Titel: Östgötaposten
Datum: 1897-08-20
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
ÖSTERGÖTLANDS VECKOBLAD ■■ Bengt Hå gg-a OSTGÖTA STEN ^ Egare och förläggare: Aktiebolaget Östgöta Correipondenteng Boktryckeri. Verkställande direktör: Gunnar Badderatad. l\:r 34 Prenu merationspris: För helt är kr. l:SO, för tre qvartal kr. 1,15, för hälft är 0,85 och ett qvartal 50 öre, postbeforilriugsaiglften inberäknad. Utkommer bvarje Fredag. Fredagen den 20 Augusti. Annomprii: Pr petitrad 8 öre; frän främmande orter 10 öre. Utländska annoDser 15 öre. Förlofoings-, vigsel- och födelseannonser 75 öre; dödsannons 1: 50. Lösnummerpris 5 öre. Östgöta Correspondentens Boktryckeri i Linköping. 1897. fullständigt beslag dertill, tillverkning levereras af u sättningen medföljer. t7471,228)_____________ Grönfoderpressar9 Sammanträden. ésfergöffanés läns landsting sammanträder å Stora Hotellet i Lin- köping Mandagen den 20 September 1897 kl. 10 t. m , och anmodas de, som hafva motioner, förslag eller fram- ställningar att göra eller uppgifter att ingiiva, att till tingets sekreterare under adress Linköping skriftligen af- lemna dessa senast fjorton dagar (öre tingets början, på det handlin- garne, tryckta, må kunna, jemlikt landstingets besiat, afsändas till dess ledamöter fem dagar iöre tinget. Linköping i Augusti 1897. För Östergötlands läns landsting; John Örwall. (8079,251) Pehr Orre. TillkännagHvanden. Advokat-Byrän, Lvikoptny Storgatan 60 (öfver postkontoret) ombesörjer rättegångar, bOBtrednln- tmr, tnkatweruiRar och boramln- ■lotusrBtipVrdraiE hos K. Befallningsbaf- vande m. m. Billigaste Inka—otaxa: För årskuuder, vid liqvid etter anmaning högst en kr. Innehafvare v. Häradshöfding Per Arnander (328.10) ____________________ Kullberg & C:o, Katrineholm. e. L.»nQtarieiE.årnander, Kommissionär hos länsstyrelsen. ITräffas i Landskansliet kl. 10-2. ____Postadress: Landskansliet. 16717,5) Östgöta Hypoteks- förenings styrelse får härmed tillkännagifva: att styrelsen årligen sammanträder i Linköping före den tionde dagen i månaderna Mars, Juni, September och December, dervid lånefrågor och an- dra ärenden pröfvas samt räntor upp- tagas och lån utlemnas under den 10—14 och närmaste dagar i berörde månader; att handlingar, som till Hypoteks- föreningen ingifvas, skola dels vara i original eller, der så lämpligen kan ske, i afskrifter, bestyrkta af någon ai styrelsens ledamöter, eller Förenin- gens ombudsman eller af den myndig- het eller person, som dem utfärdat, dels ock aSemnas till ombudsmannen senast den 20 i månaden näst före det sammanträde, vid hvilket ansöknin- garne önskas pröfvade, vid äfventyr att län på senare inlemnade och god- kände handlingar icke få lyftas förr än efter den 15 i månaden; att för undvikande at lagsökning för- fallna årsafgifter böra inom tre måna- der efter förfallodagen vara inbetalda; samt att vederbörande ega att utan sär- skild ersättning eller provision vända sig till Föreningens ombudsman, som lemnar erforderliga upplysningar om de nuvarande låneformerna m.m. och ombesörjer deras angelägenheter i Föreningen och deribland äfven an- tecknandet såsom delegare och utta- gandet samt översändandet af bevil jade lån, derest han del till bemllmäk- tigas, med skyldighet dock förveder börande att ersätta för lösen af hand. lingar och deras afskriivande, post- porto, telegram och för fullständig ut räkning öfver ett låns ställning. Linköping i Juni 1897. Styrelsen. (8139,253) Reformer inom jernvägs väsendet. Genom pressen g& i dessa dagar ett par notiser af följande lydelse: 19 timmars arbetstid för lokomotivperso ttalen. Till Sk. Attoubladet skrilves; 1 sam inanhang med danska kustbanans öppnande den 2 dennes blefvo tågtiderna å bl. a. veb kustbanan något förändrade och ytterliga ett tåg mellan He singborg och Engelhol: insattes. Såsom följd bäraf uppgjordes ny turlista för lokomotiv-personalen, och enligt denna skulle en del af personalen å Helsing- borg- Halmstad vissa dagar börja tjänstgö- ringen redan kl. 4 på morgonen och sluta lörat vid H-tiden på aftonen, således en ar- betsdag pä nitton timmar. Under hela denna tid fans icke något tillfälle att lemna maski- nen ens för intagande af en måltid mat. utan måste sådan medtagas och förtäras å maski- nen, när tjen tgöringen någon gång under dagens lopp lemnade tid öfng dertill. Banvakternas antal. Med färskt minne af de senast timade jernvågaolyckorna i Skåne, hvilka som bekant anségos beroende på bri stande tillsyn af ofverbyggnaden å de bao delar, der dessa oUckoi- inträffade, bar man våra orter, skriiver "Smal. Alleh.', naturli gen med förstämning mottagit det rykte, som med anspråk på tillförlitlighet är i nmioi-p, att jernvägsstyrelsen har för atstgt att frän och med den 1 nästa Oktober minska ban- vakternas antal å linien Nässio Kalköping med ej mindre äo 14 och transportera dem till vestku.tbsnan. Den förstnämnda af dessa notiser kan väl ej gerna vara faktisk, utan torde bero på någon missuppfattning. Skulle en sådan turlista, som den angifna, ha genom förbiseende blif- vit upprättad, så är väl åtminstone ett så kolossalt misstag redan rät- tadt. Vi skola alltså icke spilla många ord på detta speciella fall, med vi ha oss bekant, att man äfven på andra jernvBgBsträckor tillämpar onaturligt länga arbetstider för jernvägens tåg- personal. Är det någon mensklig verksam- het, som bör nödvändiggöra en kort arbetsdag (en 8-timmarsdag) så är det väl t. ex. lokomotivförarnes. Få personer ha en så ansvarsfull och derför så ansträngande sysselsätt- ning, som just lokomotivförarne, på hvilkas oauåtliga vaksamhet tusen- tals lif äro beroende. Det är icke möjligt att tänka på en lokomotiv- förares eller en ångbåtskaptens ålig- gande utan att känna en rysning in- for det ansvar, som hvilar på en så- dan funktionär. Minsta ouppmärk- samhet . . . och sorg och elände kan vara draget öfver hundratals fa- miljer. Som sagdt, om någonsin, äro täta vaktombyten nödvändiga på en sådan post. Det är egentligen en förvändhet i vårt samhällslif, att en person, som ar- betar under t. ex. lokomotivförarens oerhörda ansvar, icke åtnjuter en högre social ställning än livad fallet är. I stället för att räknas till klas- sen af "betjente", borde han ej blott räknas till befälhafvareklassen utan äfven åtnjuta den dermed förenade sociala ställningen. Beträffande ångbåtskaptenernas "rang" — om vi så må uttrycka oss — är det redan förut bättre stäldt. livad vidkommer den andra no- tisen här ofvan — om banvakternas indragning - så är det i ögonen fal- lande, att banvakternas antal nu i så väsentlig mån inskränkes, på samma gång tågens antal ökas, och en allt större tåghastighet nödvändiggör nog- grannare tillsyn af bansträckorna. Krafvet på nedsättning af biljettpri- sen låter sig ej afvisas, men nedsatt biljettpris framkallar öfverallt ökad trafik. Erfarenheten från denna som- mar vittnar derom. Att då minska tillsynen öfver ba- norna, att minska tryggheten för pas- sagerarne är minst sagdt oförsvar- ligt, helst ju oekså jern vägarnas in- komster och deraf följande aflönings- förmåga äro i stigande. Det ansvar, som är förenadt med de åvägabragta inskränkningarna i vaktpersonalen är si stort, att ingen gerna borde vara angelägen att god- villigt underkasta sig detsamma; ty skulle — det Gud förbjude — en olycka inträffa, beroende på någon bristfäl- lighet å banan, hvilken genom bättre tillsyn kunnat förekommas, så skall nog icke opinionen nöja sig med att få en olycklig lokomotiviörare till syndabock. Länet och stiftet Statens Inkomster af tullme- del, bränvinstillverkningsafgift, hvit- betssockertillverkmngsafgift ochjern- vägstrafikmedel hafva under inneva- rande års 7 första månader stigit till 41,099.443 kr. mot 36,187,876 kronor motsvarande tid förra året. Tullmedlen hafva ökats fr. 22,780,184 kr. i fjol till 23,409.080 kr. iår.brän- vinstillverkningsafgiften från 7,618 061 kr. i fjol till 7,821,072 kr., hvitbets- sockertillverkning8afgiften fr. 430.629 kr. i fjol till 3,160,290 kr. i år och jnrnvägstrafikmedlen från 5,300.000 kr. i fjol till 6,700,000 kr. i år — allt under de 7 första månaderna Åskslag. Under det starka åsk- väder som i måndags qväll drog Iram öfver Vikbolandet slog blixten ned å Gäsåkers egor i Jonsbergs socken ocb dödade två å bete gående kor; tillhö- riga arrendatorn C. J. Hagström. Dju- ren voro försäkrade i länets gamla Rösträttsmöte med va- rieté. För att söka lifva intresset för rösträttsmötenas sammanträden har man, efter hvad Ostg. berättar, här i Östergötland börjat att vid dessa möten bjuda på varietésång. IVreta Kloster hölls nyligen ett sådant möte, dervid först hölls föredrag, hvarelter den rolige vissångaren "Eve Tim" un- derhöll deltagarne med sina muntra visor. Festen var angenäm, heter det, och omkostnaderna torde ha blif- vit betäckta genom inkomsterna. "Alla sätt ä' bra utom de tråkiga." Och detta sätt att draga folk till de annars så tunnsådt besökta röst- rättsföredragen torde vara lika verk- samt som något af de vid rösträtts- mötet i Stockholm diskuterade. Box holms nya kyrka kom- mer att invigas at biskop Cbarleville d.-n 12 Sept Ett soldathem vid Rän- neslätt invigdes i söndags med ett tal af regementspastor H. Nilsson. Dylika hem, som nu blifvit vid flera lägerplatser upprättade, äro afsedda till religiös uppbyggeiso samt för att soldaten under de nu långa mötes- tiderna skall hafva ett ställe, der han på fristunderna ostörd kan läsa, skrif- va bref eller undan det oroliga hfvet i baracken i lugn tillbringa en stund. Det nu öppnade hemmet har för sin tillkomst att tacka hufvudsakligen ryttmästaren F. v. Malmborg, hvil- ken såväl varit företagets upphofsman som allt igenom dess ledare. Frivilli- ga bidrag ha lemnats af intresserade såväl i form af penningar som kor- dagsverken m. m. Täflan om stapelstads- ratt. Under denna rubrik omtala- des, hurusom staden Motala begärt stapelstadsrätt samt Vadstena för- längning af beviljad stapelstadsrätt samt huru kommerskollegium ocb feneraltullstyrelsen tillstyrkt bifall eträffande Vadstena, men afslyrkt Motalas framställning, hufvudsakligen af den anledning, att hamnen vid Motala eges af Göta kanalbolag, med hvilket icke träffats aftal angående förfoganderätt öfver hamnen. Sedan nu i ärendet företetts en sknfvelse från Göta kanalbolag, hvar- igenom kanaldirektionen förklarat, att Motala stad eger rätt att i bola- gets hamn lossa och lasta, så har k. m:t återförvisat frågan till em- betsverken för afgifvande at det för nyade utlåtande, hvartill omständig heterna kunna föranleda. Församlingsfrlden stör- des, berättar Östg., i lördags afton på ett våldsamt sätt vid en s. k. auk- tion, som goodtemplarlogen "Alsätters hopp" anordnat i sin lokal vid Lilla Åsängen i Borgs socken. Bland den talrika skaran funnos äfven fem gräf- vare, hvilka äro sysselsatta med ar bete för torrläggning at Resebo mos- se, samt en statare från en närgrän sande egendom. Under hela auktio- nen hollo sig desse lugna, men efter dess slut böjade de bråka och upp- förde sig i högsta grad vildsint. De ötnga i lokaleu närvarande, utom skogvaktaren Widell samt någ- ra flickor, -flydde derför genom fönst- ren ut i det fria, hvarvid två af vålds- verkarne hotade de flyende med re- volvrar; de ofriga hemgångsmännen voro beväpnade med stora knitvar. Under tumultet aflossades flera skar- pa skott, men ingen skadades dess bättre. De flyende eftersattes af trenne af karlarne, hvilka länge uppehöllo sig i skogen för att, om möjligt, finna några af dem och misshandla dem. De tre andra åter — stataren Wen- del vid Klinga samt tvenne upplän- dingar, bröderna Gustafsson — stan- nade qvar vid goodtemplarlokalen. hvars alla fönster, utom gafvelfönst- ret. blefvo utslagna. Dessutom sar- gades med knifvarne lokalens väggar och tak. Vid 1-tiden på natten ankommo drängarne Johansson från Löfstads egendom och Emil Ringa vist, i tjenst hos landtbrukaren E. G. Lilja från Sqvalbäcken till platsen och trängde otorskräckt in i lokalen samt angrepo med hjelp af hemmansegsresonen Emil Karlsson från stora Åsängen våldsmännen och gåfvo dem en väl- förtjent afbasning. Karlarne hotade åter med revolvrar, och troligt är att de hade skjutit, såvida ej lampan i samma ögonblick slockrat, hvarvid de hotade skyndade ut. Vid hållet polisförhör har upplysts att anledningen till bråket är att söka i att bråkmakarne hyste hat för en flickas skull till drängen Flodin vid Espdalen under Löfstad, hvilken de fingo syn på vid auktionen. Flodin lyckades genom alt hoppa ut genom ett fönster komma ut i det fria och gömma sig i ett dike, deri han låg under hela den tid, som tu- multet varade. Bråkmakarne började ropa, att man gömt F. inne i huset, och då deras blod kommit i svall- ning, visade de sig mycket hågade för att anfalla de innevarande. En al bröderna Gustafsson drog upp en re- volver, men den blef honom genast hvarcfter våldsmännen stälde till det upppträde, som här ot- van skildrats. De egentligen hand- lande ha skuddat ortens stoft af sina fötter. Vimmerby -Hultsfreds jernväg skall llqvldera. Till komplettering af en kortare no- tis angående denna sak återgifva vi efter Kinda Tidning följande: Förbe- handling af frågan om liqvidation hölls i måndags f. v. å tingshuset i Vim- merby extra bolagsstämma med Vimmerby—Hultsfred jern vägsaktie- bolag. Närvarande ombud voro: för Vimmerby stad kontorsskrifvaren \V. Högner, Vimmerby landsförsamling löjtnanten B. Carleson, för Frödinge socken landtbrukarne P. J. Petersson och C. A. Johansson i Boda, för Sö- dra Vi socken häradsdomaren P. J. Jonsson i Fogelhem och för Storebro Aktiebolag löjtnanten Carleson. Dess- utom hade ett fåtal enskilde aktie- egare infunnit sig. Styrelsen afgaf förslag om bolagets upplösning ocb liqvidation på sätt stämman funne lämpligt. Häri in- stämde hrr Högner, Carleson och P. J. Jonsson, hvarefter stämman fat- tade enhälligt beslut i överensstäm- melse med detta förslag. I anledning af föreskrift att för li- qvidation skola utses liqvidatorer fö- reslog hr Högner att stämman måtte dertill utse den fungerande styrelsen, som består ai 5 personer, nämligen: häradshöfding Björkman, godsegare Nordström, ryttmästare Tillberg, apo- tekare Roswall och handlande Bark- man. Häremot invände löjtnant Car- leson, att antalet 5 vore onödigt stort, och sedan hr Jonsson föreslagit hqvi datorernas antal till 3, blef detta för- slag antaget. Vid härefter företaget val af liqvi- datorer utföll detta så, att dertill val- des: häradshöfding O. Björkman (575 röster), godsegare H. Nordström (568 röster) och ryttmästare A. Tillberg (330 röster). Närmast i röstetal kom handlande G. Barkman med 245, hvarförutom hfiradssknfvare Carlström erhöll 5 och brukspatron Fagerholm 2 röster. I afvaktan pi beslut i fråga om koncessionsansökan för jernväg Vim- merby—Linköping, genom hvilken jernvägs tillkomst realiserandet ai Vimmerby—Hultsfreds jernväg skulle kunna bU förmånligare, uttryckte löjt- nant Carleson den önskan, att liqvi- datorerna skulle tänja ut på tiden så mycket som möjligt. Denna önskan torde dock i viss min ni sin upp- fyllelse utan särskildt sträfvande der- för, di årsstämning i borgenärerna måste tagas, enär 61 obligationsinne- hafvare äro okände. En bogle-vagn till Vad- stenabanan har ankommit och kommer nu att insattas i linien. Vag- nen som kostat öfver 12,000 kr. och är från vagnfabnksaktiebolaget i Söder- telje, är en kombinerad andra- ooh tredje klassvagp Inom hvardera af- delnmgen finna* damkupé, kupé för icke-rökare ooh klosett. I andra klass finnes dessutom en treflig rökkupé. Vagnen är öppen från en rätt rymlig plattform'i hvardera ändan, och ge- nomgången gir längs dess ena sida. Inredningen är inom bida klasserna nätt och solid, i andra klassens ku- péer smått elegant, Beqväma sitt- platser, dubbelfönster med gardiner, fotogenlampor samt i öfrigt hvad till en jernvägsvagn hörer, omtalar Ö. Kur. I tisdags gjorde vagnen en proftur till Ödeshög, i hvilken en del inbjudna deltogo. Två alldeles likadana vagnar som denna komma till Mellersta Öster- götlands jernväg och dertill en blott 3-klass bogie. Pastor primarius d:r Hähls afskedspredlkan, hvilken han höll i Stora Åby kyrka den 11 Juli, bar på åhörarnes begäran be- fordrats till trycket och utdelats till församlingsboarne. Ett mindre antal ex. ha ock utlemnats i bokhandeln och erbålles der för 15 öre. När våningar ne sta tom- ma. I åtskilliga våningar här i sta- den, hvilkas invånare under somma- ren vistas borta från staden, så att bostäderna stå alldeles tomma, ha i Juni månad begåtts diverse stölder, om hvilka de bestulne ej ens haft någon aning, förr än tjufven nyligen ertappats i Stockholm. Af detektiva polisen i hufvudstaden har nämligen häktats en tör stöld straffad resehand- lare C. A. Gustafsson från Småland, hvilken erkänt att han med falska nycklar beredt sig inträde dels hos enkefru Taube v. Bleck i Jernvägs- gatan 4, hvarest två dampeisar, en bordstudsare och 4 silfvermedaljer tillgripits, dels hos öfverste Reuter- svärd i samma hus, der en respels stulits, och dels hos löjtnanten grefve Hamilton, Drottninggatan 15, hvarest tjufven tillegnat sig en kavajkostym. De stulna sakerna ha pantsatts dels i Linköping och dels i Stockholm. Sedan meddelande ingått från Stock- holm om stölden, har riktigheten af de gjorda bekännelserna härstades konstaterats. På alla ställen har tjufven amsorgs- tullt stängt dörrarne efter sig. Sens moral: försäkra mot inbrotts- stöld. Otreflig arbetskamrat. Per Persson Hult från Nerike, hvil- ken en månads tid haft arbete hos arrendatorn F. K. Fredriksson i Åby prestgård, St. Åby socken, försvann derifrån natten till den 10 dennes, olofligen medtagande drängen Carl Öberg tillhöriga kläder samt en natt- säck. Hult, som efterlyses, är om- kring 35 år gammal med ljusrödt hår, ljusröda ögonbryn ooh mustascher, blå, djupt liggande ögon, krokig näsa, rundt ansigte och undersätsig kropps- byggnad. Aktiebolaget Åtvida- bergs hjulfabrik är namnet pä ett bolag, som på an3ökan af fri- herre A. Th Adelswärd, bruksegaren C. Lybeck och v. häradshöfdingen R. Hägglöf blifvit hos patent- och regi- streringsverket inregistreradt. Med ett kapital af minst 60,000 kr. och högst 180,000 kr. | aktier å 1,000 kr. skall bolaget vid Åtvidaberg i Öster- götland anlägga en fabrik för förädling af trävaror, företrädesvis tillverkning af vagnshjul. Den farliga floraluten. En liten flicka, Astrid Larsson, mel- lan 2 och 3 år, dotter till en kruk- makare i Gottfridsberg n:r 4, råkade nyligen få tag i en burk innehål- lande floralut och drack derur, med den påföljd att häftiga kräkningar snart instälde sig. Den lilla, som vid tillfället var lemnad i en omkring 10- irig barnflickas vård, blef genast förd till läkare. Genom af denne verk- Btäld magskoljning torde hennes lif blifvit räddadt. Stadsläkaretjensten i Skeninge. Stadsläkaren i Ske- ninge d:r C. Vahlgvist har af magi- straten erhållit tjenstledighet från d. 18 dennes till den 20 September ooh 8r medicine kand. J. Torgersrud för- ordnad att under tiden såsom extra läkare tjenstgöra i nämnda stad. Till handelsföreståndare för Bersbo hushållsförening valdes den 14 d:s handelsbiträdet vid nämnde förening, Ture Kindblad. Tjensten tillträdes den 1 September. En stor vägfr&ga. Till Ö. C. skrifves: I lördags sammanträdde i Aska härads tingshus inför krono- fogden i orten sockenombud samt an- dra intresserade från Bobergs ooh Aska härader att höras huruvida, der- est statsanslag kan erhållas, veder- börande väghållningsskyldige vore villige att bygga och underhålla den projekterade vägen från Broby i Skeppsås förbi Berg, Lastad, Natver- stad, Götevid, Blidkulla, Hvarf, Skär- stad, Varby, Vinnerstad, Motala Verk- stad, Bergsätter och Smedby till II- lersjö bro, en väglängd i tillsam- mans 27,9 km. Aska härad var nästan fullständigt representeradt liksom äfven intres- serade delar af Boberg. Alla syntes vara ense om den föreslagna kom- munikationsledens nytta och bety- delse för resp. orter, om nu också Bobergs vederbörande i allmänhet ej kunde lägga i dagen si lifliga käns- lor för anläggningen, som de i Aska härad. Dock förbundo sig ett antal socknemän från Skeppsås att, under förbehåll ai statsmedel, bygga och år- ligen underhålla hela vägsträckan från Broby till Vallerstads skolhus. Ombudet från sistnämnda socken, var märkvärdigt nog ej hågad för den nya vägen, som i öfrigt vann öfverväl- digande sympatier. Och beslöt man, under ofvan nämndt förbehåll, anlag fa denna väg, dervid dock kostna- en ej skall drabba Aska härads väg- hållningsskyldige utan endast resp. intresserade. Blifvande underhåll der- emot fördelas på vanligt sätt inom häradet. Att ordna förhållandena med dessa intresserade jemte andra nödiga eko- nomiska och förberedande administra- tiva angelägenheter utsågs en komité af hrr C. J. Jacobsson i Karlshult, doktor E. W. Planck, Sonstorp, och Johansson i Ängsnäs. I sammanhang härmed kan näm- nas, att ej obetydliga delar af denna väg redan äro färdiga och öfverlem- nade till resp. vägstyrelse samt att detta vägärende synes ha år och mog- nad för sig. Redan 1891 fick major Morsing förordnande att uppgöra plan m. m., ett arbete, som fullbordades 1893. Sedan har hela lrågan varit "försvunnen", man vet inte riktigt hvar, tills den för några veckor se- dan hittades af kon. befhde. Den ursprungliga anläggningen, hela vägsträckan, beräknas kosta 87,290 kr., deraf, i rundt tal, 13,500 för en bro öfver Motala ström vid klädesfabriken; kanalbron torde må- hända kunna få disponeras — den tillhör statsbanorna — om en mindre dyrbar körbana tillbygges. Vidare beslöt sammanträdet att på samma vilkor som vid väganlägg- ningen, för en beräknad kostnad af 1,280 kr. jemna backarna i vägen ge- nom Vinnerstadsskogen samt för 9,000 kr. låta utföra samma arbete å vä- gen mellan Motala och Medevi. Komiterade för ordnande af härmed förbundna förberedande underhandlin- gar m. m. blefvo hrr C. J. Jakobsson i Karlshult, C. Th. Pettersson i Kår- by, doktor Planck, C. J. Pettersson i Kallsjö och O. Lundqvist på Bona. Linköping—Fogelsta- banans entreprenörer, in- geuiörerua K. A. Lagergren ocb O F. H. Malmstedt ha i dagarne underteck- nat entreprenadkontrakt om byggande af den 15 mil långa smalspåriga jern- vägen från Skara till Göteborg med bi banan Pedersbacke—Håkantorp. Entre- prenadbeloppet bekarjtgöres ej. Kost- nadsförslaget för det kontraberade ar- betet slutar på omkring 1 Va m'U- kr. Arbetet skall börjas otördrojligen ocb banan skall vara färdig att öppnas lör trafik den 1 Okt 1899. Säd af den nya skörden Saluförd. (N i.) Nytt korn af årets skörd, torrt ocb i öfrigt at tär- deles god beskaffenhet, var i lördags för första gången salufördt å Gamla torget i Norrköping. Priset var 12 kronor pr 100 kilo. Äfven tvenne större lass ny hafre hade saluförts å nämnda torg. Des syntes något brådtagen. Pri- set gälde 10 kroaor pr 100 kilo. Bvete, särdeles vackert, var torgfördt och be- tingade ett pris af 16 kr. pr 100 kilo, en del annat hvete af. såsom det syn- tes, sekunda vara, såldes för 15 kr., 14: 50 o. s. v. Qraliteten har varit af utmärkt och god beskaffenhet. Men undantag af rå- gen, som i fjol blef väl inbergad, hafva böstsädesslagen icke på flera år varit af så god beskaffenhet som i år. ZontarMTen. Äfven Stockholms Dagblad vet nu omtala, att jernvägs- styrelsen lär vara betänkt på att till hösten söka åstadkomma sammanträ- den med enskilda jernvägars styrelser i ocb för införandet af en zontariff inom landet. Arbetena, som bli särdeles om- fattande, komma förmodligen att taga mycken tid i anspråk. Hvetepriset stiger på ut landets spaumålsbörser. Noteringen i Newyorks börs steg under Juli månad fi ån 75 Vi ti" 90 ce»ts pr bushel ocb var senast 937/s cents. Landsstaten. Kronolänsman- nen L. Östergren har för helsans vår- dande beviljats tjenstledighet från ooh med den 17 i denna månad till årets slut, och har e. o. landskans- listen C. G. Gustafsson förordnats att under tiden uppehålla länsmanstjen- sten i Vifolka härad. — Kronolänsmannen i Östkinds hä- rad O. E. Enckson har beviljats tjenst- ledighet intill den 1 nästa Oktober. E. o. landskanslisten V. Brattberg har förordnats att under tiden be- strida hr Encksous befattning. — Kronolänsmannen L. Boman har förordnats att jemte egen tjenst un- der kronolänsmannen H. Petersson medgifven ledighet från den 18 till den 25 i denna månad uppehålla läns- manstjensten i Kinda norra distrikt. En liten arfsfraoa. (S. P.) Vid Söderköping anträffades i Ra- munderskogen den 3 d:s liket efter från Tolsum i Ringarum afvikne drän- gen Karl Pettersson. Den aflidne var son pi sidolinien till en landtbrukare i Ringarum, som dels insatt nigra hundra kronor i sparbanken för denne sin son och äfven skänkt honom det ganska välbehållna fickur, som fans hos Pettersson di han som död an- träffades. Fadren har dock aldrig offentligt erkänt Karl Pettersson som sin son. Nu, sedan han är död, har emellertid fadren varit i banken och gjort anspråk pi de pengar han in- satt för den aflidne, uppgifvande sitt slägtskapstörhillande till bemälde Karl Pettersson. Men naturligtvis har han fitt afslag pi sin framställ- ning. Den aflidne sonen, som offici- elt ej egde någon fader, ärfves nu af sin efterlefvande moder. Fadern har slutligen begärt att åtminstone återta det fickur, som Karl Pettersson hade pi sig vid sin död, ty det hade han skänt honom. Men ej heller denna begäran har åtminstone hittills kun- nat bifallas. Mänga tidningar skall Ek- sjö snart komma att fi, i fall de upp- gjorda planerna realiseras. Utom ett kristligt nykterhetsblad, skall det, meddelar E. T., vara fråga om att uppsätta ännu en tidning i Eksjö. Det blir då alldeles som i Vadstena i stads socken. En sådan inträffade för ett par dagar sedan, då en person an- träffade en utter under vattenrännan till sågverket vid nämnda bruk. Ge- nast fattade han en grep, rände den- samma genom djuret och förpassade des3 Bjäl till de sälla jagtmar- kerna och dess kropp till brukskontoret, der "jägaren" fick afyttra "varan" mot god betalning samt erhöll således en vacker biinkomst lör dagen. Den dö- dade uttern var naturligtvis ett yngre exemplar, och som man samtidigt observerat flera uttrar å platsen, an- tages att en hel utterfamilj uppehål- ler sig derstädes. Utterjagt med grep är väl något ovanligt och skall näppeligen kunna ske annorstädes än vid grepar- nes tillverkningsort Borggård i Halle- Nldlngsdadafc____ föröfvades i lördags förmiddag hos hem- mansegaren Johan Oskar Johansson i Skånstorp, Hällestads s:n. Man var sysselsatt med tröskning ocb lemnade på förmiddagen för endast några mi- nuter logen för att dricka kaffe. Un- der tiden lemnades två par oxar utan tillsyn i det s. k. körhuset, beläget vid baksidan af logen alldeles invid all- männa landsvägen till Sonstorps bruk. Då gårdsfolket skulle återupptaga ar- betet, betans en oxe vara tillfogad ett mycket djupt och omkring 7 ä 8 centi- meter långt knifhugg i venstra bakfo- ten ofvaniör de a k lättklöfvarne och en derstädes liggande cirka en tum grof sena var totalt afskuren. Djuret måste till följd ai den erhållna skadan, ned- slagtas. Hvem som förofvat illgerningen vet man ej. Åskeld. Natten mellan sistl. lördag- ooh söndag nedslog åskan i en ladugård i Alhult, Blackstads s:n, hvilken nedbrann tillika med inber- gadt foder samt hela rågskörden. Såväl hus som gröda var försäkradt i Kalmar läns norra brandstodsbolag. Förbud mot bärplock- ning. En högt aktad gammal jurist skrifver till Barometern: Upprepade gånger har i tidningarne omförmälts, att förbud utfärdats mot barplockning. Ett sådant förbud torde dook i de flesta fall vara utan betydelse. Det ar nämligen i lag ej stadgadt något straff för att utan lof plocka bär pi annans mark; endast att taga nötter och ollon är förbjudet, Deremot är visserligen ansvar stadgadt för att taga oloflig väg öfver annans tomt, åker, äng, plantering eller andra egor, som deraf kunna skadas, men di den skogsmark, der bär växa, i allmän- het ej lärer vara ai sidan beskaffen- het att den kan skadas derigenom, att man gir för att plooka bär, blir ett sidtvnt förfarande alltså strafflöst och ett förbud deremot således utan verkan. En farlig dåre. Vid Skär- blacka papperabruk inträffide i förra veckan, att en sig derstädes uppehål- lande mindre vetande arbetare Carls- ton, hvilken understundom fitt biträda vid arbetet, blef si uppbragt öfver nå- gon tillrättavisning, som han fick mot- taga af verkmästaren Fast, att han drog upp en laddad revolver och afsköt ett skott mot Fast, hvarvid en kula träf- fade F. i pannan. Den sirade hade kraft att rusa mot Carlsson och vred revolvern ur hans hand, hvarvid C. tog till flykten och har sedan ej kunnat an- träffas Fast fördes till Norrköpings lasarett, der kulan uttagits. Man hoppas att skottsåret ej är lifsfarligt. Carlsson har förut alltid visat sig ofarlig för den allmänna säkerheten, hvadan han fitt gi fri. Han bar dock jemt gått beväpnad med skjutvapen, knifvar o. dyl. Carlsson undergick i tredags för- hör i polisvaktkontoret i Norrköping samt erkände dervid otvunget dådet, som han sade sig hafva begått i ett ögonblick, di han varit anfäktad af "onda andar". Efter dådets begående hade han rymt sin väg samt under den påföljande natten uppehållit sig i en skog vid Skärblacka och sedan begitvit sig till Norrköping, der han af polis anträffades lugnt giende i en gata pi södra trakten. Af flera ai hans yttranden framgick, att han icke torde vara vid sina sinnens fulla bruk. Folkskolan. Till lärarinna vid Karlslunds småskola valde bland 52 sökande förtiden lördag Motala lands- församlings skolråd fröken Maria Lo- visa Sjöstedt från Vätö församling i Stockholms län, förr Motalabo. — Till e. o. lärare vid Nyfors, Eskils- tuna, har antagits Oscar 8. Nöjd från Vallerstad, i år utexaminerad från Lin- köpings tolkskolelärareseminarium. — Skolläraren G. A Ljungberg trån Fole pi Gotland har i söndags valts till folkskollärare vid Skärblacka. Egendomsaffär. Hr L. G. Lindqvist har, genom G. R. Johansson i Sidkälla försålts Vs mantal Bjärby i Styrestads socken tiu landtbrukaren E. Andersson från Tranefors socken, San- nedals härad i Dalsland, till ett pris af 7,000 kronor. Tillträdet sker nästa 14 Mars. 488 ställning. Ers majestät torde erinra sig engelsmän- nens nederlag vid Hondschooten, österrikarnes vid Wattigny och Freschweiler, Wurmsers tvungna upp- häfvande af den läDge försvarade Weisenburger- linien och återmarsch öfver Rhen, preussarnes åter- tåg till Mainz och Fort Louis' sprängande i luf- ten m. m. — Hvad ni berättar, låter nästan såsom sagoi. Nyligen guillotinerado ocii afsatte ju Frankrike alla sina generaler. — Så underligt det dock låter, så har guillotinen gifvit dem, man kan säga, i förbättrade upplagor tillbaka. — Förklara er! — Frankrikes tältherrar veta nu, att, om de ej segra, sändas de till guillotinen. Och hellre än att dö en sådan död, dö de i spetsen för sina arméer. De föredraga äran framlör vanäran. Stora och ly- sande namn omgifva också i närvarande stund det fran- ska baneret. Hjeltar springa fram ur de djupa ledPn, såsom Pallas Athene sprang fullväpnad fram ur Zeus hufvud. Hoche, Jourdan, Pichegru, Moreau, Berna- dotte, Kleber, Desaix, Macdonald, Saint Cyr ra. 11. glänsa redan såsom hjeltar af ovanligt framstående. Ni målar med bred pensel. — Sanningen kan ej målas, ers majestät, mpti nog bred pensel. — Om jag äfven skulle kunna tro pa era upp- gifter, kan jag ej tro pä edra slutsatser. Kontra- revolutionen skall förqätva Laokoon. I Lyon, Vendée och Toulon skall den pressa sönder dess refben. — Ers majestät har dä ej erfarit de senaste hän- delserna? Lyon underkastade sig den 9 oktober. Öfver 6000 invånare fördes derefter till schavotten. Rhonefloden färgades af de mördades blod. Liklukt förpestade staden. Vendée träffades af dödsslaget vid Möns. Kontrarevolutionen är qväfd. — Min gud, hvad säger ni? Toulon skall såle- des ensamt återstå oss. Acton, hvad betyder detta? Ligger du ej djupare inne i äiendena? Acton reste sig för att svara, men diplomaten fortfor, utan att märka det. — Efter att revolutionstrupperna tillintetgjort Lyon, afmarscherade de till Toulon, förklarade han. Och icke heller det skall Kunna försvara sig. Och från och med den stund fransmännen tillbakakastat och åter bemägtigat sig Toulon, är Frankrikes jord i och med detsamma befriad frän all riendtlig inva- sion, dess gränser äro rensopade, och dess nationella enhet aterstäld. Det är egendomligt att gifva akt uppä, med hvilken underbar magt tidsandan kan elektnsera ett folk, och med hvilken storartad och kraftig förmåga en revolution lörmår att skapa och nyföda. Jag sade nyss, att krigare af första ord- ningen dyka upp ur de djupa leden. Vid Toulon har man redan bemärkt en ung man, som, om möj- ligt, tyckes lofva mer än alla andra. Han glänser redan der säsom en verklig blixt. Han är frän Uorsika. Hans namn är Napoleon Bonaparte. Med oförfärad öppenhet hade diplomaten genom sina meddelanden — i slag pä slag — skingrat mei an en af de illusioner, hvari det neapoiitanska hotvet uivaggat sig. Ur det ögonblicks förstämning, som dervid först intiädde, drogs man likväl snart al Acton. Hans uppfattning af den europeiska ställningen var naturligtvis ganska annorlunda. Den otörskiåckt- bet, livarmed diplomaten yttrat sig, liade måhända älven särat honom. Väl vetande, att lian hade ott stort fält för sig, och att de stora händelserna icke alltid bero af ett ögonblicks tärningskast, kände han sig skyldig att korsa eller krossa var diplomats lans. 492 skapande omgestaltning af samhällenas och folkens utvecklingshistoria? Jag kan icke tro det. Diplomaten hade äfven stannat, under det Arm- felt talade; när Armfelt slutade, fortsatte han äter sm vandring längs kajen, utan att pä länge yttra ett enda ord. Han tycktes öfverlåggande rådgöra med sig sjelt. Armfelt förstod allt tör väl, hvad som föregick inom honom, och följde honom steg för steg, lemnande honom åt sina inre begrundningar, utan att afbryta tystnaden. Omsider stannade vår diplomat och äfven han slog nu armarna i kors öfver sitt bröst. — Edra frågor, baron, äro af allt för stor bety- delse och vigt, att icke allvarligt öfvervågas, innan de besvaras. Hör på, hvad jag vill säga — Jag hör. Intet enda af edra ord skall gå för- lorad t. — Den tafla. jag uppdragit öfver Frankrike, står fast, förklarade diplomaten. Frankrike kan i närvarande stund sannerligen jemföras med en våld- samt upprörd syndaflod, hvilken synes i sitt djup vilja begratva allt omkring sig. Man kan till och med icke mera på något häll se något land eller nå- gon hamn, der de frossande, allt förstörande och bortryckande böljorna skulle kunna lägga sig. Men icke dess mindre tycker jag mig se en dufva — en enda dufva — sväfva mod sitt olivblad öfver det bottenlösa, svarta djupet. Och denna dufva är en stor mensklig eller kanske rättare gudomlig idé. — I himmelens namn, utropade Armfelt nästan förskräckt förmår ni verkligen ännu upptäcka en menskligt ren och gudomligt hög idi- sväfva öfver detta stormande haf af blod? — Den idé, som efter min uppfattning svälvar öfver den lössläppta och bottenlösa syndafloden, är den hänförelse, hvarmed folket i allmänhet om- 485 — Man måste tro på en högre försyn, ers maje- stät. Då Brutus dödade Cassar, räddades samhället. — Säger ni det? Tror ni ickp, att äfven i vår tid, såsom efter Caesars död, det kan bland monar- kiens vänner finnas en Antonius, som vid den dödes bår skakar den mördades blodiga klådedrägt inför folken ocb manar dem till hämd? — Ännu står hela Europa våpnadt, inföll Acton, emot det ensamma Frankrike. __ Rysslands flotta, tillade Armfelt, har länge, bra långe badat sina kölar i Östersjön och Kattegat afvaktande, som jag är förvissad om, det rätta ögon- blicket, för att slå till med sin gigantiska arm. Jag hoppas ocb tror fortfarande på de nordiska länder- nas mission. Stunden synes nu vara inne. Diplomaten följde uppmärksamt dessa anmärk- ningar, men förblef tyst. — Ni tyckes tvifla, anmärkte konungen, på hvad vi anföra. I den tystnad, som diplomaten fortfarande iakt- tog, uttryckte sig likväl så mycket behof att tala, att ingen undgick att bemärka det. Han öppnade mer än en gäng sina läppar i synbar afsigt att yttra sig, men slöt dem beslutsamt åter. Frågande be- traktade honom de närvarande, under det att de in- togos af ett växande spändt intresse att förnimma hvad som låg på hans hjerta. Hade han några mera olycksbringande budskap att förtälja? Drottningen, som efter berättelsen om sin systers, Marie Antoi- nettes, sista olycksöden, begrundande sjunkit ned inom sig sjelf, blickade upp, älven hon fattad af ett änyo vaknande intresse, då hon märkte det i diplo- matens ansigte nästan gåtfulla, lör att ej säga sfinx- artade uttrycket. — För all del, anmärkte hon också genast, jag C. F. Ridderttad. Drabanten. 21. 62