Titel: Östgötaposten
Datum: 1898-10-28
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
ÖSTERGÖTLANDS VECKOBLAD ÖSTGÖTA-POSTEN Redaktör och ansvarig utgifvare: Gast. Gustafeson. Egare och förKggare: Aktiebolaget Östgöta CorrespondeirieiiB Boktryckeri. Verkställande direktör: Crnnna* Bidderstad. Mar 43. Prenu raerationspri s: För helt å-r kr. 1: SO, för tre qvartal kr. 1,13. för hälft är 0,85 och ett qvartal SO öre, postbefordringsafglften inlteråknad. Utkommer b varje Fredag. Fredagen den 28 Oktober. Annonspris: Pr pecitrad 8 öre; från främmande orter 10 öre. Utländska annonser IS fira Pflrlofnioffs-, vigsel- och tödelseannonser 75 öre; dödsannons 1: 50. jisnUiniflörpris 5 öro. Östgöta Corraapondantena Boktryckarn Linköping. 1898. Med N:r 43 af Östgöta-Posten följer oek8åN:p43'|2, innehållande tidnin- gens följetongsaf- delning (24 sidor). Oåe**M lMl».MKrt»ir, TiHkånnagifvanden, fftrandstods- afgifterna till Östergötlands läns Brandstods- bolag för tiden från den 1 April 1897 till samma dag innevarande år utgöra 75 öre för 1000 kronors försäkringsvärde af fast egendom och 83 öre för lika belopp af lös egendom samt uppbäres af veder- börande komitéordförande Intill den 1 nästkommande December. Uraktlåtenhet att i rätt tid erläg- ga utdebiterade brandstodsafgifter med ör de äfventyr, som omförmä- las i S§ 10, 40 och 42 af bolagets reglemente. Linköping den 8 Oktober 1898. På styrelsens vägnar: Aug. Petersson. _(11031,206)___________PerJ^0l*t-_ Advokat-Byrån, hmkepmg. Storgatan 60 (öfver postkontoret), ombesörjer rättegångar, bontredntn- gar. Inkasseringar oeh kommU- ■tonfiranppdrag hos K. Bef&llningahai- vande m. m. Billigaste lnkassotaxat For arsknnder, vid liqvid efter aoicaoinf, högst en kr. Ianebaf vare: v. Häradsböfding Per Araander (811.8)______________________________ Träffas t Landskansliet kl. 10-2 Postadress: Landskansliet. 110189,2) Liiiixtor ici SvemiBfsr stort lager och billiga pria hos Telefon 217. C. A. Roaén. (10183.13) Den nye sjöministern utnämnd. Enligt telegram frän Stockholm har sjöministern, amiral Jarl ChrUterson erhållit afsked och till hans efterträ- dare utnämnts den törut omtalade kandidaten kommendörkaptenen Ger- hard Dyrssen. Våra tankar om innebörden af detta ministerskifte ha vi uttalat redan för några veckor sedan inför de då ut- kommande ryktena. Den afgångne sjöministern nar onekligen betecknat den Boströmska ministerens kanske svagaste namn. I fråga om åtgärder for åstadkommande af ett rättvist befordringssystem inom flottan lärer ban inlagt vissa förtienster, men så Sr det väl också en j emforelsevis lättare sak att skipa rättvisa i befordrings- väg inom en så liten kår som vår sjöofficerskår. I de parlamentariska drabbningarna har han i alla hän- delser varit föga lyckad. Sant är ju, att riksdagen under hans ministertid beviljat betydande anslag till sjöför- svaret — nära nog halfva flottan har nybyggts under dessa senaste fem år — men det är ingalunda någon orätt- vis dom, om man vågar uttala, att statsrådet Cnristerson egentligen har rätt små förtjenster om dessa fram- steg. Skall någon viss man inom regeringen ha särskild ära af hvad som vunnits för sjöförsvaret, måste man rättvisligen i främsta rummet tänka på h. excellens hr statsmini- stern. Det är alltså alla skäl att förmoda, att det skedda ministerskiftet ur sjö- försvarets synpunkt skall visa sig gagnehgt, helst den nye sjöministern, så vidt vi hört, inom flottan åtnjuter stort anseende och skildras som en beslutsam och energisk man. Han står i sin kraftfullaste ålder, sedan Februari 44 år, och har lått en all- sidigare utbildning i sitt vapen än de fleste. Af icke ringa betydelse för hans utbildning torde de år vara i slutet af 70- och början af 80-talet, som han tillbragte i fransk örlogs- tjenst. Han deltog då ombord på franska krigsfartyg i expeditioner på Atlanten, Medelhafvet och Indiska oceanen och var mot slutet af sin tjenstgöring två år å rad kommen- derad ombord å franska fartyg, ena året på Hyéres redd, andra året på Rocheiorts. Hederslegionen smyckade hans bröst vid slutet af denna tjenst- göring, hvarunder han älven hann genomgå minskolan i Boyardville, vilket i tackkretsar lär anses som ett stort plus i meritlistan. Men såsom en synnerligt vacker ram kring den militära meritförteck- ningen siar en rent praktisk. Mellan kommenderingarna vid medlet af 70- talet, 74—75, hann Dyrssen med att deltaga i ingenjörsarbetena vid en mekanisk verkstad och sedan han, Östgöta Gorrespondentens 0 BOKTRYCKERI\ rekommenderas till utförande af alla slags i i Tryckeriarbeten, \ < < i Tabell- och linietryck t räkenskapsböcker och dylikt, hvartili god och rikhaltig P såsom böcker, revisionsberättelser, reglementen och mot- böcker, kontrakt, blanketter och formulär, bjudningskort m. m., hvilket allt utföres omsorgsfullt, skyndsamt och Ulligt Särskildt rekommenderas tryckeriet till utförande af allt slags till räkenskapsböcker och dylikt, hvartili god och rikhaltig materiel finnes. De mest brukliga papperssorter finnas alltid på lager. i år 1896 utnämnd till kommendörkap- ten af 2:dra klass, tagit afsked ur aktiv tjenst under af stående af lönen, men med bibehållen befordringsrätt, har han såsom bekant varit chef för de stora Boforsverken. Ekonomiskt har han gjort en uppoffring, då han låtit förmå sig att utbyta denna gif- vande befattning mot den ansvars- fulla och för anfall ständigt utsatta sjöministerposten. Visserligen är han icke närmare förtrogen med riksdags- lifvet, men han har dock i följd af Första kammarens val under ett par år varit statsrevisor och sålunda va- rit i tillfälle att göra bekantskap med statsförvaltningen i allmänhet och med icke så få af riksdagens mera bemärkte män, något som gifvetvis måste vara honom till mycken nytta. HMrfU««l*I>JMD Hvad statsrevisorerna tyckte om Gellivara. Statsrevisorerna återvände härom- da.en till Stockholm från sin resa till det öfversta Norrland. Af ett samtal som D. N. haft med en af dem om färden framgick att det som gjort det starkaste intrycket var de rent af upprörande bostadsförhållandena vid Malmberget. De arbetarbostäder som Gellivarebolaget sjelf har bygt på sina många utmäl äro de allra bästa, med det vackraste läge. Men helt annat är förbållandet med de byggnader som på ofri grund uppförts af arbetarne sjeltva pä kronans mark i närheten af jernvägen. Man skulle då man ser denna plats, som fått det betecknande namnet Kåk- staden, tro sig försatt till något guld- gräfva rsamhälle uppe i Klondyke el- ler i Amerikas vilda vester. Flera hundratal träkåkar ligga der samman- gyttrade bredvid hvarandra. naturligt- vis utan någon egentlig plan. Hop- timrade som de äro i största hast, se de mycket egendomliga ut. Ingen af dem består sig med någon egentlig stenfot, utan några hopsamlade kul- lerstenar få tjänstgöra i dess ställe. Och det material hvarat de äro bygda är det mest skiftande. Somliga ha köpt gamla ruttna sliprar, som de nöd- torftigt hopfogat till väggar, andra bo- städer äro hoptimrade af dynamit- el- ler fläsklådor. Det inre af byggna- derna ter sig just icke mera tillta- lande: en jernspis och några i hast tillyxade möbler, det är vanligtvis allt. Jemte dessa primitivt hopkomna bo- ningar ses också långa rader af hun- dratals salustånd och bodar, liknande dem som bruka förekomma å mark- naderna. Det lif som föres i denna "stad" med dess många invånare — man erinre sig att omkring 6,500 arbetare vistas der uppe, och större delen af dem bor i Kåkstaden — låter lätt tänka sig. En stor mängd slödder förekommer der, och lönkrögenet florerar i en för- färande grad. Isynnerhet lördagar och söndagar, då arbetarne fatt ut sina aflöningar, är det alideles olidligt. Det är ett elände utan all like — så var den samstämmande äsigten hos alla statsrevisorerna. Och att något ovil- korligt borde göras af riksdagen för att iä slut derpå var man ense om. Sedan blir det deremot en annan fråga om sättet hvarpå detta bör ske. Ännu en illustration till de följder dylika bostadsförhållanden ha, fingo statsrevisorerna i Luleå vid sitt be- sök i dervarande länscellfängelse. Det upplystes nämligen att detta på se- nare tider visat sig allt för litet. Det var så trångt der, att man mänga gån- ger fick inrymma två, ja, någon gäng till och med tre fångar i samma cell. Det väntades nu i dagarne åtta nya fångar från Gellivare. Den nytta böra de nu an Förda miss- förhållandena ha med sig att de kunna för kommande malmbrytningsföretag tjena till en fingervisning om har man icke bör ordna bostadsförhållandena der uppe i Sveriges framtidsland. Länet och stiftet De skadliga insekterna. Föreståndaren tor statens entomolo giska anstalt (adr. Albano) kommer att nnder år 1899 del* på begäran kost nadsfritt verkställa undersökningar si insekter för bestämmande af deras art och beskaffenhet samt meddela råd och upplysningar i fråga om medlen för skadeinsekternas utrotande, inskrän- kande af deras härjningar m. m., del» ock efter förordnande af Landtbruks- styrelsen på reqvisition besöka de or- ter, der härjningar af skadeinsekter fö- rekomma eller kunna väntas inträffa, samt dervid söka utreda alla de om- ständigheter, som kanna inverka på in- sekternas uppträdande. Den, som begär anstaltens biträ le för undersökning, som skall verkställas' vid anstalten, är skyldig att sjelf er- lägga kostnaden för frakten till anstal- ten för iosändt föremål. Den, som un- der år 1899 önskar biträde af anstal- tens föreståndaie å ort, der härjning af insekter förekommer eller väntas in- träff i, bör derom göra skriftlig anmälan hos Landtbruksstyrelsen, med uppgilt å det ändamål, för hvilket biträdet ön ekas, jemte stället för förrättningen samt närmast belägna skjuts-, ångbåts- eller järnvägsstation, äfvensom så vidt möjligt det autal dagar, biträdet anses komina att tagas i anspråk. För biträde, som sålunda lemnas. eger föreståndaren af reqrirenten upp- bära arvode enligt samma grunder som beträffande biträde af landtbruksin- geniör. Dödsfall. I Mjölby sfhd, skrif- ves till Ö. C, den 21 d:s efter kort- varig sjukdom egaren at Mjölby snic- kerifabrik och sågverk, fabrikören C. A. Gustaibäon Med honom bar en af sam- hällets allra driftigaste och mest verk- samme industri-idkare skördats af dö- den, — meuskiigt sedt allt för tidigt, enär han ej var mera än 55 år gam- mal. Den aflidne, som af alla, hvilka med honom stodo i affärs- eller vän- skapsförbindelse, åtnjöt aktning som en äkta hedersman, hade med bälUpord energi och duglighet arbetat sig upp från en ringa "stallpojkes" blygsamma ställning till gruadiäggare och ledare af ett större sågverk med snickerifa- brik, hvarjemte han drilvit stora skogs- affärer såväl i Östergötland som Små- land. Under de senaste åren ha dessa affärer rört sig särskildt om egendo- men Ilook, bekant genom drottningens vistelse derstädes. — Född i Säby soc- ken, Småland, kom han vid unga år till Mjölby. Här egnade han sig åt bygguadsyrket och blef snart en dug tig byggmästare. Han har exempelvis uppfort det nuvarande posthuset der- städes. För omkring 10—12 år sedan ingick han kompanjonskap med en i snickeriyrket skicklig, meu liksom han sjelt på kapital fattig man. och dessa båda begynte med sä att taga tum na bänder och synnerligen primitiva maski- ner (at egen tillverkning) den fabriksrö- relse, som snart växte till en förstklassig industriell verkbaruhet. De båda kom- panjonerna skildes för två år sedaa, trån hvilken tid fabrikör Gustafsson en sam egt och ledt den viustgilvande och i allt större skala sig utvecklande affärs- verksamheten. Den aflidne efterlemnar enka cch flere barn, af hvilka tvenne söner troligen komma att lörestå fabri- kens verksamhet och affärer. Nära nog samtidigt kallades alltså de båda män — Wiberg och Gu>tafsion — tom Itån en ringa början arbetat sig upp till en aktningsvärd ställning och särdeles kraf- tigt befordrat det iostrieila lifvet i Mjölby bort ti å i eu verksam och fram- gångsrik letuadsid. — I lördags afled, skrifves till ö. C, i sitt hem i Vadstena f. handlan- den Frans Lekänder 83 år gammal (en aflägsen slägting till stadsfogden Fa- gerström här i Linköping). Den aflidne hade i omkr. 30 år varit bosatt i Vad- stena efter att förut ha idkat handel i Stockholm. Den troligen rätt betyd- liga förmögenheten lär hufvudsakligen tillfalla hr Peterssons på Ljuna barn. — A Karlsby egendom nära Mo- tala afled den 21 innevarande månad godsegaren Seen Alfrid Enblom i en ålder af ej mindre än 93 år; han hade den 12 dennes inträdt i sitt 94:de år. Vår provins hade han tillhört nära två decennier och har här såsom jord- brukare och kommunalman intagit en ganska framstående ställning, fastän han ju redan vid sin hitflyttmng nått en ganska hög ålder. Häradsböfding Enblom — hans hä- radshöfdingsfullmakt bar Carl XIV Johans underskrift — var född i Stock- holm den 12 Oktober 1805 och son af stadsmajoren och grosshandlaren An- ders Enblom och dennes maka, född Dalfors. Eedan tidigt lemnade han den juridiska banan och egnade sig åt bruksrörelse och jor.dbruk, först i TJpsalatrakten, sedan i Ångermanland (trävaruaffärer), derpå i närheten af Svartsjö och Stockholm, samt till sist här i Östergötland. Inom Östergöt- land var Enblom stor jordegare; han egde dels Karlsby med bruk, sågverk och fabrik i Krigsbergs soc- ken, dels Ringarhult m. m. i Gode- gårds socken. Han var äfven in i senare åren en ovanligt driftig och energisk man. Bland annat har han vid sin egendom Karlsby å den der befintliga Bredmossen uppodlat be- tydande sträckor och, trots att ega- ren hunnit öfver 90-talet af år, på- gick arbetet under den gamle bä- radshöfdingens egen ledning och när- maste tillsyn. Allt anordnades här- vid praktiskt, om det än icke gick efter gammal plägsed. Som ett exem- pel härå kan anföras, huru han nära bredvid Degerö jernvägsstation upp- förde en loge, som väl torde få söka sin like; uppförd i icke mindre än roller fem våningar, inrymmer ladugård, höskulle, sädesmaga- sin o. s. v. samt öfverst väderqvarn. Taket, yttrade han, då byggnaden uppfördes, är det dyrbaraste vid ett byggnadsföretag och derför skall man bygga på höjden. Af byggnadens stolpar utgöras icke mindre än fem af träd. som ännu qvarstå på roten. Byggnaden består i öfrigt af rundt timmer, uppkörsbron hvilar hufvud- sakligen på en på rot stående tall, der grenarne afkapats allt efter brons höjd. Vi ha anfört detta som ett bevis på hans praktiska sinne och hans för- måga att i sitt arbete lämpa sig ef- ter omständigheterna. Genom sina stora odliugsföretag har han gjort icke blott sin ort utan provinsen i allmänhet nytta och gagn. Häradshöfdingen Enblom äktade 18U7 Fredrika Vilhelmina Tärnström från Upsala, som lemnade honom som enkling 1870. Af de tio barnen upp- nådde tre mogen ålder: arkitekten Carl Enblom — Dramatiska teaterns nydanare —, en å Karlsby nu bo- satt dotter och en numera afliden dotter, gift med en ingeniör Hallstedt. Stora ekonomiska fram- steg kan man i stuning säga att Bjrgs socken utanför Norrköping gjort Sedan Koeippkuraustalten, aktieboiaget "Mursten" och Borgs villastad tillkom- mit, har nämligen tyrktalet stigit från 12 000 fyrk tiil 23,0)0 fyrk på den korta tiden af 4 år. Sjösänkningar. Den 20 den- nes uölls allmänt sammanträde, utlyst af landtbiuusingeniören Gustaf Sjöberg i Studsb rgs Mellangård augående laga syn i och för uppgräfning af ett ci ka 5,100 meter långt ailoppidike lråu och genom egor till Elfvestads sockenalt- männiog, Carlshof, Studsberg och Mun- nerstad. Döiegarne, som till ett antal af 14 st tillstädeskommit, förenade sig enhälligt om företaget. — Sammanträde för sänkning af de förut omnämnda sid! and ta markerna i Svinstad kommer att ega rum den 31 dennes i Fillinge gamla tingshus. En föreläsningsförening för Hammarkind har länge utgjort ett önskemål för mer fram- synta personer i trakten; Planen har nu kommit så långt, att 18 herrar till i lördags utlyst ett sammanträde i Gusum af for saken intresserade. Detta första förberedande möte var talrikt besökt trots det dåliga vägla- get. Kontraktsprosten Svenson från Söderköping höll ett utmärkt inled- ningsföredrag öfver ämnet: "Kunskap är magt", hvari han antydde planens orsaker och afsigter. Pastor Lindhé i Gusum framlade härefter ett ai ho- nom och två andra herrar utarbetadt förslag till den föreslagna föreningens organisation, stadgar m. m. Detta förslag diskuterades lifligt, men man stannade vid att tillsätta en komité för att lägga sista handen vid stad- geförslaget. Komitén, som skall sam- manträda i Söderköping, utgöres af koatraksprosten Svenson derstädes, kyrkoherde Ullandcr i Gryt, kommi- nister Lindhé i Gusum, pastorsad- jnkten Lundborg i Valdemarsvik, grefve Mörner på Herrborum, posses- sionaten Jentzen på Tvärdala och landtbrukaren Edv. Andersson. Sedan komitén fullgjort detta sitt uppdrag, har den att sammankalla ett nytt möte i Ringarum. Biträde af landtbruks- Ingenlör. statens landtbruksio.- gemöter komma att under loppet af år 1899 biträda med att uppgöra planer till och leda utförande af företag, som afse afdikuing, invallning, sjösänkning, ängävattning, odling och åkeromlägg- ning samt jords indelning till om opps- bruk och anordnande för viss växtföljd med mera dylikt, äfvensom att i öfrigt tillhandagå med råd och upplysningar rörande jordbruket. Den, som önskar under år 1899 erhålla biträde af landtbruksingeniör för något af de här of van afsedda företag, har att inom utgången af innevarande år till k. befhde ingifva reqvisition, innehållande uppgift å ändamålet med och stället tör förrättnin- gen, närmast derintill belägnal gästgifvare- gärd eller jernvägsstation samt det antal dagar reqvirenten anser för förrättningen erfordras-, börande, om förrättningen på- fordrar sådan syn, som omförmäles i 27 § af lagen om dikning och annan atlaUning af vatten den 20 Juni 1879, sökanden i sin anmälan noggrant uppgifva företagets om- fattning och beskaffenhet, de hemman, vat- tenverk eller andra lägenheter, som saken förmenas angä, samt egarnes namn och hemvist, och lärer k. befhde i början af Ja- nuari månad nästkommande är öfverlemna de inkomna reqvisitionerna till vederbö- rande landtbruksingeniör för vidare behand- ling. Ben som påkallat förrättning, är pligtig att dervid tillhandahålla landtbruksingeniö ren och medföljande landtbruksstipendiat bostad och uppassning jemte värme och lyse under den tid af året, då sådant er- fordras, äfvensom der sådant är af nöden, tjenliga fortskaffningsmedel för färder mel- lan bostaden och det ställe, der biträdet ta ges. i anspråk. För biträde, som landtbruksingeniör lem- nar, eger han af reqvirenten uppbära ar- vode med 4 kronor 50 öre för hvarje dag, som i sin helhet eller till någon del åtgår till förrättningen. Lemnas biträde ä två eller flera förrättningsställen under samma dag, utgår arvodet såsom för blott en för- rättning och fördelas till utgörande mellan reqvirenterna. För sådana syneförrättnin- gar, som ofvän sägs, eger landtbruksin- geniör uppbära arvode lika som för landt- mäteriförrättningar är stadgadt. För extra förrättning, d v. s. sådan, som ej upptagits i reseplanen för året, åligger det reqvirenten att godtgöra landtbruks- ingeniören och hans biträde resekostnads- och dagtraktamentsersattning i överens- stämmelse med k. m:ts nådiga reseregle- mente af den 11 Februari 1881. Elektriskt ljus på lands- bygden. Ho* hr K. Pettersson i Broby, Snepsås socken, har nyligen in- förts elektrisk belysning genom kraft från en liten närbelägen qvarn. Lam- pornas antal är 22, denbland dock flera b. k. rexellampor, så anordnade, att när en siäckes, tändes en annan Detta emedan kraften ej är tillräcklig tör dem alla pä en gång. Redan detta, att en vanlig, om också större, boudgård så följer med sin tid, att den skaffar sig elektrisk belysning, är ju anmärkningsvärd»; men helt en- kelt märkligt är att dynamo, lednin- gar, instrumentering och snart sagdt alltsammans, är gjordt på stället, af gårdens mjöloare; det hela fungerar fullt tillfredsställande. Vederbörande hushållsgille bör vid första lämpliga tillfälle ha en så prak- tisk karl som denne B-nby elektrici- tetsmästare i minne, menar an med- delare till Ö C. RSfJagt 1 Linköping tor- de få anses såsom en temligen stor sällsynthet, men detta nöje kunde mu- raren Edlund i tisdags vid middags- tiden mellan 1 och 2 bestå sig. Han varsnade då, huru en mickel helt trankilt kom spatserande ut ur Bro- grens trädgård och derpå satte af i litet raskare fart in på apotekaren Carlbergs gård vid Drottninggatan. Här tyckes han ej ha känt sig väl till mods utan skyndade att gömma sig i ett uthus, hvartili dorrej stod öppen. Men den omnämnde Edlund hade uppmärksamt följt mickels åt- göranden — och i ett nu var dörren stängd och mickel en fånge för att kort derpå vara ett lik och ett rätt vackert räflik för resten, berättas till Ö. C. Tvä östgötar ha inköpt det iuoin Bro s:n i Vermland natur- skönt belägna herresätet Brosäter med underlydande, som af grosshandlaren Axel F. Johansson i Stfhe för ett ej bekantgjort pris törsåldt till landtbru- karne Ernst och Karl Olsson från Rå- gård* i Ljung Till egendomen hörer en areal af omkring 1.300 tunul. deraf omkring 450 tunul. öppen åker af Verm- lands bistå jord. Egendomen h r en följd at år vant i den adliga familjen Liijehööks ego. Tillträdet sker den 14 Mars 1899. Veterinären Inom Ödes högs distrikt. I tisdags f. v. hade veterinärstyrelsen inom Ödeshögs di- strikt sammanträde i Lysings härads tingshus för att uppgöra nytt kon- trakt på fptn år med nu varande ve- terinären hr A. E Axell och beslöts dervid att hans lön från distriktet skall utgå med 6XX3 kr. Från lands- tinget erhåller han 450 och antagligen kommer hushållningssällskapet att be- vilja lika stort belopp, hvadan hans he.a lön således skulle uppgåtill 1,500 kr. och detta blir ändock icke tör mycket Axell är en särdeles skick- lig djuriäkare, som törtjenar all möjlig uppmuntran. Styrelsens ordförande L. A. Thörnvall ledde överläggning- arna och han fick äfven i uppdrag att å dess vägnar underskrifva kontrak- tet Styrelse för nästa femårsperiod skall utses i Januari månad, skrifver en meddelare till Ö. C. Ingen sprit under mark- naderna får tillhandahållas i Gran- na, enligt af magistraten derstädes fattadt beslut. Ärendet var äfven hänskjutet till stadsfullmäktige, men vid i måndags hållet sammanträda upplyste borgmästare Egnell om ma- gistratens åtgörande, hvarefcer stads- fullmäktige beslöto att dervid låta det bero. Utvandringen från Sve- rige till främmande verldsdel un- der innevarande års tredje qvartal har som vanligt varit icke obetydligt mindre än under det näst föregående qvartalet. Den har äfven varit min- dre än under motsvarande tid forti- det år och understiger högst betyd- ligt utvandringen under samma tid de närmast föregående åren. Enligt från vederbörande myndig- heter nu inkomna uppgifter ha un- der detta års tredje qvartal från hamn i Göteborg, Malmö, Helsing- borg och Stockholm befordrats till främmande verldsdel 2,020 svenska utvandrare, hvarjemte icke mindre än 2,506 personer från annat land härifrån utvandrat. Läggas dertill motsvarande siffror för första och andra qvartalen, befinnes antalet i Sverige hemmahörande personer som under de nu gångna tre qvartalen från nämnda hamnar emigrerat ha varit 6,959, hvartili komma 4£73 personer från annat land. Motsvarande siffror under de tre första qvartalen 1894, 1895, 1896 och 1897 voro respektive 7,047, 10,781, 11,648 och 7,600. Emigrationen har varit störst trån Kalmar och Elfsborgs län, från Jemtlands län endast 3. Från Malmöhus och Vesternorrlands län har emigrationen i år varit något större än i fjol. Från Östergötland hafva under nämnda tid utvandrat 389 personer, således betydligt un- derstigande antalet af utvandrare under motsvarande qvartal något af de senaste åren. Untfor April manad visade sig i år som vanligt utvan- dringslusten störst Godkändt vägarbete. Se- dan väg- och vattenbyggnadsstyrelsen den 18 dennes godkänt det arbetsföre- tag, som aiser anläggning af den inom V. Hirgs socken fallande delen af väg från häradsvägen vid Stora Haddebo till den nyanlagda vägen vid Pikedal i Ulrika sockea, har länsstyrelsen nu för- klarat den sålunda godkända vägsträc- kan upplåten för allmän trafik. Kalkindustrien vid Bårstad har denna sommar varit sä omfat- tande och etterfrågan på kalk i alle- handa former sä lifiig, att man ej kunnat effektuera alla ingående order skrifver en meddelare till ö. C. Detta glädjande förhållande har visserligen i främsta rummet berott på den stora bygnadsverksamheten mom länet och på andra, aflägse håll, men som också till en ej ringa del orsakats af nu- mera vid stenbrottet införd rutin och omtänksamhet i driften. Fortfara rå- dande goda konjunkturer för detta bygnadsmatenel, så torde det närbe- lägna Borghamns stora, staten till- höriga kalkbrott åter kunna blifva af värde. Men då är det väl nödvän- digt att det öfvertages af privata bän- der, genom köp el.er arrendering. Vid Borghamn finnas alla betingelser för en storartad industri, och skall här, på Ombergs norra del, uppföras en villastad med Kneippkuranstalt och annat dylikt, torde mycket sten be- höfvas tör bara platsbehofvet Kalkbrottet som fyndort ar mycket gammalt, sannolikt började det bear- betas redan på 1200-talet om ej förr, hvilket man kan sluta deraf, att till ortens kyrkor och andra äldre bygg- nader i närbeten såsom Alvastra, Rogslösa och Väfversunda m. fl. hem- tats sten deritrån. 1687 hörde det till Väfversunda socken och antecknas såsom "Åhmbergs stenbrott på Vester- lösa egor, der årligen brännas 80 tun- nor kalk". I senare tider har sten tagits härifrån till en mängd bygna- der inom landet, bl. a. äfven till na- tionalmuseum i Stockholm. Bland kronans många frikostiga gåfvor till Göta kanalbolag var äfven den ute- slutande nytjanderätten af Borghamn; och hade bolaget att till kronan årligen erlägga dels 180 tunnor släckt kalk, dels ock 1 tunna spanmål, hälf- ten råg och hälften korn för hvarje af bolaget i besittning taget tunland. I början bröts hår en myckenhet sten, öfver 60,000 kubikmeter; men när man under kanalarbetets fortgång hade hunnit till Husbyfjöl och Beig, togos härifrån behofven till de östli- gare delarne af linien, och slutligen ansågs Borghamn obehöfligt, så att det 1833 utarrenderades på 10 år för 1,000 kr. årligen, deri ingick hyra för hus, redskap och maskiner. År 1841, när sten behöfdes till fäst- ningsbygnaderna vid Carlsborg, inledde kronan underhandlingar med kanal- direktionen om köp af stenbrottet, hvilket äfven kom till stånd, så att staten återfick sin forna tillhörighet men mot en lösen af 16,666 rdr 32 sk. Sedan bearbetades stenbrottet mycket flitigt, stundom med en styrka af mera än 100 man ur kronoarbets- kåren, hvilken emellertid indrogs för några år sedan.