 kr. pr st. Hunden såsom rofdjur. Till Öatg. Correspondenten skrifves: Sitt slägtskap med vargen ha en del hundar i Misterhults och Hvena sock- nar blott allt för tydligt ådagalagt under de sista dagarne, då liflösa får- kroppar öfver allt utvisa vågen för dessa "okynnes^hundsrs framfart. Så har i Fräneste by af Hvena socken på ett par nätter lhjälhttits icke mindre än 18 får, tillhöriga olika personer, och från en by i Misterhult omtalas, att en enda person på en natt i denna vecka fått 6 får dödade Hundarnas mordiska ströftåg komma antagligen att förskaffa deras resp. egare åt- skilliga rättsliga förhandlingar. Det a» betydliga kapital, som utvandrade •vw*>sfar sända hem till anhöriga vänner i har hemma i gamla Sverige. Under år 1895 sän- des medels postanvisning från Ame- rika till Sverige 4,722,914 kr., hvar emot härifrån och dit ut på enahan- sätt befordrades 998,316 kr. Nettot till Sverige var således 3,T24,598 kr., hvilket sistnämnda belopp med öfver en half million kr. öfverstiger netto- beloppet för närmast föregående år. uch dock är härmed ej angifven total- summan af de belopp, som våra till Förenta Staterna utvandrade lands- män hemsånda till Sverige. Betyd- liga penningsändningar till hemlandet verkställas äfven på annat sätt, sär- skildt genom bankers ocb emigrant- kontors förmedling; och lära genom dylika mellanhänder endast till Göte- borg hafva influtit år 1894 3,994,160 kr. och år 1895 3,835,075 kr. Takerns sänkning. För- ste provincialläkaren d:r H. Norden- ströms utlåtande angående den ver- kan, som sänkning af sjön Tåkern kan komma att medföra på klimatet och allmänna helsotillståndet, lyder i sjelf va slutklämmen sålunda: Ehuru det kan vara vanskligt af- gifva ett bestämdt svar på frågan rö rande inverkan på allmänna helso- tillståndet af sjön Tåkerns sänkning, synes det emellertid sannolikt att, om sjösänkningen verkligen kan full- bordas enligt det antagna förslaget och garantier finnas för att de af ve- derbörande uppstälde vilkor för sänk- ningen uppfyllas samt att genom dessa vilkors uppfyllande äfven vattenbe- hofvet utan »vårighet kan tillgodoses, någon menlig inverkan af nämnde sjösänkning på helsotillståndet i or- ten för framtiden ej skulle vara att befara. Det torde böra tilläggas att vid afgifvandet af detta yttrande ej tagits i betraktande helsotillståndet nos det under sänkningen använda arbetsper- sonalen, bland hvilken af flere skäl möjligen kan uppstå sjuklighet, hvil- ken allt efter dess art och under vissa förhållanden kan vinna en tillfällig spridning bland befolkningen i trak- ten. livad angår sjösänkningens inver- kan på Iclumatist i sin helhet torde man ej få tillmäta densamma någon större betydelse. Nederbörden inom orten kan ej deraf röna något inflytande, då denna betingas af helt andra fak- torer, och de klimatiska förhållandena i öfrigt påverkas hufvudsakligen af det stora vattenbäcken (Vettern) som på kort afstånd i nordvest och vest gränsar till Tåkernområdet, -- i nå- gon mån äfven af det skogklädda O Ölberget." "Egna hem" i ny form. "Föreningen Egna hem i Vadstena", hvilken förening fullständigt skilj t sig från den i Motala bildade föreningen "Egna hem",an tog på sammanträde ny- ligen stadgar, hvilka omedelbart skola ingifvas tfil länsstyrelsen med begä- ran om löreningens inregistrering en- ligt lagen om ekonomiska föreningar af den 5 Aug. 1895. Till styrelse för återstående delen af året valdes skolläraren J. N. Berg- ström, trädgårdsmästaren O. Olsson, fjerdingsmannen J. P. Hernvall, rät- taren O. Kling och typografen A. Odin. Föreningen lär vara den första här i länet som söker inregistrering på den olvannämnda lagens grund. De funno hvar ann' i Kina. Förlofning har i Kina in- gåtts mellan fröken Emma Ek ooh missionären Martin Ekvall, den förra bördig från Mörlunda och den senare från Kristdala i Östergötland. Till strids mot lungso- ten I Till samtliga sjukkassor i lan- det har i dagarne utsändts ett cirku- lär från den i Eksjö af dervarande sjukkassor tillsatta komitén för be- handling af frågan om tuberkulossjuk- domens hämmande.- Af cirkuläret framgår, att endast i Sveriges städer med en folkmängd af cirka 900,000 menniskor har tuberkulosen under de sonaste 6 åren i genomsnitt kraft 2,800 dödsfall om året, hvilket för hela landet, äfven om den mindre dödlig heten för landsbygden tages med i beräkningen, ändock motsvarar 13- ä 14,000 dödsfall årligen i tuberkulos. Komiterade föreslå nu, att genom ettsamfäldt uttalande skapa en opinion för åstadkommande af ett bättre till- stånd samt att med de olika förenin- garnas bistånd- ingå till kommunal- styrelserna för att få något gjordt åt saken, såsom inrättandet af särskilda sjukhus och andra nödvändiga åtgär- der för sjukdomens hämmande. I sammanhang härmed må med- delas, att direktionen för Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm har upprättat förslag till en tuberkulosbyggnad, åf- sedd att, om stadsfullmäktige bevilja derför nödiga medel, uppföras å den södra delen af sjukbusets park. Man har för afsigt att der i alla dess en- skildheter tillämpa den moderna hy- gieniskt dietetiska behandlingsmeto- den, på samma gång man afser att genom sålunda beredd möjlighet att isolera de lungsigtige, hvilkas intag- ning å sjukhuset — detta i rätt be- tydligt antal — för andra inre och yttre åkommor under alla förhållan- den blir nödvändigt, bereda öfriga patienter å sjukhuset det skydd för lungsotssmitta, som de hittills saknat, men som de borde ha rättighet att Hushållningssällskapet pa Stockholmsutställnin- gen. I anledning af sknfvelse från k. landtbruksstyrelsen angående lä- nets deltagande i Stockholmsutställ- gen nästa år med en kollektivutställ- ning af säd ooh frö samt slöjd ge- nom hushållningssällskapets bemed- ling voro nämnda sällskaps ledamöter i måndags kallade till extra samman- träde för att besluta i detta ärende. I en- lighet med landtbruksstyrelsens an- visning och på förvaltningsutskottets förslag beslöt sällskapet att som van- ligt anordna en länsutställning af ut- sädesfro och slöjd under vintern för att inom denna göra ett urval af al- ster, som lämpade sig, för utställnin- gen i Stockholm. För ändamålet be- viljades ett förslagsanslag af 4,500 kr. Beslutet blef genast justeradt. Sammanträdet var fåtaligt besökt. Sjösänkningar. Tvenne min- dre sjöar, Fintorpsjön och Hultsjön, tillhörande Lotorps hys egor i Risinge, hafva i sommar sänkts rätt betydligt, cirka 2 meter. Genom en omkring 300 meter lång graf ledes den först- nämndes vatten till den lågt liggande sjön Bleken och den sistnämndes ge- nom en något kortare till Lotorpsåu Rätt mycket odlingsbar jord har här- igenom vunnits. Arbetets utförande har till stor del bekostats af fabrikö- ren John Fröberg, och beträffande Hultsjön har handlanden A.P.Eriks- son bidragit med omkring halfva om- kostnaden. En driftig qvinna. "Huru det har lönat sig för en qvinna att lefva ogift", sätter en korrespondent från lunda som rubrik på ett med- delande, hvari han berättar följande: I slutet af förra året afled inom Oppeby socken en ogift78-årig qvinna, född inom samma socken af en bur- gen, aktad bondeslägt och tillhörande den så kallade gamla stammen. Ef- ter sina föräldrar ooh en bror erhöll hon i arf 5,950 kr. i löst och fast. Med denna förmögenhet började hon vid 33 års ålder drifva jordbruk på fädernegården och fortsatte dermed omkring 25 år, med det resultat att hon nu vid sitt trånfälle till sina arf- vingar eftetlät följande egendom: fa- stighet taxerad till 20,000 kr., kon- tant kapital 12,000 kronor, realiserad ståndskog 13,000 kr., d:o lösöre 2,000 kr.; alltså tillsammans 47,000 kr. — ett ganska väl förvaltadt pund, icke sant? Som exempel på denna qvinnas idoghet anför meddelaren, att bland hennes bohag vid frånfället funnos 30 st. hemväfda tyger, öfver 100 hem- gjorda linnelakan samt en mängd syarbelen. .. De korflabrikernal Till O. C. skrif ves: Härom dagen insjuk- nade ett kokreatur, tillhörigt en landt- brukare i närheten af Skeninge. Då djuret ej stod till att rädda, slagtades det i sista stund; men köttet var af sådan beskaffenhet att egaren ej an- såg sig kunna eller böra använda det till menniskoföda. Det återstod så- ledes intet annat än att gräfva ned fallet. Emellertid kom man att tänka på en korffabrik, hvilken förstår att använda likt och olikt i kottväg, och dit sändes nu det måhända mycket helsofarliga köttet, hvilket togs för godt till ett pris af — 8 öre pr kilo. Och i form af hvarjehanda slags korf, som förnämligast konsumeras af arbetarebefolkningen, är nu det här kokreaturet förvandladt. Från Motala verkstad skrifves till Ö. C: Bland här under arbete varande eller bestälda maski- nerier m. m. må nämnas två loko- motivpannor till Malmö—Ystads jern- väg samt två fullständiga lokomotiv för Upsala—Margretehills jernväg, af hvilka sistnämnda det ena skall bli expositionsföremål å utställningen i Stockholm nästa år. Dessutom ett antal godstågslokomotiv till statsba- norna. Lokomotivpannorna till Ystad, som redan äro färdiga, komma att efterföljas af ytterligare tvänne. I lör- dags åtgick härifrån till den i Malmö under byggnad varande isbrytaren för Stockholm en större vefaxel på 4 tons. Likaledes ha UU bestämmelseorten, Stockholm, afgått 6 vagnslaster tak- stolar m. m. UU utställningens ma- skinhall, af hvilken stora leverans nu endast obetydligt återstår. I förra veckan levererades en mindre bro & ett spann till Ankarsrum, och i da- farne afgå en mängd smärre maskin- elar samt kondensorerna m. m. till torpedkryssaren Örnen. Inom kort skall kölen sträckas till den för Riga börskomité begtttlda 60-b.ästars bog- serångaren, ooh for Kaspiska hafvet är af Nobel i Baku helt nyligen be- stäld en ångare. De lör linien Petersburg—Syster- bäck förfärdigade lokomotiven äro nu alla lyckligt framkomna till ort och ställe och levererade. Lossningen af dessa lokomotiv var ett mycket makt- påliggande arbete, som skedde i prå- mar förmedelst särskildt ångaren med- följande lyftverk. Inom verkstaden och dess område äro rätt stora ändringar och bygg- nadsföretag projekterade, såsom ut- vidgning af valsverket, uppförande af nya koks- och träkolsnus samt arbetarebostäder, de senare & den s. k. Stora raden, m. m. Amerikanarne oeh Stock- holmsutställningen, bfensk amerikanaren A. K Johnson, som i somras besökte Stockholm för att pla- nera för amerikanarnes resa hit nästa år, bar nu åtorväudt till Amerika och meddelar, att han har de bästa utsigter att få till stånd billiga resor till Sverige — till och med till hällt pris — hvarjemte billiga rundresor komma att här an- ordnas o. s. v. Hr Johnson har på hemresan i Eng- land lörmått Cooks stora resebyrå att sända en agent till Stockholm iör att vidtaga arrangementer för resor till ut- ställningen samt för reklamer m m. Angående förhållandena i öfrigt ide nordiska länderna bar hr Johnson vid sin återkomst uttalat den mening, att de i mångt och mjcke; stå öfver Ame- rika. Särskildt den nyare skandinaviska konsten har tilltalat honom och hr J. har till Amerika medfört 9 målningar af unge skandinaviska konstnärer. Ett ganska ovanligt mal handlades nyligen af Åkerbo, Banke- kinds och Hanekinds häradsrätt. Rät tåren Kindahl på Lakvik i Björsäter hade i Februari detta år glädjen se sin familj ökad med en ättling. Bar- net blef i Maj döpt af församlingens kyrkoherde Holmqvist, men förut hade ej någon anmälan om barnets födelse gjorts hos pastorsembetet. Nu före- skrifver emellertid en k. förordning af år 1887 att sådan anmälan skall göras senast sex veckor efter barnets födelse. För den underlåtenhet rät- taren K. härutinnan låtit komma sig till last hade kyrkoherden nu anmält honom till åtal. K. erkände förseel- sen: han hade inte haft kännedom om nämnda k. förordning. Utslag faller vid nästa tingssammanträde. Påföljden är 5 kr. böter. Stationsinspektor som misshandlar stationskarl. Ett mål, som väckt ej så litet upp- seende och som särskildt af stats- banornas betjente i södra Sverige följts med stort intresse, blef genom utslag i går afgjordt åtminstono i första rättegångsinstansen. Stationskarlen A. P. Berggren i Forserum hade nämligen instämt sta- tionsinspektoren F. Fornander der- städes till Tveta, Vista och Mo hä- radsrätt med yrkande om ansvar för svår misshandel. Fornander hade nämligen den 4 Bis ti. Februari med en signallykta gifvit Berggren ett svårt slag öfver näsan. Anledningen till att han med lyktan tilldelat Berg- gren slaget, hade Fornander emeller- tid påstått varit den, att han skolat värna sig mot Berggren, som först misshandlat honom. Fornander hade derför å sin sida yrkat ansvar å Berg- gren för misshandel. Då Berggren, på grund af hvad som passerat, blif- vit afskedad ur tjensten, hade han slutligen yrkat att af Fornander be- komma ett skadestånd på något öf- ver 6,000 kronor. Då Fornander synes hafva mot Berggren brukat större våld an nö- denkräft har häradsrätten dömt ho- nom att bota 200 kr. till kronan samt att med 50 kr. godtgöra Berggren för sveda och värk. Såväl Berggrens som Fornanders öfriga yrkanden ogillades af rätten. För att förskaffa Berggren tillfälle att under målets handläggning vid häradsrätten använda sig af juridiskt bildadt rättegångsbiträde ha samman- skott gjorts af hans forna kamrater vid jernvägen. Bra fångst. För ett par dagar sedan uppkom till Valdemarsvik en båt från 6. Ed, lastad med 1,800 kg. hvassbuk, som fångats i ett enda not- varp. Lasten, som inköptes af gross- handl. G. Moberg, betaltes med om- kring 200 kr. Sällsam sjukdomsorsak. För några veckor sedan intränade vid en större gård på Vikbolandet, att si godt som samtliga invånarna nästan på en gång angrepos af diarré, hvilken hos en och annan var verkligt svårartad. Till och med personer, som endast till- fälligtvis vistades vid garden eller ar- betade der, sjnknade. Man fonderade ötver orsaken till den så plötslig t fram trädande åkomman och misstanken stan- nade snart vid dricksvattnet Detta, som oftast hemtades or en med pump försedd källa, brakade ej just Tara af prima slag, men antog nu en gamen smak, och en vacker dag framkom vid pumpning fjädrar ur pumstocken. När man si undersökte denna, fann man en i förruttnelse stadd uggla, som tyd- ligen hade krupit in genom vattnets allopparor, i tanke att det var ett bil i en vanlig trädstam, och slagit sig till ro i pumpstockens inre. men väcktes antagligen på ett något oangenämt sätt nästa morgon vid pumpmngen af en kall vattenstråle, som dock genast miste hafva dränkt henne, hvarpå hon natur- ligtvis hastigt gick sin förgängelse till mötes i sin egendomliga graf. Man kan förvåna sig öfver, att ej ännu svårare sjukdomssymptom uppstodo efter ett si ohyggligt dricksvatten, skrifves till S. T. En baklexa at medici- nalstyrelsen- Bland 11 sökande till det till och med utgången af år 1900 gällande förordnandet i nyin- rättade, med statsanslag understödda extra provinciaUäkaretjensten i Öster- vila distrikt af Vestmanlands län meddelade medicinalstyrelsen, hufvud- sakligen på grund af distriktsstyrel- sens förord, detta förordnande åt med. lic. E. Blombergsson. Haröfver an- förde en af de inedsökande, med. lic, Karl Tollin, besvär hos k. m:t. K. m.t har nu meddelat utslag i denna sak, och den funnit skäl anbefalla medicinalstyrelsen att utfärda förord- nande för lic. Tollin å tjensten ifråga. Hvad en Linköpingsbi- skop hade i årsinkomst ror sex hundra år sedan. Linköpingsbisko- pens årliga inkomster voro mot 1200 talets slut uppskattade till omkring 600 mark silfver eller mer än 180,000 kronor. I verkligheten öfverstego de helt visst betydligt denna summa, enär uppskattningen var gjord för erläggande af tionde till påfven. De öfriga biskoparne, äfven erkebisko- pen, hade dock mindre inkomster. Drunknad. Bokhållaren hos re- deribolaget i Motala Albert Rosén om- kom i söndags genom drunkning i Lyst af det högröda, flammande fackelskenet, rullade prinsessans ekipage redan snedt öfver borg- gården ut genom slottsportens höga hvalf. Vi känna af hertiginnans yttrande, att hertigen och Reuterholm voro sysselsatta med statsangelä- genheter. Låtom oss sakta öppna dörren till hertigens en- skilda rum och betrakta dem. Ligger måhända kartan öfver Europa framför dem, och sysselsätta de sig väl med att uppgöra planer till återeröfrandet af förlorade svenska länder, eller utgöra de handlingar och papper, som betäcka bordet, förslag till förbättrande reorganisationer af rikets inre förvaltning? Långt derifrån. Båda två sysselsätta sig — med att röka sin pipa; och de papper, som betäcka bordet — äro handlingar, tillhörande den mystiska filosofi, som under ordensvurmeriets mask spökade i den tidens till och med klokaste hufvuden. Rummet är icke starkt upplyst, och de bläa, ringlande tokaksmolnen, som vidgande hvälfva sig omkring dem, öka ännu mera halfdunklet. Hertigen har intagit en bcqväm ställning i en med förgylda bildhuggeriarbeten sirad soffa. Hans ansigte liksom hans karakter saknar del, man alltid förnämligast önskar finna i ett ansigte, prägeln nämligen af bestämd individualitet. Det är icke fult detta ansigte, och dock säger det ingen- ting. Hvarje del är väl proportionerad, men sam- mansättningen af det hela är icke dess mindre ut- tryckslös. Ögonen äro fulla af allvar, och likväl antyder den mattighet, som stundom betäcker dem, ingenting mindre än verkligt allvar. Munnen är nästan vacker, men låpparne äro sammanknipta, och draget på sidan häntyder på gröfro sinlighet. Man skulle kunna falla på den tanken, att, då en större, ädlare och utmärktare egenskap här velat göra sig gällande, så har en mindre utmärkt egenskap be- stridt det, utan att någondera i striden med hvarandra förmätt afgöra, hvilkendera som blifvit herre öfver val- platsen: ansigtet. Detta ansigte återger likväl, liksom en skickligt utförd karta, hertigens egentliga karak- ter, såsom den hufvudsakligast visat sig både i yngre och äldre dagar. Alla samtida, som tecknat honom, och händel- serna, som äro mera än alla häfdatecknare, intyga nämligen, att karakterslöshet och svaghet utgjorde hans lefnads mest framstående drag. Han var sjelt ett tobaksmoln, hvälfvande sig omkring Sveriges tron. Hamlet yttrar till 1'olonius: ser du det der mol- not. det är ju bra likt en Jupiter med blixten. -- Ja, ers höghet. Tror du det, fortfor Hamlet, har det oj snarare tycke af en kameleont? — Ers höghet har ganska rätt; det liar onek- ligen mycken likhet med en kameleont. Betraktar man det likväl närmare, synes det ha mera tycke af en vessla. — I sanning, det har verkligen tycke af en vessla. Hertig Carl var ett sådant der moln. I och lör sig sjelf ingenting bestämdt, blef han, hvad hvar och en stark vilja och beslutsam natur ville göra ho- nom till. Han styrde aldrig sjelf, han styrdes alltid af andra. Hans handlingar voro goda och vackra eller motsatsen, allt efter som den bredvid honom stå- ende och ledande viljan var det ena eller andra. Han var en handske, som passade till alla hän- der, och använd på det sättet, häfdade han sin plats, omkring oss, och jag stod i ett mörker, ogenomträng- ligt som i ett grafhvalf. Reuterholm tystnade; han säg på hertigen. Hertigens ögon glänste emot honom genom ett moln af tobaksrök. — Vidare! bad han. — Jag trodde, började Reuterholm äter, att Bohe- man hade bedragit mig, trodde, att jag ej skulle få se, hvad han lotvat mig; men innan denna tankegång rigtigt hunnit utbilda sig, hörde jag en dyster och högtidlig musik, en likpsalm. -- Och ingen syntes till? — Ingen. Längst ned i gången, midt emot al- taret började ett nytt ljus skimra. — Ett nytt ljus? Hertigen uttalade sina frågor med en oro, en ängs- lan, nästan fruktan, som vittnade om det skakande intryck Reuterholms ord gjorde på honom. — Fram ur detta ljus begynte nu skuggor röra sig. Och de komnio mig allt närmare och närmare och blefvo allt större och större. — Och under allt detta forttor musiken? Den tilltog i styrka allt efter som skuggorna tilltogo i storlek. Nu skredo de förbi mig fram till altarot. Jag vågade ej röra mig ifrån stallet; jag andades knap- past. Det var en procession af skuggor; men jag tyckte mig igenkänna dem alia... Flertalet liknade vänner och bekanta i Hverige. Älven ers höghet tyckte jag mig se. — Mig? — Ert hufvud var böjdt af sorg, ert ansigte var blekt af smärta. — Du förfärar mig. — Nu kom ett dubbelt led af lefvande skuggor, bärande en likkista. Långsamt skridande fram, ned- satte de den vid altaret. 25 het och trohet tillhöra ej blott Sverige utan äfven Ryssland. De tillhöra verlden. — Jag förstår nu, hvad du menade med att frå- gan gälde en hederssak, en duell. — Det är en hederssak mellan tvenne regerin- gar, en diplomatisk eller kanske snarare en politisk duell emellan hertigen och den ryske ministern. Fröken Rudensköld bedömde också saken på samma sätt och upptog handsken. — Nå-å? — I förlitande på mitt inflytande försäkrade hon Stackelberg, att innan hans dukater hunno fram till Ehk, skulle hertigens understöd redan vara gifvet. Men det slutade ej dermed. — Icke? — Stackelberg var säker på sin sak. — Ah, om Ehk blott vore ett politiskt påhitt? — Han utmanade fröken på vad. — Huiu? — Han skrattade och försäkrade, att han vore böjd att sätta upp ett af ryska kejsarkronans smyc- ken, under påstående, det hon bedroge sig i sitt om- döme om hertigen. — Jag anar en list härunder. — Att Ehk långt fortare och säkrare skulle hinnas af hans barmhertighet än af hertigens. — Hvilken kränkande fiendtlighet! — Du inser, att jag har allt skäl att vara upp- rörd. De båda damerna tystnade. Frågan hade äfven för hertiginnan blifvit af ömtåligt intresse. Känslig för starka intryck, bedömde hon förhållandena med ett lifligt hjertas deltagande. Hjertat dömer alltid oförvilladt, dä känslan är sann. Här gälde det också det hon högst aktade, hertigens heder. Frågan an- gick ej blotta skenet; hugget mättades djupare. C. K Riddtntad. Drabanten I. I