Titel: Östgötaposten
Datum: 1897-06-11
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
ÖSTERGÖTLANDS VBOKMLAD ■a Bengt Hagge OSTGOTA-POSTEN Bgare och fnrl&ggars aktiebolaget Östgöta Correspondentens Rokrrjskerl. Verkställande direktör •unnar »iddersvavd. i\:r 24. Prenumeratiompris: För helt år hr. 1 och ett qvartal SO öre. postl Utkommer bvarje Fredag : SO, för tre qvartal kr. 1,1», för ha •e, postberordiingsafgiften luberäknad för hälft år O,SS Fredagen den 11 Juni. Annonsprii: Pr petitrad 8 öre; frän främmande orter 10 öre. Utländska anooi Ber öre. Förlofnings-, vigsel- oob födelsesnnonser 75 öre; dödsannons 1: 50. ! Lösnammerpris 5 öre. Östgöta CorrsspondentMis Boktrrckar i Linköping. I 1897. Tillkännagifvanden Advokat-Byrän, LmUpiny Storgatan 50 (öfver postkontoret) ombeaörjer rltteK&Dgnr, boatrednln- K*ur, Inkasseringar oeb kommit- UaaarsappdraB hos K. Befallningsuaf- vande m. m. Billigaste inkassotaxai För inknsder, vid liqvid etter anmantop-, högat aa kr. Innebal*vare: v. Häradshöfding Per Arnander 1388.10)_________________________ Köp svenska Slåttermaskiner! Da sta i iotet hänseende efter de utländska. D; äro fällt aå lättgående och oftast af segare och bättre materiel. Vid behof af reservdelar kunna sådana alltid genast eifaåj- laa oob endast den svenske försäljarens garanti kan för den svenske jordbrukaren ha nå- got verkligt värde. Bland de svenska slätter maskinfabrikerna finnes inger, som sä snabbt utvecklat rg och gått framåt som Arvika Mekaniska Verkstad, som för närvar ando är den största i hela Skandinavien med en åra-tillverkning af cirka 3,000 maskiner. Arvika Slåttermaskiner utmärka sig framför andra genom sitt i favarie detalj fulländadt förstklassiga arbete, lätt och tyst gång samt exempellöst b lligt pris. Reservdelar kosta blott hälften af vanliga pri- set Si t. ei kostar ' uUstäod g skärapparat till Arvika maskinerna kr. 34 — till de ut- ländska vanligen kr 7ö, knitveu kr. 7 - till de utländska kr. Ib o. s. v Arvika masai oerna tillverkas af två typer, "Thor" utan vefBtake och "Herkales" red vefstake. Maskinerna levereras frakttritt vid alla jernvägs- och ångbåtsstationer till låga men be atäinda nettopriser. Pr i ak äran ter jemte hundratals intyg öfver maskinernas Öfvorlägsenbet från kända jordbrukare sändas på begäran. Arvika maskinerna försäljas i Linköping af Axel WeiVzs.l, Norrköping . Anton 0-*éa Söderköping: G Hedman, Skeninge: C. A. Jjbanson. Vadstena: Jerm.anaels-AWtie Bota, get Motala Aug Pettersson, Tjtllmo A Hullstrand Bankeberg P G. P.tnemor. Skeppsus Gust. Carlsson, Regna: Arvid Pettersson, Ätviäaberj: S. L. Svensson, m. fl. samt af gene- ralagenterna : (5991.190) Kullberg & Co, Katrineholm. ett goodtemplar- och missionshus i ett slättbygdspastorat å auktion till- den högstbjudande gångkläderna efter en i lungsot afliden mansperson. Iaroparne voro iattigt lolk, och plaggen hide ej underkastats ringaste desinfektion. Att flera personer i trakten voro medvetna om den ruskiga kommersen, men af konsiderations- eller andra tkal ej ville intervenera, förbättrar i intet a seende den ruskiga handeln, tillägger vår med- delare Ombergs skogsskola. Extra jägmästaren S. Söderqvist har forordnats att t. o. m. den 28 Juni bestrida underlärarebefattningen vid Ombergs skogsskola. Antropologiska under- sökningar ha den 8 dennes tagit sia början med de värnpligtige vid k. l:sta lifgrenadierregementet under led- ning af amanuensen Bioman Iran Stock- holm. Då olika mått som dervid tagas äro: kroppens längd i såväl stående som sit- tande ställning, famnbredd, hufvudets längd och bredd. Dessutom antecknas ansigtstypim (oval eller lunl). ögonens samt hårets färg. Hvarje värnpligtig uppgifter tid undersökningen sin fö- delseort, äfvensom faderns och moderns lödel.-eort Dylika undersökningar skola, som be- kant företagas inom samtliga svenska armeas regementen. Åtalaratten mot tvang i fråga om arbetsaftal. Ge- nom den lagtoi ändring, som beslöts af 1893 års riksdeg och gillades af k. ni:t medels lagen den 9 Juni s. å., b ef stad- gad en så lan ändrad lydelse af 15 kap. 21 § strafflagen, att allmän åklagare skuile ega rätt att. älvru utan angif- velse af målsegare, i ala sådana brott mot 22 § i samma kapitel, vid hvilka "någon tvingats att deltaga i arbets- inställelse eller hindrats att återgå till arbetet". Som man lätt märker, före- finnes i denna lagbestämmelse en lucka, så till vida som den ej medgifver åt allmän åklagare samma obetingade åtals- rätt, när vid arbetsinställelser det alls icke ovanliga inträffar, att arbetare, som ej deltagit i strejkea, Wifva genom våld, not eller lcckelser hindrade att öfver taga arbeten, som de strejkande ned- lagt, ja, att desse strejkande till och med blokera den verkstad eller det bruk, som de försatt i overksamhet. Med anledning af en af G. E. Ljung- berg inom första kammaren väckt mo- tion, som berörde älven detta tillväga- gående af strejktvingare, beslöt riks- dagen en skrilvelse till k m:t om så- dan ändring i 15 kap. 24 § strafflagen, att efter de nyss citerade orden skulle inskjutas: 'eller att dfvertaga erbjudet arbeU". K. m:t har infordrat högsta domsto- lens yttrande bärotver. och högsta dom stolen har icke lunnit något att erinra mot ändringen. K m:t har också nu godkänt den af nksd igen beslutna lagändringen, hvari- genom 15 kap 24 § straffl. erhållit föl- jande lydelse: "Brott, som i 22 § sagdt år, må ej åtalas af allmän åklagare, der ej malsegande an- gifver det till åtal eller ock genom brottet någon tvingats att deltaga i arbetsinstäl- lelse eller liindrats att återgå till arbetet t. Uitiitirfei E. Äinander. taitlssionär hos länsstyrelsen, ombesörjer InregUtrcrlnK af ekono- mis* a faren! Dgar. Träffas i Isndskausliet kl. 10-2 e. m. (3655,6)___________ Årsfest. Vikbolandet* Ev. Lutherska BUssleBsfArralBg firar v. 6. aln 27-års»högtid i Kuddby kyrka Fredagen den 25 innev. Juni från kl. 9fO f. m. till 5 e. m. Hr Trafikchefen (Or Vikbolandsbanan bar medgifvit, att möteadeltagare ti mot lösen af enkla biMetter Ull Kuddby från hvi ken sta tion to a helst, fftrdas fram och åter samma dag. iw» Festkemtién. = Ingen = bör numera underlåta att, mot en jemförelsevis ringa afgift genom för- säkring af sina hastar och nötkreatur, vinna skydd mot förlust. Östergötland» Kreaturs För- säkrings-Bolag har de fördelakti- gaste lörsåkringsvilkor och de billiga- ste premierna af alla. (4478,165) Länet och stiftet. Allmin pensionering. Se- dan den på föranstaltande af Stock- holms och Göteborgs arbetareförenin- gar äfvensom al åtskilliga andra sam- fund utsedda komilé för utarbetande af förelag angående allmän pensione- ring af landets befolkning i dessa da- gar sammanträdt i huf vudstaden och konstituerats med kaptenen, frih. G. Raab såsom ordförande, har flertalet af komitens ledamöter, anförda af sin bemalde ordförande, vid sista allmänna mottagningen fått företräde inför ko- nungen samt omedelbart derefter in- för Kronprinsen. Efter det komitens ordförande, på derom framstäld be- 5 äran, redogjort för de allmänna grun- er, på hvilka komiterade tänkt sig lösningen af pensioneringsfrågan, ut- talade såväl konungen som kronprin- sen sig hysa lifligt intresse för komi- tens blifvande arbete till främjande af, såsom det ville synas dem, en god lösning af ifrågavarande, för hela vårt folk högst samnällsvigtiga fråga. Äfven har komitén uppvaktat med- lemmar af statsrådet. Sedan frih. Raab under loppet af sistlidne vinter uti de flesta af stä- derna äfvensom å åtskilliga andra platser i mellersta och södra delarne af landet genom föredrag i pensione- ringsfrågan utvecklat grunderna för sin uppfattning af bästa sättet för er- nåendet af det med komitéarbetet af- sedda ändamålet att få till stånd en allmän ålderdoms- och invaliditets- pensionering, hatva på åtskilliga plat- ser inom landet bildats lokalkomitéer för samarbete med centralkomitén. Genom cirkulärskrivelse till rikets alla kommuner komma att insamlas uppgifter, som anses nödiga för en fullständig utredning af pensions- frågan. Lungsot till salu. Under denna rubrik skritver en meddelare till ö. C: För helt kort tid sedan såldes Olyekstlllbud. Till Ö C skrilves: När i tredags afton tåg N:r 148, dagens sista tåg från Mjölby på ingående till Skeninge hade gifvit sta- tionssignal cch den posterande karlen vid yttre södra vi xelu skulle visa klart, syntes han vackla och falla öfver spå- ret. Stoppsignaler gåfvos och tåget stannade, hvarefter vexelkarlen,som an tagligen träffats af ett svindelanlall, bortfördes och tåget foi tsatte in på sta- tionen. Hvalfmälnlngarna 1 Vin- neratads kyrka äro nu af red. O. Fredrikson i sin helhet affotogra- ferade och teckningarne uppsända till k. vitterhets-, historie- och antiqvi- tetsakademien, derifrån man i bref till hr F. låtit förstå, att dessa mål- ningar, som täcka alla hvalfven i det gamla templet, äro mycket intressanta och såsom sådana värda att restau- reras. De påminna något om de be- kanta målningarna i Risinge gamla kyrka och, ehuru groft och delvis äfven naivt utförda, röja de flesta fi- gurernas ansigten såväl karaktäristik som säkerhet i teckningen. Inalles äro omkring 30 afbildmngar tagna. Bemlnaristernas dub- belqvartett i Linköping har un- der pingstdagarne konserterat i Tjär- stads, Hägerstads, V. Eneby och Kisa kyrkor och haft rätt talrika åhörare på samtliga platserna. Domareförordnande. Göta hofrätt har förordnat vice häradshöf- dingen Hans Joachimsson att från och med den 6 i denna månad till och med den 20 nästa Juli förvalta häradshöfdingeembetet i Åkerbo, Ban- kekinds och Hanekinds domsaga jem- väl beträffande handläggning af skif- tesärenden. Praktiskt. Som bekant torde vara, hafva rätt många af Motala verkstads arbetare sina hem på ett afstånd af flera kilometer från arbets- platsen, såsom i aflägsnare delar af Motala socken, men äfven inom Vin- nerstads, Asks, Krigsbergs och V. Stenby kommuner, dit de sommar och vinter, morgon och afton nödgas gå till och från ett stundom styft dagsverke. Nu ha emellertid några förskaffat sig velocipeder, på hvilka de hastigt och beqvånit kunna färdas bort och hem, ett exempel, som snart torde komma att följas mera allmänt och i den mån dessa utmärkta fort- skaffningsmedel blifva billigare, med- delas Ö. C. Lang pröfvotld. Till Ö. C. skrifves: 1 Veta sockens fattiggård, som i parentes sagdt är en af landets bästa ocb humanast skötta asyler för behötvande, finnes en q vinna, som nu i öfver 34 ar legat till tängs utan att döden velat komma med förlossning. Den pi öfvade gamla, hvilken ännu sy- nes hafva lång tid qvar, är vid fullt medvetande men tålig och undergi- ven en lott, som förefaller andra men- niskor outhärdelig. Dödsfall. (N. T.) Efter lång- varigt njurlidande afled d. 8 d:s efter i söndags af prot John Berg från Stock- holm företagen operation bryggaren Carl Fredrik Anderson i Norrköping, 52 år gammal. A dref i Norrköping biyggerirörelse med den lyckliga på- följd, att han skapade sig välstånd och en blomstrande affär, på grund- valen af hvilken ett aktiebolag helt nyligen bildats. Sedan åtskilliga år bar A. varit stadsfullmäktig och åt- njöt genom sina egenskaper äfven på bjertats vagnar mycket förtroende och allmän aktning. Inom Norrkö- pings arbetareförening, der han ut- vecklade stort nit, var han i 11 år kassaförvaltare, och erhöll vid sin åt- gång från uppdraget härom året för- eningens hederstecken i guld till sig öfverlemnadt vid en särskild test. A. sörjes närmast af maka, föräldrar ocb barn. 1 målet mot kr och fru Lee angående underläten anmälan af föredrag häratädes föll d 3 d:s Lin- köpings rådhusrätts utslag. Svaran- dena dömdes att för underlåtna an- mälan bota 5 kr. hvardera samt 5 kr. hvar för uteblifvande lrån rätten vid ett tillfälle Derjemte dömdes hr Lee att bota 75 kr. för smädligt skrif- sätt och förargelseväckande beteende inför rätta. Red. Lindstrand frän Chicago, torr i verlden urmakare- lärling hos Anders Dahlberg i Vad- stena, gästar i dessa dagar hembyg- den. Hr L. är att räkna till de sven- skar hinsidan Atlanten, hvilka Fortuna varit gunstig. Allt bar gått hr L. väl i handom, och hans förtjenster måtte hafva varit något större än Vadstena- redaktörernas, säger Ö.-Bl., ty han har god råd att med hustru och barn göra den resa jordklotet rundt, som nu på- gått seJan några månader tillbaka. En kyrklig högtidlighet egde den 29 och 30 aistlidne Maj rum i Frödinge, då kyrko- ooh spe- cialvisitation samt kyrkoherdeinstal- lation der förrättades. Visitator var kontraktsprosten T. Blidberg, biträdd af komminister K. F. Wasén i Hessleby som notarie. Alla barnen från församlingens samt- liga skolor voro sammanlysta att in- finna sig i kyrkan kl. 10 i lördags f. m., då förhör med dem företogs i kristendom, hvarefter visitator höll ett längre tal, hvari han uttalade sin belåtenhet med lärarepersonalens vi- sade duglighet, hvarjemte behjertans- värda förmanings- och uppmuntrings- ord stäldes till såväl barn, lärare och lärarinnor som föräldrar. Efter intagen middag i prostgården föredrogs inför skol- och kyrkorådets medlemmar jemte lärarepersonalen pastors embetsberättelse m. m. På söndagen installerades i embe- tet församlingens utnämnde kyrko- herde J. Nylén, hvarvid utom kon- traktsprosten kyrkoherdarne Nylén från Gunnarskog i Värmland, H. Ro- senqvist i Södra Vi, O. KjörlingiMi- sterhult, F. Johansson i Tuna, P. Lin- deberg i Vireda och komminister Wa- sén i Hessleby assisterade. Vid den derpå följande högmessogudstjensten förrättades altarljensten af kyrkoher- darne Nylén i Gunnarskog och Jo- hansson i Tuna och predikan öfver dagens text af församlingens kyrko- herde J. Nylén. Efter ett af kontrakts- prosten hållet tal hölls förhör med årets nattvardsbarn och kristliga sam- tal med öfriga lörsamlingsboar af de assisterande presterna. Förhöret af- slöts med ett gediget tal af kontrakts- prosten. Till slut hölls den föreskritna stäm- man, hvarvid, sedan pastors embets- berättelse delvis blifvit uppläst och föregående dags visitationsprotokoll delgifvits, församlingen tillspordes, om de hade något att andraga mot kyrkans tjenstemän, hvartill svarades Efter de officiella förrättningarna samlades man i prestgården till mid- dag, hvartill de assisterande presterna samt största delen af församlingens sjelfbesutlne medlemmar och skolor- nas tjenstepersonal inbjudits. Afskedsfest, anordnad af um- gängesvänner, egde den 1 dennes rum å hotellet i Söderköping för rek- tor Erik Lagerberg med fru, hvilka den 1 Juli lemna Söderköping och afflytta till Eksjö, vid hvars läroverk hr L. är utnämd till rektor. Borg- mästaren Algot Hagberg föreslog he- dersgästernas skål, i anslående orda- lag påpekande hvad hr rektor La- gerberg varit" för samhällets kom- munala lif ocb sträfvanden i nästan alla riktningar och hvad båda ma- karne varit för det sällskapliga lifvet och det enskilda umgänget. Kollega J. A. Aurén, uppträdde, i egenskap af läroverkets äldste lärare, och tol- kade i bunden stil rektorns förtjen- ster om skolan och hans vinnande egenskaper som förman och kamrat. Till sist framförde skolans förut va- rande inspektor, kyrkoherden J. A. Anneli, ett tack till rektorn och hans fru för deras vänsällhet och gästvän- lighet, tillönskande dem båda lycka och Guds välsignelse pi den nya bonings- och verksamhetsplatsen. Rektor Lagerberg hembar med rö- relse sitt och sin makas tack till alla dem, som nu sammankommit för alt säga dem farväl, och höjde sitt glas för Söderköpings samhälle, dess utveckling och förkofran i alla goda riktningar. De hade här njutit så myoken vänskap ooh välvilja att platsen och dess invånare alltid skulle behållas i kärt minne. Arbetarestipendiaternas antal trän länets landstingsområde är, är som nämnd t, 250. Af dessa skola 100 afresa till utställningen den 23 Juni cch derifrån återvända den 27 i samma må- nad. De återstående 150 stipendia- terna afresa den 23 Aug. och åtei vända den 27. Vistelsen i Stockholm blir så- ledes 3 dagar. Hvarje stipendiat erhåller vid afre- san ett kontant belopp al 8 kr. 25 öre. Dessutom får han i Stockholm lytta i statsbidrag 8 kr. Vidare erhåller sti- pendiaten före afreran en kupongbok innehållande: fribiljetter å jernväg för bort- och hemresan; 1 kupong, mot hvars uppvisande han erhåller lnqvar- tering i Stockholm under utställnings- besöket; 1 kupong, mot hvars uppvi- sande statsbidraget. 8 kr., erhålles; samt slutligen 3 fribiljetter till utställningen. A betarestipendiaten erhåller sålunda: fri jernvägsresa bort och åter; 16 kr. 25 öre kontant; fritt logia under ut- ställningsbesöket samt afgiftsfritt till- tiäde till utställningen. Här följer förteckning å arbetaresti- pendiater lrån Östergötlands läus lands- tingsområde: grefve Fr. Strömfelts distrikt. Trädgärdsarb. J A. Svensson, Skffrtinge, Smidesaib. Anton Sandell, Kartago, O Ryd Hotaliai b, A F. Johansson, »Vippan, V. Husby, hr VVllh. Wettergrem distrikt. Mnreria b J. F G.rtssop, Boxholms bruV Boxbolm, Hytvelarb. G. J. Gnstatssson, d to P.åt&lageriarb. Ang. Norström dito, Smckeri- aib. Gustaf Pettersson, dito, Smidesarb. Q A S-rand. dito, Qrarnarb K A Höländer, dito, Tradgirdsarb. A. F. Kartason, Strila nä». Spikmaskiniib. C K Ekedahl, B ■xbotms brak, Boxbolm, Maskjoarb. Carl Erikason, dito, Gjateriarb. C H Herrman, dito, Spik maskinarb- Rupert I*aks-on dito, Ma.kicarb. A H Moberg, dito, Maskinaib. A J.Moberg, dito. Jöruavartve iatb C. G. L. S.rötn, dito, P åtslagoriarb Gottfrid Svensson, dito, T, äd- eårdsarb 8. J Svensson, dito, Sxidrsarb. F Sandstedt. Boxholms Sätori, Boxbolm. Snickeriarb L E. Svanström, Fleminge, Box- bolm, Skräd deriarb. D Gustafsson d to, S le keriarb. A. W. Wkstrand, Bygget vid Norra Ridi-i, TrebSrna, Smidesaib. J A R ng, Ba saipö, Sa:ckeriaib- L. Lindstam, Svtsnsbo, A.bysand, Snickeriarb. P Eogstrand. Lund Y lre gartveriarb. R H^rtznar, Olstorp, Rydsnäs, Mäleriarb. J A. Aodersson K-impc Vakthu t Mslexander, Gartveriarb- A- B ig ström. Mjölby, Qvarnarb. C. V. Mollborg dito. Q/arnarb C G. Fredin, dito. Qvarnarb. A Linder, dito, Sadelmakeriarb Aug. Johansson, dito, Smidesarb. A b. Carlsson, Hulterstad. Mjölby, Ladugårdsarb. G Carlsson, Brackstad, Mantorp. Sadelmakeriarb. C A Blomstrand. Öjebro, Mmtorp, Smidesarb E. Hagman' Lyckhem, Mjölby, Snickeriarb. S. K, Svens hr Josua H. Kjellgrens distrikt: Gtassliperiarbetaren A. Olsson, Röijmyre; glasarbetarne G. Schmidt do: O. Scbmidt. d:o; O Wigander, do; G. S;erqvist,do;glas ritarearb. C W O »»or, do. glassl penarb P- G Guatatsson. d:o; glasetsararbotarne A Rosengren, du: E Olsson, d e'ektr maskin arb, Th. Z :tterberg, do, formsmidesarb. A Sandberg, do snickeriarb C. F Storm, Kal- bo; elektr. maskinarb. Th. Sandberg. Reij myn: jordbruksaib. E T. Ltwin, d:o; »kogs- arb G. Gustafsson, do: nmreriarb. A. E-iks- soo, Byble; jernarbetaren J. V Pettersson, Finspong; plJtfalsarb. O. F. Holmqvist, do: fi arb C J, Hae-nnssoo, do: ångbammar- smidesarb. C J. Rihdio do: modellsoickeri- arb. A. J. LTndh, d:o; jernsvarfveriarb. F M. Rosell, do: bästskoarb A. G. Smedberg,d:o: gjuteriarb C, G, Österberg, d:o; valsverks arb, G. A Jonsson, d.o; gjuteriarb K. Öster- berg. d:o stälgjnterfarb. A. F. Andersson, do. skogsarb C A Frey, d:o; W.Pettersson.d:o; toriatb. A. Larsson, d:o; snickeriarb. E. G. Johansson, Soostorp; jeroarb. C A. Söder- ström, do: snickeriarb A. Hellström, d:o; bandsmidesarbetaren J. Hel qvisf. do; skogs- arbetaren P. Zakriassoc, d.o: valaverks- arb. A. Hellmao, do gjuteriarb. F. A. Köhler, jegren. Halts bruk: snickeriarb G A Anders- son, do: verkstadsarb Th. Ljungqvist do; snickeriarb. C. G Forsberg, Skärblacka; sa- delmakeriarb. K Fndol . Vånga: smidesarb. A. G. Augastsson, d . jeroarb C J Berg ström, Grafversfors; stenarbioe F. E lasson do: G. A- Sjöberg, do; liestnd-. saib ne P. Pettersson, I^elfors; A. Tiger d. y. du: hr Sixten S son Flarns distrikt: Smidesarb. A V. B ckström. Svensksand; sadelmakariarb. J. U Vinblad, do möbel snckerarb. G. Andersson, Sktänge; byagnada- arb. C E. Ek, Sylten; smidesarb. A F. Sten berg, ö Husby; tegelarb. R Arling, Marmor- bi uket; Frih. Th. Adelsvärds distrikt: Skoa beta-en A. L. T. Lifvergren, Linkö- ping; d:o C. M Vogel, d:o; garfveriaibetaren E. Gredin, d:o: lärgeriarb. J. E. Botvidson, il o snickeriarb P J. Andeisson, d:o; d:o E. A. Sy.én, do-, d:o O. A. Johans.on, d:o; do J. W Eklöf, do; maskinarb. G. A Gustafsson, do; gjuteriarb. C. E Johansson, do; maskin- aib. O L. Andersson, do; rörlägg»a'b. J. Ii, Gustafsson, do bleck-lageria b. C- J. A. Jons aon d o; skyltmå maib Thure Sandholm, d.o; dekoratioosmäleriarb. D V. Stillström, do; tapetserarearb J. E Boman, do; instrument- makeriarb C. J Beckman. d:o;d:o Ax?l Carls- son, il o: silfverarb. J. S Br mer do; torgy - larrarb. Hj Ringborg, d:o; armakeriarb. B. V. D.hlatedt, do: cigarrarb. C. Fsgerstedt, d:o; bokbinderiatb. II. P. Aspenberg, d:o; boktryc- kerifaktorn C J. Johansson, do tpinneriarb C. G Sundbetg i Tannefor»; mälensrb F. O. Andersson, Akerstsd; snickeri ocb smidesaib. J. U. Gustafsson, Lagerlunds reparatören A. F Fors», d:o; smidesarb. G V. östlund, Glyt- tingr; sigarb J C Johansson, Ryd; trädg - »rb J. A. Johsrs on. Ryt möbetsnickeriaib. G T. Sandström, Vånga (Oppeby); vagnma- ksriaib. C. O. Johans o«, Vada; k pparslage- ria b. G. A. Ekström, iby biuk (Horn); trädg ■ arb. Nils Åb?rg, Brokind; smidesaib. F. L Bard Sideio; skog-arb. C O T. Stejnick, Kungsbblt [NykitJ; sadelmakeiiaib J. A Bla- din, vlrd berg; .nickeriaib. J. P. Ljung Juby [Askcbyl; grufsib J. A. Värner. Bersbo: grut byggnad-aib. J. A. Skullman, Bersbo; biuks- aib. P L. Jansson, Åtvidaberg; urlakningsrrb G A. Jsnsson, d.o; grufarb J F Lundahl, d:c; d.o J A. Nilsson, doisågsrb.R H Ådsl do; tradgirdsarb. G E. Hellström, d:o; Vrr- ke arb C. A Ekström. d:o; do A. V. Carls- son, il o: byggnadsarb. G- R Larsson d.o; d:0 A. L Laraton, d:o; smidesarb. J. Ström, d:o; d:o J. A. Uppman, d:o; do A. L. Fallen, d:o; måleriaib. C. E österberg d:o, smidesarb.C. Rydberg, do; d.o F. V. Engström, do. me jeriarb F. A. Johansson, d:o; bleckslagenarb J. R Larsson, d:o: gjueiisrb C. Hj Svens- son, do: snickeriarb J M Achilles, d:o; skogs- aib C. J Schyldt, d:o; do G. L Käckson, do. stationsarb. E. R Mars, do fi karen O A. Ström, do Direktör C. Ångströms distrikt. Gjuteriarb J. N Hammar, Motala Veik- stad; do J. A. Waldenström do d:o J. Kal- man, do maskinarb A G Dablqvlst do; elektriske maskinaib D. Lindblad, do; sno keriarb J. T. Stockenberg, do; do J L. Hell- ström, do: svarfveriarb H Leander Nylén, d:o; platalageriarb- A. Landin, do: avartveri arb A- M Ö^crg do;maskinarb G.F.Ljung- gren, d:o: brobvgg- riarb. J. F Rosenström. do; smidesarb. A F Löfgren, do; maskinarb. C. F. Johansson, do; do E Cederholm, do; do C V Rebnherg. do; koDparslageriarb. C. Lind d:o; atålamidesarb A E. Hallman; d.o A. V- Stecqvist; d o A- Axberg, d:o; ma- skinarb F. A Grönqvist, do stilsmidesarb C L. Malmlöf, do: angbammarsmidesarb. G. A. Karlsson, d o; valsverksaib C. A. Rnnd- qvist, do; plåtvalaverkaarb. C. H Löfgren, do; maskinarb J H. Ablgren, do; vaddia bnk.arb. F. V Nilsson, Motala,skridderisrb. J. V. Thörnblad. do; kakelarb. L. E Erikason d:o; smidesarb. 8 G Svenason, Nyqvarn, Mo- tala; svarfveriarb. J A. Svenason, Motala; fabriksarb. O F, Levin, Katrinefors; snicke- riarb. F. O, S*og, Motala; maruaktursmeden S J, Palmer, Norra Land: smidesarb, E Ga stafsson, Bispmotal*. do A. Almberg. Smed- jebacket; iordbraksaib P J. Andersson Djnrkålla mureriarh. H R Olaaon, Motala Vatd; smeker iarb P. A. Andersson, Skrikstad, Fornas; smidesarb. A Karlsson, Sjögestad, Berg-, stenhuggeriarb C. G. Veländer, Borg- hamn; byggnadsarb P. A. Carlsson, Stubb- hagen. V. Stenbj; maakiuarb. C. E Berselius, Mitala Vstad: do J G Sandberg, Fogelsta, Styra, skomakeriarb. G E. Carlsson, Finan- get?, B :g: fabriksarb. L F O. Lin ih. Vad- stena; skogsarb. C A- K ndlu d Eketorp, Sk ppsås, »nickeriai b C F Andersson, Amau- debo. Ulrika, gu'darb. H. Hellström, Vadste- ns; snickeriarb. J Carlsson, Kungs Starby, do V. V borg Ulrika: smidesarb. P. A Ja- bIbsoo, Hvari; do C Fagerström, Ruda, L u g bro: do G Jönsson, K ' cknke; stec- arb. A Sienell, SjögeBts; mureriatb. C. G Carlsson. Malmstält; cigarrarb. C. M. Svens- son, Vadstens; smidesarb. A. V. Larsson, Viggsätter, Stjernorp; snickeriarb. A-T Sxog- man, Grönbacken, Borensberg: sadelmakeri- arb. A. Kalin, B tokeberg; m belsD ckenarb G. A. Viberg, du: snickeriarb. C G Axels- son, Häggetorp, S jernorp; smidesarb. Atfr. Johansson, Nyckelby, FogelBta; snickeriarb. P. J. Carlsson, Hvarf, och brldbuggeriarb. Hj. H. Setterbeig, Motala, hr Axel Westerbergs distrikt: maskinarb. G. Hj. D.iblman, Söderköping; maler arb J. F. Riugqvist, d:o; tiadgårdsaib. A F. Rydberg, d:o; skomakeriarb A. V. An dersson, do sh ckenarb C. J. Åhman, d:o; garfveriarb. G A. Linder, d:o; maler arb N. G Pålsson, do garfverisrb. L. Danielsson, Vaidemsr vik haronarb. G Eriksson, da»; smidesarb. C. J. Svensson, d:o; kopparslsgeri- arb. N Lindstrand, do maskinaib J. Hall, Gu um metallarb;ne G. SMerqviat, d:0; A. Strömer, d: >; G Andersson, do ma-kinarb. O. Eriksson. d:o; metalls b e O. A.Fredriks- son, do S Ringström, do A. A. Bäckmsn, do: kakelugnsmakcriarb. E Lönnholra.Kappla, Riogarum; skomakeriaib. C. G. Rylander, Holmtebo, d:o; tröskverksbyggeriarb G L. Grönlund, Höckerstad under Sörby, d:0; fiske- na, b. I. Olsson, B rum. M gata smidesarb. A. Carlsson, Skeppsdock-n, Söderköping; sr.ic keriarb. A. V. Carls on La Sjögeram: Skarlakansfeber har ut- brutit å den s. k. Wibylöten i Viby socken hos grenadieren Lilja å Viby Bergets egor, arbetaren Adolf Johans- son å Viby Källftårds egor och en- kan Johansson å Uljebergs egor. K. befhde har förordnat t. f. provinsial- läkaren Hj. Suber att vid besök hos de sjuke meddela föreskrifter om de- ras vård, samt vidtaga åtgärder till förekommande af sjukdomens vidare spridning. Kronans råbock. Som man minnes, räddade hemmanseg. Oskar Johansson i Näs, Vestra Eneby, i Mars månad en råbock från drunk- ning i sjön Äsunden samt hemtog och vårdade densamma. Denna bock sökte Johansson sedan tillstånd att få behålla såsom ersättning för sina besvär med honom och för iodringen. Dock förordnades, att densamma skulle säljas å offentlig auktion och att J. af försäljningsmedlen skulle godtgöras. Nu har auktion hållits på djuret, som af sin räddare inro- pades för 15 kr. 75 öre. J:s räkning å kostnaderna för djurets räddning m. m uppgick emellertid till 16 kr. 25 öre, men han afstod från de 50 örena, hvadan bocken alltså biet hans till sist. Konkurs&rende. I hand I. Emil Petterssons i Tranås konkurs utvisar bouppteckningen cirka 55,000 kr. skulder och omkring 43,000 kr. tillgångar. Kongoneger död i SO» derköping. Den under senaste månadsmötet i Söderköping uppträ- dande "eldätaren" negern Theodor Henrik Meyer, född i Kongo och 32 år gammal, afled i torsdags afton af lunginflammation. -Han kände sig illamående i onsdags och måste upp- höra med föreställningen på aftonen. Meyer var gift med en tyska, samt bosatt ooh skrifven i Rostock. Hu- strun, som i det främmande landet lemnats ensam, visar en förtviflad sorg. Sinnesförvirring oeb. sjelfmord. Häradsdomaren A. R. Appelqvist i Grimstad, Drothems socken, afhände sig den 4 dennes lif- vet genom att dränka sig i den hans gård förbiflytande ån. Genom bor- gensförbindelser för sin svåger, aflid- ne grosshandl. Ludv. Johansson i Söderköping, hade han ådragit sig stora ekonomiska förluster och derfor under senare tiden varit nedstämd och grubblande. Slutligen öfvergick svårmodet till uppenbar sinnesförvir- ring, som bl. a. visade sig" deri att han trodde, att brunnarne vid hans fård blifvit förgiftade och att hans reatur i följd deraf vore sjuka. På torsdagen hölls bouppteckning hos Appelqvist, emedan han ämnade bjuda ackord, och han lär derefter ha visat sig synnerligen orolig. Hans anhöriga hade under några dagar an- sett sig böra vakta öfver honom. Då han tidigt i fredags steg upp ooh gick ut, troddes dock att han blott ämnade gå till ladugården, men han fiok då i stället till en sielfvald död. örst omkring 2 timmar derefter fann man efter åtskilligt sökande hans lik. Appelqvist, som vid sin död var omkring 55 år gammal, sörjes när- mast af maka ooh 8 barn. Många kommunala uppdrag hade anförtrotts åt honom och han var under sin lifs- tid en synnerligen aktad man. — Fabriksarbeterskan Hulda Augu- sta Andersson i Norrköping ne- röfvade sig i torsdags eftermiddag f. v. i sin bostad lifvet genom att med en rakknif skära sig i halsen. Flickan, ej fullt 21 år gammal, jemte sin broder, Hj. E. Andersson, anstäld vid Litografiska bolaget, bodde hos en äldre qvinna Karin Ågren i firman Kullin & Rydelius' gård, n:r 49 Drott- ninggatan. Man förmodar, att anled- ningen till sjelfmordet är att söka i bekymmer öfver en iråkad sjukdom samt i religionsgrubbel. Drunknade. "Hjelpsägaren" Carl Högfält från Eketorp i Drot- hems socken, anstäld vid sågverket å Finnö i S:t Anna?, som mötesdagen den 2 d:s medföljde ångaren "Emma" från Söderköping, föll under färden mellan Rimö och Vrångö öfver bord och drunknade. Ångaren qvarlåg en half timme på olycksplatsen och verk- stäldes draggmngar utan resultat. Den drunknade Tär vid tillfället ha varit berusad. Befälhafvaren å "Em- ma", kapten Th. Pettersson, har an- mält olyckan till magistraten i Sö- derköping med begäran att få afgifva sjöförklaring. — Från Degerhoi i Skällviks s:n skulle den 3 ds kalfvar i båt utfö- ras till en holme i närheten och der släppas på bete. Dervid kantrad* båten, hvarvid två personer omkom- mo. Dessa voro 19-årige drängen A. G. Andersson från torpet Nybygget samt en 11-årig gosse Karl, son Ull ladugårdskarlen Johansson. Kalfvar- ne summo lyckligt i land. — Under segling å Bottensjön invid Karlsborg drunknade annandag pingst 5 personer, af hvilka en sergeant vid Vestgöta regementes musikkår, två spel i nummer vid samma kår samt två gos- sar om c:a 12 år. Två sergeanter, äf- ven af nämnda musikkår, som vid till- fället voro med, laddade sig genom att hålla sig fast vid den stjelpta båten, som efter 3 timmars drilt strandade k en liten ö. Den ene gossen hade de i sina armar hållit öiver vattnet, men vid framkomsten till ön var han död, tro- ligen al rädsla och köld. Sparbankarantan. Från Valkebo Sparbank har till Göstrings härads och Skeninge stads sparbank inkommit en fråga, huruvida banken vore villig att verka för en samman- slutning mellan länets sparbanker, åtminstone dem, som ligga hvaran- dra närmare, i ändamål att till följd af den nu allmänt rådande laga rän- tefoten, åstadkomma en lägre mlå- ningsränta än hvad nu är fallet ooh lika för alla. de ifrågavarande spar- bankerna. Syftemålet vore att så- lunda förebygga en osund konkur- rens mellan sparbanker, hvilkas om- råden begränsa hvarandra. I anledning af detta förslag har Göstrings härads ooh Skeninge stads sparbank beslutil att i förening med olvannämnda Valkebo sparbank, ge- nom annons inbjuda prinoipalerna i länets sparbanker att sammanträda å Stora Hotellet i Linköping lördagen den 26 innev. Juni kl 10 f. m. för att om denna fråga öfverlägga. Göstrings härads ooh Skenings stads sparbank har härtill utsett i ombud, nämligen hrr direktör Hj.Ha- zelius, kronolänsman K. A. Almgren och komministern O. I. Edoft Folkskrifter om tuber- kuloloa. (Sv. korr.) Med anled- ning af de förhandlingar om tuber- kulosen och de lämpligaste åtgärder- na för att motarbeta spridningen af denna förödande sjukdom, hvilka un- der fortidet år nollos inom Svenska läkaresällskapet ingick sällskapet den 31 December till k. m:t med begäran om anvisande af medel för att pris- belöna och sedan från trycket ut- gifva tafiingsskrifter, som kand* sprida upplysning i detta ämne. Sill skåpet både tänkt sig tre pris, å resp. 1,500 kr., 1,000 kr. ooh 500 kr. Båda de myndigheter, medicinal- styrelsen och statskontoret, hvilkas utlåtanden k. mit infordrat om denna ansökan, hafva lifligt förordat den- samma ooh hvar för ris föreslagit närmare bestämmelser för ändamålets främjande. Sålunda har medicinal- styrelsen uttalat bi. a., att täflingen bör anordnas af läkaresällskapet ooh vara anonym, samt att prisvinnarna böra till staten af stå eganderätten till sina tafiingsskrifter. För äudamåtet skulle 3,000 kr. ställas till sällska- pets förfogande. Statskonioret hade instämt häri, och särskildt framhållit, att efter pristäflingens slut bör läka- resällskapet ötverlemna till k. m:t de skrifter, som vunnit pris, oob på sam- ma gång bör sällskapet göra fram- ställning om samma skrifters offent- liggörande m. m. Som foikajkollarare utexa- minerades i t. veckan från Linköpings seminarium följande elever, ocherhöllo vid afgången premier med bredvid namnet angifvet belopp: F. J. An- dersson, född i Ö. Husby (45 kr), "N. S. Andersson, Kisa, K. O. Berger, Dim- bo (25), G. F. Bladin, Misterhult (50), O. A. Dillen, Stockholm (40), K. A. Flack, V. Eneby (60), A. L. Fredriks- son, Stora Aby (35), K. M. Gahnström, När, Gotland (45), G. H. Hagman, Stockholm (20), J. P. Hultgren, Asby .„.,. „ ... . . .... .te(4r* J. S. Jonsson, Lofta (50), S. É. Karls- by (30), G. W Johansson, Vårdnäs (401, P. S. Johansson, Rappestad (40), K. son, Ekeby (45), A. D. Larsson, V. Vingåker (35), F. G. Linde, Törne- valla (50), A. H. Lindeberg, Rinna (40), E. L. Lundmark, Örebro (50), S. J. A. Mogren, Lerbäck (50), a. Norrländer, Fröderyd (60), O. P. Nöjd, Adelöf (30), L. J. Sundell, Sund (50), H. V. J. Redelius, Marbäck (20), R. L. Rydberg, Asby (25), K. A. W. Ryd- man, Adelöf (50), R. Wallin, Lännäs (40), K. O. Wärnström, Tjärstad (30), J. A. Österberg, Fole, Gotland (50). Af dessa hafva Dillen, Hagman och Redelius förut aflagt studentexamen. Dessutom har under terminen folk- skollärareexamen aflagls härslädea af S. M. kandidaten K. A. Nilsson Nord- feldt. 248 timmer, sådant som vi sågo det på Ketchenburg, ack nej, det skall blifva ett helt nät, kastadt öfver hela Europa. Vi lemna Armfelt här, och i och med det samma äfven Aachen. ÅTTONDE KAPITLET. England. Italien. Bella Napoli! Regeringen i England hyste länge den åsigt, alt en sådan vulkanisk och våldsam rörelse som revolu- tionen i Frankrike snart skulle förtära sig sjelf. Länge tillbakavisade också England de öfriga euro- peiska magternas uppmaning att biträda dem emot Frankrike; men revolutionen förtärde sig icke sjelf, utan bestod och fortgick. I ett tal, som Englands dåvarande statsminister höll i Underhuset redan den 9 Februari 1790, får man en fullständig och klar blick öfver den engelska regeringens tänkesätt vid den tiden. "Det tillstånd af skakning, hvari Frankrike för närvarande befinner sig", yttrade han, "måste nöd- vändigt förr eller senare upphöra och lemna rum för allmän öfverensstämmelse och regelbunden ord- ning. Änskönt lyckligt och klokt vidtagna författ- ningar väl alltid måste göra det mera fruktansvärdt, än det hitintills varit, sä torde man å andra sidan jemväl kunna antaga, att det derigniom skall blifva en mindre vådlig granne. Jag vftgar hoppas, att mitt fäderneslands enskilda intresson, åt hvilka jag hän- gifver mig lika lifligt som någon annan, icke skola 249 nödga mig att uppgitva den förtröstan, som jag i mensklighetens namn hyser, den nämligen, att Frank- rike måtte lugnande återkomma till sig sjelft, äfven om dermed kommer att dröja. När helst den tid kommer, att ordningen i Frankrike blifver återstäld, skall det af egen erfarenhet hafva lärt sig inse, hvad en sann frihet innebär, en frihet som härflyter af ordning och en god regering; och när detta inträffar, skall under sådana omständigheter Frankrike kunna lyfta sin panna såsom en af de stoltaste och mest lysande magter i Europa. Det skall då komma i åt- njutande af en frihet, grundad på rättvisa, som jag värderar, och af en sjelfständighet, som det är min skyldighet synnerligen såsom engelsman att älska. Och bör jag väl kunna, såsom sådan, med alund- sjuka ögon se en närgränsande stat närma sig till oss, genom känslor, som alltid utgjort det känne- tecknande draget hos hvarje britisk undersåte?" Sådant var det engelska kabinettets storsinnade, värdiga och fredliga program vid denna tid. Ännu vid slutet uf Januari månad 1793 visste man, att engelska ministferen fortfarande ville bibe- hålla sin intagna neutrala ställning, om Frankrike ätergåfve sina vid den tiden gjorda eröfringar samt tilläte konung Ludvig och hans familj att begifva sig ur landet, och tillförsäkrade dem och deras efter- kommande ett tillräckligt underhåll. England var emellertid deladt i två stora partiet. Samma åsigter, som en del af folket betraktade såsom afskyvärda medel, förkrossande och förstu- rande århundradens välsignelserika arbete, samhälle- nas naturliga utveckling, ordningens och fridens vil- kor och bestånd, samma åsigter belsades af andra med jubel. Frankrike har alltid talat till folken i allmän- het. Revolutionens stämma aterljöd också från alla 25J efter Lamarliére inbröt i preussiska Geldern ooh företog belägringen af Maestricht. Uti konventsessionen den 2 Mars införlifvades furstendömet Salm med republiken såsom ett sär- skildt departement, äfvensom Möns och Hennegau, dessa senare under benämning departementet Je- mappe. Alla dessa snabba eiöfringar, under det att de statskloke öfverallt ej diömde om annat än att stycka Frankrike och utstryka det från den europeiska kar- tan, slogo kabinetten med förskräckelse. Dumouriez var vid denna tid franska nordarméns general en chef, men lät kalla sig sansculotternas Onekligen strålade kring hans röda mössa ett ögonblick en sann krigares glans. Hänlördt af dessa framgångar, förklarade kon- ventet, egentligen af ganska obetydliga anledningar, krig mot England och Holland den 1 Februari 1793 och mot Spanien den 7 Mars samma är. Man säger, att krigsguden Mars var son af Juno och — en blomma; och om det så verkligen förhöll sig, så måste dock blomman ha varit en aprilblomma. Månget aprilnarri har den guden spelat verlden. Segerlyckan skulle åtminstone vid denna tid ej lörblifva de franska vapnen så särdeles trogen. De törenade arméerna slogo dem nämligen vid Aldenhoven den 1 Mars, Neerwinden den 18 ooh Löwen den 22; det var slag på slag. Förlusten al da starka Weisenburgska linierna, som eröfrades af Wurmser, en utmärkt österrikisk general, var lör- krossande för det franska baneret. Lika hastigt som Dumouriez' krigarerykte upp- växt, lika hutvudstupa föll det äfven, för att aldrig mera resa sig. Tillbakakastad från alla sina eröfringar, åter- vände han inom franska gränsen till lägret vid Maulde. 245 badorten. Förlusten af ett samtal med den verldser- farne och humant dömande mannen smärtade Armfelt. Från den intressanta spets af allmänna ange- lägenheter, hvarifrån Armfelt gianskande blickade ut öfver verldshåndelsernas af och an brusande och svallande böljor, skulle han dock snart dragas ned till förhållanden af helt och hållet enskild art. 1 ett föregående kapitel nämde vi, att Keuter- liolm afsände lrån Stockholm i början af September månad rikskuriren Uggla till Armfelt i Aachen med såväl hans utnämning till svensk ministre plenipoten- tiaire i Italien, som hans afsked från öfverståthållare- embetet. Rikskuriren inträffade i Aachen kort efter ds händelser, vi nu skildrat. De depescher, han medförde, voro för Armfelt ett hårdt slag. Den för bans ära så lysande och för hans hjerta så dyrbara tanken att, stödjande sig på sin aflidne monarks uppdrag, kunna gagna fäderneslandets fram- tid, genom att vakande och vårdande stå vid den unge konungens sida, ramlade dermed, såsom ett annat korthus, in. Utnämningen och afskedet voro mer än en lands- förvisning. Icke blott att man dermed aflägsnade honom så långt som möjligt ifrån fäderneslandet; man afklippte dermed åtver. alla de band af pligter och sträfvanden, som tillhopa blifvit för honom en slags helig mission. Utnämningen och afskedet sade mera, än hvad de i och för sig sjeltva innehöllo. De sade, att Reuterholmjnu var ensam herre öfver herti- gen och styrelsen, samt att han, Armfelt, var vräkt åt sidan; de sade, att Reuterholm gått med fullständig seger ur striden dem emellan, och att han, Armfelt, lidit det fullständigaste nederlag. Men de sade nå- got, som ännu mera förskräckte honom. De säds C. F. RidderlCad. Dralanttn II. SJ