Titel: Östgötaposten
Datum: 1897-04-02
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
ÖSTERGÖTLANDS VBCKOMJLD ■■ Redaktör och an*vp.ri(r utgifvare: Bengt Hägga. OSTGOTå-POSTEN Egare och förläggare: Aktiebolaget Ostgöta Correspondentens Booktrrckerl. Verkställande direktör: Fxadr. Hamm aritrSlM !\:r 14. Prenumerationspris: För helt är kr. 1: SO, för tre qvartal kr. 1,15, för hälft : och ett qvartal SO öre, postbefordriiigsafgifteu uibeiäkuad. Utkommer hvarje Fredag. Fredagen den 2 April. Annonspris: Pr petitrad 8 öre; frän främmande orter 10 öre UtUndaka annonser 15 öre. Förlofnirjga-, vigsel- och födelseannonser 75 öre: dödsannons 1: 50. LÖSnnmmerpr.B 5 Öre. Östgöta Correii ponden ten a Boktryckeri i Linköping. 1807. Riksbankens Afdelningskontor i Linköping- öppnas för allmänheten Torsdagen den 1 nästkom- mande April och hålles tillsvidare öppet hvarje söcken- dag emellan Klockan 10 till 2 pä dagen. Kontoret diskonterar vexlar, beviljar kassakreditiv. utlemnar lån mot hypotek af obligationer, aktier, inteckningar och vågförda effekter m. m.. beviljar s. k. af betalningslån, emottager penningar på upp- ocli afskrifnings-, folio- och depositionsräkningar, försäljer postvexlar, och inkasserar vexlar. Kontorets lånedistrikt omfattar Östergötlands län och Kal- mar läns norra landstingsområde med undantag af Aspelands härad. Allmänheten eger att skriftligen och utan annan kostnad än möjligen blifvande assuransafgift hänvända sig direkt till afdelningskontoret. Bref besvaras med omgående. Linköping i Mars 1897. _____________ Styrelsen. __________(aa;>,ns» Cunard-Linien, irbjnder innehafvarft af verIdai-ekordet för snabbaste resan dfVer Atlanten, B dagar, 7 timmar, 23 minuter, "iM llerångai pä Atlanten Palats- och Expressangarne "Canipanla" "Etrnrla*, "Lucania" och "Uinbrla' afgå frän Llrerpool till SewYork medtagande l:sta, 2 dra och 3:dje klass passagerare. Utmärkta ångare atgä hvarje vecka frän Liverpool till Boston. Från Göteborg sker afresan Onsdagar och Fredagar, frän Liverpool Tisdagar, Tors- dagar och Lördagar, bvarigeooni onödigt uppehåll 1 England nndvikes. Oba.X Hela resan emellan New-Tork Göteborg gjord på 8 dagar 1 timme. Mycket förbättrad 3djek!ass med slutna hytter för rsmiljer i is, 4, ti, 8 pers. finnes. Vidare meddelar: OBS Nedsatta biljettpriser! J. Oscar Reis, General-Agent, 28 PoHtga.an, Böteborg. j.AitWrfifarfr Tnnanl'* Rlrarwl 1 Agenter önskas! Periodens välkända BOMULLSGARN, enkelt oeh tvinnadt, såväl oblekt som blekt och färgadt rekommenderas. usa Sammanträden. (Ö. D. 1 g .ljMOr U r ) Björkö o. I^Mrf HandBlsakUebolags aktieegare kallas till extra bolags- stimma å handelslokalen Lörda- gen den 10 April kl. 5,30 e. ni., för alt antaga entreprenör för uppförande af beslutad bostads- byggnad. Björkö den 26 Mars 1S97. (i3i) Styrelsen. Ti/lkännagifvanden e. LiiiiBUrieiE. Araander. ombesörjer lnreglatrerlDe af ekono- ml»a föreningar. Träffas å landakaosliet kl. 10-2 e m. (246,6) Vid Östergötlands Läns Iiandtbrnksskola på Bjatka Säby i Viste socken blifva den 24 nästkommande Oktober platser lediga för 10 lärlingar, hvar- ibland 4 betalande och 6 fria. Sökande bör före den 1 instundande Jan. personligen anmäla sig bos skolans före- ståndare, bvilken säkrast träffas hemma hvarje Måndag, oeh skall vid samma tillfälle aflemoa en till skolstyrelsen stäld, egenhän- digt skrifven ansökan jemte prest- och läkare- betyg, intyg af hnsbonde eller målsman om frejd och anlag för laod t brukeyrket, samt att han under minst ett års tid deltagit uti landtmanoaarbeten. Sökande till frilärliogs- plata bör bifoga intyg om medellöshet, samt sökande till betalande lärlingsplats borgens- förbmde se att vid inträdet i skolan erlägga den bestämda afgiften 200 kronor. För att såsom lärling blifva antagen erfor- dras af deo sökande, att hafva fnllgjortsina vaponöfniogar såsom beväriogspligtig, att hafva god frejd och kristeodomsknnskap, snnd kroppskonstitution samt erforderlig styrka för landtmannaarbetens utförande, att hafva fu btand gt genomgått folkskolan samt för öfngt ega den förståndsutveckling, att ban må knnna fatta den undervisning, som vid skolan meddelas. Tiden för lärlings vistande vid skolan är två år, ocb äro de dernnder att betrakta såsom iagligen stadda i föreståndarens tjenst och aåledes tjenstebjonsBtadgan underkastade. De erhålla på stäliet fri undervisning jemte bostad ocb kost enligt faststäld stat. I medlet af Juni månad utfärdas kallelse till dom bland de sökande, hvilka af skol- styrelsen blifvit antagne såsom lärlingar. I ansökan bör tydlig poatadreea ut sättas, så att svar må kunna lemuas den sökande. Linköping och Bjerka-Säby i Mars 1897- ___________BkoUtyreleep. (-2762,118) Advokat-Byrån, Linköping, Storgatan 60 (öfver postkontoret), ombesörjer rättegAngar, bontrednln- giir, lnkawaerlOKar ooh kommit- alonärKappdraK hos K. Befallmngshaf. vande m. m. Billigaste inkassotaxa: För åriknoder, vid liqvid etter aomaoiog, bögst en kr. Inoahaf vare; v. Häradshövding Per Arnander. (328,10)_____________________________ WSSMNWWM Sedan bolagets ställning det nu medgifver liar Styrelsen för Östergötlands Kreatnrsforsäk- lingSbOlae beslutat att från den 14 Mars 1897 ytterligare nedsätta premierna och äro de bestämda till: för Ilastar: 2.3 proc. för år, 173 proc. lör 3 qv, 1.15 proc. för halfår och 058 proc. för 1 qvartal samt för nötkreatur: 2.5 proc. för år och qvartalspremierna resp. 1.88 proc, 1.25 och063 proc. Ingen bör numera underlåta att, mot en jemförelsevis ringa afgit, genom försäkring af sina kreatur skydda sig mot förlust. Intet annat bolag försäkrar mot så låga premier som Östergötlands Krealursförsäkiingsbol&g, Linköping. Försäkring genom länets Veteri- närer samt bolagets distriktsombud. (2251,102) mmmmmtmmmmtmm Länet och stiftet Inskrifnlngsrevlsionen för lista regementet hade den 30 Mars sammanträde å slottet i Linkö- ping under landssekreteraren C. O. de Freses presidium (i st. f. lands- hövdingen grefve R. De la Gardie, som vistas i Stockholm). Ledamöter i revisionen voro öfversten V. Reu- tersvärd och af landstinget utsedde öfversten A. G. Örn, bruksegaren John Orwall å Skärblacka och frih. G. Lagerielt å Lagerlunds, samt al Norrköpings stadsfullmäktige valde disponenten Fr. Äberg och grosshand- landen Helge Ehrenborg. Att vid re- visionen biträda tillstädesvoro l:ste provinsialläkaren H. Nordenström och regementsläkaren O. Guilletmot, re- gementsqvartermästaren löjtnant Fr. Björkman och e. länsnotanen K. Ar- nander, den senare såsom protokolls- förare. K L. P. Kronqviat från Hellostada socken, D. L. Andersson och A. E. NiIfsou Iran Ri- singe soek n samt K L- Laudström i Norr KöpiDg,. hvi ka af vederbörande inskrifniDgs- nämnder approberats, blefvo af revisionen från vapenöfning befriade, bvaremot D- E Nilssons i Norrköping, G V. Perssona från Kristberg, A- H. Anderssons, D. E. A. Tells och J. A Johanssons från Vånga socken. A- F. Lots från Borgs socken, C J. F. Ekboms frän Gistads Bocken, Melker Johanssons från Vårdnäs socken och K. 1. Petteresons från Sunds socken besvär med yrkande om be- frielse frän vapenöfning på anförda skäl lem- nafies utan afseende, likasom E J N Gu stafssons från Skedevi socken anhållan att blifva antagen for sjukvårdsrjenst och C. G. NilsBOns frän Kimstad hemställan att blifva öfverförd från rytteriet till egentlig träng- tjenst. Vidare beslutade revisionen, bland annat, att G. E. Viman från Tidersrums socken skulle ur inBkrifningslängdeb afföraB; och J. A. Nyberg, som tilldelats rytteriet, öfveiflyt- tades till lotlo ket A. G. G. Lindahl, som uttagits till fäitartilleriet, öfverförde9 till fot* folket, C B. Jonsson, som antecknats för sjnkvårdstjenst i trängeo, öfveiflvttades till fotfolket, T. M Westman ocb John Törn- blom nttogos för utbildning till reservför- valtniegstjenstemäu och tilldelades Vandes trängbataljon, J. A- Borg, A. E- Vadström och A. J. Johansson nttogos till velociped- ordonnanser och tilldelades Smålands hasar* regemente. C. E Harizå ocb C. F. Hagberg, som antecknats såsom lämplig - för rytteriet, öfverfördes till fotfolket. C A L Antorjsson ocb C. 0 O ofsson. som afsetts för fältartil- leriet, ölverflyttades till fotfolket, Hugo Graff. bvilken antecknats för sjnkvårdstjenst i träog«n, tilldelades fotfolket, J E. Nilsson och C. A- Sjöberg, hvilka antecknats såsom lämplige för egentlig trängtjenst, öfve fördes till fotfolket, och Helge Hinlze, som anteck- nats såsom lämplig för trängeo i sjukvårds- tjenst, SlveiSyttades till fotfolket. Åt staten eller Gusum? Den 24 Mars afled i Gusum å för- pantningslägenheten Kåltorpet änke- mannen L. J. Sjöberg, 66 år gammal. Då han ej eiterlemnar några barn, och — såvidt kändt är — inga slag- Ungar eller anhöriga finnas, torde det jemförelsevis förmögna boet — 6,000 kr. — tillfalla staten, såsom laglig arfvinge. Man ämnar dock — säger S. P.s meddelare — vända sig till veder- börande med anhållan om att medlen i stället anslås till Gusums åldriga kyrka, hvilken är i mera behof deraf. Af anslaget till vägan- läggningar har k. m:t för inne- varande år anvisat för Östergötlands län: till den inom Vestra Hargs socken återstående delen af omläggning och förbättring af vägen från Sya jern- vägsstation förbi Stora Haddebo till Pikedal 9,800; omläggning och förbättring af den inom Sya socken fallande delen af vägen från Sya jernvägsstation förbi Stora Haddebo till Pikedal 1,100, den inom Ulrika socken mellan Ul- rika kyrka och Sundstorp fallande delen af väganläggmngen mellan Ul- rika kyrka och Rimforsa kanalstation i Tjärstads socken 15,500 kr. Marknad vid Åtvidaberg. På derom gjord framställning har kommerskollegium medgif vit, att från och med nästa år två marknader må hållas vid Åtvidaberg, den ena en dag under April månad ooh den andra en dag under September månad. Apoteket "Vasen". Apo- tekaren J. H. Liedbergius har bevil- jats ledighet från skötseln af apote- ket Vasen i Linköping under 6 må- nader från och med den 1 nästk. April. Apotekaren K. Sandsjoe har förord- nats att under nämnda tid föreslå apoteket Aktieteckningen 1 Ek- sjö - Kisa-banan Öfver Vestra Ryds församlings å e. kommunal- stämma den 4 sistl. December med 1,535 röster mot 1,231 fattade beslut att till ett belopp af 30,000 kr. teckna aktier i tillämnade jernvägen mellan Eksjö och Kisa, anförde Nils Hen- dersson i Rydboholm jemte ett 20- tal andra Vestra Rydsboar besvär hos kon. btfhde med yrkande om beslu- tets upphäfvande derför att detsam- ma skulle leda till skuldsättning för långt större belopp än som med de enskilda församlingsmedlemmarnes ekonomiska bästa vore förenligt. Kon. bef hde har emellertid funnit besvären icke kunna föranleda till öfverkla- gade beslutets upphäfvande. Hammarkindsbanan. Mo- gata kommun har å. kommunalstäm- ma afslagit den begärda aktieteck- ningen om 80,000 kr., hvilken gjorts till vilkor för banans dragande förbi Mogata kyrka. Föreningen Egna Hem har under några dagar hatt års- möte i Linköping, besökt af 29 filial- ombud, under ordförandeskap af snic- karen O. Liljeblad i Linköping. Till styrelse valdes hrr J. A. Jo hansson, Bondebacka, F. V. Johans son. Motala (för 2 är från den 1 April räknadt), Hj. Wahlqvist, Norrköping, och K. Eriksson, Karlslund, Karlsby, samt C. V. Jakobsson, Motala (för 1 år) Suppleanter blefvo hr C. F. Sel- vin, Motala, O. Liljeblad, Linköping, och C. Printzell, Mjölby. Styrelsens årsarvode bestämdes till 1,500 kr. jemte fria resor och dag- traktamente af 3 kr. pr medlem un- der desamma. Mötet beslöt att kassaförvaltaren skulle ställa borgen för 6,000 kr. eller at styrelsen försäkras för samma be- lopp. I skiljenämnden insattes hrr H Carlsson, Eskilstuna (ordf.), samt E. Mellberg, Baggetorp, T. E Fingal, P. Dahlberg, Manelundsqv. (Norrköping), och O. Friberg, Hästholmen. Till revisorer valdes hrr Z. Lind- gren och Forsberg, båda ti ån Mjölby, och Larsson, Hallsberg; suppleant C. V. Landgren, Motala verkstad. Ledbergs, Boxholms och Bersbo filialer hade begärt utträde ur för- eningen och återfående af från dem lemnade medel. Detta vägrades f. n. och beslöts i stället för dem påpeka innehållet i stadgarnes § 57. För öfrigt beslöts bl. a. det tillägg till § 8 i stadgarna att 6 månader å rad försummad inbetalning medför förlust af medlemsskap. Dock skola 25 kr. af insatta medel i så fall återfås. Nästa årsmöte h&lles i Mjölby i Mars 1898. Organist- och skollära- reval. Marie bebådelsedag förrätta- des efter gudstjänstens slut i Bjälbo val af klockare, organist och folk- skollärare, till hvilken tjenst såsom sökande sig anmält, ordinarie folk- skolläraren i Vårdnäs af Östergöt- lands län Karl Gustaf Öfverberg, or- dinarie folkskolläraren i Yxnerum af Östergötlands län, utnämnde kloc- karen och organisten Johan Fredrik Johansson, ordinarie folkskolläraren i Börstig af Skaraborgs län Klas Emil Håkansson, e. o. folkskolläraren Per Johan MagnelL Af dessa fyra sökande hade af skol- rådet på förslag i följande ordning enhälligt uppförts: Håkansson, Jo- hansson och Magnell, ooh blef vid förenämnde förrättning till klockare, organist och folkskollärare med 2,355 eller alla atgifna roster vald vikarien i församlingen P. 3. Magnell. Till barnmorska i Regna har valts fröken Alida Waren från Jungs socken i Skaraborgs län. Flera läkare 1 Vester- Vlk. Till ö. G. meddelas: Från och med den 1 inst April kommer torre sjukbusläkaren i Norrköping med. lic. R Hallbeck att slå sig ned som prak- tiserande läkare i Vestervik. Förut finnas tre läkare der i staden samt en i Gamleby. Norrköping-Örebro. På initiativ af några lör den föreslagna jernvägen intresserade personer kom- mer i vår en ny linie att undersökas med sträckning öster om Ålsjön och med utgångspunkt från Skärfors i Skedevi till någon lämplig punkt å den redan utstakade linien norr om nämnda sjö. Afsigten härmed är att utröna, huruvida ej genom en sådan sträckning af banan densamma skulle kunna förkortas med 8 å 10 km. Olyckshändelse eller sjelfmord? (N. T.) Den 26 Mars avjelfmor £1.11-12 på förmiddagen anträffades i strömmen'vid Norrköping ett stycke nedom mudderelevatorn liket efter en mansperson, som kom flytande i vattnet Liket upptogs och fördes till staden samt sedan till bårhuset. I en af den dödes fickor anträffades ett prestbetyg, af hvilket man upp- lystes om, att han i lifstiden varit svarfvaren Carl Gustaf Gustafsson, född i Vårdnäs nen 5 Mars 1855. Han efterlemnar enka och barn, bosatta i Norrköping. Dödsfall. I lördags afton af- led i sitt hem i Vahlby i Väderstads socken possessionaten Anders Mag- nus Petersson i en ålder af 74 år. Den aflidne, som i sin helsas dagar var en i vida kretsar känd och aktad man, beklädd med många förtroendeupp- drag, var född i Stafgård, Allhelgona socken. Han tillhörde en i vestra Östergötland vidt utgrenad och fram- stående slägt. Sjelf hade han en tid egnat sig åt gartverirörelse och inne- haft det Bergmanska garfveriet i Lin köping. Närmast sörjes han af maka och flera barn. Af döttrarna är en gift med d:r Björck i Norrköping, en med godsegaren Joel Andersson i Torp, Tjellmo, och en med skolläraren J. Wahlqvist i Linköping. Sjukdomsfall. Majoren A. Brakel härstädes råkade för ett par veckor sedan under tjenstgöring så- som bränvinskontrollör i Ödeshög att få ett, såsom det i början tycktes, obetydligt sår å högra vristen, upp- kommet af en reumatisk svulst. Han vände sig till läkare, som rådde ho- nom att resa in till lasarettet i Lin- köping, men då B. hade blott en kor- tare tid af sin tjenstgöring qvar, ön- skade han att bli skött på platsen, hvilket ock skedde under någon tid. Emellertid förvärrades såret och blod- förgiftning uppstod, hvadan resan till lasarettet för en veoka sedan måste företagas. Här har nu i lördags högra benet måst amputeras ofvan knäet. Patienten befinner sig numera efter förhållandena ganska väl, ocb man har all anledning att hoppas på en god utgång. Östgöta hypoteksför- enlng. Vid nyligen afslutadt qvar- talssammanträda har hypoteksförenin- gens styrelse bl. a., som kan hafva allmännare intresse, beslutit att till- sätta en komité, som har att med an- ledning af de nya låneformerna och andra omständigheter företaga en revision af föreningen reglemente äf- ven i afseende å den delegarne till- kommande rösträtten. Likaså har styrelsen beslutit att, så vidt på styrelsen beror, låta ur hy- poteksreverserna utgå bestämmelsen om särskild räntegodtgörelse för den händelse, att genom exekutiv försälj- ning eller af annan orsak intecknad skuld komme att utan medgifvande inbetalas i annan ordning än som med bypoteksföreningens verksamhet öfverensstämmer. Rörande nu gällande låneformer .hänvisas till den utförliga annonsen på annat ställe i dagens tidning. Snart framme. Under denna rubrik skrifves från Fogelsta till Ö. G: Redan synas härifrån, vid Hvarf, lokomotiv och vagnar under ar- bete med terrassering af Hvarfs ban- gård, och med hvarje dag rycker skenläggningen närmare målet, Fo- gelsta, så att inom en kort tid hela bandelen till Linköping skall vara trafikabel för åtminstone lokomotiv. Olycksfall. En yngling från Bänarp, N. Solberga, fick i fredags sin venstra fotsula nästan frånsliten genom en nedrullande stock. Han vårdas på lasarettet i Eksjö. Militära meddelanden. K m:t har beviljat löjtnanten vid För- sta lifgrenadierregementet Henrie West- man afsked från beställning på stat med tillstånd att till den 12 Mars år 1900 såsom löjtnant utan lön i rege- mentet q vars tå. K. m:t bar seder- mera utnämnt och förordnat löjtnant Westman till kapten i regementet. — K. m:t bar utnämnt och förord- nat till regementsläkare vid Andra lif- grenadierregementet, l:e bataljonslä- kare vid Kalmar regemente, med. lic. Erik Eman. Holmberg. Till sjuksköterskeele- ver vid den kurs som börjar vid Linköping länssjukhus den 1 nästa Maj ha antagits Karolina Karlsson, Ida Kristina Viktoria Eriksson från Linköping, Alma Gertrud Eriksson från Kurnla s:n, Elin Anna Sofia Jo- hansson från Kisa och Augusta Emi- lia Johansson från Mjölby. Lokomotivet urspårade. I måndagg morse urspårade under vagnsvexhng vid Hultsfreds station Vimmerby-banans maskin. Nästan hela maskinen löpte af spåret. Tack vare ett sidospår, som leder till gods- magasinet, kunde det från Oskars- hamn ankommande godståget invex- las å stationen och det från Nässjö kommande posttåget atsändas utaa tidsuppehåll. Huru olyckan tillgått är ännu ej med visshet bekant, men det säges, att en bristfällig vexeltunga orsakat missödet. Efter ett styft arbete kom maskinen åter upp på sin släta väg. Kreatursmöte hölls fredagen den 26 Mars vid Olstorp i Dalhems socken. Tillförseln af kreatur var ringa, men det oaktadt gingo affärerna lifligt. För oxar å 12 och 13qvarter betalades 300 - 350 kr. paret, för slu- tar från 10 till 11 qvarter 200-275 kr. paret, för mindre s tu t ar 50—100 kr. st., för kor betalades från 40-90 kr. st. Djuren voro i medeltal 50 kr. dyrare än i fjol. Vid mötet var ordning den bästa; inga druckna personer eller slagsmål förekommo. Tranås jernvägsstation. Från grossliauularen R. riurchard, dis- ponenten J. V. Fång ocb fabrikör B. E. Gelotte hade till senaste kommunil stämman i Tranås ingifvit en skrif- velse med b -gSran, att stämman ville utse ett par personer, som, om så ske kunde, biträdda af ortens riksdagsman skulle uppvakta k. jernvägsotyrelsen ocb för densamma framställa samhäl- lets berättigade kraf pä att några åt- gärder vidtagas från styrelsens sida för att minska de ölägenheter, som upp- kommit derat, att stationshuset blifvit förlagdt på oiätt sida om bangården, äfvensom med en begäran att alla tåg måtte få göra uppehåll vid Tranås. Stämman utsåg till deputerade löj'- nant Cl. i-s Filéu och gioäshandlare Ii Burchard. Frågan är ytterst viglig för sam- hället. Onaturlig moder. Pigan Charlotta Johansson, i tjenst hos landtbrukaren Alfr. Svensson i Skåra, Skönberga, härvid polisförhör erkänt att hon utkastat i svinhuset ett ofull- gånget foster som hon framfödt och åsett dess förtärande. Ombergs turisthotell. Vid bolagsstämma i lördags med dettas delegare återvaldes åtgående styrel- seledamöterna, trafikchefen G. Asp- lund i Fogelsta och fabrikör Gran- qvist i Ödeshög. Rvisorerna, d:r A. Wallin och kamrer O. V. Sundbergh i Vadstena, återvaldes likaledes. Styrelsen fick i uppdrag att för- länga arrendekontraktet med fru Eda Rehnström på ytterligare 10 år. Mlnnesgäfva. Till godsega- ren C. W. Landelius i Jakobslund öfverlemnades den 26 Mars en fi- nare taklampa af åtskilliga hans soc- kenboar i Ljung, som ett tecken af deras erkänsla och tacksamhet för hans 12-åriga ordförandeskap i sock- nens kommunalnämnd, hvilket upp- drag han på egen begäran frånträdde med utgången af sistlidna året. Gif- varnes erkänsla tolkades af kommu- nalstämmans ordförande prosten Bro- man, som jemte kommunalnämndens n. v. ordförande och v. ordförande fått i uppdrag att öfverlemna gåfvan till hr Landelius, hvilken betygade sin tacksamhet för den enligt hans ord lika oförtjenta som oväntade pre- senten. Ångbåtstrafik p& Tranas. Augbåtsaktiebolaget "öummen* hade å sin bolagsstämma utsett en komité att verkställa utredning ocb inkomma med förslag om och huru en regelbunden ångbåtstrafik på Tranås skulle kunna komma till stånd och hade bos Tranås kommunalstämma i lördags begärt att ett par ombud skulle utses från sam- hället i och för samarbete med aktie- bolaget Sömmens komiterade. Efter åtskillig öfverläggning utsagos dertill löjtnant Claes Filén och disponent J V. Fång. Elektrisk belysning i Tranas. Etter kommunalstämmans slut i lördags väckte fabrikör C. A. Andersson ett förslag om införande af elektrisk gatubelysning i köpingen me- delst kraft, tagen från det af förslags- ställaren för 20 år arrenderade vatten- fallet vid Asvalehult. Förslagsställaren framstälde två alternativa förslag, båda resulterande den, att köpingen genom de af honom föreslagna anordningarna skulle få sin gatubelysning alldeles gratis. Han begärde svar inom fjorton dagar eller tre veckor, alldenstund vattenfallet i annat fall komme att an- vändas för andra anläggningar. Da närvarande utsago en komité — hrr löjtnant C. Filén, byggmästare F. Larsson och bagare F. Lind — att pröfva förslaget och vidare utreda frå gan. Tranås läkaredistrikt. Alldenstund med ar 1897 den fem- årsperiod går till ända, för hvilken statsanslag beviljats ooh läkare an- tagits för Tranås extra provinsiallä- karedistrikt, hade distriktets läkare- styrelse genom sin ordförande, d:r V. Öberg, i en särdeles väl motiverad skrifvelse inkommit till Tranås kom- munalstämma i lördags med begäran att anslaget till läkarens auoning — 500 kr. pr år — måtte förnyas för följande 5-års period, alldenstund plat- sen och orten, enligt hvad erfarenhe- ten visat, verkligen vore i stort be- hof af en extra provinsialläkare, så mycket mer som ordinarie provinsial- läkaren, boende i Eksjö, ingalunda vore i stånd att tillgodose behofvet af läkarevård i denna aflägsna ort, äfven om man frånser, att hela di- striktet har en folkmängd af 35,000 personer. En enskild praktiserande läkare vore alls inte eller alltför litet bunden vid platsen för att tillfreds- ställa behofvet med afseende på helso- och sjukvård i orten. Sedan ett par tre personer påpekat, att Tranås bidrag till extra provinsial- läkaren vore alltför stort i förhållande till åtskilliga andra kommuners, allra helst som Tranås gjort atsevärda upp- offringar för uppförandet af en sjuk- stuga för platsen, beslöt stämman att som hittills bevilja 500 kr. årligen under 5 år till anöning åt en extra provinsialläkare för Tranås distrikt. Skritvelser i samma syfte ha äfven aflåtits till öfriga kommuner inom di- striktet äfvensom till åtskilliga andra närliggande. De kommuner som f. n. lemna bidrag till extra provinsiallä- karens auoning äro: Tranås (500 kr.), Säby (450), Linderås (150), Lomma- ryd (100) och Frinnaryd (75 kr.) Ångbätsbolagsstämma. Med bolaget Motala Expressängare hölls den 29 Mars stämma i Motala. Af revisionsberättelsen för 1896 framgick, att tillgängarne vid nämnda års slut voro kr. 126,465: 10 och skulderna kr. 116.725: 54 (den inberäknadt aktie- kapitalet 77,267: 06). Årets utgifter ha ötverstigit inkomsterna med kr. 104: 78. Under samma år inseglade "Express" kr. 34,085: 71, och '-Örn" kr. 15,209: 78. Driftkostnaderna ha uppgått för "Express" till kr. 30476: 80 och för "Örn" till kr. 16 541: 84. Styrelsen påpekar i sin berättelse att "Örns" samtrafik med statsbanorna började först i Juni 1896 samt att seglationen för denna tid (April—Juni) lemnade betydligt större förlust ån den skildnad af kr. 1,001: 99, som rä- kenskaperna slutligen angifva, och på grund häraf förespådde styrelsen ett vida gynsammare resultat i år, syn- nerligast som "Örn" efter genomgån- gen grundlig reparation med ny ma- skin lär göra en kolbesparing för om- kring 1,500 kr. pr år. Styrelsen, gross- handlarne Th. Liljedahl, Sv. Sandberg och O. Gylling, beviljades ansvarsfri- het oeh omvaldes. Likaledes omval- des revisorerna, ingeniör V.Kjellberg och bokhåll. G. A. Callander. Göta kanal öppnas för trafik den 20 nästa April. Konungens jubileums- fond. Ordinarie bolagsstämman i Aspelands Besparingsbank i Mälilla den 27 Mars d. å. beslöt enhälligt anslå ett belopp af 400 kronor till konungens jubileumsfond. Arrendeöfverl&telse. Egen- domen Gnestad, 4 mtl i Kuddby s:n, är genom kronolänsman O. E. Erick- son i Bossgård utarrenderad till landt- brukaren Verner Bergvall från Ingel- stad, Kuddby s:n. Husköp. Byggnaderna å Motala sparbanks i fjol inköpta tomt, der ett nytt, stilfullt bus kommer att uppröras, ha på auktion sålts till byggmästaren C. G. Kempe för 300 kr. De skola ge- nast bortföras. Norrköpings jernvägs- station. Stationsinspektoren lNorr- köping Carl Gustaf af Geijerstam har erhållit afsked med pension från den 1 Maj i år. Mordbrandsanläggning gjordes i lördags i Manelundsqvarte ret af Norrköpings norra forstader. Derom meddelar N. T.: Kl. mellan 2 och 3 på eftermidda- gen märktes af personer, som vista- des på gården till muraren Ekmans gård i Marielnndsqvarteret, att rök trängde ut genom taket till bonings- huset, hvarför de, misstänkande nå- gon eldfara, skyndade upp för att undersöka förhållandet, oeh möttes då i tredje våningen af en intensiv rök- och eldhärd. Genast gjordes alarm, och vidtogos så kraftiga mått och steg som möjligt för eldens släc- kande. Detta lyckados dock först se- dan qvarterets brandspruta anlåndt och varit i verksamhet en stund. - Sedan eld och rök undanröjts och man tagit lokalen närmare i betrak- tande, upptäcktes, att eldhärden icke inskränkte sig uteslutande till en plats, utan haft lika kraftigt underhäll från tvänne olika platsen tredje våningen. Denna utgöras dels af några vindsrum och dels af åtskilliga klädkontor för gärdsfolket Här hade elden härjat dels i ett af boningsrummen och dels i ett at vindskontoren. Derför låg nära till hands den tanken, att elden vore anlagd, och vid rådplägning mel- lan polisen ocb värdfolket uppstodo snart misstankar mot en af hyresgä- sterna, en 36-årig hustru Christina Lovisa Carlsson, hvilken disponerade det vindskontor, hvarest den ena eld- härden förefans. Nämnda hustru blef redan på lör- dagseftermiddagen tagen i ett Stim- mars långt polisförhör, men hon ne- kade då till allt och gjorde undan- flykter, hvarför, då misstankarne mot henne fortfarande voro mycket starka, förhöret skulle fortsättas kl. 10 på söndagsförmiddagen. Efter nattens hvila och kanske mest genom man- nens påverkan — mannen är anstäld vid Fiskeby pappersbruk och vistas borta om dagarne — hade ett annat sinnelag gjort sig gällande hos hu- stru Carlsson, dä hon på söndags- morgonen trädde till förhöret Hon bekände då genast öppet ooh klart, att hon anstiftat elden, och att be- vekelsegrunden dertill varit hämnd mot värdfolket derför, att värdinnan tillvitat henne åtskilliga oordentlig- heter, samt att makarne Carlsson af denna anledning blifvit uppsagda från sin iboende lägenhet. Elden hade hon anlagt på det sättet, att sedan ett ofvan henne boende folk å tredje våningen — sjelf bodde hon på den andra — vid 2-tiden aflägsnat sig från sitt hem för att gå till sitt ar- bete och då såsom brukligt till henne inlemnat nyckeln till förvar, hade hon, medförande för ändamålet tjen- ligt materiel jemte fotogen, gått upp i detta rum samt i sitt eget kontor och å båda ställena iordninggjort för och innan hon aflägsnade sig aerifrån verkstält antändningen med den följd här ofvan sagts. Hustru Carlsson är häktad. lig frihet, men pressens frihet föll i stället i en vida värre censur, nämligen i partiernas. De om en ädel patriotism vittnande dekret, som för öfrigt tillkommo under den verldshistoriskt vig- tiga natten mellan den 4:de och 5:te Oktober, följdes, då solen gick upp, af det icke mindre verldshisto- riska tåget till Versailles af den mest blandade parisnr- drägg, som derifrån efter begångna mordgerningar till Paris återförde i triumf— med en hedersvakt, hvil- ken på sina pikar bar den kungliga lif-vaktens hut- vuden — monarken och hans gemål. Reuterholm, som då vistades i Paris, deltog i detta tåg vid dess återkomst från Versailles. Jakobinernas inflytande var i ständigt stigande. Emissarier i massor afsändes till Europas öfriga länder för att predika uppror mot tronerna och jem- likhet bland folken. Revolutionen utbröt nu äfven i Brabant, men stillades efter några få veckor. Federationsfesten den 14 Juli 1790, då pä mars- fältet i Paris biskopen af Autun (Talleyrand) i spet- sen för 300 med trefärgade skärp omgjordade präster framför det midt på platsen uppresta och ät fäder- neslandet helgade altaret invigde de 83 departemen- tens fanor, blef i det blodiga drama, som i öfrigt spelades, alltid en glanbpunkt af gripande hänförelse och högtidlighet. Nationalförsamlingen emottog vid detta tillfälle bland annat officielt och högtidligt en deputation, som det uppgafs, från patrioter inom verldens alla länder. Allting hvirflade, såsom fattad t af ett skydrag. Konungens vanmagt var numera afgjord. Monarki- ens upphäfvande var snart ej annat än blott en ögonblickets fråga. Konungafamiljens flykt natten emellan den 20 och 21 Juni 1791: hans efterlämnade skriftliga veto emot revolutionen, hvari han vädjade till utlandet ocb efterverlden; familjens tillfångata- gande och återförande, — se der de tilldragelser, som, den ena följande tätt på den andra, spände hvarje muskel i revolutionens arm och väpnade den ända till tänderna. Från denna stund var det slut med allt förtro- ende till konungen. En monark får icke misslyckas, om han vill fly. Skymfad och hånad af de vilda hoparne, har ingen brottsling gjort ett gräsligare intåg i Paris, än det konungen gjorde på femte dagen efter sin flykt. Redan frän början af 1790 hade man haft un- derrättelser om att de franska emigranterna dels vid de europeiska hotven arbetade för åstadkommandet af en koalition emot Frankrike och dels äfven för att inom landet söka framkalla en kontrarevolution. Man erfor nu, att de gjort Coblenz och Worms till härdar för sina ränker. Omkring ett 60,000-tal ansågs uppehålla sig i de rhenska och nederländska provinserna. Den allmänna öfvertygelsen, att konungen och drottningen stodo i hemlig förbindelse med dessa emigrantrörelser, ökade förbittringen emot dem. Den kungliga magten suspenderades nu. Jakobinerklubljens inflytande blef allt större. Benämningen "sans culotte" — byxlös -- uppkom vid denna tid. Gatorna blefvo allt mer och mei valplatser för ständigt återkommande tumult. Kejsar Leopold den andre af Österrike, drott- ningens af Frankrike broder, följde med djupt del- tagande de olyckor, som hopat sig kring den franska konungafamiljen. Öfverläggningar och aftal egde rum mellan ho- nom och andra magtor i Padua den c. Juli 1791 och slutligen i Pilnitz den 27 Aug., samma ar. 12 gar under den första revolutionen utgjorde den 20 Juni 1792 en hemsk mellanlänk. Konungen hade vägrat underskrifva en af natio- nalförsamlingen utfärdad akt om borgerliga ordningen för presterna. En oöfverskådlig folkmassa af förstädernas säm- sta utskum, väpnad med pikar, uppmarscherade be- rörda dag, den 20 Juni, kring slottet och inträngde i konungens rum i afsigt att tvinga honom att un- derteckna akten. Med en martyrs ståndaktighet trotsade han vid detta tillfälle våldsamhet, hotelser och hån. Det var då man påsatte honom den röda jakobinermössan. Icke desto mindre vägrade han aktens under- skrifvande. I de vid konferensen i Pilnitz till hvarandra an- slutande magternas handlingssätt låg likväl alltjemt något sväfvande och obeslutsamt. Tvänne märkliga, plötsligt inträffade dödsfall bi- drogo äfven icke sä litet dertill. Kejsar Leopold afled, såsom många antaga af förgift, den 15 Februari 1792, Och Gustaf den tredje föll knapt en månad senare eller derpä följande 13 Mars för det mördande skottet. Dessa två monarkers, de enda tvä, hvilka med verklig ridderlig och oförvillad samt oegennyttig och innerlig hängitvenhet ville hasta till den franska konungafamiljens räddning, dessas sä oförutsedda och hastiga bortgång har allt utseende, för att så yttra oss, af en väl planerad och beräknad tillfällighet. Verlden är full af gåtor. Vi hafva två bär, som se ut som en enda. För franska monarkien blef dessa två mäns bort- gång alltid en grym missräkning och förlust. Leopolds efterträdare, Frans den andre — ufver- modig, häftig och hetsig — blef endast ett retnings- medel, som påskyndade den slutliga katastrofen. skriande brott knyta sin förbannelse kring revolutio- nens blodiga panna, men icke mindre, tvärtom, oer- hördt större och täsansvärdare hafva det obegrän- sade' magtinnehafvet och det blinda våldet i ett få- tals händer under århundradens lopp begått. Låt vara att sansculotten predikade från guillotinen sina dystra och hemska läror; men icke mindre hemska och dystra hafva despotism och tyranni med isande kallblodighet förkunnat från sina tortyrkamrar, stup- stoekar och bål. Vill man rättvist bedöma slägtets handlingar un- der en viss tidsföljd, så tillkommer oss dels att un- dersöka de röranledande orsakerna, dels äfven fram- farna tider, huruledes de i motsatta eller liknande förhållanden tillvågagått. Sålunda måste tidehvarf- vens brottmålsbistoria i sin utsträckning atvägas af och förmedelst samma vattenpass. Endast genom jemförelser kommer man till begreppet om hvarje saks verkliga höjd och djup. Lägger man envåldsmagtens tyranniskt råa och grymma gerningar på den ena vågskålen och revo- lutionens — så fasansvärda de äfven må vara — på den andra, så skola säkerligen de senare befinnas bra lätta emot de förra. Ett stort folk är ett stort haf; en hel mensklighet är ett verldshaf. Alla de oändligt mångfaldiga förän- dringar, som det ena kan undergå, undergår äfven det andra. Brusar det i djupet och stormar det i skyn, så vräker det der batvet förkrossande sina vågor emot hvarandra, förstörande och begrafvande allt om- kring sig. Någon barmhertighet finnes icke. Endast vid stjernorna derofvan och de ur tide- livarfven i stora händelser uppskjutande fyrbäkarne hafva mensklig förtröstan ocä vishet då att söka styrka och ledning för sitt omdöm3 och sin blick. C. F. HMtrt.ai Urabantm. II. -