Titel: Östgötaposten
Datum: 1897-09-17
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
dSTEHGÖTXANPS VBOKMUU» ■■ Redaktör OOh sUiRVarjR n'gifT»rö: Bengt Kagg». OSTGOTA-POSTEN Egare och förlfiggarft ■ Aktiebolaget Öitf »t» Corroipondenteni Boktryckeri. Verkställande direktör: Ghuuuur Biddtnrfcmd. Prennmaratioaf prla: FSr helt år kr. 1:50, ffir tre qvartal kr. 1,15, for hälft år 0,85 och ett qvartal BO Are, postbefordringsafglften lnber&knad. Utkommer hvarje Fredag. | Fredagen den 17 September. Annomprli: Pr petitrad 8 öre; från främmande orter 10 öre. Utländska annonser 15 öre. Förlofningi-, vigsel- och födelseannonaer 75 öre; dödsannons 1: 50. i Lösnummerpris 5 öre. ÖatgSta Corraapondantani Boktryckeri i LlnkSpicr; 1897. Tillkånnagifvanden. Advokat-Byrån, Linköping, Storgatan 60 (öfver postkontoret), ombesörjer rätteK&nfcar, bonirednln- gmr, lukaaaerlnciur och kotnmU- ■tonSnappdraa; bos K. Befallningshaf- vsnde m. m. , Billigaste lnkassotaxai För irsknnder, vid liqvid efter anmaning. högst en kr. Innebåfvare: v. Häradshöfding Per Imander (888,10)______________________________ e.Lii!MiirieiK.Ari»n.er, Träffas å Landsk.niHet kl. 10 3 ____Postadress: Landskansliet. i6717,5i Realisation. Ett parti stuf bitar af herr- och damtyger, jemte en del något skadade gardiner slutsMjes till halfva priset hos o»>_____ Bröderna Ekseli, Kiga.__ F. Hallenborg, Marieborg, 115: —; till A. E. Peterson, Hamra, 135: —; till Alfr. Svensson, Ekeby, 49: —; s:ma kr. 1,543: 50; för nötkreatur: till And. Jansson, Axsjöhult, 90 kr. Konvent med Norrköpings kon- trakts presterskap hölls d. 14 d:s i Dagsbergs kyrka med börjankl.lOf.m. Förhandlingarna inleddes med full- ständig högmessogudstjenst, hvarvid altartjensten med messning förrätta- des af komministrarne Gustafsson i Hedvig och Davidsson i S:t Olai. Predikan hölls af den från Afrika ny- ligen hemkomne missionären Ljung- qvist med ämne hemtadt ur 2 Krön:o. 32: 7. Som den sjelfskrifne ordföranden kontraktsprosten Ekeborgh ej var närvarande vid konventet, hvilket, mot vanligheten i Norrköpings stora kontrakt, var ovanligt fåtaligt besökt, valdes kyrkoherden J. P. Fogelqvist i Hedvig till ordförande för dagen. Öfverläggningsämnen voro: 1) Kort referat öfver Kidds "Den sociala ut- vecklingen"; 2) Hvad innebäres i be- greppet Andens embete, 2 Kor. 3 kap. Första ämnet inleddes af kyrko- herde Nyrén i Q villinge, hvilken i ett vetenskapligt hållet referat utveckla- de den engelske författarens åsigter om huru fattigdomen skall liksom en gång slafveriet kunna helt och hållet atskaffas. Det andra ämnet refererades i ett utförligt, med bibelcitat fyldt anfö- rande af kyrkoherden Helin i Kuller- stad. Som tiden var långt framskri- den medhanns ej någon diskussion. Tid och plats för nästa konvent, vid hvilket pastorsadjunkten B O. Aurelius utsågs till predikant, öfver- lemnades åt kontraktsprosten Eke- borgh att bestämma. Kyrkoherden Fogelqvist afslöt kon- ventstörhandlingarna med bön. Efteråt voro konventsmedlemmarna jemte några församlingsbor inbjudna till middag i prostgården. Statsverkets Inkomster at tullmedel, bränvinstillverkningsal gift, hvitbetssockertillverkningsafgift (debiterad) och jernvägstrafikmedel under innevarande års 8 första måna- der utgjorde öfver 48 mill. kr., mot nära 42 mill. kr. under samma tid i fjol. Ökningen kommer bufvudsak- ligen på hvitbetskatten 21/, mill. kr., tull 1 mill. kr. och jernvägsmedel nära 2 mill. kr. Betalnlngsinstallelse. Handlanden J. A. Nilsson i Boarp, Nykil, har instält sina betalningar. VardslOs konkiuaollde- nar. På yrkande af Carl Norlander i Göteborg m. fl. i egenskap af for- dringsegare i firman 1. Fränkels kon- kurs dömde Vesterviks rådstufvurätt i utslag den 28 Juni 1897 dels firmans innehafvare Ida Fränkel till-6 måna- ders fängelse, för det hon visat up- penbar vårdslöshet emot sina borge- närer derigenom, att hon fortsatt rö- relsen, sedan hon insett sitt obestånd, och att hon eftersatt sin bokförings- skyldighet, dels ock hennes man I. P. Fränkel, hvilken skött handelsrörel- sen, för delaktighet i förbrytelsen till 3 månaders fängelse. Makarne Frän- kel förpligtades derjemte godtgöra motparternas rättegångskostnader med 668 kr. 65 öre. Göta hoträtt har den 14 d:3 fast- stält utslaget. Trettio år som landshOf- dlng har andra kammarens talman, fil. d:r erefve Rob. De la Gardie ver- kat. Han tillträdde nämligen vid denna tid år 1867 såsom tillförord- nad landshöfdingstolen i Östergötland och blef dess ordinarie innehafvare 1869. Grefve De la Gardie är till så väl lelnads- som tjensteår den äldste af rikets landshöfdingar. Linköping—Fogels ta jernväg. Till trafikchef ochban- ingeniör vid Mellersta Östergötlands jernväg har styrelsen antagit mge- niören R H. Ekman, hvilken under jernvägens byggande fungerat såsom kontrollant. En olycklig seglats. Tvenne unge män, arkitekten J Högberg ocb ingeniör J. Nelson, seglade i tisdags förra veckan öfver R^iea till Bjrg i en öppen båt, förande storsegel ocb fock. 1 Barg lågo de öfver natten, ocb på grund af det stormiga vådor, som rådde på onsdags f. in., ansågo de sig ej kunna gitva sig ut p.i sjön utan reste landvägen åter till staden. På afto- nen återvände de emellertid till Berg i afsigt att segla hem båten, ocb mel- lan kl. 6 och 7 e. m. kastade de loss. Vädret var fortfarande ganska b åsigt. bvarför hr Nelson yrkade på att refva Kreatnrsmöte vid Horn hålles Torsdagen den 23 Sep ember 1897. (8812,261) Kommunalnämnden. mmsMssmswsmswsmssmeBBstsasamswmasmm Länet och stiftet. Dödsfall. En af Kinda härads mest betydande och framstående per- soner majoren Nils Gustaf Thiodolf Aordstråm afled i tisdags på morgonen på sin egendom Orremåla i Horns socken i en ålder af 65 år. Han var född den 21 Juli 1832. Föräldrarne voro landssekreteraren i Linköping Gustaf Nordström och dennes ännu lefvande maka Jenny Sandblad. N. egnade sig åt den militära ba- nan ooh ingick vid Kalmar regemente, der han 1854 erhöll sin första offi- cersfullmakt Han avancerade till kapten 1873 och tog afaked 1884, då han utnämndes till major i armén. Kinda härad har han tillhört sedan 1859, då han bosatte sig på Orremåla. Inom sin kommun ooh i häradet samt i länets angelägenheter har han va- rit flitigt anlitad, i komitéer, bered- ningar och allehanda uppdrag. Han har varit medlem af landstinget, af hypoteksföreningens styrelse, v. ord- förande i Kinda härads sparbank, ord- förande i komitéer af olika slag m m, ooh alla sina uppdrag har han fyllt med största samvetsgrannhet, hvadan han åtnjöt det största för- troende i vida kretsar. Dertill kom, att nan var en man med tast och öppen karaktär, ett sympatiskt väsen ooh ett angenämt umgängessätt, hva- dan han räknade talrika vänner ej blott i sin närmaste ort utan i alla delar af linet ooh utom dess gränser. Efter att ha under en längre tid lidit af en hjertsjukdom lades han efter besök i somras vid Ramlösa brunn på siukbädden, hvarifrån han sedan ej steg upp. Den bortgångne sörjes närmast ak efterlefvande maka, lödd Nordström, tre döttrar och en son samt åldrig moder. — Enligt hvad från Sundsvall tele- graferas, afled v. häradshofdingen Theo- dor Lagercrantz plötsligt under ett till- fälligt besök i Ragunda; dödsorsaken var hjernblödning. Häradshofdingen Gustaf Detlof Theo dor Lagercrantz, som var lödd den 11 Jan. 1842, var son af majoren Ludvig Lagercrantz och hans maka, född Inge fets. Stulent i Upa&la 1861, anade han »amen till rättegångsverk 1865 ocb in- skre's vid Göta hofrätt, der han 1869 erhöll vice bäradsböfdingetitel. Ut- nämnd till borgmästare i Vadstena 1877, tog han år 1887 afsked från denna be- fattning och utöfvade sedan praktik som advokat i Sundsvall. Lagercrantz var i vida kretsar känd för Bin musikaliska begårn'ng. Han ef- terlemnar maka och son. Häi i Östergötland räknar härads- höfding L. många bekanta från den tid, hin bär hade sin verksamhet Hans angenäma, sällskapliga väsen skaffade honom många vänner. I öfrigt bör ibågkommas, att han bär nedlade mycket aibete på åstadkom- mandet af Vadstena—ödeshögs jernväg, hvilkea kommunikationsled utan hans energi icke torde ha kommit till. Östergötlands kreaturs- försäkringsbolags styrelse har vid sammanträde d. 14 d:s i Linkö- ping utanordnat följande ersättnings- belopp: för hästar: till P. E. Vare- nius, Vissvik, för en häst 85 kr., för ett föl 48: 60, tills. 133: 50; till P. J. Johansson, Vreta, 290: —; till N. F. Andersson, Skränge, 391: -; till Hj. Zielfelt, Ribbingsholm, 200: —; till J. V. Hultgren, Kärrsjö, 230: -; till J. seglen. Detta aneåg emellertid hr Hög- berg, som egentligen skötte seglingen, onödigt. De hade di ek endast seglat ett litet stycke, när båten för en by kantrade och lade sig på sidan. De seglande lyckades emellertid haka sig fast vid deu öfver vattnet liggande re- lingen och började arbeta med att lå båten på rätt köl igen, och hr Högberg Bjsslade just med att lossa af focken. Hur det kom sig vet man ej, men un der detta arbete förlorade han på nå- got sätt fäste och försvann i djupet, obemärkt af hr N, som från sin plats hindrades att se hvad som försiggick i loren. Hr Nelson höll sig emellertid qvar och började med tofter och annat som stod till buls arbeta fram båten mot land. Den nordliga vinden hjelpte härvid kraftigt till, så att han omsider befann sig blott 7 eller 8 båtlängder från Tvärskogsudde. Men nu drefs bå- ten åter ut åt sjön, och efter att ha uttömt sina sista krafte i några nöd- rop lörlorade N melve*andet. Nöd- ropen hade emellertid hörts från land, och kl. mellan 3 och 4 på morgonen bergades den nodsta do invid Näsby- landet af ta toipare, soin rott ut för att bringa I jelp. N. hängde då sans- los med endast hufvudet otvan vattnet och händerna i kramp slutna kring re- lingen så fast att de måste bändas deri- lrån. Han fördes nu till Nä by, ocb der lyckades man efter ihärdiga upp h ninga oi'fOk återkalla houom lill med vetandet mellan kl. 7 och 8 på morgo- nen, hvarefter han på middagen inför- des till sitt hem i staden, der d:r Se derblad undersökte hans tillstånd ocb fann det efter oms ändighettrna myc ket godt samt ej ingifvande några far- hågor för obehagliga sviter al det långa kallbadet. Den vid den olyckliga segelturen så sorgligt omkomne arkitekten J. Hög- berg var, som nämndt, en helt ung man, endast 28 år. Bördig från Hudiksvall hade han t ter »ilagd studentexamen samt genomgången kurs vid Chalmerska institutet dels kondilionerat, dels drif- vit sitt yrke för egen räkning på åt- skilliga platser i Norrland och kom till Linköping i sistlidne MarB såsom bi trade åt arkitekten J. Lundin, hos hvil- ken ban arle ade i 3 Va månad, hyar- efter han bär etablerade egen verksam- het. Prestkonvent hölls i tisdags inom Hammarkinds kontrakt i Skön- berga, besökt af 12 bland kontraktets 15 prester. Konventet beslöt bl. a. att med anledning af föreliggande riksdagsbeslut uttala såsom sin åsigt önskvärdheten af ny lönereglering för svenska prästerskapet hvarigecom de nuvarande orättvisorna i fråga om såväl presterskapets afloning som församlingarnas afgifter till samma presterskap böra såvidt möjligt är afhjelpas. Till tredje radman i Ve- stervlk ha stadsfullmäktige ut- sett v. häradsh. O Theorin. Iaftkarefragan 1 Valde- marsvik. Sedan k m:t infordrat medicinalstyrelsens yttrande öfver en af ombud för Valdemarsviks extra provinsialläkaredistrikt gjord ansök- ning om rätt till tjensteårsberäkning under en tid af lem år for en extra provinsialläkare i distriktet, har me- dicinalstyrelsen öfverlemnat handlin- garne till kon. befhde för vederbö- rande provinsial- och förste provin- siallakarnea hörande samt aigifvande af utlåtande. I sammanhang dermed har medisinalstyrelsen anfört att sty- relsen ansåge det lämpligare att hela Ringarums socken tillfölle nämnda di- strikt än att endast den del af sock- nen som tillhörde Hammarkinds hä- rads södra länsmansdistrikt skall dit- räknas, och har styrelsen derför — med tillkännagivande att styrelsen, med hänsyn till de svårigheter och den tidsutdrägt, som varit förbundna med ordnandet af läkaretjensten i Valdemarsvik, dock icke uppställer nämnda ändring såsom vilkor för tillstyrkande af nådigt bifall till an- sökningen — anhållit att kon. befhde ville höra vederbörande kommunal- stämmmor öfver nämnda ändrings- förslag. Rikstelefon Vadstena—Lin- köping är t n. under uppsättning ut- efter banvallen till Mellersta Öster- götlands jernväg. Vid JLjungstedtska fri- skolan i Linköping är till vikari- erande lärare för innevarande höst- terminen antagen folkskolläraren Alb. Fredriksson i Bersbo. Pressen. Motala-Postens be- kante redaktör, hr Ninian Vasrnér, kom- mer den 1 Oktober att lemna chef- skapet för sagda tidning och ingå i Stockholmstidningens redaktion, der han vunnit en förmånligare anställ- ning. Till hr V:s efterträdare är, med- delas Ö. C, utsedd literatören V. Lund- qvist. Sjelfmord. F nämndemannen J. Pettersson i Stockeby, Skönberga s:n, gick i fredags morgse i Hällaån och dränkte sig. Anledningen var grubb- lerier öfver det obestånd, hvan han, den förut förmögna mannen, råkat; följd af borgensförbindelser, som han ingått för sin son, grossh. Ludv. Jo- hansson i Söderköping, hvilken som bekant i våras också begick sjelf- mord. Detta är det tredje sjelfmordet i följd af firman A. * L. Johanssons fallissement. P., som var omkring 78 år gam- mal och enkling sedan flere år till- baka, efterlemnar tre söner och två döttrar. StatsregleringsOfver- SkOttet för 1896, hvilket nästa års riksdag får till sin disposition för 1898 års statsreglering, uppgår, en- ligt den nu publioerade nkshufvud- boken, till 12,106,000 kr. Statsbanorna i utstall- ningssommaren. Statsbanor- nas inkomster under Juli uppgingo till 3,347,721 kr. 22 öre mot 2,666,571 kr. 66 öre samma tid förlidet år. Från årets början uppgingo inkomsterna till 19,724,241 kr. 57 öre eller 25 kr. 39 öre pr dag och bankilometer mot 18,005,102 kr. 64 öre eller 23 kr. pr dag och bankilometer samma tid för- lidet år. Under månaden befordrades 861,977 resande, deraf i l:sta klnss 3,472, i 2:dra klass 105,296 ooh i 3:dje klass 734,436. KyrkOVisltatiOn hölls i Jons- bergs kyrka onsdagen ooh torsdagen den 8 och 9 d:s af kontraktsprosten I. Kinnander. Onsdagen kl. 11 t m. voro församlingens i skolålder varan- de barn jemte lärare inkallade i kyr- kan till offentligt förhör. Efter för- hörets slut uttalade kontraksprosten sin tillfredsställelse med det sätt hvar- på barnundervisningen bedrefs o. s. v. Vid sedermera hållen inventering af kyrkans arkiv ooh öfriga tillhörighe- ter befans allt vara i godt ooh behö- rigt skick. Derefter voro församlin- gens kyrko- ooh skolråd samt lä- rare inbjudna till gemensam middag i prestgården, hvarefter förberedande visitationsstämma egde rum, inledd med bön af visitator. Af pastors em- betsberättelse inhemtades bland an- nat att gudstjänsterna talrikt besö- kas, att nattvardsgästernas antal ej minskats, att husforhören med in- tresse talrikt besökas ooh att ingen seperatism e. d. förekommer inom för- samlingen etc, hvaröfver visitator uttryckte sin tillfredsställelse. Vid derpå följande granskning af ministe- rialböckerna berannos de i god ord- ning och utan anmärkning, likaså de resp. kassorna, undantagandes ett par mindre obetydliga anmärkningar. Torsdagens förhandlingar började i kyrkan kl. 10 f- m. med altartjenst och messning af kyrkoherdarna A. Neander ooh L Blomberg samt en synnerlig god predikan af församlin- fens kyrkoherde. K. L. Asproth öfver 1 2: 8,9. Efter predikans slut trädde kontraktsprosten L Kinnander för al- taret och höll ett kraftigt tal till för- samlingen öfver Jon. 6: 68, 69. Se- dan visitator efter talets slut uppma- nat de närvarande att stanna qvar, anstäldes förhör med den senast kon- firmerade ungdomen ooh inleddes sam- tal med de äldre af de assisterande prestmännen: prosten K. Kastman i Kuddby, kyrkoherdarna A. Neander i Ö. Husby, K. G. Borg i Konungsund, I. Blomberg i Å och komminister F. Trybom i Ö. Husby. Vid den derpå följande viatalions- stämman redogjordes för allt, hvad under onsdagens förrättningar fram- kommit. Då på framstälda frågor in- gen anmärkning förekom mot för- samlingens kyrkoherde, kyrkoråd och lärarekår afslöts det hela af visitator med välsignelsen öfver församlingen. Efter aktens afslutande i kyrkan voro visitator, de assisterande prest- männen, församlingens kyrko- och skolråd samt lärarekåren jemte flera församlingsbor inbjudna till det tref- liga herdetjället. Donation. I enlighet med fram- lidna grefvinnan Ulla Morners å Valls- näs i lifstiden uttryckta önskan ha sterbhusdelegarne at hennesqvarlåten- skap öfverlemnat 1,500 kr. för under- stöd åt fattiga till Nykils församling, som beslöt med tacksamhet mottaga donationen. östgötarne 1 Upsala. Ju- ridisk preliminärexamen har aflagts af P. T. H. Hanning, östg. Branvinskontrollen- Till kontrollörer för bränvinstillverknin- gen inom länet under nästa tillverk- ningsperiod har af länsstyrelsen an- tagits kaptenen Tyko Gyllencreutz löjtnanterna Carl Ridderborg och E Adlerbjelke, fanjunkarne A. V. Stark och C. Ekvall, landskontoristen Mau- ritz Petersson, e. o. landskontoristerna Osk. P. Hedfeldt och Seth Ågren, e. o. landskanslisterna E. Bergström och K. Ljungblom, f. d. fanjunkarne Gust I Andersson, L. W. Broström och Carl Hagberg, majoren Otto Nordenfalk, f. d. kaptenerna Hj. Rehbinder och Fredrik Siödin, f. d. sjökaptenen G. E. Tisell samt k. sektern B. Rosen- blad. Ännu ett offer har nu den senaste eldsvådan i Norrköping skör- dat, i det den tjensteflicka, Emma Britt und, som vid sagda eldsvåda illa brändes och sjelf genom sin vårdslös- het med ett lotogéukärl var orsak till eldens utbrott, i måndags morgse afled å Norrköpings sjukhus. Hennes stoft kommer antagligen att föras till Finspong, der hon har sina anförvandter, för att der begrafvas, sä- ger N. T. DOmd barnamOderska. En 22 årig piga Agda Palm från Björ- kenäs i Vireda socken hade den 29 sistlidne Juni ombord å ångaren Motala Expres9 mellan Hastholmen och Grenna lödt ett fostor. hvilket hon omedelbart efter födelsen kastat i sjön. Ombord å båten både man ej märkt qvinnans dåd, då fostret kastats ut genom ett fön- ster å bitens beqvämlighetsinrättning. Den onaturliga modern fick den 9 dennes af Grenna rådhusrätt sin dom. Denna löd på ett års straffarbete. Att domen blef så mild torde ha berott derpå, att då fostret ej kunnat på- träffas, man ej kunnat konstatera om detta vid födseln vant vid lif eller ej. Guldgrafvare med tur. Amerikanska tidningar berätta om två svenskar, som varit i Klondyke, det nya guldlandet- För fem ar sedan hade Peter Olofs- son och Carl Erickson, 27 och 30 år gamla, tjenst som smedsgesäller i uluth vid Iron Rangejernvägsbola- gets verkstäder. De hörde talas om guldfynden i Alaska och beslöto sig ror att fara dit och om möjligt göra sig en förmögenhet. Detta var dock lättare sagdt än gjordt. I tre årstid arbetade de förgäfves. De ledo svårt under sina långa vandringar efter lödoämnen. Men deras ihärdighet blef till sist belönad. För två år sedan upptäokte de en rik alluvialbädd vid Stewart- floden, och senare togo de inmutnin- gar vid Klondyke-floden. På dessa två år hade de förtjenat 60,000 p.st. (öfver en million kr.) och beslöto då att lemna landet. De äro nu på väg till sitt gamla fädernesland och med afsigt att lefva "in style". Det är dem sannerligen väl unnadt. Erick- son tänker till och med att skaffa sig en "titel". Om han dermed me- nar hvad som i Amerika eller Eng- land förstås med detta ord, eller adel- skåp, så kommer det väl att falla sig svårt, men sträfvar han blott efter hvad på svenska menasmeden "titel", så bör hans lilla fåfänga lätt nog kunna tillfredställas. SjelfmordsfOrsOk af finge, från Vimmerby telegrafe- rades d. 10d:s: För mordförsök å bustru häktade skomakaren Gustaf Adolf Dahl bar försökt begå sjelfmord ge- nom att med en glasbit afskåra puls- ådern å ena armen. Glasbiten hade han skaffat sig genom att slå ut en fönsterruta. Dahls förehafvande upp- täcktes och sjelfmordets fullbordande hindrades- Han har nu insatts i ett annat arrestrum. P. Hasselbergs grafvard. Till Ö. C skrifves: En dyrbar och om mycken konst, smak och yrkesskick- lighet vittnande grafvard tillverkas vid Grafversfors öfver skulptören Per Hasselberg. Skulptören Kristian Eriks- son har modellerat grafvården. Prins Eugen är i komitén, som blifvit ut- sedd att föranstalta vården. Grafvår- den föreställer en större björkqvist kastad öfver ett kistlock. Pä björk- qvisten år ett vallmostånd lagt med blad och knoppar. Granitstycket till vården är hemtadt från Bohuslän. Då till björkqvisten höra hundratals löf ocb flera mindre stammar, och då vallmoståndet, som ligger öfver denna, också bar flera blad ocb knoppar, bör man kunna göra sig en föreställning om det oerhörda arbete och skicklig- het, som fordras för dess utförande. Arbetaren, som härmed är sysselsatt, tros också behofva sex månaders tid för att fullgöra arbetet. Till stor he- der för Grafversfors är arbetaren, som utför detta konstrika arbete, deras egen. Grafvården lär i sitt slag vara den förnämste, som tillverkats bär i landet i afseende på skulpturarbete och dylikt. Tama änder. Den resande, som på eftersommarn färdas vägen fram mellan Stens och Thorshags bruk i Qvillinge socken, blir högligen förvånad, dä han i den närbelägna ån får se minst ett trettiotal vildänder helt lugnt simma omkring. Ännu större blir hans förvåning då han får se en mängd qvinnor och barn med bröd i händerna komma lockandes: "lankera", "lankera", och huru dessa dä begifva sig mot land och åtmin- stone de yngre i land för att äta de kastade brödsmulorna. Man kan då o ta komma dem så nära, att man kan stryka på dem med fingerspet- sarna, men de låta ändock ej taga sig. Det säges, att man t. o. m. kan locka upp änderna ur ån in i de när- belägna boningshusen och mata dem. Dals härad» väghållnings- skyldige bestämde på samman- träde i Vadstena for lid en lördag vag- kassans inkomst- och utgiftsstat för nästa år. Det af vägstyreUens ordfö- rande uppgjorda förslaget, som slutar på 3,618 kr. 42 ö e godkändes och kommer eFter detta debiteringen att utgå med 25 öre per fyrk af mkomst- och fastighet som icke underhåller väg samt dessutom 5 öre på all fyrk. Sammanträdet beviljade styrelsen an- svarsfrihet för årets förvaltning och rä- kenskaper. — Med anledning af för- slaget om statsbidragets utbetalande genom kommunalordförandena beslöts att hos dessa göra förfrågan, huruvida de vore villiga åtaga sig uppdraget i fråga inom distriktet samt efter inkom- na svar slutbehandla ärendet vid nästa sammanträde Afskedsfest. Ett femtiotal Vadstenabor hade i lördags afton in- bjudit bandianden Edvard Sundbergh till en festlig kollation å hotell Nilsson för att säga ett tack och farväl till hr E som i dagarne afnyttar till Karl- skoga för att öppna handelsaffär. Tal nollos och skålar druckos naturligtvis i långa banor för den utflyttande vän- nen, som, infödd Vadstenabo, hela sin bittillsgångna tillhört Vadstena sam- hälle, der han bl. a. en lång tid ver- kat som styrelseledamot och sekrete- rare i arbetareföreningen. Landsstaten. Med bifall till kronolänsmannen Aug. Sjöholms ansök- ning om tjänstledighet intill den 1 nästa December, bar kon. befhde förordnat e. o. landskanslisten M Agrén att un- der tiden uppehålla länsmanstjenston i Skärkinds härad. Elgjagten. Den 11 dennes sköts på B lxtorps egor i vestra delen af Risinge socken en elgtjur af lägen- hetsinnehafvaren Job. Andersson från Kronängen ä nämnda bys egor. Flottbron ofver sjOn Dof- vern i Risinge socken Hr nu fär- digbygd och ger intrycket af att vara särdeles solid. Den är ej belägen, såsom förut uppgifvits, öfver Dofver- sundet utan en kilometer högre upp i sjön mellan Ekon och östra landet. Ekon är sedan gammalt förenad med vestra sidan medels en träbro på boc- kar. Den nya bron, som vid hvardera andan hvilar på bastanta stensättnin- f;ar och för öfrigt på pålar, är 90 mtr ång och 4 meter bred, är byggd af grott grantimmer, lagdt ett hvarf på längden ooh derofvanpå ett på tvären. Ofvanpå detta ligga fyra bärlinor, hvarpä körbanan är anbringad af grof tvärlagd plank. För samfärdseln mel- lan Finspong och sjön Glan är å mid- ten af bron anbragt en svängbro. Det för orten rätt ansenliga arbetet har på ett berömvärdt sitt utförts af bvgg- mästarne J. A. Gustafsson från Mjölby ooh A. Ström från Jönköping, hvilken senare ledt och ötvervakat arbetet Bron, som i sitt nuvarande skick kraft en kostnad af 6,400 kr., är af den allra största betydelse för samfärdseln mellan socknens östra och vestra de- lar. Arets landsting inom Öster- götlands län sammanträder nästa måndag. Om man frånser valet af en leda- mot i första kammaren, sä får årets landsting icke att behandla några nya frågor af nämnvärd betydenhet De ärenden, som föreligga, äro egentligen endast de hvarje är återkommande frågorna om anslag till sjukvårds- och uppfostringsanstalter. Höjda anslag begäres i särskilda motioner: dels höjande af lasaretts- läkarelönen i Kisa från 1,000 tiH.1,500 kr. samt sysslomanslönen vid samma lasarett frän 400 till 600 kr.; dels ock böjande af anslaget till Åtvidabergs sjukstuga från det förra året bevil- jade beloppet af 1,500 kr. pr år till 2,000 kr. Söderköpings lasaretts direktion be- gär 4,100 kr. till uppförande af port- vaktstuga och till vägomläggning. Af beloppet behötver endast 3,000 kr. nu anslås, då direktionen eger besparade medel kr. 1,100. Till döfstumundervisningen vid Ma- nilla äskas från Östergötland för 1898 ett anslag af kr. 12,674: 59 Linköpings lasarettsdirektion hem- ställer att lönen för eldaren Carl An- dersson mä höjas från 250 till 350 kronor. Lasarettsdirektionen i Vadstena hemställer om anslag å 398 kr. till uppförande af ett vedskjul, 127 kr. för ombyggnad af bryggan till lasa- rettets klapphus samt 250 kr. till mål- ning al några uthus. Slutligen skall landstinget yttra sig om tiden för grusning af vägarne i Göstrings härad. Dombafvanden i orten samt kronofogden vilja, att vä- garne skola grusas pä hösten, men de väghållningsskyldigs vilja allmänt vid- hålla nu gällande praxis, att vägarne skola grusas på våren. Denna sak tyckes vara den enda af mera "eld- fångd" art, som föreligger vid årets landsting. Söderköpings stadsfull- mäktige beslöto på sammanträde i måndags afton att konungens jubileum skall hogtidlighållas med bespisning d. 18 d:s af de å arbetsinrättningen och i Mulachska huset intagne fattigt samt gåfvo borgmasta: gn Hagberg och stads- fullmäktiges ordförande i appdrag att aflåta ett helsningstelegram till konun- gen, hvarjemte en uppmaning skulle i Söderköpings tidningar ställas till sta- dens invånare att omnämnda dag flagga så allmänt som möjligt och på aftonen illuminera i fönstren. Rådhuset och stadens öfriga byggnader skola illumi- neras på stadskassans bekostnad. Till Söderköpings föreläsningsanstalt för arbetare beviljades ett bagärdt an- slag af 200 kr. till föreläsningars hål- lande under vintern 1897—98. Ett af borgmästaren Hagberg väckt förslag att låta restaurera och i råd- hussalen upphänga fem st i rådhusets arkiv befintliga porträtt af åtskilliga kungliga personer remitterade] till drät- selkammaren för utredning af kostna- derna. Förslaget tycktes emellertid väcka fullmäktiges bifall och utsigterna för detsammas antagande b »fvo tyd- ligen ännu gynsammare efter på ort och ställe företagen oknlarbesigtnmg af deras majestäter Carl XI till häst, Gustaf Hl m. fl. Medaljer. K. m:t har tilldelat kyrkovårdarna Lars Magnus Samuels- son i U lie vi och C. Andersson i Krigs- berga (Örberga socken) medaljen i silf- ver af ättonde storleken med inskrift "För medborgerlig förtjenst" att i hög- blått band med gula kanter bäras på bröstet. Bobergs härads vagdel- ning, öfver Kammarkollegii utslag den 9 sistlidne Juli angående ny väg- delning inom Bobergs härads vaghåll ningsdistrikt hafva besvär anförts hos k. m:t dels af Skeppsås kommun ocb dels af andra väghållningsskyldige. Lyslngs härads vagdel- ning. Öfver k. bef bdes utslag den den 24 sistlidne Juli i fråga om ny vägdelning inom Lysings härads väg- hällningsdistrikt hafva besvär anförts hos Kammarkollegium af ett trettio- tal vägbällningsskyldige. Schismen inom Motala stadsfullmäktige. Stadsfull- mäktige i Motala beslöto i måndags pi grosshandlaren Th. Liljedahls förslag att till grosshandlaren John Ander- son (stadsfullmäktiges ordf.) och d:r E. Malm (v. ordf.) göra framställning att de benäget ville qvarstå såsom stadsfullmäktige och ailtsä återtaga sina afsägelser. Vid sammanträdet voro såväl ordföranden som vice ord- föranden frånvarande, och förhand- lingarna leddes af kronofogden C. Arpi. Olyckshändelse. 16-årige drängen H. Karlsson från Tolebo i Skeda socken råkade, då han i söndags var ute på jagt tillika med en annan dränggosse rätt svårt såra sig med ett hagelskott Han stod stödd mot den mot marken stälda bössan med båda händerna öfver mynningen, då han rå- kade vidröra hanen med foten, så att skottet brann af ocb gick tvärt igenom högra mellanhanden, i hvilken blef ett bål så stort som ett tvåkroneetycke, samt inträngde derpå dels i venstra handen, hvars tumgrepp genomtköts, och dela i högra kinden, från hvilken hud och kött borUletoe, så att benet blef bart på ett stort stycke. Den skadade infördes sedan till Lin- köpings lasarett, der han nu vårdat. Vattenfallet vid Byqvarn, nära Söderköping, hvilket eges af grosshandlarna Lindner ooh Blom- qvist, af hvilket dook endast den del, som innehafves af den senare, hit- tills användts i ooh för drifvande af hans qvarn derstädes, håller nu på att delas. På motsatt sida af den, der qvarnen är belägen pågå nu ar- beten för att från fallet leda en vat- tentrumma lika den vid qvarnen, och den dervid erhållna vattenkraften kommer att dnfva en turbis, som skall uppsättas i ett hus, hvartill grundarbeten nu pågå. På hvad sätt arifkraften skall användas, vet man ej med bestämdhet. Rykten gå dels om uppsättande af en trikotfabrik, dels att kraften på elek- trisk väg skulle öfverföras till Hospi- talsqvarnen. Som drifkraften till gross- handlaren Blomqvists qvarn härige- nom kommer att betydligt minskas, så att det beräknas att qvarnen tid- tals ej kan drifvas med vattenkraft, kommer qvarnegaren att låta uppföra ett maskinhus, hvilket kommer att inrymma en 50 hästkrafters ångma- skin, som redan lär vara under ar- bete vid verkstaden Vulcan i Norr- köping. (N. T.) 584 — Skock tunnor tusan! mumlade From som en aska på afstånd. Maries hufvud sjönk ned mot Forsters axel. Det var icke en falk, som hvilade på hans skuldra, det var en vingskjuten turturdufva, som blickade rådd, nästan döende, omkring sig. Forster sjelf tycktes mindre bry sig om arresteringsordern än om Marie. Alms uppträdande ingafpolisbetjeningen åter mod. — Ni måste följa oss, en vagn väntar der nere. From knöt sina båda händer, och hans ansigte blef mörkgult af vrede. Någon röst höjde sig emellertid ej mer emot Forsters arresterande, tvärtom trädde många öfver på rättsbetjeningens sida, och Forster, som sjelf aldrig ett enda ögonblick sökt motsätta sig den, förde nu Marie till en soffa, för att nedsätta henne der och öfverlemna henne i sina vänners vård. Froms blick var deremot orubbligt (ästpåAlm. Uppträdet var eljest smärtsamt, nästan sönder- slitande. Marie tycktes icke rigtigt veta, hvad man gjorde med henne. Nästan vanmägtig, som hon var, fick man behandla henne, huru man ville. Till och med Alm kände sig rörd. Endast From lörblef hård, liksom förvandlad till sten. — Min lycka måste gä till sitt mål öfver deras hufvuden, tröstade sig Alm. Ödet vill det. Ingen kan hjelpa det. En stunds tystnad hade uppstått i rummet. Klädd i sin bruddrägt. satt Marie i soffan, mer lik- nande en död än en lefvande. Bruddrägten var en förfärlig kontrast till den smärta, som uttryckte sig i hennes ansigte. Olyckan. går med en lidande guds tysta fjät fram ibland oss. 585 Marie var skön, der hon satt lika tyst som blek och tillintetgjord. Deltagandet för henne var en- hälligt. Så skulle en konstnär måla sorgen, klädd såsom lidandets brud. Forster ville begagna sig af denna Maries nästan medvetslösa belägenhet att aflägsna sig. Alla tör- stodo hans afsigt och öppnade väg för honom, äfven Alm förstod den och beslöt att följa honom, emedan han önskade att sjelf så skyndsamt som möjligt få underrätta Reuterholm om arresteringen och mottaga sin lön — sin belöning — och han log af glädje vid denna tanke, emedan han trodde sig ändtligen nu hafva fått ett rigtigt tag i lyckans lockskört och beslöt att ej släppa det, kosta hvad det ville. Han följde också hvarje Forsters rörelse med en nästan rofgirig blick, liksom fruktade han för möjligheten att ändock på uågot sätt kunna förlora honom. Sa kom han ända till dörren, då Froms blick föll på honom. Forster hade nyss förut lemnat rummet. Alm upptäckte ett så kallt och omutligt hat i Froms blick, att han hoppade till af förskräckelse och sökte smyga sig fram. Knappast hann han lik- väl till dörren, förrän Froms muskelstarka arm lade sig på hans skuldra så tungt, att benen böjde sig under honom, och ett anskri ovilkorligen lopp öfver hans bleknade läppar. Detta anskri blef signalen till nytt tumult. ili;n denna gång följde det Forster och Alm utför trappan och ut på gatan. — Släpp mig, ropade Alm. Alms fasa tilltog allt mer och mer, då han be- traktade den bredaxlade, tysta menniskan, med sin hotande uppsyn, och hvars hand orubbligt för- blef hvilande på hans axel. 588 rikt upplyst, men icke dess mindre var mörkret här och der gynsamt för hans flykt. Lyckan tycktes också ännu en gång le emot honom, emedan han redan hunnit fram till vagnen, och hyrkusken höll på att räcka honom en hjelpsam hand, för att lyita honom upp. Men lyckans skenfagra löften voro nu, såsom allt hitintills, för honom blott ett oblidt ödes falska lockmat, ty i samma stund knuffades han till af det förtäljande folket, och det med sådan fart, att han kunde sägas kastas framåt, hvarefter han ohjelpligt störtade till marken. Missödet ville, att han föll ned under hästarne, som, uppskrämda af rörelsen, ryckte till och gåfvo vagnen en hastigare fart. Man hörde ett anskri. — Han är död! ropade man. — Han lefver! hojtade somliga. — Slérordentligt ihjäl honom! skreko andra. — Stilla I befalde Froms stämma. Froms kraftiga röst egde en förvånande migt öfver folket. — Mina ben, mina arma ben! klagade Alm. Hjulen hade gått öfver dem och krossat benpi- porna, desamma, pä hvilka han under hela sitt lif med en girigs åtrå rastlöst sprungit, efter lyckan. — Slå ihjäl honom, döda honom! — En skurk ma dödas, talade Fiorn, men en sårad må hielpas. Ser ni icko, att han är sårad, hjelp houom! — Hjelp honom — hjelp — väsnades man nu. — Till lasarettet med honom, återtog From. Och folket bar honom nu försigtigt till en vagn, som genast afförde honom till ett sjukhus. 1 den stund Forster lemnade bröllopssalen, och oväsendet äter tilltog, uppvaknade Marie ur sin 581 slutligen, att der han lade sin knytnäfve på folk- opinionernas vexlande våg, dtr var saken en gång för alla afgjord. From tog också sin förste, alltjemt saknade hus- bonde, Döring, till föresyn i sina knytnäfsdiskus- sioner. — Så skulle han ha gjort, yttrade han, och ehuru ingen mera än From sjelf visste, hvem han menade med denne "han"; så var man van vid orden och drog sig garna skyndsamt ur spelet för att undgå faran af det slag, hvarmed hans seniga arm hotade hvarje motståndare. From kom som bryggardräng snart i beröring med operakällaren och dess innehafvare, Forster; och Forster, som hade sina politiska källarmästarplaner, trakterade om grobianen, för att i händelse af behof hafva honom på sina fem fingrar. Forsters fyndig- het lyckades fullkomligt, lyckades till den grad. att From blef honom blindt tillgifven. Då Forster skulle fira sitt bröllop, gal sig också From hin på, att han skulle få ett vivatrop, sådant som det aldrig förr blifvit hördt i Stockholm. Han höll ord. Det låg i Froms karaktär att vara trogen både i ljuft och ledt. Han hade ropat: lefve Forster, så långe lyckan i Maries bild log under sin brudkrona emot honom i lönstret; och han ropade nu till storms, då polis- betjeningen ville fängsla honom. Det ena så väl som det and/a var lika naturligt för From. Sedan han uppkommit i förstugan till bröllops- rummen, uppstod också en liten förpostaffär mellan de olika partierna, hvarunder dörren till bröllpssalen uppslogs. Förstugan var redan full med folk, och ännu flere syntes vilja trånga sig fram. Utan att Forster kunde förekomma det, fick C. F. Rid&trltad. Lrabatlm. II. 74