Titel: Östgötaposten
Datum: 1897-01-22
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
ÖSTERGÖTLANDS VECKOBLAD ■■ Bengt Higg». OSTGOTAPOSTEN Egare och förlägirarp. Aktiebolaget Ostgöta Correspondentem Bo ok tryckeri. Verkställande direktör: Fr»dr Hammax»tröm. i\:r 4. PrenumerationBpria: För helt år kr. 1:50, fär tre qvartal kr. 1,15, för hälft är 0,8» och ett qvartal 50 dre, postbefordringsafglften inlieiäkiinii. Utkommer bvarje Fredag. Fredagen den 22 Januari. Annonspris: Pr petitrad 8 öre; frän främmande orter 10 öre. Utländska annonser 15 öre. Förlofninga-, vigsel- och födelseannonser 75 Öre; dödsannons 1: 50. Lösnummerpris 5 Öre- Östgöta Correspondentens Boktryckeri i Linköping. 1897. Plats- och Reseagenter antagas att försälja Kläden, Korderojer, Kapptyger och Klädnlngst] ger m. ni till privatperponer i staderna och på landsbygden. De som förut arbetat i denna bransch ega företiäde. En driftig och redbar agent kan påräkna en varaktig, stor Inkomst, An ökningar jemte referenser eller betyg åtföljda af porto torde insändas till Svenska Klädesfabriks-Aktiebolaget, '2")___________Stockholm. 53 Drottninggatan. (G 405571 Tillkännagifvanden Advokat-Byrån, Imiojwie, Storgatan 50 (öfver poatkontoret), ombesörler rättegångar, bontrednln- gar, InkanBcHngar och kommla- ■iananappdrag bos K. Bufallningshaf- vande m. m Billigaste Inkassotaxa: För årsknnder, vid liqvid etter anmaniog, högst an kr. Innnhaf vare v. Häradshöfding Per Årnander. (328,10) ' e. LåiMitarieiK. Årnander, ombesörjer Inregistrering ar ekono- miska föreningar. Sustering af mått, mål, vigter och vågar forrat- tas under innevarande månad uti Lin- köpings stad och undertecknads bo- stad. Linköping i Januari 1897. J. X". ScMtt, (17)__________Justerare. Lärarinnebefattningen vid Ä fve«tads fasta småskola med 8 måns art. lastid och 300 kr. årl. lön jemte sy bo stad och ved, afikes före den 81 Jan hos skolrådet ordf., adr. Skepsis, 6 mäa:s Ömse- sidnr uppsfigtiitgatid forbehal.es- (174,13)__________________A. Ekdal. NORRBOTTENS- -m KURIREN är Luleå stads och Norrbottens läns största och mest spridda tidning. Utgilves Tisdagar, Onsdagar, Fredagar, Lördagar. Prenumerationspris: helt år 4:80, hälft år 2:40, qvartal 1:20, postbefordringsafgift inräknad. Annonspris: 8 öre pr petitrad Upplaga: 3,800 ex. 1897. %Sö teborgs Nyheter, Nyhets- och Annonsblad för Göte- borg och omnejd, annaler härmed un ■■ trettonde årgång ■■ Ull prenumeration. Tidningen utgifves t 7 tpaltigt format Priset ar: helt år . Kr. 1: 80 I hälft år . Kr. 0: 70 treqTarteår „ 0: 95 | qyartgår . 0: 4» postarvodet lnberakuadt Den, som . tid prenumererar ä GSteborgn Nyheter för helt år, erhiller en samling: no- veller oeh berättelser Kratta. Tidningen kommer att noder ätet innehålla flere goda oeh läsvärda följetonger, förutom artiklar behandlande skilda ämnen Åt notis afdelniogen skall egnas stor omsorg, så att den må blifva rikhaltig och intressant fl varje nummer innehåller notiser från Amerika. Uttryckande vart bjeriliga tack ät tidnin- gens läsare och gynnare för det gångna året, bedja vi dem fö; vinner oeh bekanta fram- hålla tidningen, samt uppmana dem att pre- numerera å densamma. Under hopp att nästa år få fortsatta be- kaniskapen med vira nuvarande läsare samt erhålla en god del nya, inbjuda vi till pre nnmereration för 1897. Redaktionen. Bland Amsterdams qvinliga invånare herskar för närvarande stor förskräckelse. Under sistl December månad blefvo flera qvinnor sent på qväl- larna i olika qvarter af staden öfverfallna af en obekant man och sårade med ett dolkhknande instrument. En ung flicka, Hen dika Boyer, erhöll dervid så svåra sår att hon dog. Trots de ifrigaste efterspa- ningar har polisen ei lyckats hnna missdäda- ren. Under de senaste dagarne har ett nytt mordförsök försatt staden i den största upphetsning. Offret var äfven denna gäng en ung flicka K.1- 10 en afton stod hon just i begrepp att öppna porten till sitt hem vid öpinozagatan da plötsligt en okänd man störtade sig öfver henne, stötte en dolk två gångei i hennes bröst och tog derefter till flykten. Tack vare emellertid det förkättrade snörlifvet trängde dolken ej synnerligen långt in, och den tillkallade läkaren förklarade att såren voro alldeles ofarliga. Som saken nu står är det emellertid inte underligt om fruntimren i Amsterdam en- dast i yttersta nödfall om qvällaina väga sig utom hemmets skyddande murar. Den 22 Jan. Statsverksproposi- tionen, som i går vid riksdagens öppnande öfverlemnades till kamrarne, uppta- ger följande hufvudsakliga Siffror: Inkomster. Ordinarie inkomster . kr. 21,082,000 Bevillningar .... „ 81,175,000 Öfverskott från före- gående år ... . „ 14,229,000 Riksbanksvinst. . . „ 2,790.000 S:a inkomster kr. 119,276,000 Utgifter. l:a hufvudtiteln ordinarie kr. 1,320,000 7:e 9:e 100,000 3,851,050 28,250 606,750 4,500 26,376,535 7,201,065 7,061,095 , 6,961,405 , 5,751,000 2,822,000 , 18,410,000 . 1,240,700 . 13,838,198 , 1,865,002 , 3,286,050 , 1,540,000 , 4,190,000 „ 11,316,600 1,400,000 extra ordinarie extra ordinarie extra ordinarie extra ordinarie extra ordinarie extra ordinarie extra ordinarie extra ordinarie „ „ extra Utom hufvudtitlarne Riksgäldskontorets utgif- ter . Arbe t a reförsäkringsfon- den .... Förstärkning af förlagsfonden ._. ^_ .„ 105,700 S:a utgiiter~kr7 119,276,000 Af hufvudtitlarne är den tredje (ut- nkesstyrelsen) oförändrad och den nionde (pensionsstaten) minskad med 40 kr. mot föregående års budget. Alla öfriga hufvudtitlar föreslås att ökas, nämligen l:sta med 100,000 kr. (till påbörjad restaurering af Stock- holms slott, som skall inalles kosta 500,000 kr.); 2:dra hufvudtiteln (justi- tiestaten) ökas med 35,800 kr. (deraf 20,000 till två nya justitieråd); 4:de hufvudtiteln (landtförsvaret) ökning 3,264,700 kr.; 5:te (sjöförsvaret) d:o 1,095,340; 6:te (civildepartementet) ökning 699,200 kr.; 7:de (finansdepar- tementet) kr. 1,192,300; 8:de (ecklesia- stikstaten) ökning kr. 490,500. De nya försvarsanslagen. Landtiörsvarets budget kräfver — som namudt är —' ensam för sig en ökning af 3,264,700 kr, hvarigenom den skulle uppbringas till öfver 33>/> millioner kr., och sjöförsvarsbudgeten skulle med en ökning af 1,095,340 kr. svälla ut till öfver 14 millioner kr. En väsentlig del af statsöfverskottet skalle alltså gå till försvaret. I ök- ningen ingå 332,500 kr., utgörande ytterligare 10 procents ersättning åt rust- och rotehållare, likasom å stats- verkets inkomstsida figurerar ytter- ligare 10 procents grundskatteafskrif- ning med ett belopp af 461,000 kr. Af anslagen till landtförsvaret skulle 1 million kr gå till nya fästningsverk, nämligen vid Göteborg och vid Bo- den. Till Göteborgs befästande kräf- ves inalles 3,880,000, hvaraf för 1898 begäres en halt million kr. och till fästningsverk vid Boden fordras i sin helhet (efter uppgjord plan) 8,700,000 kr., hvaraf för 1898 äskas likaledes en half million kr. Krigsministern framhåller Bodens stora strategiska betydelse såsom den punkt der stambanan och den denna åtföljande landsvägen öfvergå Lule- elfven och Gellivarabanan tillstöter och tillika samtliga landsvägar i hela denna del af Norrbotten, utom kust- vägen, sammanlöpa. Här är derjemte den enda fasta öfvergången öfver elf- ven belägen. 1 stort sedt skulle den permanenta befästningen få karakte- ren af ett dubbelt brohufvud, och de taktiska förhållandena betecknas så- som för en dylik permanent anlägg- ning "högst fördelaktiga", ja, till och med så "att de i detta afseende söka sin like i hela vårt land". Krigsmi- nistern vill "uttryckligen framhålla" att om än befästningen får ett till- bakadraget läge följer deraf icke att försvaret af landsdelen i fråga ej skall framskjutas så långt ske kan. "Bro- hufvudet vid Boden möjliggör just att, allt efter de tillfälliga förhållan- dena, förlägga detta försvar till någon af de fiämre försvarslinierna, ehuru- väl dess verksamhet såsom spärrbe- fästning vidtager först i den händelse dessa försvarslinier - den ena efter den andra — måst efter mer eller mindre allvarliga strider ölvergifvas. En från öster anryckande antallskår befinner sig nämligen inför ett befäst Boden i det läge, att antingen nöd- gas afbryta sin framryckning eller också, om hans ötverlagsenhet är synnerligen stor, detachera en betyd- lig del af sin styrka för att omsluta Boden — att endast iakttaga denna punkt är långt ifrån till fyllest — och derefter med återstoden fortsätta ope- rationerna på kustvägen, den enda väg som står till buds, mot försvars- kårens hufvudstyrka, hvilken natur- ligtvis fortfarande bör hålla fältet öppet". Vidkommande de föreslagna belastningarnas tekniska beskaffenhet m. m. är man, efter utförda noggran- na rekognosceringar och faltöfningar, "helt och hållet på det klara dermed". I den ofvan angifna kostnaden in- beräknas den för bestyckning, ammu- nition, inventarier och kaserner på platsen. En annan stor post under fjerde hufvudtiteln är till anskaffning af ge- Generaltälttygmästarens kalkyler äro baserade på en anskaffning af 200,000 gevär af 6;5 millimeters kali- ber, af hvilket antai hälften skulle till- verkas vid Carl Gustafs stads gevärs- faktori och hälften vid enskild verk- stad. För att realisera denna plan begär regeringen riksdagens förbin- delse ej blott å redan beviljade, men ännu ej anvisade 3,618,750 kr., utan ätven for ett ytterligare belopp af 7,482,250 kr Af de sälunda beviljade medlen skulle å nästa års stat anvi- sas 1,466,750 Kr. till anskaffning af 25,000 gevär. Öfriga större landttörsvarskrat äro förnyandet af framställningen om in- tendenturutrustning, för hvars anskaff- ning, beräknad till 1,830,000 kr., be- gäras å nästa års stat 536,890 kr., en återstod af 750,000 kr. å det beviljade anslaget till mobiliseringsammunition, återstående 405,635 kr. af kasernbygg- nadskostnaderna, vidare fortsatt an- skaffning af fältartillerimateriel samt ett nytt anslag af 170,000 kr. till an- skaffande och anordnande af skjutfält lör Vendes artilleriregemente. Till på det nuvarande fältet ej kan öfvas plats för detta skjutfålt har utsetts ett område beläget på 12 kilometers atstånd från garnisonsorten, mellan Rinkaby station på Kristianstad— Åhus jernväg och stranden af Öster- sjön. Fältets längd från nollpunkten blir omkring 4,100 meter och får en bredd af 600 meter, utom nödiga kul- fångareområden å ömse sidor, medan skjutning på mera än 1,800 meters afstånd eller af större styrka än ett batteri. Slutligen äskas medel till en försöks- mobilisering 700,000 kr. Krigsministern framhåller, att dermed afses ej blott mobilisering i egentlig mening för prof. vande af transportplanernas riktighet och i allmänhet mobiliseringsplaner- nas hållbarhet i afseende på trupp- förbandens uppbringande till fältfot utan äfven ett försök med de sam- mandragna truppernas fältduglighet, särskildt beträffande de högre årsklas- ser af vämpligtige som icke tagas med vid vanliga större fälttjenstöf- ningar, deribland folk, som "under 4 å 5 är ej haft minsta tillfälle att un- derhälla sina iörvärfvade färdigheter i vapnens bruk", samt f. d. stamsoldater, som "må hända ej på 11 eller 12 år deltagit i några öfningar". Mobilise- ringen af en arméfördelning, dess kon- centrering, öfning under 5 dagar samt återfärd och afrustning, eller tillhopa 13 dagar, beräknas kosta 685,334 kr., hvilket emellertid af flera skäl afrun- das till 700,000 kr, som begäras å nästa års stat. Till sjö/åstningar äskas återstoden af det vid förra riksdagen beviljade an- slaget till Vaxholm-Oscar Fredriks- borgs fästning kr. 1,131,400 samt till Kungsholms fästning kr. 162,600. Sjöministern har beträffande nyan- skaffning af fartyg endast äskat åter- stoden af det i fjol beviljade flottan- slaget. Denna återstod utgör 6,340,000 kr. Vidare äskas 475,000 kr., deraf 150,000 kr. nästa år, till ny docka i Karlskrona, 115,000 kr. till reservka- noner o. s. v. Dessutom gör sjömi- nistern en framställning, hvartill ini- tiativet utgått från Örlogsmannasäll- skapet i Karlskrona, om upprättande af en sjökrigshögskola, för hvilket än- damål begäres ett ordinarie anslag af 11,100 kr. Statsöfverskottens placering. Arets riksdag bar att lörfoga ölver ett öiverskott på omkring 14'/4 millio- ner kr., hvaraf dock redan enligt förra riksdagens beslut äro disponerade 7 å 8 millioner kr. (till pinsarbåtar och fästningsverk). Af återstoden föreslår regeringen att till norra stambanans fortsättande samt till inköp afnyjern vägsmateriel må anslås omkring 4 millio ner kr.; till arbetarelörsäkriugstonden 1,400,000 kr; till Bodens och Göte borgs befästande 1 million kr. Huf- vudparten al det återstående ötverskot- tet skulle alltså verkligen denna gång gå till rent produktiva (för framtiden vinstgi(vande) ändamål- Norrland får, såsom sig bör, en mycket stor del al ölverskottet. Sanaste årets — J890 års — regle- ring lemnar ett öfverskott, som efter afdrag af en nettobrist lemnar en be hållning af tågot öfver 12 millioner. som dock först nä-ita riksdag lår lör- foga öfver. Lånet och stiftet. Epidemirapport för Öster- götlands län för halfmånaden 1—15 Jan. 1897 enligt l:ste provinsial- läkarens rapport till k. medicinal- styrelsen. Xervfeber: Norrköping 1 fall. Skarlakamfeber: Linköping 1 fall. Inom Linköpings Distrikt 1, inom Söderköpings 1 taM. Dt/fei i I Norrköping 8. i Söderköping 8 Inom Söderköpings diatr. i Drotbem 3 fall Strypsjuka: Linköping! diatr. i Mjölby t ocb mindre allmän i flere Influensa: disrriict. Aktinomykos: inom Kis» diatr. i Byeklinge ett tall. Landsarkiv 1 Vadstena. Till landsarkivlokaler i Vadstena slott begäres 38,800 kr. i den nu till riks- dagen aflemnade statsverkspropositio- nen. Vadstena hospital. Till bo- ställsbyggnad åt öfverläkaren vid Vad- stena hospital och asyl begär regerin- gen af riksdagen på extra stat för 1898 kr. 22,520. Graf Versfors statlon. För tillbyggnad af stationshuset vid Graf- versfors hemställes under 6:te hufvud- titeln i statsverkspropositionen för 1898 om beviljande at ett belopp af 6,500 kr. En vadeld har utbrutit i det stora (50 å 60 jernvägsvagnslaster rymmande) lagret af kolaska utanför lokomotivstallet i Mjölby. Elden, som härjat i lagret under flere vec- kor, anses ej medföra fara för sprid- ning till några byggnader. Först i tisdags böljade man vidtaga släck- ningsåtgärder. För förfalskning häktades i onsdags i Mjölby artisten E. Magni, under en längre tid bosatt derstädes, ocb fördes för ransakmngs under- gående till Malmö. I Ringarums sparbank ha under 1896 insatts 27,329: 62 ocb uttagits kr. 12,819: 62. Insättarnes behållning till 1897 utgör på 477 spar- banksböcker kr. 122,986: 84. DOdsfall. I söndags middag afled i sitt hem i Rimfors* häradsskritva ren i Kinda oeh Ydr# härads fögderi Lan Oskar Mdfeldt af lunginflamma- tion, i -en älder af 47 år. E. hade sitt föräldrahem i Skeninge- trakten, der hans fader var hemmans egare. Efter vid Linköpings läroverk fullbordade studier, blef E. i början af 1870 talet inskrifven som student vid Upsala universitet och egnade sig der åt studier för inträde i prestembetet. Han kom emellertid aldrig att inträda på den banan. 1877 ingick han i stäl- let i härvarande landskontor och blef 1893 häradsskrifvare iKindaochYdre härad. Antagligen under mantals- skrifningsförrättningarne i senaste Dec. råkade han ådraga sig en förkylning, som nedlade honom på sjukbädden, hvar- lfrån han ej vidare uppstod. Edfeldt var en god kamrat, vänsäll och vänfast, anspråkslös i sitt fram- trädande och pligttrogen i sitt embetes utöfning Närmast sörjd af moder och syskon, efterlemnar E. en talrik vänkrets. Laktatorn vid Bjerka- Säby. En tysk ingeniör W. Helm från Berlin bar i "Illustrirte Land wirthscbaftliche Zeitung" infört en artikel, hvari han beskrifver intryc- ken från besök, som han gjort vid ett par svenska egendomar, Lilla Ursvik och Bjerka-Säby, i syfte att studera användningen af De Lavals bekanta mjölkningsmaskin. Han hade i Tysk- land hört omtalas den geniala uppfin- ningen och ville nu pä nära håll öfver- tyga sig om dess praktiska använd- barhet. Vid De Lavals egendom Lilla Ursvik, som först besöktes, användes maski- nen för 27 kor. I beskrifningen öfver besöket här redogöres äfven för den stora använd- ning elektriciteten fått vid nämnda egendom. Bland annat utföras der försök för att utröna luftelektricite- tens inverkan på olika plantors växtlighet. Man hade funnit att alla slags rotfrukter utvecklade sig yppi- gare vid förstärkt luftelektricitet, hvil- ken deremot inverkade hämmande på leguminosers växtlighet. Lilla Ursvik finner författaren i helhet betraktadt vara i litet en bild af hela Sverige, då man kan anse den deri utvecklade användningen af elektriciteten säsom ett karaktäristiskt kännetecken för Sverige, hvars telefonväsende särskildt prisas af förf. Då det var af stort intresse att få se laktatorn användas i större skala reste förf. från Ursvik till Bjerka-Säby. 1 den stora ladugården härstådes sta 276 kor i fyra rader på längden, af hvilka 100 mjölkades med maskin. Här erhölls först det intrycket att laktatorn var verkligt lämplig i prak- tiken och att den otvifvelaktigt kun- de ersätta menniskoarbetet vid mjölk- ningen. Det kan vara af intresse att höra direktör Insulanders uttalande till den tyske ingeniören angående laktatorn, hvilket i korthet lyder: Maskinen sparar icke blott mennisko- kraft, utan mjölkar ur bättre än hvad man kan göra med händerna och lem- nar maskinen endast hälften så myc- ket qvar som vid handmjölkning. Vidare ansåg hr I. att korna vid ma- skinmjölkningen blifva liksom hypno- tiserade, ty så stilla stå de. Natur- ligen åtgår det någon tid, i allmänhet en vecka, innan korna hinna vänja sig vid maskinen, men derefter tyckas de finna ett visst välbehag af mjölk- ningen. Vid Bjerka Säby drifves laktatorn liksom vid Ursvik med en dynamo- maskin. Denna sekundåra maskin erhåller sin krafttillgång från en pri- märmaskin, som vid Bjerka Säby drif- ves af långt från godset liggande vat- tenkraft. Denna användes äfven genom elektrisk öfverföring till tröskning, med fullständig sådesrensning, samt till belysning i stall, ladugård och svin- hus. Förf. fann besöket vid Bjerka- Säby högst intressant och lärorikt. Intrycket af besöket var att mjölk- maskinsproblemet var löst och att laktatorns användande i Tyskland blott är beroende på några praktiska ändrin- gar afsedda för tyska förhållanden. Att doktor De Laval kommer att vid- taga sådana är förf. viss om. Egendomligt oly ekstill- bud. Till Östg. Corresp. skrifves: Då vid en af statsbanans stationer inom provinsen tjenstgörande inspek- tören hade afblåst tåget, skulle han nedlägga ett bref i lådan till den medföljande postkupén. Denna var emellertid alldeles fyld, hvarföre per- sonen i ifråga med handen nedsköt brefvet genom den smala öppningen, hvilket dock ej ville sig bättre än att handen genom den i densamma va- rande ringen fastnade. Tåget var nu redan i gång och det var endast med de största ansträngningar den nödstälde stinsen omsider lyckades slita handen loss. B v andskadeers&ttnlngar. Styrelsen för Östergötlands läns brand- stodsbolag har den 9 dennes utan- ordnat följande ersättningsbelopp: till Svtsnik» Tafoaktieboiaget för brand- skada i laat egendom vid Ljnafalla öiter- gård i HelleaUda »n kr. 20; till kyrkoherden Joana Piolgren i Björkeberg för skada 1 fast ocb löt egendom kr. 15; till kyrkovärden C. G. Foraland i Carlsholm, Varna 1:0, för do kr. 46; till kyrkoherden L B. Frieberg i Oatra Byd för do kr. 9; till torparen O. F Karlsson i Broändan, Krigsbergaan. förska- dadt löaöre kr. 10. Samma kr. 100. Beloppet är anmärkningsvärdt litet, särskildt med hänsyn till att brand- skadorna vid jul- "och nyårstid an- nars bruka vara jemförelsevis både många och stora. GOta kanal är nu stängd för trafik i sin helhet, sedan äfven sträc- kan Motala-Motala verkstad förkla- rats afstängd, meddelas Ö. C. En mönstertyp för lo- komotiv synas de till Linköping - Fogelstabanan levererade maski- nerna vara, skrifver en sakkunnig meddelare till Ö. C. Utom styrka och soliditet ha de äfven en hel del andra förträffliga egenskaper, hvil- ket tillsammans gjort att åtskilliga trafikchefer för tertiärbanor af nämn- da jernvägs spårvidd tillsammans med sakkunnige inom maskinbran- schen å ort och ställe tagit dessa lokomotiv i närmare skärskådande. Maskinerna äro, som förut medde- lats, bygda å Trollhättans mekaniska verkstad. Klsa-Hjortekrqg-banan. För jernväg8förslaget Kisa—Hjorte- krogs hållplats (å Västervik—Nors- holms-jernvägen) har fullständigt kost- nadsförslag jemte betänkande nu blif- vit utarbetade och öfverlemnats till stadsfullmäktige i Vestervik, skrifves till Ö. C. För linien från Kisa till Odensvi socken har man begagnat sig af en af kapten Bromée för några år sedan verkstäld undersökning från Kisa till Gamleby. Vid hemmanet Möckelhult i Odensvi afbrytes från Gamlebylinien och följes en östlig sträckning förbi Ogesta till Ilallingeberg, Törnesfall och Hjortekrog. En annan linie har ock undersökts, utgående från Gam- leby-linien vid sjön Tynns södra ända nära Odensviholm till Hallingeberg, der linierna åter förenas. Jernvägens längd blifver, ett cirka 1 kilom. långt sidospår vid Horn in- beräknadt, från Kisa till Hjortekrog öfver Möckelhult 68 km. och öfver Odensviholm 74,3 km. — Kostnaden är beräknad för förstnämnda linie till 1,870,600 kr. (pr km. 27,470 kr.) och för sistnämnda till 1,988,300 kr. (pr km. 26,720 kr.), allt med rullande materiel. Stationer äre föreslagna att anläg- gas vid Kisa, Säldefall, Horn, Hyck- linge, vid sjön Spillerns norra strand, vid sjön Tynn (ifall Odensviholm- linien användes), Hallingeberg och Hjortekrog. Hållplatser föreslås vid vid Karrum (alternativt Smitterstad) och Elmarsrum. — Vid Hjortekrog anlägges fullständig station; derifrån är atståndet till Vestervik 10 kilom. Den rullande materielen är upptagen till en kostnad al 177,000 kr. och skall utgöras af 3 lokomotiv, 10 person- vagnar, 10 täckta och 40 öppna gods- vagnar. Jernväg från Kisa till Vesterviks hamn blifver, om den kortaste linien användes och med uteslutande af sidospåret till Horn, således 77,i km Afståndet till Gamieby blifver något kortare, men den något längre vägen till Vestervik torde uppvägas af de fördelar Vesterviks hamn erbjuder framför Gamlebys. Undersökning har verkstälts af löjt- nanten vid väg- och vattenbyggnads- kåren John Nyström. "JLazzaronstationerna" i Hällestad. A kommunalstämma i Oktober 1895 väckte riksdagsman- nen P. G. Petersson i Brystorp mo- tion om inrättandet i Hällestad af matställen i förening med nattherber- gen för kringvandrande personer från främmande orter, hvilken motion också derefter å Decemberstämman, efter åtskillig diskussion och verk- stäld votering, antogs med 3,146 ja mot 1,322 nej-röster. Fyra olika mat- ställen inrättades derefter inom sock- nen, der hrr landvägsriddare under året erhållit en måltid mot samt logis för en natt, då de varit stadda på vandring genom Hällestadsbygden. Genom denna mycket välbetänkta anordning bar klandret öfver "luffar- nes" framfart i orten ganska betyd- ligt aftagit, för att icke säga helt och hållet tystnat, och sockenborna för- klara sig enstämmigt fullkomligt be- låtna med anordningen, då de der- igenom slippa deras ovälkomna vi- siter i de enskilda husen. De mest "frisinnade" resandena haf- va också försigtigtvis dragit andra vägar genom landet hellre än att pas- sera genom Hällestads- och Risinge- bygderna, hufvudsakhgast med an- ledning deraf att denna nya "luffare- lag" bestämmer att alla, som sakna betyg eller uppföra sig oanständigt eller tredskande, genast skola lemnas i länsmannens våld. Emellertid hafva dock de ifrågava- rande "lazzaronstationerna" nnder det gångna året varit rätt flitigt anlitade. Vid endast en af desamma hafva låtit sig inregistreras något öfver 300 per- soner. U taf dessa antecknades under årets första qvartal mer än tredjede- len eller 105. Under andra qvartalet nedgick siffran till 74 ooh under tredje qvartalet till endast 47, hvaremot un- der fjerde qvartalet den åter ökades till 78. Det är dock att märka att just hösten är den tid som lands- bygden mest öfversvämmas af lös- driivare, hvarför en betydlig minsk- ning förekommit, taok vare denna nya inrättning, hvilken förutom i i Hällestad tillämpas äfven i Risinge och en del andra platser. För att visa vid hvilken ålder de flesta lösdnfvarne i allmänhet äro, har vår meddelare gjort anteckningar ur den journal, som under året förts vid den ifrågavarande stationen. I denna journal är åldern å nästan hvar- enda en angifven efter de uppvisade betygen. Under 20 år hafva varit endast 14, hvaremot öfver 20 till 30 år varit 87, öfver 30 till 40 år 78, öfver 40 till 50 år 39, öfver 50 till 60 år 24, öfver 60 till 70 år 23 och öfver 70 år endast 4. Den äldsta stafkarlen har varit 78 år och den yngsta 17 år gammal. Af de antecknade ha icke mindre än 56 varit stockholmare, 26 Norr- köpingsbor och 10 örebroare, hvar- förutom märkas tre norrmän och två danskar. Stationerna underhållas af hund- skattskassan samt stå under fattig- vårdsstyrelsens öfverinseende och kontroll. HBktade blefvo nyligen i Valde- marsvik ett par luffare, Emil Leonard Audersson ti ån Norrköping, fyra gån- ger straffad, och Clas Persson från Skåne, for stöld af 20 liter bränvin från bonden Johan August Gustafsson från Ödjesbo, Kingarum och en sockertopp från Malcolm Magnusson i samma socken Emigrationen. Under 1896 emigrerade från Sverige till andra verldsdelar inalles 12,919 personer. Under de senaste tio åren ställa sig emigrationssiffrorna sålunda: 1887 ... . 37,7561892 ... 33,230 1888 .... 38,6321893 .... 31,822 1889 .... 23.913.1894 .... 8.246 1890 .... 25,5081895 .... 12.708 1891 .... 32,4541896 .... 12.919 Under 1896 kommer, som vanligt, största antalet emigranter på Kalmar län eller 1,289; dernäst följa Elfs- borgs (1,181), Hallands (973), Skara- borgs (951), Jönköpings (861), Öster- götlands (819) o. s. v. Lägst komma de norrländska länen och Upland (66). Dödlig olyckshändelse. Bemmansegaren Anders Persson i Knäs torp, Tuna socken, träffades häromdagen af ett kullfallanle träd och afled ge- nast. Organistförening för Lin- köpings stift har, som bekant, väckts fråga om att bilda. Saken har om- fattats med mycket lifhgt intresse af såväl äldre som yngre organister, hvadan det är alldeles afgjordt att föreningen kommer till stånd. An- mälningar om inträde i densamma kunna fortfarande göras hos direktör F. Thorselius i Linköping. Åtvids förelasnlngsan- Stalt har under år 1896 anordnat 20 föreläsningar vid Åtvidaberg un- der tiden 29 Febr.-5 Maj och 27 Sept—20 Dec. I regel har en före- läsning hållits i veckan. Föreläsningarna hafva varit besökta af tillsammans 1,222 vuxna personer eller i medeltal 61 pr gång. Högsta åhörareantalet har varit 218, lägsta 10; flertalet föreläsningar ha åhörts af mellan 50 å 100 personer. Som föreläsare under året hafva följande personer tjenstgjort: dispo- nenten frih. Th. Adelsvärd, Åtvida- berg; d:r A. Sterner, Linköping; dr Hj. Nilsson, Svalöf; häradshöfding O. , Mattsson, Linköping; skolförestånda- ren F. Dalgren, Norrköping, samt folkskollärarns C. O. Ringqvist, Lin- köping, K. A. Kindblad ooh J. E. Thorin, Åtvidaberg. I svensk historia har d:r Sterner hållit 2 föreläsningar öfver ämnet: Bilder frän Vasa- tiden: Hkaledee i kulturhistoria om tolkbild- ningsförballandena i vår tid Herr Dalgren har i 8 töreläsnlngar framställt skildringar nr den engelske arbetarens lif samt 4 sär- skilda gånger geografiikt skildrat Indien, dem natnr. folk ooh kullar. Du Nilsson har föreläst öfver Amerika oeh baron Adelsvärd öfver Spanien, båda pi grnndvalen af egaa iakttagelser, HtTallt oeh intressant skildrande hnfvaddragen af de olika tanden. Pi det geografiska området har Ull siat skolläraren J E. Thorin föreläst 2 aärtkilda gånger öfver Nordpolsländernaa natnr. I naturvetenskap hafva skollärarna C. O. Ringqvist oeb K. A. Kindblad hållit hvardera tvenne föreläsningar, deo förre om vira sång foglar, den senare om blodet i meenttko- kroppen. I lagkunskap har häradsh O. Malts- son föreläst 1 ging öfvar vira kommunal- lagar, oeh I moral har a* föreläsning hållits af K. Kindblad öfver ämnet Andngt oeh kroppsligt arbete. Icke mindre än ti af dessa föreläsningar hafva ilhutrerata med utmärkta skioBtlkoabildar anas MOllg iakidrdagsautariel kar hattar iskexaamats. Utom ofvannämnda föreläsningar har äfven en kors i matematik varit anordnad. Kursen pigiok frän den 4 Mars till den 10 April med 2 lek- tioner i veckan och 1 å 2 timmars undervisning pr gäng. Antalet del- tagare var från början 34, men ned- gck innan kursens slut till 28. Till rare och föreståndare för denna kurs hade styrelsen förordnat folk- skolläraren G. E. Carlsson. Anstaltens styrelse har utgjorts af följande personer: baron Th. Adel- svärd, ordförande, fil. d:r C. Rudelius, kyrkoherde A. Rosenqvist, jägmästare O. Petersson och folkskollärare G. K Carlsson, kassör och räkenskaps- förare. Till anstaltens föreståndare har folkskolläraren J. E. Thorin varit antagen och till dess inspektor för- valtaren A. Nygren. För att vidmakthålla och om möj- ligt söka höja intresset för anstalten och dess arbete är för närvarande en förening under bildande, hvilken torde vinna god tillslutning. Missionsintresset, som un- der de senaste åren varit synnerligen hfligt inom Hällestads socken, håller fortfarande i sig, skrifves till ö. C. Missionsföreningar finnas bland såväl de statskyrklige, som bland frireli- giöse, baptister ocb metodister, hvilka alla på hvar sina områden arbeta för inre och yttre missionen. EU rätt ansenligt antal s. k. syföreningar hafva bildats inom socknen, och genom hvil- ka en myckenhet handarbeten förfär- digas, som derefter försäljas å auk- tioner. Under dessa s. k. "mellanda- garne" hafva hållits sex sådana auk- tioner, der varorna hatt strykande åt- gång och inbringat rätt betydliga pen- ningebelopp. Dä hvarje auktion sä- kerligen öfver hufvud inbringat 200 kronor — vi veta att somliga gått till mycket mera — gör detta redan det vackra resultatet af 1,200 kronor. i Finland 1788; samme konung synes nu detta folk vara färdigt att stämpla såsom en tyrann. Under pressens påtryck vågar man knapt mer höja sin röst till hans försvar. I stället träder man på mör- darnes sida. Högt bör man Brutus lofprisas, derför att han mördade Caesar. Huru har icke hertigen arbetat för att rädda deras lif? Huru hafva ej dom- stolarne nedtystats? Har han icke till och med velat underlätta deras flykt, ehuruväl det misslyckats. Sedan man kastat Ankarström öfver bord, icke blott såsom ett offer för det allmänna missnöjets hot, utan äfven — man kan ej förbise det — för att rädda ett visst anseende inför historien, nedfäller man täckelset, fruktande att fortgå på den stränga rättvisans väg, i känslan af att man — ja, orden må ut — endast skulle kompromettera egna anhän- gare och vänner. Huru börja icke till och med flere af den allmänna rösten anklagade att redan infinna sig i det kungliga slottet, och hvilket tillmötesgå- ende visar man icke dem? Deras åsikter styra redan landet. Hertigen tillhör dem. Gustafs vänner ega ännu endast magtens skal i behåll; maktens kärnn tillhör hans fiender. Inom kort, man kan derom vara fullt förvissad, skola de förre förpassas härifrån, gud vet hvart *). Keuterholms återkomsl lemnar ej •) Sä intralVade .tfven. "kiMteihohn li\ hto ett brinnande hat till Gustaf 111 :s vänner och fruktade deras öfverlagseii het. Knapt var lian kommen 1 affärerna, torr an don ene efter den andre al' doin aUki-dados, tlyttados till Utlännin- gar i landsorten, oHor ski- kados utrikos. Augusti och Sop- tember månader 1T'.J2 voro rika pa dvlika arrangoniontHi. Kuuth, l.auerbrm^. SihnnkThi-im o b L.islboin måste tonnia sina befattningar och hnlvmi.~l.100n. Armtelt. Taube. Frank. Nordin oeh Wall-jvi^t badö samma ode". So fältmarskalken Tolls biografi, pag. 58. I Liljensparres har fornt nauida l.oratlol-e till Custat IV Adolf hetor det: " Keuterholnis första göromal var: att skilja alla dom frän hofvol oller tian k -rtigen-regonteii oller frä hufvudstaden varit ko 389 mera nå.^ot tvifvelsmål. Han är inspirationen till en strid 'på Bf och död emellan monarkiens öppna och ärliga vänner och den bi/.arra politik, som lånar ena armen af despotismen och den andra af jakobi- nismen, tlet ena örat at en Alba och det andra af en Robespierre, ständigt vacklande mellan tronen och guillotinen. — Ers excellens känner måhända bättre än jag, fortfor Ehrenström, i hvilka hemliga förhållanden hertigen och Reuterholm kunna stå till ilen franska revolutionen. Bekant är, att Reuterholm deltog i pariserbefolkningens vilda utflykt till Versaille. då konungen och Marie Antoinette våldsamt grepos och och fördes till Paris. Visserligen vet man ej, men alldeles oantagligt är det icke, att han redan då stod 1 förbindelse med jakobinerna. Att han gör det här, kan man ej betvifla. Svenska minister ombudet, Stat 1 von Holstein, och hans sekreterare Seigneul, som redan under konung Gustafs tid rapellerades från förtroendeposten i Paris lör misstänkt förbin- delse jakobinerna, handla, minst sagdt, högst tvety- digt. Bekant är, att hertigen nyligen 1 sittande rid trodde skulle vata 1 vågen för hans afsigtor. Bmbetsmaii, -..in hade ijeii.it konungen 1 Hed 01.I1 krig, med ara 01 Ii tro, blofvo anling'11 alldeles tagna Iran de betattiniigar 1 riket- .trender, som dom al konungen bhfvit uppdragno, eller O' k transporterade till andra beställningar 1 landsorterna"'. Vi- .laro heter det: "Emot konungens uttiyekhga Itu hud 1 testa- mentet kunde ingen af dem. som innehade hofljonster, der- ifrån 1'örnt'skodas, moll dos-a tjen-tor fördubblades och sur- viverados med andra personer, imlkas tankesätt voro otver- onsstannnando mod heuterhohns plan, och som nu skulle ..mgifva den ungo kmuingoii, for att hos honom småningom inplanta fördelaktiga omdömen om hertigens styrelse oeh olvertyga konungen, att hertigen (-.i hade annat ändamål au att under miudei inghelen torskatlaott hittills saknadt lugn, gonom partierna* förening ooh deras förvisande oller skii- ;ando Iran hufvudstaden. hvilka afmalades antingen såsom lor!ia'hgo tor nationen eller såsom oroliga hufvudeu,i. 392 rikes departementet, Nordensköld, har nu under tryckning andra upplagan af Paynes "menniskans rättigheter""). För öfrigt hafva vi en vacker trio 1 Nordell, Hallin och Norlin, riktiga revolutionens fyrverkare, likasom många andra. Liljensparre, förr tilleifven konung Gustaf och hans vänner, har nu öfvergått till deras fiender **). Mägtigt tränger sig uckså den frågan på något hvar, hvarthän detta skall leda oss. Orkestern hade bytt om stycke. Man utförde nu Mozarts Don Juan. — I sanning, vår ställning är icke afundsväid, ers excellens. Långt, mycket långt derifrån. Betän- ker man, att Reuterholm redan tagit allt välde af hertigen; betänker man hertigens svaga och stän- digt vacklande karaktär; betänker man, att Sverige sålunda kan kumma att styras af en man, som hem- fallit under det blinda svärmeriets allt verkligt och ull mött., konung Oscar l:s valspråk, endast mod den skil- nad att orden sto.k. 1 .■{■ -i:r..-ndt buliallande till hvaran- dra. Patriotens valsptak var: Sanning 01 h Katt, o- h konung Oscars var: Katt o. b Sanning. l'a titelbladet till k.rsta nuni- len af Patrioten lorokolnnlor b Ijando bekanta vers: Med högsta skal vi den fordonia. Som. född 1 Sverige, vägar glömma, Att han ar född att vara fri. •) Denna ofvorsattning trycktes pä C (i Oronltimk officin 1 Stockholm, efter uppgift pä titelbladet, den 11 Juli 1792. ") Armfelt och hans vänner bedömde alltid 1.. ganska härdt för denna förmenta ofvergaug. Måhända var deras omdöme likväl oj finlt befoga.lt. k. tyckes ha velat ställa sig pa en ärlig och ratlskatk-ns ståndpunkt midt emellan partierna, hvaraf b.ljdon blek att han slutl gen nus-kande- af dem bada I sm berättelse hainh.dlor han dotta bittert derofvor beklagande sig. Ett hattre vittnesmål om en all- deles omutlig, om äfven något for mycket burdus sanning ■ di ruttk.msTa. har kunnat efterlemna, au denna öp- 385 rinnan, min höga herskarinna, från St. Petersburg utsträckt, och den, som högtsalig konung Gustaf till mötes sträckte henne, för att knyta ett trofast för- bund, detta förbund har, jag känner mig pligtig att meddela er det, har, säger jag, Ryssland ännu icke svikit. Kejsarinnans passivitet ocb följaktligen äfven min, är blott en aktningsfull paus, som vi äro skyl- diga öfvergångstillståndet här. Var öfvertygad om, att vår uppmärksamhet emellertid med spänd för- bidan följer dagens skiftande vexlingar. Jag säger derför, lugna er, Ehrenström! Det svenska folket skall helt säkert nu, som så ofta förr, veta att be- vaka sina intressen. Lika väl, som jag tror på det ryska folkets framtid, tror jag äfven på Sveriges, och mitt bemödande skall alltid hafva till sitt hög- sta syfte att verka och arbeta för upprätthållandet af bådas fördelar, desto hellre nu, dä de enhetsfullt kunna förenas i vissa bestämda syftemål. Ganska sant är likväl, att jag, för att icke i ringaste mån ingripa i Sveriges fria och egna sjelfbestämmelserätt, icke sä hfligt som förr följt dagens bestämmande tilldragelser. Låt mig derför nu, dä vi så här kom- mit in på frågorna, höra, hur det verkligen står till. Vi slå oss ned här i S"fian. Jag skall helt ooh hållet vara blott och bart "ra. Het samtal, som härefter uppstod emellan de t\ å statsmännen, biet ganska omfattande och långt. Endast 1 några kortare drag skola vi här söka äter- gifva, hvad Ehrenström hade att anföra. ..........Alla hafva sig bekant, — och det är för öfrigt alldeles obestridligt, — sade han, att konung Gustaf dog med misstroende till hertigen och fruktan för sin sons framtid, hvarför han också i sin sista stund tog det löfte af baron Armfelt, att han skulle iotblifva för sonen en lika trogen och till- tiifven vän orh tjenare, som han varit det åt honom C. F. Riddtritad. Drabantt». 1. 49