Titel: Östgötaposten
Datum: 1897-07-16
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
ÖSTERGÖTLANDS TOOKOMLAD ■■ OSTGOTA-POSTEN Bengt H&gg*. Egar« och förläggare: aktiebolaget Östgöta Correspondentens Boktryckeri. Verkställande direktör: Gunnar j&idderstad. N:r 20. Prenumerationspris: För belt är kr. I: BO, för tre qvartal kr, 1,13, lör hälft år 0,85 och ett qvartal SO ttre, postbefordring-safiftfteu iuberaknad. Utkommer hvarje Fredag. Fredagen den 16 Juli. AnnonsprU: Pr petitrad 8 öre; från främmande orter 10 öre. Utländska annoLBer 5re. Förlofnings-, vigsel- och födelseanoonser 75 öre; dödsannons 1: 50. Lösnummerpris 5 öre. Östgöta Correspondentens Boktryckeri i Linköping. 1807. Kungöre/ser. Tjärstrykning skall under inst. Augusti verkställas å toru och tak på Skepsäs kyrka, h..lken tillsläpper alla materialier A - bul med prisuppgift å m betets utfö- raude lemuas till kyrkoherden löre deu 31 Juli. (7028,217) Sammanträden. Ordinarie bolagsstämma ned delegarne i Östergötlands läns Brandstodsbolag iiäiies i Linköping å Stora Hotellet Lördagen den 21 instundande Augusti kl. 10 f. 111. Vid stämman förekomma: Berättelser om bolagels förvall- i lig under de två sista brandslods- Artn samt fråga om tnsvaisfrihet for styrelse och tjenstemån; Körslag om lönelöibätti ing åt bo- lagets bokhållare; Ansökan från arrendalorn A. V. Karlsson i Ledberg om brandskade- ei sättning, som enligt af kompra- n issrätt faststSldt styrelsebeslut blif- vit honom förvägrad; Ansökan från fru Lovisa Lundahl i Söderköping om efterskänkande af en del af det skadestånd, hennes man C F. Lundahl dömts att utgi va för mordbranden i Restad: Föreskrifna val. Anteckning af deltagarnes röste- tal börjar kl. 8 f. m. Linköping den 7 Juli 1897. På styrelsens vägnar: John örwall. (7115,290) ________Per Tollln. Delmrie itl Oiteriitlul! Nya Brtilstiliiilai kbllas härmed till ordinaiieboU-gs- Mämma å bolagets kontor i Linkö- ping Tisdagen den 10 nästa Augusti kl. 3 e. m ; börande delegare, som å stimman vill föra talan, en timme Inre stämmans början anmäla sig hos ombudsmannen. Linköping i Juni 1897. (6377,203) Styrelsen. Tillkännagifvanden Advokat-Byrån, Lmktpuy, Steifataa SO (öfver postkontoret), . och__ K. Befalloingibaf- vand* m. m. Billigaste Inkassotaxa: För »rikunder, vid liqvid efter anmaoing hntjrt en kr. lui.. haf vare: v. Htradahöfding Fer Inunder 328.10)_____________________________ Länet och stiftet. Komitén för allmän pen- sionering, hvilken består af kap- tenen irih. Gustaf Raab, Stockholm, redaktör Henrik Hedlund, Göteborg, borgmästaren J. Kylandet; Vadstena. ordf. i Stockholms arb.-lörening hr P. Olsson, major Victor Reuter, Göte- borg, i. d. konsul C. A. Schröder, Stockholm och riksdagsmannen Ed- vard Wavrinsky, Stockholm, har ut- färdat och till landets alla kommuner afsändt ett meddelande af följande lydelse: Arbetareförsäkringsfrågan, som un- der mänga år stått på dagordningen i vårt land och behandlats aftvenne af regeringen tillsatta komitéer, utan att något tillfredsställande resultat kunnat ernås, har i det af kapten frih. G. Raab utarbetade förslag till allmän pensionering funnit ett nytt uppslag till lösning. Då ofvannämn- de förslag rönt erkännande och bi- fall å de orter, der det blifvit be- kantgjord!, hafva Stockholms och Göteborgs arbetareföreningar, inseen- de vigten och betydelsen al en all- män pensionering, trädt i spetsen för ett närmare utarbetande al nämnde förslag genom tillsättande af en ko- mité. För att denna komité må blifva i stånd att fullgöra sitt uppdrag och om möjligt till nästa års riksdag framkomma med ett väl grundadt och på tillförlitliga beräkningar ut- arbetadt generalförslag, är det ang» läget alt nedanstående hemställmn- gar välvilligt upptagas och med in- tresse omfattas. Undertecknade få derför vördsamt anhålla: l:o) att ni vid sammanträde med kommunalstämma snarast möjligt be- hagade bekantgöra bifogade friherre Raabs i korthet sammanfattade för- slag, gifva det edert understöd och till komitén för allmän pensionering insända utdrag af protokollet i hvad mån stämman gillar planen och ön- skar dess förverkligande; 2:o) att ni godhetsfullt behagade medverka för bidrags insamlande till bestridande af kostnaderna för komi- téarbetets utförande; 3:o) att ni äfven ville, för att sätta oss i stånd att göra de erforderliga pensionsberäkningarna, å bifogade blankett lemna uppgift å antalet per- soner, bvilka vid fylda 55 4r och der- utöfver hafva en årlig inkomst af ka- pital eller arbete: a) af mindre än 500 kr.; b) af mindre än 300 kr.; ätvensom antalet personer, hvilka vid fylda 60 år och derutöfver hafva: c) mindre än 500 kr. och d) mindre än 300 kr. Alla önskade upplysningar i frågan lemnas beredvilligt af komitén för allmän pensionering, adr. Stockholm Rågskörden bar tagit sin bör jan på åtskilliga ställen i Bankebergs trakten. På grund at den starka tor- kan har rågen pä bögländta åkerfält brådmognat. Så att nog kommer i år "Olof med kaka". För vårdslöshet mot borgenärer har bandianden Axel Jarl i Klocknke af Bobergs härads- rätt på yrkande af fordringsegare i hans konkurs dömts till 1 månads e.LliiiitirlnE.Aiiuier, Kommissionär hos länsstyrelsen. TrUBu 1 LandskmsUet kl. 10-2. ____Postadress: Landskansliet. (.6717,5) Vid Folkhögskolan och Landtmannaskolan å Lunnevad börja nya kurser får unge män de» 28 Oktober. Några medellösa kunna erhålla friplats, om ansökan insändes: till Landtmannaskolan före 1 Augusti och till FoWktftkolan före 1 September Åt mindre bemedlade kontant understid. Fullständigt program sändes på begäran gratis. H. Odhner, (6913.1H) Föreståndare. Adr. SJSgwUd. Itfföreäftrtnös-afctiebolaget ftorbpolen i $tocf:boIm «K&fctl<« fä fötb«fafitic(ttst« oif&M Xifförsåfcrinö oct, Xitförsäftring för barn unoer 15 år. •runo- acb «arantifonl>tr: tn million Sronor. Agent i Linköping: A. F. Wiström. (5988181) (G. 46726) Drunknade. En olyckshändelse ti made i tisdags e.m. vid 6-tiden vid Motala verkstad, då tre flickor under badning i strömmen strax ofvanom Lindens bryggeri drunknade. De omkomna voro två döttrar till arbetaren Axman vid Verkstaden och den tredje de förras kusin omkr. 14 år och dotter till arbetaren Axberg. En af de omkomna var försedd med korkbalte, men förlorade detsamma, då de andra skyndade till, hvarvid alla råkade i ett bråddjup och försvunno. Vid Lindens bryggeri varande ar- betare, hvilka på långt håll åsågo hän- delsen, ilade till de nödstäldes hjelp, men kommo tyvärr för sent. En af de drunknade hade vid upp- tagandet ännu något lif men dog ef- ter ankomsten till sjukhuset. En papasslig antiqvltets- samlare är snickaren C. A. Ro- sén härstädes. Såsom förut omtala- des har han i dagarne kommit öfver ett par synnerligen vackra stenyxor, med hvilka han tillökat sin redan förut värdefulla samling af stenål- dersfynd. Samtidigt fick han höra att en bronsdolk blifvit hittad i V reta Kloster. Han reste förstås genast till ort och ställe samt förvärfvade fyn- det för sitt lilla museum. Och det betans att äfven detta fynd var af vär- defullaste slag. Bronsdolken är 46 cm. lång, synnerligen väl bibehållen. På båda sidor af bladet är den för- sedd med ornamenteringar. Till och med de naglar, som läst klingan vid skaftet, sutto qvar. Det är icke ofta man får se ett vackrare exemplar af arbeten från bronsåldern. I Fyndet gjordes 1896 af torparen Oskar Carlsson under dikesgräfning i ett kärr å Kungsbro egor i Vreta Klosters socken. Hr Roséns samling af stenålders- fynd uppgår nu till omkring 200 num- mer och af brousålders - till 30 å 40 nummer. Premierade kreatursskö- tare. Gullbergs och Bobergs hus- håltningsgilles anslag till dugliga kreatursskötare inom gillet har af prisdomarna hrr And. Larsson, Köl- bäck, C. Th. Pettersson, Kårby, och X. Carlsson, Klämmesbol, fördelats så- lunda: till Carl August Lindvall, Val- lerstad Vestergård, 20 kr.; Joh. An- dersson, Hyttnnge, 20 kr.; F. Melker Nilsson, Helleberga Östergård, 15 kr.; Ad. Fredrik Johansson, Hinstorp, 15 kr.; Oscar F. Erikssen, Qvinslunda, 10 kronor. Djurskyddssträfvandena inför k. m:t. Genom Sv. korre- spondensbyrån skrifves till Ö. C: Såsom det omnämndes för något öf- ver en månad sedan, hade i konsel- jen den 28 Maj anmälts riksdagens skrifvelse af den 24 April 1896 med anhållan alt k. m:t ville dels låta ut- röna, om och till hvilken utsträck- ning stadganden skulle kunna med- delas, i syfte att vid slagt af hemdjur det minsta möjliga lidande måtte till- fogas djuren — hvilket mål skulle kunna vinnas genom djurens föregå- ende bedöfning eller på annat sätt — dels. om utredningen föranledde der- till, låta utarbeta och framlägga för riksdagen ett förslag till lagstiftning i ämnet. K. m:t beslöt nu att till en början infordra justitiekanslerens ut- låtande öfver denna riksdagsskri- velse, för så vidt den afsåge ändring eller tillägg till allmän lag. Justitiekansleren har visserligen an- sett det vara tydligt, att den speciella lagstiftningen på det ifrågavarande området icke har sin rätta plats i strafflagen, och att ej heller någon ändring i eller något tillägg till all- män lag i ötrigt betingas af den om- nämnda riksdagsskrivelsen. Men i sin motivering ställer sig j ustitiekan- sleren afgjort sympatisk till syftet i riksdagens skritvelse. Han anser det icke kunna betviflas, att vid slagt af hemdjur dessa allt för ofta utsättas för lidande, som kunnat undvikas ge- nom iakttagande af ett annat förfa- ringssätt vid nedslagtningen. Utom i undantagsfall torde det använda slagtsättet likväl icke kunna, med tillämpning af 18 kap. 16 § straffla- gen straffas såsom uppenbar grymhet vid behandlingen af kreatur. Till följd af sed och vana fasthållas äldre, olämp- liga slagtbruk merendels utan tanke på, att de genom sin beskaffenhet medföra onödiga lidanden. Så väl enskilda sällskap som k. bfhde hafva emellertid sökt sprida kunskap om lämpligare slagtsätt, och härigenom har en förbättring redan vunnits, och en ytterligare sådan kan väntas. Det synes för saken vara af allra största vigt, att i allmänna medvetandet måtte allt mer och mer intränga känslan af skyldighet att vid slagt iakttaga, hvad som tjenar till förebyggande af onö- dig pina för djuren, och detta mål borde kunna kraftigt främjas genom meddelande af positiva föreskrifter rörande förfaringssättet vid slagt af hemdjur. Om ogh i hvilken utsträck- ning sådana föreskrifter må för när- varande kunna tillämpas och upprätt- hållas utan allt för stora praktiska olägenheter, torde derför böra göras till föremål för närmare utredning; och om föreskrifter i. ämnet komma att utfärdas, böra de åtföljas af straff- bestämmelser. Af Kinda härads allmän- ning utdelas nettobehållning för år 1896 med 1,375 kr. 97 öre, utgörande 3 kr. pr oförmedladt hemman, hvilka medel ha sändts till vederbörande kommunalnämnders ordförande. Död pä sin post. Till Ö. C. skrifves: Onsdagen den 7 dennes af- led grufarbetaren A. G. Malmgren vid Bersbo, nära 80 år gammal. De senare åren har han varit natt- väktare. På qvällen den 6 gick han som vanligt för att fullgöra sitt väk- tarekall och kände förmodligen icke något illamående. Han blåste sin lur hvarje timme till kl. 2. (En person påstår att han blåste äfven kl. 3). Efter att vid hvarje timme hafva fullgjort sina åligganden, uppehöll han sig, såsom brukligt var, i ång- maskinshuset Kl. 4 på morgonen, då eldaren C. A. Sundberg kom dit för att börja sitt arbete, satt Malm- gren död på en soffa med en blodpöl framför sig. Blodstörtning anses allt- så vara dödsorsaken. Han har varit enkling i många år. Sålda stenhuggerler. Auk- tion hölls den 7 d:s ä Stadshotellet i Vestervik för försäljning af i konkurs försatta firman A. G. Nilsson & k-nis stenhuggerier vid Hålvik och Kalsebo i Misterhults socken, vid Östra Eknö, Hultö och Långö i Veslrums socken och Lilla Grundemar i Loftahammars socken samt lager af gatsten vid Hål- vik och Långhagen jemte en del verk- tyg m. m. De i Vestrums och Loftahammars socknar belägna "stenhuggerierna" ut- gjordes egentligen endast af kontrakt om rätt under ett visst antal är att mot afgift afverka sten. Först utropades de särskilda sten- huggerierna hvar för sig samt stenen i åtskilliga poster, hvarefter det hela utropades i en enda post. Dervid stannade stenhuggeriegaren C. J. Schy- lander i Oskarshamn för högsta an- budet, kr. 10,300. Med hr S. täflade förvaltaren J. A. Carlqvist från Malm- öns stenhuggeri i Bohuslän, som följ- de med till 10,210 kr. Anbudet skall underställas borgenärernas pröfning vid sammanträde den 13 dennes. Vara värnpligtiges all- mänbildning. "Det senast ut- komna häftet af Krigsvetenskapsaka- demiens handlingar och tidskrift inne- håller ett sammandrag af uppgiRerna om de år 1895 lör första gången va- penöfvade beväringsskyldiges förmåga i läsning och skrifning. Några siffror, hemtade derur, torde ej vara utan sitt intresse såsom belysande våra värnpligtiges allmänbildning. Uppgif- terna i fråga gälla närmare 19,000 prölvade värnpligtige, hvaraf uti läs- ning 68,2 proc. befunnits ega god fär- dighet, 31,6 proc. vara någorlunda öf- vade och 0,2 proc. sakna kunskap. Uti skrifning egde 37,45 proc. god fär- dighet, 61,9 proc. voro någorlunda öf- vade och 0 5 proc. saknade kunskap. Ogynsammast ställa sig siffrorna för Norrbottens regemente, der utaf de flnsktalalande värnpligtige 29,2 proc. sakna kunskap i skrifning och 6,5 proc. i läsning. Expropriatlonsmål. Uti ett emellan styrelsen för Mellersta Östergötlands jernvägsaktiebolag samt egaren af Steninge kassören Hj. Lind- skog vid härvarande rådhusrätt an- hängigt mål rörande expropriation af jord för Linköping -Fogelsta-banans behot både denne senare först yrkat att bolaget måtte förpligtas inlösa helaSteninge, men sedermerainskränkt sitt lösningsanspråk till dendelderaf, som år beläget mellan statsbanan och Linköping-Fogelsta-banan med un- dantag af det område hvarå åtskilliga till Steninge hörande bus vore belägna. Efter verkstäld syn å stallet bar råd- husrätten nu, genom utslag, ogillat lösningsanspräket så till vida att jern- vägsbolaget ålades att utöfver hvad som åtginge till sjelfva spåret endast tillösa sig den del af ifrågakomna om- rådet, som i bredd understege 14,3 meter. Linköping* postkontor. T. f. kontrollören E. Lundgren åtnju- ter semester under en månad från och med den 11 dennes. Undertiden bestrides kontrollörstiensten af post- expeditören K. M. Berg och Bergs postexpeditörsbefattning af e. o. post- expeditören K. E. Westman. Till kamrer vid Östergötlands ensk. banks kontor härstädes har styrelsen utsett tjenstemannen i In- dustrikreditaktiebolaget i Stockholm hr Axel Swahn. Förste landtmätaretjen- sten i Östergötlands län sökes af: förste landtmätarne i Ble- kinge lån u. L. Qötberström och i V estet bottens län A. J. F. Lagergreen samt komuiissionslandtmätarne i Ve- sternorrlands län C. W. Berger, i Sö- dermanlands län E. S. 6. Indebetou och A. W. Essen, i Jemtlands län H. J. Norrman, i Jönköpings lån £. Me- bius och Y. Oswald, i Gefleborgs län C. A. Löwenhjelm och i Elfsborgs län A. Stårck. Härdt pröfvade föräl- drar. Den 8 dennes voro tvenne minderåriga gossar, söner till smeden A. Gode vid Lotorps bruk, Risinge, sysselsatta med metning i Lotorpsån, då den äldre gossen Edvin, 8 år gam- mal, med metspöet skulle peta undan ett i vattnet befintligt bräde, hvarvid metspöet slant och gossen föll huf- vudstupa i ån, som just der är gan- ska djup. Vid den yngre gossens nödrop kom strax gossens fader till olycksstället, hoppade genast i vatt- net, men kunde till följd af det starka strömdraget ej finna Edvin. Genom draggning hittades gossen längre ned åt ån. Energiska återuppliiningsför- sök voro fruktlösa. Föräldrarne äro så mycket mer att beklaga som de i våras förlorade sin äldste son, 10 år gammal, också ge- nom drunkning. Arfskiftesmannen far nu ärfvas af de tvistande. Till "Barometern" skrifves: För några år sedan anmälde sig som aspiranter till ett större arf, som var till finnan- des uti Amerika, flere personer från norra Kalmar län. Bland dem var hemmansegaren Gustaf Lomnell Koppetorp, Frödinge socken, en utaf de ihärdigaste. Trots alla besvärlig- heter och påkostnader vid domstolar och andra myndigheter, gaf L. icke tappt. Slutligen segrade han i hög- sta instansen och tillerkändes om- kring 40,000 (fyratio tusen) kr., hvil- ken summa också utbetaltes till L. och hans syskon. Det vardt en stor förmögenhet uti det förut fattiga Små- landshemmet. Den 3 Juli blef nämnde Gustaf Lomnell hastigt sjuk samt af- led samma dag af hjertslag, enligt hvad skyndsamt tillkallad läkare för- klarade. L. var gammal ungkarl (62 år) och hans egendom går nu till sy- skonen. Den bortgångne var en af den sortens män, som förr stupade Un han skulle vika — och vann också sitt rättmätiga arf. Löjtnant Sinclairs lif- försäkrlng. bom bekant var deu i grekisk-turkiska kriget stupade löjt- nant Sinclair försäkrad i bolaget Stan dard i Köpenhimn för 20,000 kr. Enligt " Politiken" kommer bolaget att lör sa vidt det låter sig göra an- ställa en privat undersökning för att få hr S.s död konstaterad. Strejk. Vid B rgsbro klädesfa- brik i Norrköping ba omkring 200 ar- betare (utgörande unge ar balfva anta- let) strejkat under fordran på löneför- höjning. Ukigter finnas, att strideu snart skall vara b lagd — Aflöningstvisten inom murarefac- ket i Linköping har bilagts utan strejk genom ömsesidigt tillmötesgående. Sökande till förste pro- vinslalläkaretjensten i lä- net. Såsom sökande till förste pro- vinsialläkare bsfattningen i Östergöt- lands län och den dermed förenade provinsialläkaretjänsten i Linköpings distrikt hade till i måndags anmält sig: lörste provinsialläkarne G. F. Eke- roth i Umeå och A M. Stendahl i Lulfå, t. f. förste provinsialläkarne P. Andréhn i Östersund, Fr. Bissmark i Karlskrona, E. J. A'mqvisti Veners- borg och Sv. Cronberg i Kristianstad, provinsialläkarne J. L. Naumann i Hörby, Otto Holmer i Sunne, Nils Englund i Backe, Ad. Lundh i Åsele, C. G. G. Tneorin i Ljungby och Aug. Lindegren i Vrigstad, biträdande pro- vinsialläkaren C. H. Carlsson i Marie- stad, extra provinsialläkaren Carl ToU lin i Öster Våla, förste provinsialläka- läkaren J. S. Alvinzi i Karlstad, pro viusialläkaren J. O Sörlander i Streng näs cch med. lic. Bji gqvist i Hjo Sö- kandenas antal in allés sjutton. Pastor primarius hyllad af Stora Åby församling. I fredags intunno sig hos utnämnde pastor primarius, d:r m. m. J. Fr. Håhl en del forsamlingsboar, anförda at sina kyrkovärdar, hrr Pharmans- son och Hultbeig. Vid framkomsten till prostgärden framförde pastor Carl Ankarberg församlingens vördnad och tack till sin f. d. kyrkoherde, dervid framhållande hans städse visade stora vänlighet och tillmötesgående under sin 18-åriga vistelse derstädes som dess herde, samt öfverlemnade som minne af denna tid frän församlingen en guldkedja och ett guldankarur, ä hvars baksida var anbragdt d:r Håhls monogram och inuti försedt med lämp lig inskription. Sedan d:r Håhl tackat för den kär- komna minnesgäfvan, inbjödos samt- liga på kaffe och supé, och flera an- genäma timmar tillbringades dels inne och dels ute i den utmärkt vackra och väl vårdade trädgården. D:r Håhl höll i går sin afskedspre- dikan i Stora Åby kyrka. Till stipendiater 1 Öst- göta Gille (Stockholm) hafva blif- vit utsedde E. Netz och A' Linderstam, som sistlidne vår afhde mogenhets. examen vid allm. läroverket i Linkö- ping. Häst öfverkörd af taget. 1 fredags e. m. inträffade strax invid Jonsbergs station å Vikbolandsbanan den olyckan, att ett framilande ?xtra tåg körde midt på ett par hästar, för spända en hövagn, som på samma gång skulle passera midt öfver jern- vägen. Den ena hästen skadades så betydligt, att han måste nedslagtas. Körsvennen led föga skada, och den andra hästen gick oskadd ur kolli- sionen. Hästarna, som tillhörde arrendator J. Jonsson i Käfstebo, voro försäk- rade. Jernvägsfr&gor- Till ö. C skrifves.: Under ökningen af liuien Forn- as— Husbyfjöl -Tjellmo Prestköpärnu afslutad och åteistå endast uågia ut- räkniigar. Emelleitid bar det visat sig att intresset lör bandelen Fornas— Borensberg är skäligen svagt och sym- patierna i Bjrensberg visserligen mycket varma, men dock ej till yllest (ör pla- nens i ealiserande. Och att göra Hu:by- fjol till banans ändpunkt går natur- ligtvis ej. Deremot är intresset (ör Ii nien Prestköp—Tjellmo—Motala såmyc- ket lirligare, ja. så verksamt, att man i Tjelluio, hvarirrån dessa Jernvägstau- kar ti ån Prestköp in till Östergötlands slättbygd ytterst emanerat, an~,ett sig förphgtad vidtaga åtgärder för under- sökning. I lördags sammanträffade der- löre i Motala några Tjellmobor med en del mera representativa män i Motala ocb torde loljden bäraf blilva en un dersökuing al sistoämnda liuie redan om några dagar. 1 Motala stiilde man sig myckel gyneamt till projektet, hva- dun detta alternativ f. u. har betydligt större utsigter för sig än tanken öfver Husbyfjöl. Li:iien skulle gå från Prest- köp öfver Tj illmo och derifiån till en punkt något öster om Kristbergs kyrka samt vidare till Motala. Ganska värde- fulla uidersökningshiadlingar från den tid, ett Ipidedels sekel tillbaka, då M jtalabdnan ämnades dt nea väg. före- ligga, bvadan undersökningen nu torde blifva både lätt och billig. En annan i dagarne uttalad jernvägs- tanke, som mer cch mer viuner gen- svar, är liuien Motala—Medevi—Asker- sund—Laxi ett foretag, som icke skall erbjuda större tekniska svåiigheter. Från Fornas—Motala-banan, hvars till- komst mau anser som en gilven och snar ti tsfråga. vid Filhagen skulle man söka öfvergå Motalavikens smalaste del ocb derelter så mycket som möjligt följa Vetterns strand och lämpliga dalgån- gar till Medevi, Rå, Hammar och mel lanligg ude många ganska betydande platser. Vaeker altarprydnad, be stående af en bokpuipet, öfverdragen med svart sammet, rikt broderad med guld och försedd med guldfransar, skänktes sistl. midsommarafton till Kisa kyrka. Den ädla gifvarinnan, som är bosatt i Stockholm, men under sommaren vistas å sin forna fäderne gård, Harg i Kisa socken, ville på detta sätt gifva ett minne af sin kon- firmation vid Kisa kyrkas altare för jemt 60 år sedan, eller år 1837. Nervfeber har utbrutit vid Freden å Lindö under Frössvik i Oppeby socken. Provinsialläkaren d:r G Thollander har' besökt platsen och meddelat föreskrifter till förekom- mande af sjukdomens vidare sprid- ning. Tillstånd för ängb&tsbe- fälhafvare. Maskinisten A. G. Sedin och sågaren A. H. Sedin hafva erhållit kon. bef hdes tillstånd att föra befäl, den torre å ångslupen Anglé och den senare & ångslupen Fortuna. Stöld pä nattåget. En ung man, Carl Patrik Samuelsson från Sätra i Vårdnäs s:n, kom med ett natt- tåg i lördags från marknaden i Norr- köping, der han varit och sålt oxar. Då han, som somnat in under resan, väcktes af konduktören vid fram- komsten hit till Linköping, märkte nan — enligt egen uppgitt — att vä- sten knäppts upp på honom och alt den der innanför förvarade plånboken med inneliggande 2,185 kr. bortstu- lits. För stölden misstänkte han en äldre man, med grå polisonger, som varit med i kupén på resan. Härvarande polis anstälde efter- forskningar åt skilda håll, hvilka dock ej ännu ledt till något resultat. Alinska fonden. På sin tid meddelade vi att A. 3. Andersson m. fl. hemmansegare i Herrmanshults och Ekebergs byar hos länsstyrelsen an- fört besvär öfver Mjölby församlings beslut å kommunalstämma den 26 sistlidne Mars angående användning af den s. k. Alinska fonden för väg- förbättringar. Besvären hafva nu af länsstyrelsen pröfvats och lemnats utan afseende. Fattigvården i Tjellmo. Kon. befhde har vägrat fasUtfcllelse å Tjellmo församlings kommunal- stämmobeslut den 19 sittl. Haj att egare eller innehafvare af jord mom församlingen skulle vara skyldige att förse de på deras egor mantalsskrifne fattiga med husrum, på den grund att beslutet strider mot de bestäm- melser angående grunderna för ut- görande a? bidrag till fattigvården, som äro meddelade i 33 och 34 af gällande fattigvårdsförordning. Den svensk-amerikan- ska sångarturnön genom Sve rige är nu upplöst i Stockholm. Den kommer dock att tå en fort- sättning i mindre skala, i det Svi thiods sångarklubbs och Svenska Glee- klubbens i Chicago bästa förmågor beslutit göra en turné genom Norr- land — en turné, som börjat med en konsert i Vaxholms kyrka och en der- efter å Dalarö. Ehuiu det ekonomiska resultatet af den afslutade turnén öfverträffat sångarnes egna förväntningar, har det dock ej varit såsom man antagit på grund af de talrikt besökta konser- terna. Resan har tillsammans kostat 6,000 kr., så att, ehuru sängarna sjelf- va bekostat rum och mat från Göte- borg och tills turnén upplöstes, med undantag för rum under Stockholms veckan, utdelningen pr man ej blef mera än 75 kr. - mindre alltså än hvad sångarna i allmänhet kostat på sig. Belgiske konungens re- nt. Från Kristiania telegraferades i lördags: Belgiens konung med sällskap anlände hit i går afton och tog in pä hotel Scandinavie. Kl. 9,40 på mor- gonen afreste han härifrån med Fred • rikshaldståget öfver Venersborg till Norrköping, der han om måndag för- middag embarkerar på sin jakt "Cle- mentina" och skärgårdsvägen afseg- lrr till Stockholm för att ofncielt af- lägga besök hos konung Oscar IL — Senare meddelas till oss: Ko- nung Leopold af Belgien anlände till Norrköping i söndags afton med ordi- narie bantåget öfver Katrineholm kl. 7,49, åtföljd af några uppvaktande kavaljerer. En stor menniskomassa var sam- lad utanför stationen. Konungen bi- gal sig gående ned till hamnen, och stödd mot en kavaljers arm steg han omedelbart ombord å sin ångjakt "Clementina", hvilken låg förtöjd ett stycke ofvanför tullkammaren. Sedan konungen emottagit åtskilli- ga telegram, gals signal till afgång. hvarvid konung Leopold vänligt hel- sade den väldiga menniskomassan, som samlat sig å kajen och med hurrarop beledsagade affärden. Från Strömsholmen egnades ko- nung Leopold särskild hyllning, i det den å holmen konserterande italienska orkestern uppspelade några folksån- ger. Afsked har på ansökan bevil- jats kaptenen vid 2:dra lifgrenadier- regementet Henning Sidderstad. Till konungens Jubi- leumsfond har konsul John Phi- lipson i Norrköping tecknat en sum- ma af 5,000 kr. Den biskopsvlsitation, som i lördags och söndags förrätta- des i Krokeks pastorat, var den för- sta, som derstädes egt rum, då sock- nen nämligen före 1885 varit annex till Dagsberg. På lördagen förhördes skolbarnen, hvarvid visade sig att undervisnin- gen varit tillfredsställande och bisko- pen uttalade sin lyckönskan till lä- rare och lärarinnor för de resultat, de lyckats åstadkomma. Samma dag hölls i prestgården förberedande visi- tationsstämma. På söndagen hölls högmessoguds- tjenst i vanlig ordning och derefter visitalionsstämma, hvilken var myc- ket fåtaligt besökt. I sin embetsbe- rättelse Hade pastor framhållit att kyrkogången och nattvardsbesökan- det tilltagit, sedan församlingens nya kyrka bhfvit färdig. Mot det sed- liga tillståndet bland församlings- borna lans dock åtskilligt att an- märka och särskildt utpekades Krok- eks gästgifvaregard såsom en härd för onykterhet. Eu goodtemplarloge hade verkat inom socken men med tvifvelaktigt resultat, då genom dess möten ungdomens håg för nattvan- dringar och dylikt befrämjats- De oäkta barnens antal är stort o. s. v. Vidare omnämndes i embetsberättel- sen att två gränsstenar (på gränsen mellan Östergötland och Söderman- land) flyttats till Skansen — "ovisst med hvad rätt". På framstäld fråga förklarade för- samlingsborna, att de ei hade något att anmärka mot sitt presterskap eller mot kyrkotjenarne. Biskopen uttalade sin varma er- känsla till församlingens medlemmar för deras offervillighet och nitälskan för skolväsendets utveckling samt för de uppoffringar, som gjorts, för att skaffa församlingen dess nya vack- ra kyrka. Biskop Charleville höll dels ett re- ligiöst tal i samband med högmes- sogudstjeosten, dels ock ett kraftigt iörmaningstal vid visitationsstäm- man. Sång utfördes af en blandad kör under ledning af församlingens or- gelnist. I prestgården gafs middag för bi- skopen, de assisterande prestmännen samt ett antal församlingsbor. Sldsvåda. Häromdagen ut- bröt eld i en statbyggnad vid Skön- narbo i Tjellmo socken, hvilken nedbrann till grunden. Elden, som började i spåntaket, har antag- ligen förorsakats af gnistor från skor- stenen. Huset var bebodt at 7 å 8 statkarlsfamiljer. Såväl sjelfva bygg- naden som åtminstone en del af de brandskadade familjernas lösegendom var försäkrad i länets gamla brand- Sjelfmord- I tisdags afton i förra veckan begicks sjellmord af tand- läkarekandidaten O. Carlbom fiån Horn. Sjelfmordet, som tydligen egt rum un- der sinne jförvirring, har utlörts med en pennkuil hvarmed halspulsådern ar- skurits. Den så sorgligt bortgångne mannen var inemot 40 år gammal, bar aflagt mogenhetsexamen samt taadlS* karekandi latexamen 368 lian framkallat, och han hastade till för att gifva Vincent allt det stöd han kunde. Vi hafva sett, till hvilka hastiga vexlingar emellan olika ytterligheter, Vincents natur var mäg- tig, och depna hans ombytliga magt öfver sig sjelf visade sig äfven nu. Då Cazal närmade sig, reste han sig åter upp. — Intet ord mera, förklarade han. Gör hvad jag befalt. Uppsök Droon och bed honom komma hit. Långsamt och med lutadt hufvud aflagsnade sig Cazal. Då han återkom, meddelade han att Droon förklarat att han icke ämnade lyda någon annan än sm husbonde, baron Armfelt. — Sök upp honom ännu en gång, lemna honom denna börs och säg honom, att jag vill tala vid honom. Spotsk och sjelfkär instälde Droon sig slutligen, spörjande Vincent, hvad han ville. — Huru gammal är du? frågade honom Vincent. — En narraktig fråga, herre, som jag icke har någon böjelse att besvara. — Hvad är klockan? frågade åter Vincent med ett lugn, som öfverraskade Cazal. — Klockan? Jag vet icke hvad den är. Det kan er egen tjenare säga er. — Huru resa lårlingarne? fortfor Vincent. Droon spratt till vid denna fråga och stirrade på Vincent. — Hvarföre resa de? fortsatte Vincent. Ett uttryck af fruktan visade sig i Droons an- sigte, under det han liksom kuschande sänkte sitt hufvud. — Hvad är lösen? sporde åter Vincent. Vid detta ord förlorade Droon allt sitt lörut visade mod, och han nästan sjönk tillhopa af för- skräckelse. — Tubalcain, hviskade han. — Huru gammal är du? började Vincent änyo. — Mindre än sju år. — Hvad är klockan? — Huru resa lärlingarna? — Från vester mot öster. — Hvarföre? — För att söka ljuset. — Du har funnit det, tillade Vincent och öpp- nade sin rock, hvarunder en ordensdekoration syntes. — Befall, mästare, och jag lyder. — Du är kammartjenare hos baron Armfelt? — Ja! — Är du hans ende kammartjenare? — Baron har en till, vid namn Aglon. — Huru många löpare har han? — Jag känner blott tre. Steplmn Setola och hans bror, Frans, samt Nicola. — Hvem är hofmästare? - Vignes, fransvsk emigrant. — Kock? — Oglin. — Kusk? — Pietro. — Här är guld. Du skall köpa dem, köpa dem alla för min räkning. — Pietro är omutlig. Vignes är bortrest. — Lika myket! Köp de öfriga. — Skall ske. — Du har nycklarne till din herres ruin.' — När han går ut, har jag dem. — Ar han nu borta eller hemma? — Hemma. — Hvad gör han? — Arbetar vid sitt skrifbord. — Vid hvad tid går han ut? m verksamhet, ett syftemål, som han i arf emottagit etter Gustaf III och som han förblef trogen ännu i sin sista stuud, ett syftemål, hvarefter Gustaf IV en tid famlade med blindt oförstånd och hvilket slutli- gen med framgång uppnåddes af Carl XIV Johan; syftemålet nämligen, att Sverige skulle träda i spet- sen tör de koaliserade nordiska magterna emot det revolterade Frankrike. Vid kejsar Alexanders och Carl Johans sammanträffande 1812 i Åbo instälde sig Armfelt äfven, ehuruväl han anlände först sedan traktaten var ingången. Man har sagt och säger, att om han der inträffat något tidigare, traktaten skulle för Sverige ha blifvit fördelaktigare än den blef. I kårlek var Armfelt lättsinnig; i politiken var han trogen. Qvinnorna torde i allmänhet för honom ha varit schakspelsbrickor, hvarmed han spelade sitt politiska spel. Säkert igenkände läsaren de två fruntimmer, som, under det att Döring postade vid palatsets por- tar, skämtade och pratade i sitt ekipage på andra sidan om gatan. De älskvärda två gracerna från Aachen, prin- sessan Menzikoff och mylady Munk, träffa vi i dem älven här. Genom sitt vänskapliga förhållande till mylady Munk öppnade Armfelt sig en väg till engelska ka- binettet och genom sin ställning till prinsessan Men- zikoff banade han sig en till kabinettet i Petersburg. Det var vid foten af Vesuvius, som drömmen om en politisk koalition i norden drömdes, och Arm- felt drömde den der, under det han bestrålades af den renaste himmel, svalkades af den klaraste våg och suckade i doftande orangelunder. Men det fans äfven en annan vesuv, mägtigare än Vesuven sjelf. Drottning Maria Carolina kände med en Ullig 365 som uppbar templet öfver en sådan skickelse. Sä- dana ögonblick kunna finnas, då vi förvandlas till hedningar. Vincent lade sin hand, under det han talade, mot sidan at biöstet, liksom hade han velat under- trycka ett stort lidande. Orden föllo sig för öfrigt afbrutna och korta. — Jag har nu haft en natt på mig. Natten har klarare ögon än dagen. Under denna natt har jag gått till doms med mig sjelf, och jag har funnit, ja, livad har jag funnit? funnit, huru svag jag varit, äfven då jag känt mig stark. Sjelfva min styrka har va- rit en produkt af min svaghet. Mina handlingar hafva oupphörligt träffat på stötestenar, liksom ned- kastade af försynen i min väg. Hädanefter skall jag fixera den bättre ån hitintills. Med samhällets arm skall jag uppnå, hvad som jågtat tilliten till min egen. — Jag förstår er icke rigtigt, nådig herre. — Furstinnan Razanowsky tog slöjan i går. Hon är nu nunna. Cazal böjde sitt hufvud och gjorde ett kors- tecken för sitt bröst. — Jag har öfvergifvit tanken att sjelf utkiäfva hämd, tillade Vincent, som mitt hat förestafvat mig. — Och — och — Cazal blickade nästan med förskräckelse på honom. — Jag skall öfverlemna honom åt samhällets straff, åt den offentligt straffande vanäran. Ah, jag har erinrat mig något, som jag en gång spådde honom. Det skall gå i fullbordan, och jag skall föra honom till schavotten. — För guds skull, herre, kristendomen bjuder oss att förlåta hvarandra och försonas. — Samhållet bjuder oss att bestraffa dess för- brytare. C, F. Riddérttad. Drabanten. II. il