Titel: Östgötaposten
Datum: 1896-12-11
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
ÖSTERGÖTLANDS VECKOBLAD ■• Ii tlaktör och ansvarig u-; Bengt Hägge.' OSTGOTå-POSTEN ...... - E8»re och loriåggare: Aktiebolaget Ostgöta Correspondenten» BooHryckeri. Verkställande direktör: Fredr Hammaratröl» [\:r 50. Prenumerationspris: För helt år kr. 1: 50, för tre qvartal kr. ch ett qvartal 50 Öre, postbefordrinirsafgtnei Utkommer hvarje Fredag. Fredagen den 11 December. Annonspris: Pr petitrad 8 öro; från främmande orter 10 öre. Utländska anno: ser 15 öre. Förlofnings-, vigsel- och födelaeannonser 75 öre; dödsannons 1: 50. I Lösnummerpris 5 öre. Östgöta Correspiiudentens Boktryckeri i Linköping. 1896. Tillkännagifvanden, Advokat-Byrån, iintofimi/ Storgatan 50 (öfver postkontoret', ombesörjer rättegångar, boutrednln- K»r, lnfcuaerlngar och kommit- »lonärsnppdrag tios K. Befallningshaf- vande m. m. Billigaste inkassotaxa: For årsbunder, vid liqvid elter anmamug. högst en kr. Innebafvare: v. Häradshöfding Per Arnander. (3336.13) bos ..nutyrelsen, Bofrätto e. o. notarien K. Arnander, ombesörjer mot lagstadgad taxa hand- lingars inleninande och uttagande. Träffas ä landskansliet kl. 10—2. Adress: Landskanaliet. (11194,S1) Prenumerera Jordbrukarens Tidning, organ för åkerbruket och dess binäringar. Sedan Maj raåuad l89t> bar tidningen iiy re- daktion. Värt mål ar att genom artiklar, uppsatser och råd rörande jordbruk, hus- djurs- och trägårdBskötsel, biodling, hushåll ocb hem m. m. sprida kunskap bos och med- dela upplysningar åt den klans specielt af vårt folk. som b okar vår svenska jotd. — I den till belåraprenaaieranter ärligen utkommande gratis kalendern intagas längre, värd et ni ta j irdbruksait klar m. m jemte nyttiga erfarenhetsrör. råd och recep- ter ro m. Nästa års kalender blifver särde- les värdefull genom vyer från och beskrifnin- gar Öfver utställningen och de utstalda före- målen, hvarföre vi hoppas, att densamma (den utkommer i mod o af Juni 1897; skall kunna tjena som uppslagsbok ocb hjetpreda för utställningshesökande. Ea väl sbnfven artikel. "Dan sventka riksdagens ställning med afaepnde å beskattnings- och budgets- frågoi" kflyter bl. a. i 189; års kalender. — Af förf. till 1896 års bilaga aren längre upp- sats om trädgårdsskötsel skrifveo, bvilken införes i tidningen på nyåret. Prenumerationspris: kr. 1: 50 1: Per månad . Annonspiis: Pr petitrad Första, andra o sista sidan . . 25 ö- Öfriga sidor . . 20 Ö. „ O: 85 _ 0: 60 „ 0: 45 Postarvodet inberäktt- Omtrckt annonsorgan. Lampllc för sockenbibliotek. Stockholm i D camber 1896. ____ __ Xtedaktionen*_ mmmmmmmmmm Jämtlands ®* **b Läns Annonsblad —= Nyhets- och Annonstidning =— utkommer i Östersund hvarje Lördag i 6- å 7-spaitigt format och kostar för hela masta år endast par 6Q öre -a*j inberåknadt postarvode. Bank och tillförUtltg nyhetstidning för or- ten; meddelar öfversigt af händelserna inom och utom landet, innehåller berättelser, lätt- lästa kåserier, skämtsamma artiklar, all- mannuttiga uppsatser, följetong m. m. Pren.merera å närmaste pa«t anat alt! Obs.! Tidnitigen utgår för närvarande i en upplaga af 4,350 ex. och läses vid ej mindre än mgf 344 postanstalter "tmm mmmmmmmmmmmm God och billig veckotidniDg! En bvar, som önskar läu en i bästa me- ning frisinnad ocb upplyst folkiidning, bor icke fördumma att för nästa år å närmaste postkontor prenumerera (a den i Stockholm utkommande veckotidningen Folkbladet 0 gan för Sveriges arbetarepari i. Pris för helt år 1: 20, ty4 år 1 kr. t/a »r 75 öre, 1/4 är 50 öre, postarvodet inberåknadt. Folkbladet, eom utkommer i stort for- mat, toljr noga dagshändelserna, särskildt pä det socialekooomiska ocb politiska om- rådet, samt innehåller fcvarje nummer spän- nande berättelser, humori-tti.-k krönika, in- tressanta vetenskapliga och andra uppsatser, alltid nyvald god föjetoDp re. m m m. Gör ett fursdfc och ni skall icke ångra det! Lösnummerförsäljare /By/S) nff o — <—■ •• Skandinaviska Allm Lifförsäkringsförei éCelt ar SO ore. jbalder, Prenumerera Skåne-Hallands endast 50 öre. följetong å närmssts postanslalt a Helsingborgs Posten ^ veckoitpplaga, som för hela år 189? kost,>r bTl40»,öoö. '».»bud Slorl form.-.l Rikhalli.l innehall. Stoekholm, Hamnyntan l B. Billie-te liffiJrsäkrfngsonstaU, bvgd pä fullt n tematiska gnider. De fWkrade'«,o .le coda d „ , . Föreningen eger 5,800 medlemmar, för- Utmärkt säkrade för 12,000,000 kr. Agenter inom Östergötla Singers ®riginal~ -SE Symasfiiner, de bästa ocb. i bruSct billigaste, för familje-, handtverks och industribehof. Rekommenderas såsom den bästa och nyttigaste \W Julgåfva. *W Försäljas i Linköping endast i Singers Filial, S:ct Larsgatan 22. Linköping Katrineholm Lerbäck: Mariedam: Motala: Ttorrköping: Tranås: Vadstena: Bertbo: (283) B«£' Enlp det för Decem- ber månad till 35 öre nedsatta pre- numerationspriset å Söderköpings Tidning ej kan. enligt posttaxan, tillämpas förrän den 16 ds, så eger hvarje postprenumerant för Decem- ber, som erlägger nu gällande pre- numerationsafgift med 50 öre, alt å Tidningens expedition ålerbekom- ma halfva beloppet, 25 öre, mot uppvisande af prenumerationsqvitto. ('8!) Ett Bil akt -ISr- Snalå.ilii.r! Ett exempellöat till - fsjle att Kratta erhåll» en noggrann och sakrik Smalands KnpaVwitTainn VODsU KlRlIIjJ erbiodes härmed t det att adla prennmeranter på Nya Vextöbladet från och med ingången af af 1897 komma i besittning af detta arbete, som isår skild bilaga åtföljer tidnin- gen, ocb tryckes så, att det kan bindas i bote/orm. Åfven andra, som bafva intresse för dylik litteratur, böra icke försumma detta tillfälle till erhållande af en värderik provlnsbeskrif- niog. Nya Vexiöbladet. som härmed inbjuder till prenumeration hänvisar i öfrigt till sitt värderika och omvezlaode innehåll samt sina kraftiga, vakna och ejftlfständiga inlägg i da- gens frågor. OBS.! P.ofnommer af Smalända beskrlf- nlna; är färdigtryckt ocb sändes jemte tidningen på begäran. tiö i D c 1896. Redakttonen. Anrilu. ♦>**'*« AamaUaoa Isdsswtsliss « nJba • »kkriulsg t VBnaimg«B * jSki q, **"ho* råna aas aagom J WNftfjl m "I»"»»**""" af San sskrs- < tara» i Stock oj aa 2 för WSSW z *r«aia'sriat" aaha, OStohorg, Z Saft», Hälsing- > X m ►■». Ortbro *> - sflfn Z *>sr •Ilar stalntO. qjq OKHOLM. 18«">"»- Gutar och andra Srea rikes inbyggare, som önska erhålla snabba och till förlitliga nyheter från "Östersjöns pärla", böra icke försumma att ge- nast vid närmaste postanstalt pre- numerera på Gotlands-Posten för är 1897. Gotlands-Posten, politisk nyhets- och annonstidning för Visby stad och län, utkommer 4 gånger i veckan till det oerbördt billiga priset af endast 2 kr. 50 öre för helt är, postarvodet inberäknadt. Gotlands-Posten är pigg, lättläst och omvexlande, aldrig tråkig, men cie be ler skan dalbur.grig. 1 å grnad af att Gotlands-Posten bland sin lisekrets räknar Gotlands religiösa ooh nykterhetsva liga be- folkning, har den en köpstark pub lik, hvilket herrar Annoniörer särskildt böra beakta. Annonspri- set är 10 öre pr vanlig petitrad. Visby i D.-cs. 1896 För redaktionen Prenumerera å närmaste postanstalt Skånes Annonsblad som utgifves hvarje Lördag i Helsing- borg och kostar för hela Ar 1887 endast ♦5E 50 öre 3f* postarvodet inberäknadt. Innehåller veckans nyheter, talrika, allmännyt- tiga uppsatser och berättelser, följe- tong m. m . älvensom porträtter ur dagens krönika. Sund, partifri, roande. På grund af sin stora spridning förmånligaste annonsorgan. prenumerera ! Ostgöta CQiiespailsstEsi aftuusslsster hålles öppet på Söndagarne kl. 9-10 f. m. och 4-5 e. m. i och för mottagande af annonser. Sterner, Läroverksadjunkt. G. Carlsson, Stationsinspektor. C. H. Nilsson, StationsBkrifva-e. C Th- Carlsson, Stationsföreet. Ang. Andersson. Folkskollärare. E Holmström, Bokhållare A. Ljongholtn, Skrädd :mäitaie. D E. Oson Barck. Kapten. O. V. Sundbergb, Kamrerare. C Th. Kindstrand, Grufarbetare. (7538,199) t C. L. Anjou. Helt visst för mången oväntad kom- mer den underrättelsen, att rektorn vid Linköpings folkskolläraresemina- rium Christoffer Ludvig Anjou i tisdags e. m. slutat sina dagar. Man har nämligen ej — atom den närmaste kretsen — förnummit, att rektor A. varit svårare sjuk, och ehuru han fyllt sitt tredje qvartsekel, trycktes han doek ej i någon högre grad af ålderdomens börda. Nu erfares emellertid, att rektor A. under ett par veckor varit förhindrad att fullgöra sitt arbete i den läroan- stalt, hvars chef han var, och att han under denna tid mestadels varit bun- den vid sina rum, ehuru han alls icke varit sängliggande sjuk. Han har tvärtom hela tiden varit uppe och i rörelse, och ingen som helst afmatt- ning i hans intelligens har kunnat iörmärkas. Den sjukdom han lidit af har varit en hjertåkomma. I tisdags vid middagstiden träffades han af ett svårare anfall, så att han förlorade sansen, hvilken dock efter en stund återkom. Om ett par timmar slock- nade emellertid lifsgnistan. Cbristoffer Ludvig Anjou var född den 2 Aug. 1821 i Husby - Skederid församling af Upsala stift. Föråldrar- ne voro kyrkoherden i Norrköping Nils Jakob Anjou och hans maka An- na Margareta Öberg. Efter slutade studier vid Linköpings gymnasium blef A. student i Upsala 1839, fil. kand. 1846 och fil. d:r 1848. Redan dessför- innan hade han ingått såsom e. o. kanslist i finansdepartementet, der han blef t. f. protokollssekreterare 1849. Snart nog egnade han sig dock ät lärarebanan och blef e. o. lärare i Norr- köping 1852, kollega derstädes 1855, tillika musiklärare 1857, v. lektor 1863. Under tiden hade han ock aflagt prest- eximen i Upsala 1862, antagligen i syfte att inträda på den presterliga embetsmannabaisan, dit hans håg och sinnesriktning torde företrädesvis ha kallat honom. Emellertid blef han redan 1864 ut- nämnd till rektor vid Linköpings då omorganiserade folkskolläraresemina- rium. Det är pä det område, hvilket då öppnades för hans verksamhet, som han nedlagt sin vigtigaste lifsgerning och der han lemnat spär efter sitt arbete, hvilka sent skola utplanas. Vid sin död hade han verkat som se- minarierektor i ej mindre ån 32 år och var senior bland seminarierektorerna. Sjelf i besittning af stor musikalisk begåfning och utbildning har han äf- ven verkat mycket för sångens, sär- skildt koralsångens höj ande i vår skola och hos vårt folk. Tillsammans med direktör J. P. Törnvall har han ut- gifvit en ny koralbok. Han kallades 1868 till medlem af musikaliska aka- demien. Äfven såsom författare har han ut- fört ett aktningsvärd! arbete i folk- undervisningens tjenst. Han har bl. a. dels ensam dels i förening med an- nan person utgifvit Tidning för folk- skolan 1866-1881, Tidskritt för folk- undervisningen 1882-91 o. s. v. Om sålunda rektor Anjou, såsom vi nämnt, hufvudsakligast egnat sin begåfning och sitt intresserade arbete åt folkundervisningens tjenst — och detta på en tid, då detta arbetsfält mindre än nu var af stat, kommuner och enskilde omhuldadt, hvarför ock arbetet der möttes af svårigheter, som nu äro undanröjda — så har dock denna verksamhet ej fått helt och hållet taga hans krafter i anspråk. Äfven det samhälle, som han till- hört under de senaste tre decennierna, har varit angeläget att få tillgodo- göra sig hans mångsidiga förmåga. Så har han under långa tider va- rit själen ij stadsförsamlingens skol- råd; äfven kyrkorådet tillhörde han ända till sin död. Vidare var han under flera år medlem af stadsfull- mäktige samt landstingsman för sta- den. Och vid den vigtiga majriks- dagen 1887 utsågs han till represen- tant för staden i andra kammaren, ett förtroende, som han dock ef- ter ett par riksdagar undanbad sig. Han trifdes ej, sade han, blaDd allt köpslagandet ooh kulisspelet i riks- dagen. Slutligen bör nämnas, att han varit en af stiftets lekmannarepre- sentanter vid kyrkomötena 1878— 1893. I alla dessa förtroendeuppdrag åda galade han samma pligttrohet och samma lefvande intresse, som kän- netecknade honom i hans embetaför- valtning. Såsom enskild per.;on »ar rektor Anjou ett föred me i älskvä-d lorsynt- het, ftad-riliet och vä'viUiguet. H.in var 'eke den, eom sjelf ville skjuta sig fram. utan må-ite formligen uppsökas t den tiUbikidragenhH. der han gerna stälde sig. Och dea folkliga tillgäng- lighet, ban visade mot ea hvar, hvil- ken vände sig till honom, var Ijerran skild från nedlåtenhet. Gift 185G mel Karolina ELjerus frän Norrköping, biel A eukli'ig 1882 och sörjes vid sin dö 1 närmast af en adoptiv dotter Men saknaden vid hans b irt- gång delas ej blott af lärare och elever (nuvarande ocu fljre gener<itiuners 'örut- varande) vid (len lä-oanstalt, som han förestod, utan af hela det samhälle, i hvars utveckling han lifligt tagit del och af hvars nj" l!cm viir. äldre som yngre, han genom personlij älskvärd- het, pligttroget arb-;te och gedigen flärd- löshet gjort sig i - a hög grad värderad och afhåHen. Frid öfver den varmhjertade folk . undervisningskämpens minne, välsig- nelse öfver luns lifsgerning! Lånet och stiftet Eksjö - Kisa banan. Vid den 4 dennes bållen kommunalstämma med Vestra Ryds forsamling beslöts med 1,535 ja mot 1,231 nej att bevilja ett anslag af 30,000 kronor (det begärdes 40,000) till den projekterade banan Eksjö Kisa. — Vid ett i måndags afton hållet, talrikt besökt möte med Eksjö in- vånare under rådman A. Petris ord- förandeskap uttalade man sig för att Eksjö stad må teokna 100,000 kr. i och för jernvägsanläggningen Eksjö -Kisa. Linköping Fogelsta- banan. A denna jernväg komma stationerna att benämnas Bränninge, Vreta Kloster, Gullberg, Maspelösa, Fornåsa ooh Hvarf. — Af jernvågsbron öfver Svart- ån har nu en del ankommit hit till Linköping från verkstaden i Göteborg med extra godståg i går afton. Bron skall bestå af fyra spann, af hvilka två nu anlåndt hit. Hvarje spann fraktas i två delar, som sedan på platsen sammansattas. Till transport af den nu hitkomna brobalfvan for- drades 8 jernvägsvagnar. Sjelf va upp- sättningen ute på platsen torde ej kråfva så lång tid. Skenläggningen pågår oafbrutet, och för närvarande äro 22 km. af hela bansträckans 39 kilometer skenlagda Sträckan hitom Svartån och en del på andra sidan derom är grusad. Vadstena hospital. Medi- cinalstyrelsen har, enligt ingånget en- skitdt telegram, till de tvenne ledig- förklarade bokhållar befattningarna vid Vadstena ho-pital och asyl antagit bok- hållaren vid nämnda sjukvårdsim ä t ningar J. Fr. Roneli och kontorsbiträ- det dersammaslä les Gustaf Högberg. Egendomshandel. Sterb husdelegarne efter J. Johansson i Hvarfs Mellangård ha försålt fastig- heterna s/16 mtl Hvarfs Mellangård och 9/56 mtl Hvarfs Södergård med inventarier till landtbrukaren Theodor Johansson i Hvarf för en summa at 10,125 kr. Tillträdet sker den 14 December. — Possessionaten H. Wettermark i Råå har försålt sin egendom 15/is mtl Råä, Fornas socken, till landtbr. C. A. Andersson i Slaka för 37,000 kr. Tillträdet den 14 nästkommande Mars. Till ordonnansofflcer bos kronprinsen har ut- nämnts löjtnanten vid l:sta ligrena- dierregementet frih. E. J. B. Baner. Protest, från Valdemarsvik skrifves till S. P-: LotskapteneL C F. Asker har hos lotsstyrelsen väckt förslag om att utprick ningen at den s. k. vestra farleden mellan Aspö- tjärden och Kullskäl sdjupet i Öster- götlands skärgård skulle indragas. Betts förslag har af de tallika sjö- farandena har mötts af ett allmänt missnöje, hvarfor protest deremot kommer att af samtlige fartygsbefä!- hafvare afgifvas. * * (Bstgöta^osten** anmäler sig härmed till fortsatt utgifning under 1897 efter oförändrad plan och till oförändradt pris. Tidningen skall sålunda fortfarande utkomma en gång i veckan (hvarje fredag), upptagande en fullständig, ehuru naturligtvis sammanträngd redogörelse för allt af vigt, som inträffat i hela verlden under senaste veckan. I följetongsafdelningen skall fortsättas åter- giivandet af C. F. Ri.der.tail. historiska romaner hvilka i så hög grad tillvunnit sig våra läsares intresse. Hvarje nummer skall fortfarande upptaga 24 sidor deraf, så att prenumeranten under årets lopp erhåller nära 1,300 sidor af romanverket. Sedan den nu pågående-romanen "Dra- banten" afslutats, kommer omedelbart att påbörjas den ej mindre spännande romanen "Fursten", hvilken utgör fort- sättning af "Drabanten" med till stor del samma handlande personer. Prenumerationspriset for Ostgöta-Posten bitr fortfarande gaT~ endast 1: 50 för helt år, "91 postarvodet inberäknadt, hvilket pris måste anses vara oerhördt billigt, då endast den tidningen åtföljande följe- tongsromanen i bokhandeln betingar ett mångdubbelt högre pris. O B 8.! Ny tillträdande prenumeranter, hvilka önska erhålla den under sista qvartalet at 1896 ut- komna afdelmngen af romanen "Drabanten" (inalles 313 sidor) skola på sin reqvisitionssedel skriiva "Östgöta-Posten med bilaga", hvarför prenumerationsafgiften utgör 25 öre mera eller 1: 75 för helt dr. Dessa prenumeranter erhålla då med första numret för 1897 de redan utkomna 312 sidorna af "Drabanten". fxy Hos tidningens vänner och gynnare våga vi an- hålla, att de måtte fästa vänners och bekantas uppmärk- samhet på det tillfälle som erbjudes att för billigt pris er- hålla ej blott en innehållsrik tidning utan äfven en värde- full romansamling, behandlande ämnen ur svenska historien. Utom tidningen erhålles: för 1:50 nära 1,300 romansidor och för 1: 75 nära 1,600 sidor. Uppmärksammas bör, att nuvarande prenumeranter böra för 1897 prenumerera å endast ÖstgOta-Posten till pris 1: 50 för helt dr, hvaremot nytilltrOdande prenumeranter, som önska erhålla början af romanen "Dra- banten", böra prenumerera å "Östgöta-Posten med bt- laga" för kr. 1: 75 för helt år. gsjr" Prenumeration bör ske ä närmaste postanstalt ju förr desto hellre, helst före jul, då trygghet vin- nes, att tidningen i rätt tid kommer prenumeranten till- handa. »iaali -*--»- +■ é é t Som skäl anföres att i den till in- dragning föreslagna farleden finnes god ankarsättning öfver allt, hvilket seglare efta nödgas taga i anspräk. Äfven påpekas den nya ledens öppna läge, hvilket för mindre seglare stun- dom vore törenadt med fara. Våg- längden till en del lotsplatser komma att betydligt förlängas om det väckta förslaget blefve antaget. Drunknad. En 17-årig son till torparen Eklund vid Tegelladan under Stegeborg begaf sig i fredags morgon ut att äka skridsko. Han råkade dervid ut på nattgammal is och sjönk genom densamma samt höll sig uppe en avart, men gick sedan till botten. Ingen kunde komma honom till bjelp, enär isen var för svag. — På väg från skolan drunknade här- omdagen i Järedasjön en tioårig dotter till arrendatorn Carlsson från Fräreda. Jägmästarebefattningen i Finspongs revir. P& för- slag till erhållande af lediga jägmä- staretjensten i Finspongs revir har domänstyrelsen uppfört i första rum- met jägmästaren i Dala revir C. E. Anderson (med förord), i andra rum met t. f. föreståndaren för Bjursfors skogsskola extra jägmästaren E. Janse och i tredje rummet amanuensen i domänstyrelsen extra jägmästaren I. FåhrsBus. DOdsfall. Biskopinnan Johanna Maria Cornelius, född von Engeström, afled i Linköping d. 3 d:s'på förmidda- gen i en ålder af 61 år. Det var influensa med tillstötande lunginflammation, som så oväntadt ändade biskopinnans lif. Gift 1857 med sedermera biskopen öfver Linköpings stift, teol. och fil. doktor Carl Alfred Cornelius, samt enka 1892, har hon äfven dessa sista år varit bosatt i Linköping. Utom af en talrik vänkrets sörjes hon när- mast af sonen, rådmannen i Upsala C. J. F. Cornelius samt trenne dött- rar, af hvilka två äro gifta den ena med garnisonspastorn vid Karlsborg P. F. Montan och den andra med v. häradshöfding Tage Rudling. Jer n vägs restauratio- nerna. Jernvägsstyrelsen har, på det att syftet med dess föreskrift om maltdrycks- och vinutskänkning vid jernvägsrestaurationerna pä sön- och helgdagar endast till spisande gäster skall fä effektiv kraft, bestämt att den mat, utan hvilken dylika drycker icke få serveras, skall beläggas med ett pris motsvarande det lör en verklig måltid. Norra Kalmar lans hus- hållningssällskap hade ire- sammantrade i Vestervik sistl tisdag under godsägaren C. Lybeoki ordfö- randeskap. Bland dervid beviljade anslag mär- kas följande: Anslaget till skogsodling höjdes från 1,000 till 2,000 kr. Till nötboskapspremienngar bevil- jades 2,000 kr. årligen i 4 ar. Till husslöjdens befrämjande 1,000 kronor. Till hästpremieringar beviljades 750 kr. mot 500 kr. innev. år samt till inlösen af betäckningssedlar 250 kr. Till mjölkprofningsanstalten i Ve- stervik 400 kr. Vidare beviljades: till fiskets be- främjande 400 kr., till svenska smör- profningarne 200 kr. ooh till svensk smörnotering 50 kr. samt till en me- jeriutställning i Vestervik 300 kr. och till en trädgårdsutställning 200 kr. Till bidrag för arbetares besök vid Stockholmsutställningen nästa år be- viljades 300 kr. De särskilda under- afdelningarne komma derjemte att bidraga med omkring 100 kr. hvar- dera. Till ledamöter af förvaltningsutskot- tet återvaldes hrr förvaltare G. Borell, Ankarsrum, och bruksegare H. Till- berg, Falsterbo. Till komiterade för fiskerisäUska- Sets omorganisation utsagos hrr F. [. Gustafsson och Konr. Liedberg och till ledamot af folkhögskolesty- relsen hr Ax. Hedenberg med hr D. Rosenmiiller som suppleant. "Guldkrokens" skepps- brott. Göta hofrätt har faststält Jönköpings rådhusrätts utslag den 3 September, hvarigenom kaptenen på "Guldkroken", A. E. Hellberg, för vål- lande af nämnda ångares förolyc- kande i Vettern den 16 sistlidne Ja- Jnuari dömdes till fyra månaders fän- gelse och 26,500 kronors skadeersätt- I ning jemte utgifvande af 500 kronors ' rättegångskostnad. 244 — Tyst, min herre, kom ihåg, att jag ej längre är en liten page. Vill ni vara barmhertig emot mig, så glömmer ni, att jag någonsin varit det. — Jag svär att aldrig., tala derom, men ocksä att aldrig glömma det. Ar ni nöjd dermed? — Ni måste glömma det. — Ett sådant löfte är mig omöjligt att gifva. Minnet kan glömma, aldrig hjertat. Utan att fortsätta samtalet, reste Louise sig upp och sväfvade öfver golfvet. Döring kunde ej skilja sina ögon ifrån henne. Weisenburgs spådom stod ännu mörk och dy- ster för fröken Rudenskölds upprörda sinne. Då hon tilltalade Döring, antog hon väl ett yttre gladt sken, men inom henne satt smärtan qvar. Glädjen har vingar, sorgen har klor. Mången glädje kan jaga genom vårt bröst utan att likväl lörmä jaga bort derifrån en enda sorg. Ensamheten är de lidandes enda och bästa tröstarinna. Det var också deD. som fröken Rudensköld sökte, då hon obemärkt af- lägsnade sig till sina rum. Ännu fortgick det allmänna samtalet, ännu hade "Weisenburg nya spådomar att bjuda på, ännu syn- tes prinsessan lifvad al sin omgifning, men snart förändrade det sig, och den ena efter den andra lemnade salongen. — Följ mig, yttrade Armtelt till Döring, under det han passerade förbi honom, jag önskar tala några ord med er. Döring följde. TRETTONDE KAPITLET. Enleveringen. Den längt framskridna aftonens mörker hade re- dan utbredt sig öfver staden. Svartgråa böljade Norrströms vågor, endast här och der a('speglande skimret af de i grannskapet tända ljusen. Mennisko- vimlet på gatorna hade upphört, och endast då och då hördes ljudet af en öfver stenläggningen fram- rullande ensam vagn. I nattdunklet reste sig Gustaf II Adolfs metall- stod ujip, lik en skugga ur underjorden. Med länga mellanskof höides vid torgvakten postens entoniga anrop. Utan någon lykta pä kuskbocken, skred helt sakta en väl tillsluten täckvagn fram ölver Norrbro. Så snart den lagt bron bakom sig, tog den af till venster och följde trottoaren längs strömmen samt stannade slutligen tätt invid en mindre port, hvilken stod i förbindelse med prinsessans palats. Vagns- dörren öppnades i detsamma, och tvenne personer hoppade ur. — G.öm för all del ej något af vår öfverens- komrnelse. — Du ser fönstren deruppe. Märker du, att del lyser frän dem, så är jag pä god väg att lyckas. Försvinna ljusen hastigt, möt mig dä på halfva vägen. — För att slippa in, kan du vända dig till Anna, frökens kammarjungfru. Helsa henne från mig. Fråga henne äfven, om hon uppfylde sitt löfte med bro- schen'.' 248 något skäl dertill — uppstod på en gäng en mörk tanke i hennes själ, som nästan förskräckte henne. — Oemotståndligt ledd al sin dunkla föreställ- ning, vände hon sig hastigt om och såg forskande på Anna. — Kan du se mig i ögonen, Anna? Men Anna såg henne ej i ögonen, utan sänkte blii ken till golfvet Måhända var dtt hennes lycka, att röster i det- samma hördes i det yttre mottagnings-rummet, eme- dan fröken Rudensköld hastigt afskedade henne och begaf sig dit. Annfelt och Döring väntade henne också der. — Min tid är kort, började Armfelt. Jag måste genast tillbaka till slottet, ty var unge konung vän- tar mig. Jag har också endast tvä ord att säga. Vill du göra mig en tjenst, Malla? — Kan du fråga mig derom? Lägg handen på mitt hjerta, och du har ett jakande svar för hvarje slag du hör. Döring måste beundra en tillgifvenhet, som var lika oinskränkt som rörande, en tillgifvenhet utan några biafsigter, sökande sin lycka blott inom sig sjelt; den gjorde henne dubbelt skön i hans ögon. — Lofva mig då, fortfor Armfelt, att gi.ra allt, livad pä dig kan ankomma, tor Döring. Denna anhållan öfverraskade Döring, men också fröken Rudensköld. — Hvarför bedja mig derom? svarade hon. livad förmår jag emot dig? — En plan spelar i mitt liufvud. Den ställer aftärerna nu som alltid pä en vulkanisk botten, och man kan aldrig veta, huru det slutar. Inom kort torde jag kanske förmå ingenting. — Hvad ämnar du? Ah, i himmelens namn, säg, livad du ämnar? — Jag ämnar fordra uppfyllelse af konung Ou- 241 ökade behaget af det intryck, som hans uppträdande gjorde. I första öfverraskningen visste man knap- past, om han var en andesyn eller en verklighet. Ett lätt utrop från prinsessans sida tillkännagaf hennes öfverraskning. Weisenburg begagnade sig af det första intryc- ket och framförde Döring till prinsessan. — Ni är en ordentlig trollkarl, baron, och ån- dock är det här ej trolleri, utan ett fyndigt skämt, för hvilket jag tackar er. Sofia Albertina presenterade derefter Döring så- som sin riddare. Armtelt igenkände honom genast och nalkades honom vänligt. — Jag förmodar, att ni bekommit ett papper med hans maj:t konungens underskrift? — En fullniagt, menar ni, herr baron? Det är då er jag har att tacka för den ? Med min ungdoms hela upprigtigthet kan jag försäkra, att jag ej kän- ner någon, hos hvilken mitt hjerta hellre skulle vilja stä i förbindelse för min utnämning än hos er, herr baron. — Uppasserskan, der vi senast sammanträffade, fann, sedan vi lemnat stället, ett qvarglömdt me- morial, ståldt till konungen, och som hon trodde, att det tillhörde mig, aflemnade hon det på slottet. Hvad mindre kunde jag göra än skaffa konungens bifall till er önskan? Låsaren torde erinra sig, att Mauritz på Lilje- holmen upptog ur sitt reseschatull ett papper, som han tankspridd kastade pä bordet. I följd af de ofverraskande händelser, som sedan inträffade, qvarglömde han papperet der. Såsom vi nu erfara, kom det sedan i Armfelts händer. C. F. Riddenlatl. Drabanten. 1. 31