Titel: Östgötaposten
Datum: 1897-05-07
<-- Sida 2 -->
-
+    
<-- Sida 2 -->
ÖSTERGÖTLANDS VECKOBLAD Ö3TGÖTA-POSTEN N:r 19, Fredagen den 7 Maj 1897. Afskedsansökning. Pro- vinsialläkaren i Linköpings distrikt, t. i. förste provinsialläkaren i Öster- götlands län, d:r Henning Nordenström, •om den 24 dennes fyller 60 år, har till k. m:t ingifvit ansökning om ai- sked frän provinsiallakaretjensten med pension. 70 Ar fylde d. 6 d:s majoren A. F. Lindersköld, hvilken med anledning der»f fick mottaga talrika lyckönsk- ningar. Jeravägen Linköping- Fogeleta. Skenläggningen å nämn- da bana biel d. 5 d:s färdig ända till Fc- gelsta. Till landstingsman för Val- kebo härad har d. 5 d:s valts godseg. E. T. Ernander i St. Hare (omvald) och nämndemannen C. J7 Carlsson (nyvald efter hr A. J. Olsson i Slycke); till suppleanter valdes godsegarne A. Lunding, Nybble, och A. Berggren, Uttersbo. — Till landstingsman för Dals hä- rad omvaldes d. 5 d:s hr G. Juberg i Herrestad och till suppleant landtbr. Ola Göransson i Åbylund. Nedlagdt mal. Det af firman Holmberg s, Möllers qvarnaktiebolag mot hrr C. J. Kjellgren och C. P. Ring dahl väckta målet med yrkande om ansvar för vårdslöshet mot borgenä- rer har af kärandefirman återkallats och derför afskrifvits. Beslag a ejderfogel. Un- der mötesdagen dT 6 d:s i Söderköping gjorde stadsfiskal Theorin beslag på ett 40-tal ejdrar, som med ångaren "Emma" förts till staden för att der försaljas. Några af foglarne tillhörde •n person från Kallsö i S:t Annas. Största delen beslagtogos å ångbåten, men egaren till dessa var försigtig nog att hålla sig undan. Kaptenen å ång- båten erhöll stämning för att ha frak- tat förbjudet vildt. Qvlnliga legitimerad© läkare. Sedan vid Karolinska in- stitutet nyligen examinerade medicine licentiaten Anna Magdalena Steck- sén, dotter af generalmajoren J. O. B. Stecksén, blifvit af medicinalsty- relsen förklarad för legitimerad lä- kare, finnas i vårt land fyra legiti- merade qvinliga läkare, nämligen me- dicine licentiaterna Karolina Olivia Widerström, född i Helsingborg den 10 December 1856, medicine licentiat vid Karolinska institutet 1888, Hedda Albertina Andersson, född i Malmö den 24 April 1861, medicine licentiat i Lund 1892, Maria Lovisa Folkeson, född i Stora Mellösa inom Örebro län den 4 Mars 1863, medicine licentiat vid Karolinska institutet 1896, samt Anna Magdalena Stecksén, född i Stockholm den 27 Maj 1870. Alla Bro bosatta i Stockholm. Reijmyre skyttegille är en förening, som ofta ger bevis på en mindre vanlig lifaktighet. Nu senast har gillet anordnat en bazar, som in- bringade en nettoinkomst af kr. 312: 35, hvilken behållning delades med VB till sjuke och behöfvande inom Reijmyre område, % till gillets kassa ooh Va till konungens jubileumsfond. För sistnämnda ändamål ha till oss från gillets styrelse öfversändts kr. I&fc 12,.. hvilket belopp vi i vår tur insatt i Östergötlands ensk. bank på jubileumsfondens konto. I detta sammanhang må tilläggas, då saken ej synes vara allmännare bekant, att anteckning och aflemning af bidrag till jubileumsfonden kan ske i nämnda bank. Svenak-amerikaneraa och kungajubileet. Den tan- ken har framkastats, säger "Skandi- navia", att Svenskarne inom Massa- chusetts borde sätta ryggarne till- hopa, som man säger, för att åstad- komma ett hem för lungsotssjuka svenskar inom Massachusetts, vid hvilket kung Oscars namn och håg- komst kunde fastas. Men ehuru ett sådant hem visserligen vore väl af nöden, skalle för dess åstadkom- mande och vidmakthållande komma att kräfvas större kapitaler, än svensk- amerikanerna måhända kunna an- skaffa, och att upprätta en sådan institution vore dessutom i andra afseenden opraktiskt Bastå sättet att visa kung Oscar sin hyllning torde derför vara att efter råd och lägenhet skänka något bidrag till jubileumsfonden i Sverige, slutar tid- ningen. Oforslgtlgt luatskott. En di äng vid namn Andersson i Berga, Styrestad, skulle valborgsmeesoafton för ro skull aflossa ett skott, tog der- för en dynamitpatron i ena handen och tände på den med den andra. Det gick naturligtTis mycket illa. Den hållande handen söndertrasades alldeles, och det ar fråga om att den må,te Obligatlonautlottnlng. Den 74:de utlottningen af svenska statens premieobligationer tog sin början i lör- dags och fortsattes d. 3 d:s. Stockholms- tidningar meddela om lördagens drag- ning att följande högre vinster då utkommit: högsta vinsten 5,000 tha- ler å n:r 112,419; 600 thaler å n:r 64,214, 160 thaler å n:r 208,062; thaler å n:r 99,666, 43,576, 67,354, 186,247, 189,281, 207,265; 35 thaler å n:r 35,792, 133,385, 227,601, 72,825, 83,537, 147,346; 25 thaler ån:r 39,045, 88,560, 97,549, 98,095,200,257,207,991, 234,765, 2,101, 10,986, 67,149,175,102, 198,850, 206,411, 236,948, 238,056. — Den 15:de utlottningen af 1889 års teaterlån egde äfvenledes rum i lördags. Högsta vinsten, 15,000, kr., utföll på n:r 24 inom serien 6,117. Nästa vinst, lydande å 5,000 kr., ut- föll på di 30 inom serien 2,591. Vin- ster i 1,000 kr. utföllo inom nedan- nämnda serier på följande obliga- tionsnummer: Serin v.r Serie n:r 8,117 17 9,556 12 5,443 34 7,197 2 325 16 Vinster å 500 kr. utföllo inom ne- dannämnda serier på följande obli- gationsnummer: Snrie r,:r Serie n:r 8,761 39 4,168 15 6,707 46 8,283 1 7,054 20 9,723 20 8,481 7 4,629 20 7,349 12 3,327 12 Slutligen utlottades till amortering följande 15 serier, hvilkas alla num- mer efter den 1 Juni inlösas, hvarje nummer med 30 kr., nämligen: 8,146; 5,056; 6,045; 7,155: 8,616: 3.145; 959: 4,856; 3,735; 5,549; 9,900; 664; 3,832; 4,601; 4,950. Religiöst möto Vestra Öster- götlands kretsförening, bestående af ett antal prester och kyrkligt sinnade lekmän i denna del af stiltet, hade den 29 April sitt s. k. qvartalsmöte i Högby kyrka. Från när och fjärran hade stora skaror samlats, hvilka snart fylde det rymliga templet, med dess öfver 1,000 sittplatser. Mötet öppna- des kl. half 11 med fullständig hög- messogudstjenst, hvarvid kyrkoher- den Fr. Hjelm från Nykil predikade öfver 1 Moseb. 32: 29. Sedermera hölls diskussion öfver tvenne bibel- ställen, nämligen Efes. 2: 8 inledd af komminister C. E. Axberg i Lönsås och 1 Petr. 4: 17,18 inledd af kyrko- herden G. Edmark i Fornas. Mötet afslöts med kortare föredrag af kom- minister Blomstrand i Åsbo och Ev. fosterlandsstiftelsens reseombud Jo- hansson. Nästa möte kommer att hållas i Juli i V. Hargs kyrka. God fångst. Arbetaren Per Nilsson i Söderköping lyckades i söndags komma öfver 6 st. vecko- famla räfungar i en lya i Ramunder- erget. Efter 3 kr. pr styck i skott- pengar inbringar detta den lycklige jägaren 18 kr. i ren dagspenning, berättar Söd. Tidning. En "rik. kyrka" är Vester- viks stadsförsamlings, skrifves till oss. Enligt den nu tillgängliga revi- sionsberättelsen for 1896 egde kyr- kan vid detta års ingång tillgångar i fastigheter och utlånade medel till ett sammanlagdt belopp af 352,494 kr. 64 öre. Till öfverste 1 armén har k. m:t utnämnt och förordnat överste- löjtnanten och förste majoren vid An- dra lifgrenadier-regementet C. A. O. Ahnström, hvilken derjemte beviljats afsked från beställning på stat, med tillstånd att såsom öfverstelöjtnant i regementets reserv qvarstå. "Bryggarestrejken" - som egentligen icke längre är någon strejk, eftersom samtlige de arbetare, hvilka nedlagt arbetet, äro afskedade och ej vidare återtagas vid brygge- rierna — sysselsätter fortfarande in- tresset iDom arbetarekretsar. På för- sta Maj skulle "strejkame", under- stödda af arbetarne från andra håll uppvakta bryggerierna, men som dessa höllos stängda, sluppo demon- stranterna ej in, utan erhöllo det be- sked, att de arbetare, som ej redan hemtat sin aflöning, egde att göra det når som helst. Några oordningar förokommo ej, så att ordningsmakten behöfde ej in- gripa. Från SUftstyrelsen. Sökande Ull kyrkoherdetjänsten i Furingstad äro: Kontraktsprosten S. A. Sundberg, kyrkoherdarne N. L. Andersson, N. J. Nyander, K. L. Asproth, A. Enck- son, C. J. A. Gustafsson, C. A. La- gergren, P. E. Lindeberg, komminist- rarne K. O. L. Ålborg, A. V. Anders- son, J. Andersson, C. Beckman, O. I. Edoff, J. A. Bolländer, H. Nilson, J. F. A. Palmblad, C. O. Palmgren, A. O. Söderström, H. A. Tidman och P. G. T. Winell. Hufvudstaden. Svenska nationalförenin- gen hade i tisdags årsmöte å hotel Rydberg i Stockholm Årsberättelsen meddelade bland annat, att 2 nya broschyrer utgifvits från trycket. Med- lemsantalet har varit 147 ständiga och 648 årsledamöter eller samman- lagdt 795. Al revisorernas berättelse framgick, att årsbehållningen utgjor- de inalles 3,133 kr. 7 öre; inkomster- na belöpte sig till 805 kr. 25 öre och utgifterna till 3,364 kr. 30 öre. Man skred härefter till val af verk- ställande utskott, hvars ledamotsan- tal, på professor Alins hemställan, bestämdes till 9 (nu senast har det räknat 7 ledamöter). Samtliga 7 qvar- stående omvaldes, nämligen hrr gref- ve StrSmfeh, ordförande, generaldirek- tör L. Berg, kammarrättsrådet Öst- berg, landshöfding Treffenberg, kap- ten Uggla och borgmästare Svanberg. Nyvalda ledamöter af utskottet blef- vo häradshöfding Alexanderson och grosshandlare V. Ramstedt och supp- leanter öfverdirektör Almgren, kom- merserådet Nordström och professor Törngren. Till revisorer utsagos kom- mendör Hedberg och häradshöfding Berg med kommendörkapten Linder till suppleant. Det nya riksdagshuset. Sam- mansatta stats- och bankoutskottet har hemstält att banko- och riksgälds- fullmäktige måtte erhålla i uppdrag att vidtaga åtgärder för högtidlighål- landet af nedläggandet af grundstenen till det nya riksdagshuset så tidigt, att riksdagens ledamöter före riksda- gens afslutande må bli i tillfälle att närvara. Öfverdrifna förväntningar. Större kommissionskontor och tjen- stebyråer i Stockholm äro nu öfver- lupna af alla slags sökande, hvilka vilja ha plats under utställningen. Det öfvervågande största antalet sö- kande, uppgående till flera hundra, är i hotell- och källarbranscherna. Bland de sökande finnes äfven en mängd kypare från Danmark. Bagarestrejk kan i hufvudstaden emotses i den närmaste framtiden, säger St. D., Båvida icke bagaremä- starne gå in på arbelarnes fordringar om kost och logi3-systemets afskaf- iande m. m. De med arbetsgifvarne inledda underhandlingarna ha hittills icke fört till något resultat. Bageriarbetareförbundets medlem- mar voro i söndags e. m. nästan man- grant samlade till öfverlfiggning i E. W:s hus. Minst 500 personer, om icke mera, fylde lokalen. Mötet var rätt stormigt, i det man bjöd till att på alla upptänkliga sätt öfverrösta hvarandra. Sedan emel- lertid några bråkmakare tillsagts att förhålla sig lugna, kunde diskussio- nen något så när fortgå. En del ta- lare ville att man genast skulle strej- ka, alldenstund arbetsgifvarne genom sitt uppträdande i saken tycktes visa, att de icke vore sinnade att göra nå- gon ändring i nuvarande arbetsord- ning. Andra åter uttalade som sin åsigt, att man ännu en gång skulle afbida tiden, for att se, om icke nå- got till sist kunde vinnas genom ny underhandling med mästarne. Efter ytterligare meningsutbyte i olika riktningar beslöt mötet att ge- nom förbundets utsedda komiterade fordra ett nytt bestämdt svar från arbetsgifvarne. Inginge icke detta svar senast den 15 Maj, skulle arbe- tet nedläggas. Ovanligt nidingsdåd. I lördags instälde en person sig uti artilleri- etablissementet i Stockholm under fö- regifvande alt han skulle laga eller be sigtiga elektricitetsledningarna. Man hade ingen anledning att misstänka sanningsenligheten deraf, då dylik besigtning någon gång kan förekom- ma. Emellertid vände han sig icke till etablissementets maskinist, utan firomenerade helt ogeneradt upp i ogementen, der han började skrufva sönder en del apparater, glödlampor etc. När han på detta sätt fram emot qvällen hade ströfvat igenom större delen af logementen och öfver allt åstadkommit förödelse, gjordes rap- port till dagbefälet. Mannen sattes efter våldsamt motstånd i regemen- tets arrest, hvarifrån han sedermera afhemtades af polisen. Hans namn är Lagerman och han har förut tje- nat på Första Svea artilleriregemente. Ohyggligt dynamitdåd. Fyra personer dödade. Fader, som mördar sina barn. Sundsvall den 4 Maj. Ett hemskt dåd har i natt förö väts vid Deliqvarn i Idenors socken, i det en stuga der- städes, hvilken bebos af stenhuggaren Brunsell med familj, sprängts i luften med dynamit. Stenhuggarens fästeqvinna, en 17-årig dotter och en 5-årig son dödades. 3 barn bl ef to illa skadade, at dem en 14 årig son så svårt, att föga hopp om ve- derfående finnes. De skadade hafva införts till Hudiks- valls lasarett. Polisundersökning på- går. Hudiksvall den 4 Maj (senare). 1 en liten stuga vid Delåqvarn i Ide- nors socken bodde sedan i höstas en stenhuggeriarbetare J. Brunsell, bördig från Wermland, jemte sin fä steqvmna Maria och deras 5 barn 17- åriga dottern Johanna samt sönerna Gustaf 14 år, Fredrik 12 år, Karl 8 år och Julius 5 år. Förhållandet mellan föräldrarne hade varit i det hela godt ända till senaste tiden, då mannen börjat lefva oordentligt och visat våldsamma yttringar af svart- sjuka, hvarför fasteqvinnan måst för- bjuda honom tillträde till hemmet. Härigenom synes B. ha blifvit ned- stämd och underlig till sinnes samt lär ha låtit undfalla sig hotelser att hämnas. Vid half Il-tiden i går afton hade Maria, efter att ha bevistat ett böne- möte i närheten, gått till sängs med barnen, då plötsligt en fönsterruta sprang sönder och ett mörkt föremål utifrån kastades fram mot sängen, der hon låg jemte dottern Johanna. Ögonblicket derpå inträffade en våld- sam explosion. Sängen splittrades i tusen bitar, och väggen, intill hvilken den stod, ramponerades totalt, medan den lilla byggnadens tak blef delvis förstördt. I ett annat rum i samma gård bod- de en arbetsqvinna. Uppskrämd af den våldsamma knallen, rusade hon in i B:s bostad. En ohygglig syn mötte henne der. Inklämd mellan spillrorna af sången och väggen låg fasteqvin- nan Maria förfärligt massakrerad, men dock ännu vid lif. Dottern Johanna och den lille 5-årige Julius hade, hemskt södersargade, blifvit slungade upp mot rummets tak, der de blifvit hängande med hufvudena nedåt. De hade aflidit af de dem tillfogade ska- dorna. I ett hörn af rummet låg gos- sen Gustaf med krossade höfter och oförmögen att röra sig- De två öfri- ga barnen voro deremot oskadade. En qväfvande krutrök fylde rummet. Flere af grannarne kommo nu till olycksplatsen. Med stor svårighet lyc- kades de lösgöra de massakrerade ur spillrorna. Modern, soin ännu var vid lifafför- des varsamt till ett grannhus, der hon dock snart afled. Gossen Gustaf in- fördes till Hudiksvalls lasarett. Misstankarne föllo genast på Brun- sell såsom brottets föröfvare, särskildt sedan man fått veta att han de se- naste dagarne inköpt ett parti dyna- mit, under uppgift att han skulle an- vända den för sitt yrke. Det upp- gafs äfven att B. i går qväll varit synlig på landsvägen söder om hem- met vandrande söderut. Pr telefon satte man sig i förbindelse med kro- nolänsman L. Westerlund i Enånger, som oniedelbai l begaf sig ut på spa- ning, hvilken utföll så lyckligt att B. tidigt i morgse anträffades. Etter en del undanflykter erkände B genast allt. Synbarligen djupt gri- pen af ånger berättade han, att han på qvällen uppehållit sig i hemmets grannskap väntande att Maria skulle hemkomma och alla gå till sängs. När så skett hade han smugit sig intill fönstret och kastat dynamitpa- ketet, försedt med påtänd stubinträd, i riktning mot Marias säng. Efter full- bordadt dåd hade han skyndsamt lemnat platsen och tagit landsvägen södeiut. Rörandet motivet uppgaf B, att då det skett af svartsjuka och förtviflan öfver att han utestängts från hemmet. Han påstod sig ha varit beiusad vid brottets begående. Bi unseli, som är eu 10 års man, har i dag häktats och införpassats till här- varande kronohäkte. Dessförinnan biel han å mordplatsen konfronterad med siua döda och döende ofler, dervid han grät och var ytterst upprörd. Äfven den 15 årige sonen Inr seder- mera aflidit Vattenledning I Kalmar. Kalmar den 29 April. Stadsfull- mäktige beslöto i går anläggandet af en vattenledning för en ungefärlig kostnad af 300,000 kr. Dödligt olycksfall. Sundsvall den 3 Maj. Fabrikören F. Södergren i Matfors råkade på hem- lärd i går afton från ett besök hos en granne att vid en skarp krökning af vägen falla ur åkdonet. Han ska- dade sig dervid så illa att döden nä stan ögonblickligen följde. S. var några och 30 år gammal och efter- lemnar enka och 4 barn. Nedbrunnet fattighus ooh spllda mennlskollf. Jönköping den 5 Maj. Alsheda fat- tighus, beläget 1 mil från Hvetlanda, nedbrann i morgse. Elden spred sig med sådan hastighet, att fyra äldre fattighjon och ett barn innebrändes, livar jemte en sjette person så illa skadades, att intet hopp finnes om räddning. Inalles äro 45 personer genom olyckan husvilla. Eksjö den 5 Maj. Vid branden i Alsheda fattighus innebrändes 7 per- soner och närmare ett 100-tal blefvo husvilla. Såväl den äldre byggnaden som en nyare sådan nedbrunno. Skomakarestrejk I Kristiania. Kristiania den 3 Maj. 7 ä 800 sko- makaregesäller ha i dag nedlagt ar- betet, enär mästarne ej vilja gå in på gesällernas begäran om 8 till 18 procents löneförhöjning. Vid ett möte i dag utsågs strejkkomité. Brand I Bostooks hamn. Bostock den 29 April. En stor del af trävaruupplaget vid härvarande hamn har brunnit upp. Skadan an- slås till 5 millioner mark. Bostock den 29 April. (Senare). Vid branden härstädes brann också sven- ska skonaren "Axel" upp. Totalför- lusten uppskattas tiU 6- ä 700,000 kr. Öfversvåmnlng i Amerika. Newyork den 29 April. Cimarron- floden har vid Guthric och Oklaho- ma stigit öfver sina bräddar. Invå narne ha sökt rädda sig på hustaken och i träd, men dessa ryckas bort af strömmen. Flera hundra menniskor, mest negrer, hafva omkommit, Rykte om tyskt kanslers- skifte. Holienlöhe ersattes af Waldersee. Berlin den 5 Maj. (Enskildt). "Berl.- Ztg" och Tägl. Rundschau" återgifva ett rykte att rikskansleren furst Ho- henlohe i går inlemnat sin afskeds- ansökan, hvilken beviljats af kejsa- ren. Grefve Waldersee i Altona skulle derpå ha utnämnts till rikskansler. Bazarbrani i Paris. 111 personer omkomne. Skräckfulla scener. Kl. i i tisdags e. m. utbröt en elds- våda i en välgörenhetsbazar, som da- mer ur societeten anordnat i en bygg- nad vid rue Jean Goujon i Paris till förmån för de fattiga. Bazaren har fullständigt ödelagts och de dödades och skadades antal är stort. Elden i bazaren utbröt ofvaniör den plats, der det för hertiginnan d'Uzés' räk- ning anordnade saluståndet var be- läget. Byggnaden, 100 meter lång och 60 meter bred, var uppförd helt och hål- let af trä, hvarför ock knappt 10 mi- nuter förllöto efter eldens utbrott, in- nan hela byggnaden var omhvårfd af lågor. En obeskriflig panik uppstod, hvarunder många personer omkullslo- gos och nedtrampades. De förkolnade oigenkäniiga liken hafva pä stadens ambulansvagnar förts till Industri- palatset. Omkring 150 skadade hafva förts till sjukhusen. Enligt meddelande af en vid tillfäl- let vakthafvande polisman voro 1,500 å 1,800 personer vid eldens utbrott inne i bazaren. Följande telegram ingingo senare om den fasansfulla händelsen: Para den 5 Maj (Ensk. till Ö. C.): ADgående scenerna vid den förfärliga bazarbranden meddelar ett ögonvittne: Plötsligen ljödo ångestropen: "Eld, eld, det brinner!" Flammorna slogo ut öfver lokalen och de förfärade menniskorna rusade vildt mot utgån- garne. Här uppstod formligt slags- mål, under hvilket de eleganta da- merna och herrarne i vildt handge- mäng slogo, sparkade och trampade hvarandra så att kläderna sletos af dem och blodet flöt. De olycklige, som stupade omkull, trampades ned under de framstormandes tötter. Rummet uppfyldes at vilda skrik och jemmerrop. Genom fönster och dörrar hoppade menniskor ut i hun- dratal, vanstälda af fa-a, med sön- dertrasade kläder och sargade blo- diga lemmar. Hela natten pågick räddningsarbe- tet. Lik efter lik har lagts ut på trottoiren, förkolnade och förvridna i de besynnerligaste ställningar. Be- träffande somliga af dem nar man icke ens kunnat urskilja deras kön och ett at offren, fru S:t Martin, kunde endast kännas igen på en fingerring. Hertiginnans af Alencon död har sär- skildt framkallat stor rörelse. Hen- nes lik är ännu «j igenkändt. Paris den 5 Maj. Den nedbrunna bazarbyggnaden var beräknad att stå endast några veckor och hade upp- förts af lätt, eldfängdt ämne. • En ku- lissdekoration, föreställande en gata i det gamla Paris, bidrog ock att gifva elden näring. Endast 12 lik, nästan alla elter damer ur societeten, äro full- ständigt igenkänliga.: Malmö den 5 Maj. Ett privattele- gram från Paris till S. D S:n med- delar, att grelvinnan Christer Horn af Åminne, född baronessa de Haber, och hennes dotter baronessan von Lin- singen befinna sig bland de vid olye- kan i går svårt skadade. Paris den 5 Maj. Räddningsarbe- tet vid gårdagens fruktansvärda olye- ka bedrefs mycket energiskt. Redak- tören för tidningen "La Croix" lycka- de.', med biträde af tryckeripersonalen rådda ett 30 tal genom att hjelpa dem öfver en mur och personalen från ett hotell räddade 150 personer, bland dem åtskilliga svårt skadade. Paus den 5 Maj. Anblicken af de till Industripalatset förda liken är ohygglig. Hos många af dem är öf- verkroppen alldeles förkolnad, medan underkroppen och till och med klä- derna äro oskadade. Enligt ögon- vittnens utsago utbröt elden i den afdelning, der Kinematografen före- visades. Det antages, att elden upp- stått genom en gasexplosion, föror- sakad af elektriska gnistor. K pet: "Elden är lös!" åstadkom en fruk- tansvärd panik. Några komiterade sökte, ehuru forgäfves, lugna publi- ken. Elden grep omkring sig med förfärande hastighet och inom 10 mi- nuter var den af trä och målad duk bestående byggnaden ett eldhaf. I fråga om offrens antal är denna ka- tastrof jemförlig med Opera Comiques' brand. Bland de vid branden omkomna mär- kas hertiginnan af Aleiicon ochNémour (syster till kejsarinnan af Österrike), markisinnan at Gallifet, madame Mac- kay, madame Moreau och hennes son, grefvinnan Vogt von Hunoistein, fri- herrinnan Reille och markisinnan de Fleurs med fyra döttrar samt general Munier med flera personer ur aristo- kratien. Blacd de omkomna voro äf- ven åtskilliga nunnor, hvilka biträdt vid försäljningen i bazaren. Till kl. 11 i går hade öfver 100 lik förts till Industripalatset och 180 ska- dade förts till sina hem. Menniskor, som sakna sina anhöriga, genomsöka klagande ruinerna. Hjert- slitande scener utspelas. Presidenten Faure har aflagt besök bos de ska- dade. Paris den 5 Maj. Med anledning af bazarbranden hölls i dag utomordent- ligt ministerråd. Hertiginnans af Alencon lik har än- nu icke igenkänts, men man har hit- tat hennes ur. Storamenniskomassor belägra brand- stället, der lik alltjemt påträffas. Inalles ha 111 personer omkommit af hvilka 63 blifvit identifierade. På gatan stå rador af kistor för att upp- taga liken. Vid industripalatset, dit de okända liken blifvit förda, råder en ohygglig atmosfer och den ena uppskakande scenen aflöser den andra. Paris den 5 Maj (senare). Hela nat- ten försiggingo upprörande scener vid industripalatset. Bankiren Hoskier har mistat sin hustru och dotter, fru Koland Gosse- lin. Ledaren at bazaren baron de Mäckau räddade 6 menniskor med fara för eget lif. Några tidningar klandra skarpt po- lisen lör det äfven de enklaste försig- tighetsmått uraktlåtits. General Saussier lemnade bazaren just som elden utbröt. Han fick lin- driga brandskador. En räddad nunna berättar om olyc- kan: Klockan var 4.15 e. m., då den Bandagisten Schiönnings eitr.s Ombud träff.s i uedannämnda platser: i Nyköping k Siora Hotellet den 17 Maj kl. 9—1, 2-7 e. as.; t i Norrköping å Stora Hotellet den 18 Maj kl. 3-7 e. m. och den 19 Maj 9-1, 2-fi e. m.; i Söderköping i Stadshotellet den •20 Maj kl. 9—1, 3-7 e. m ; i Linköping å Hotell Westling den 21 Maj kl. 9—1, 2-7 e. m.; i Åtvidaberg å Hotellet den 22 Maj kl. 12—2, 3 7 e. m.; i Yestervik & Stadshotellet den 2i Maj kl. 9-1, 2-7 e. m. Till en lättnad för de fattige vid anskaffande at bandager lemnas. efter OCvenskoia- melse, anstånd med en döl af betalningen. OBS.! Blott den bestämda tiden pä bvarje platå. Skrif derftir upp datum, att Ni ej glömmer hvilken dag det är pä hvarje ställe Telefonering beavara» icke. Särskildt anbefallas ryKsbandager både för afdokrdltnlng och krAknlng bakat, afv nsom för fel i höftleden med deraf följande besvärlig gäng: benbau- daeer för binlben. knlfknä, skefbet 1 ankelleden och svaghet i benen; elas- tiska, auatoiulska bräckbandager utan Ijedrar, men med en fjederpollet (puta); elas- tiska llfanoderbandaaer, nrlnaler (.urinbehallare) elastiska aadtarmabanda- ger, auapenaolrer, ny praktisk fason Inväfda (nmmlbaud tör åderbråck ocb svullna ben, nafvelbandager, baibärare och akulderhållare. Intyg: "Att Herr Jul. Schiönniug fOrfSrdi- gat åt två af mina patienter bandager för ryggradskrökning .gcolioa) samt åt en ett ben- bandage, och att dessa bandager visat sig än damålsenliga. intygas på begäran. SköWe den 17 Fehruari 1890. X. G. Doveriie, Medicine Doktor." Intyg: Ni torde hafva i minne, att somma- ren 1893 besökte jag i Kristianstad eder re- sande med min son, hvilken då gick på kryc- ka ocb kunde icke alls atödja sig på sin ena fof. hvartill ni gjorde en sko och bandage (som ban jemt begagnar), hvilket medfört det goda resultat, att han strax lade bort kryc- kan och sedan käpp, ock kan nu i vinter spänna stålsko under sina båda fötter och gå isens glatta bana. Hembärande min stora tacksamtiet har jag äran teckna Högaktningsfullt Bengt Nilsson, Handlande. Itnmeln den b Januari 189n. Intyg: Undertecknad, som en längre tid lidit af moderfall, köpte ett af hr Jul. Schiön- nings moderbandager, som jag nu har begag- nat i tre år, ocb har jag befunnit mig utmärkt bra dervid, hvarför jag rekomenderar det till andra lidande Lyngåkra. Oarplinge och Halmstad den 95 Jan. 1893. Emma Christina Johansson. Intyg: "Undertecknad, som i 18 år lidit af ett mycket stort bräck, som de stiltje- derbandager, som jag begagnad', omöjligt knnde hälla inne, köpte till sist ett af hr Jul. Scbiöcniogs elastiska bräckbandager och etter att ha begaguat detta bandage i endast Va år. var mitt bräck fullkomligt läkt, så att jag nu bar gått många veckor utan bandage utan att känna det ringaste mera till bråc- ket, och då dessa elastiska bandager äro mycket lätta och behagliga att använda emot de med stälfjedrar, så får jag med största nöje rekommendera dessa bandager till alia som lida af bråck. Lerdal» Norra Strö pr Kristianstad den 13 Juni 1892. J. Ps-rsson, Laudtbrukare." Intyg: "Att jag af bandagist hr Jul. Sobiöa- ning till min son köpt ett bråckband, hvil- ket band för honom varit lätt att bära, ej tryckt honom vare lig i sidorna eller ljum- sken, samt hela tiden (1 år) hindrat bråoket från att falla fram- Derjemte ha flora patien- ter hos hr Scbiönning köpt bråckband, med bvilka de varit fullt belåtna, då de deremot ej kunnat med vanligt atålfjederband hälla bråcket. På gruad hårat får jag till det bä- sta rekommendera de bandager br Sehiönning håller allmänheten tillhanda. Arvika den 30 Aug. 1892. L. B. Brunn Provinsialläkare " 1270) vid kinematografen sysselsatte arbe- taren ropade till baron deMackauatt en gaslåga antändt en segelduk, som var spänd öfver bazarbyggnaden. Ba- ronen befalde arbetaren att ej fram- kalla panik, men denna försigtighet visade sig vara gagnlös. Inom några sekunder var saken bekant. De som uppehöllo sig vid hufvud- mgången blefvo alla räddade, men i de inre sidogångarne uppstod en så förfärlig trängsel att det var omöjligt att komma ut. Svenska slöjden pa Nasn- vllle-utställnlngen. Bland de vackraste utlandska utställmngsiöre- mål vid Tennessee Centennial Expo- sition, som öppnades i Nashville, Tenn., i lördags, äro de svenska slöjd- alstren. En fullständig utställning af svenska kostymer, nutida och forn- tida, broderier, träsniderier och mar- morpjeser, pyrograli (etsning) och många andra artiklar äro bland de intressantaste föremålen vid nämnda utställning, som nog än ytterligare kommer att öka intresset lör svensk slöjd, säger "Gamla och Nya Hem- landet". Denna bar, såsom en hvar vet, blifvit populär i Amerika, och hr Gustaf Larsson i Boston har äran af att vara dess främste reeresentant der i landet. Grekisk-turkiska kriget. Den senasto veckans tilldragelser på krigsskådeplatsen hafva ytterli- gare försämrat grekernas ställning, om än de fortfarande stå stridsfär- diga vid Farsalos och Velestino vid Thessaliens södra gräns, der turkiska armén, som tågat ned a slätten och satt sig i besittning af Larissa, för- bereder ett nytt anfall. Vid företagna angrepp på Velestino hafva turkarne hittills blifvit tillbakaslagna. Grekernas hej dlösa flykt från Thes- saliens norra gräns — hvarat en skildring här nedan följer — har haft sitt efterspel inom det grekiska lägret vid Farsalos. Härom tele- graferas: ATHEN den 30 April. (En- iklldt.) öfverste Bmoleniky har telegrafiakt frågat råga ringan: "Hvad (kall jag (öra ned pal- tronerna från LarUia? Skall Jag- lat» skjuta dem?" Harpa har regeringen lemnat det orakelmessiga svaret: "OBr er pligt!" Efter mottagandet af detta svar nedsatte Bmolensky en krigsrätt for att falla dom öf ver de olyokligo. Strax eft«r|domslnten blefvo de anklagade fnsiljerade. De afr&ttades antal ar stort. Berlin den 3 Haj. (Ensk. till 0. C). Till ' Localanzeiger tele- graferas, att öfverste Smolensky i fredags och lördags låtit skjuta 400 soldater för feghet. Be re- gementen, som under flykten från Larissa sprungit ifrån sina offi- cerare blefvo uppstålda, hvar 25- te man blef uttagen för att arke- buseras. I Athen har nederlaget medfört en folkrörelse, som besynnerligt nog riktat sig emot konungahuset ooh tagit sig så råa och vilda uttryck, att grekerna dengenom beröfvat sig en god del af de sympatier, som förut egnats dem i Europa. A t h e n den 2 Haj. (Ensk. till ö. C) Når kronprinsessan i dag var pl våg från ambulanshospi- talet förföljdes hon af pöbeln, hvilken förnärmade henne ge- nom fiendtliga tillrop samt intog så hotande hållning att hon må- ste taga sin tillflykt till lasa- rettet. Härifrån fördes hon i en hofvagn, från hvilken man af- lägsnat det kungliga vapnet, till- baka till slottet. Hofleverantörerna hafva aflags- nat kungliga vapnet från sina skyltar, och i kyrkorna ha pre- ster blifvit af brutna i bönen för kungliga huset: Engelska marinsoldater påstås i hemlighet förratts vakttjenit i slottets korridorer. Ministrar- na uppehålla sig skiftesvis dag och natt 1 kongliga slottet, der konungafamiljens medlemmar nä- stan synes vara den revolutio- nära ministérens fångar. Efter de senaste upptradens har drottningen ånyo enträget fordrat att få lemna Athen. En ganska stark internationell eskader har samlats i Faleron till konungafamiljens skydd. Ministerpresidenten Delyannis har blifvit störtad och det radikala folk- partiets ledare Balli har intagit hans plats i spetsen för en ny radikal re- gering, hvilken tagit äfven krigets ledning om hand. Det återstår att se, om de bättre skola lyckas härmed. Under tiden har motgång äfven träffat de grekiska vapnen i Epirus och de grekiska trupperna hafva blif- vit jagade tillbaka till Arta vid grän- sen. Den grekiska flottan, af hvars båda eskadrar man väntat stordåd, har ännu jeke egentligen gjort någonting mer än bombarderat några städer utefter kusterna. Ett telegram be- rättar om ett hittills obekräftadt missöde, som träffat den vestra eska- dern. Konstantinopel den 4 Haj. Enligt hit Ingångna telegram har ett grekiskt krigsfartyg sjunkit framfor Inloppet till Artabngten.hvarlgenom de gre- kiska krigsfartygen blifvit in- nestängda i bugten. Grekernas flykt från gränsen. Beuters telegrambyrås enskilde krigs- korrespondent, som deltog i den gre- kiska härens återtåg, afsände den 27 sistl. April en mycket utförlig berät- telse om de händelser, som han upp- lefde under natten mellan fredag och lördag i förra veckan. Han upplyser, att orsaken till åter- tåget otwtvelaktigt måste tillsknfvas 1:16 stående ordningen här — såsom en politisk per- sonlighet. Adlerstjerna hade nu kommit in på ett ämne, hvartill Reuterholm med begärlighet lyssnade. — Ni har äfven förnummit det? — Från alla håll skrifves derom till mig. Från Hamburg, Bi tissel, Aachen, Wien, Berlin o. s. v. Reuterholm drog efter andan. — Endast jag får höra Arinfelts namn, sade han, råkar jag i ett visst raseri. På samma gång som han år min störste fiende, är han ock den farligaste ränkmakare. Jag har också svurit hans undergång, och den skall äfven träffa honom. Frän den stund han lemnade landet, har jag spårat honom, och spå- ren blifva allt tydligare och tydligare. Hade det lyckats mig, hvad jag hoppades, att så ordna en hemlig polis, som jag tänkt mig den, skulle han och hans anhängare inom landet n >Un befunnit sig i mina händer, men af brist på medel har jag nöd- gats att alltför mycket begränsa mig. En hemlig polis, min grefve, med flere chefer, utan kännedom om hvarandra, men kontrollerande hvarandra, spridda kring hela riket, ah! den skulle ha gitvit mig trygg- het. Betänk, inga instruktioner, annat än muntliga! Hvarje skrifvet ord är ett spår, som en hemlig po- lis ej får lemna efter sig. Jakobinerna voro förträff- liga spårhundar på aristokraterna, och aristokraterna voro det likaledes på jakobinerna. Jag känner dem! Lage en sådan polis i min hand, skulle jag styra riket såsom med en kapson. — Mycket hafva vi icke dess mindre kommit på spåret, fortfor Reuterholm. Kyske ambassadören bednfver starka operationer och utdelar mycket pengar. Konspiratörernas antal växer oupphörligt. Ett stort flertal af dem skulle jag kunna uppräkna: Zibeth, Oldenburg, Martinov, Lange, Nieroth, hela Westmanska familjen o. s. v. Klubbarna växa också 131 väntar er resklädd i öfvermorgon kl. 10 på förmid- dagen. Farväl till dess! Adlerstjerna lemnade Reuterholm mer tillfreds- stäld än någonsin förr. Öfverlåggande med sig sjelf, nedsjönk Reuter- holm, så snart han befann sig ensam, åter i sin stol. Blicken sjönk dervid ånyo ned i brefvet. — Man framkastar här att en man, vid namn Forster, möjligtvis skulle . . . Forster? Hvem är Forster? Källarmästare? Källarmästaren Forster! Ah, jag påminner mig honom. Omedelbart utsträckte han derefter handen till klocksträngen och samme person, som nyss lemnat brefvet, inträdde åter. — Säg till Alm, att jag vill tala vid honom. Alm inträdde. Han, vår gamle bekante, som man måhända kan kalla olyckans gunstling eller lyckans styfbarn, säg mager och blek, nästan törtärd ut. Oaktadt han i alla sina dagar sökt lyckan med samma utsvultna och hungriga ihärdighet, som om det galt ett mål mat, och några gånger till och med trott sig redan hälla i dess rockskört, hade han ännu ej kommit in- stället. Efter många uppvaktningar hos Reuterholm, hade han visserligen sedan en tid blifvit antagen till renskrifvare hos honom, men detta var en gan- ska mager befattning, allra helst för en man, hvars tankar så solade sig i. lyckans lägrande solsken som hans. Klädd i en svart, särdeles väl borstad, men mer än luggsliten frack, äteise vi honom nu. Uen hvita haUduken var väl icke ren lör dagen, men skulle ändock föreställa det. Alm var gentil pä sitt sätt. Dä, han stannade vid dörren, kastade han en hastig blick på Reuterholm, som gick fram och åter ISO en i rummet befintlig klocksträng. Vid första lju- det derifrån inträdde en af hans kanslitjenstemän. — Har den utländska posten ännu anländt? sporde han. — Den anlände just nu. — Sortera brefven genast och lemna mig mina. Dagens post medförde till honom blott ett enda utrikes bref. Med lifligt intresse igenkände han utanskriften och bröt det med synbar tillfredsställelse. — Var god och dröj ett ögonblick, yttrade han till Adlerstjerna. Jag skall strax besvara er nyss framstälda fråga. Under det han läste brefvet, vexlade oupphör- ligt uttrycken i hans ansigte. Ansigtsspelet skulle lia förtjenat att studeras af en frenolog. — Således, yttrade han med af vrede blixtrande "gon, har man ännu ej kommit längre. Läsningen af brefvet fortsattes emellertid. Ju längre han kom deri, desto mera tycktes det väcka intresset. På en gång sprang han också med en spänd tjäders hastighet upp ifrån den karmsto], livari han tagit plats. — Ja, ja! utropade han. Här måste hastiga och kraftiga mätt och steg vidtagas, om målet skall uppnås. Man har ännu icke lyckats att upptäcka, genom hvilkas händer korrespondensen går fram och tillbaka mellan Armfelt derute och hans liktänkande här hemma. Man handlar allt för försigtigt och lång- samt. Förr ån vi funnit uppslagsändan till denna kedja, är ej värdt att röra ens ett lillfinger. Visser- ligen har jag bref, som kompromettera Armfelt, men det är ej nog. Kär jag vittjar notvarpet, måste jag på en gång halva hela partiet deri. Verket för- drar sin man. Ni är klippt och skuren dertill. Då ni tillhör prinsessans uppvaktning, skall ingen miss- tanke kunna fälla på er. Gör er färdig att afresa härifrån om, hvad skail jag såga, om två dagar. Jag 127 alldeles som svampar. Vi hafva sådana på Holländ- ska Dyn, Claes på hörnet, träsket, piperska muren med flera. Reuterholm lade armarne i kors öfver bröstet och gjorde ånyo ett hvarf kring rummet. — För några dagar sedan, återtog han derefter, emottog jag den här rapporten, daterad, som ni ser, den 8 sistlidne Juni. Läs sjelf, om ni behagar. Adlerstjerna läste: "Rapport rörande osannfärdiga rykten". — "Osannfärdiga"? anmärkte Reuterholm; vis-, serligen, så står det der, men tro mig, de osann- färdiga äro endast till för att maskera de sannfär- diga. Läs vidarel "I går var hela staden i bestörtning öfver ett rykte, att en rysk eskader af elfva segel kryssat utanför Sandhamn." "Vidare berättar ryktet, att en stark rysk armé skall visa sig på finska gränsen." — Hvad säger ni? Men vidare. "Många vilja veta, att hertigen-regenten sam- mandrager trupper i afsigt att göra en revolution, samt i sådan afsigt nattetid redan afskickat estatet- ter, extraposter och kurirer, för att bereda veder- börande på de mått och steg, som böra vidtagas. Andra påstå, att trupperna endast samlas för ett vanligt lustläger." — Med utspridandet af slika rykten betäcka Armfelt och hans vänner sina förehafvanden. Hvad står der mera? "Man säger, att den nuvarande regeringen skall hafva för afsigt att plundra banken". — Ni hör? "Man talar vidare, läste Adlerstjerna, om att Ryssland och Preussen skola öfverlägga om att dela Sverige; att Ryssland ämnar taga Finland och Preus- sen Pommern''.